Home weather_content
ติดตามสภาพอากาศ

ติดตามสภาพอากาศ

เป็นการรวบรวบข้อมูลเส้นทางพายุ เมฆ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความสูงน้ำทะเล อุณหภูมิผิวน้ำทะเล และภาพคาดการณ์ฝน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ ติดตาม และคาดการณ์สภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือและบริหารจัดการกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลสำหรับการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์พายุ และสภาพเมฆฝน ณ ปัจจุบัน แสดงถึงเส้นทางพายุ ความเร็วหรือความแรงของพายุตามช่วงวันและเวลาการเกิดพายุ ณ ปัจจุบัน พร้อมการคาดการณ์ล่วงหน้า รวมไปถึงสภาพเมฆ และความกดอากาศ ณ ขณะนั้น ประกอบไปด้วย ภาพเส้นทางพายุ ณ ปัจจุบัน(ถ้ามี) ภาพถ่ายกลุ่มเมฆจากดาวเทียม GOES9 ภาพแผนที่อากาศ และภาพเส้นทางพายุบริเวณประเทศไทยในอดีต

กลุ่มที่ 2 ข้อมูลแผนภาพการกระจายตัวฃองอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ แสดงถึงการกระจายตัวของอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ เพื่อใช้ประกอบการติดตามสภาพอากาศ ณ ปัจจุบัน

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลสำหรับการติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเลและอุณหภูมิผิวน้ำทะเล แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และสภาพคลื่นในทะเล เพื่อใช้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ระดับความสูงของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งใช้ในการติดตามปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของประเทศไทย เช่น ENSO (El Nino Southern Oscillation), PDO (Pacific Decadal Oscillation), IOD (Indian Ocean Dipole) รวมถึงสามารถใช้คาดการณ์การเกิดพายุและสถานการณ์ฝนของประเทศไทยได้ ประกอบไปด้วย ภาพอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเล ภาพความสูงและทิศทางของคลื่นทะเล ภาพค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเลที่ผิดไปจากเกณฑ์ปกติ ภาพการเปลี่ยนแปลงรายเดือนและรายสองสัปดาห์ของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล ภาพการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล และภาพการศึกษาการเกิดพายุด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล

กลุ่มที่ 4 ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน แสดงถึงการคาดการณ์ปริมาณฝนรายวันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจตกหนักได้อย่างทันท่วงที และเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 17:07 น.
 
Home weather_content