Home เกี่ยวกับโครงการ โครงการระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศผาน GPRS บนเครือขายมือถือ
โครงการระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศผาน GPRS บนเครือขายมือถือ

ในการรวมวิจัยและพัฒนาระหวางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรกับ บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิสจํากัด(มหาชน)

ที่มาและความสําคัญ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ไดพฒนาระบบตรวจอากาศและสงขอมูลอัตโนมัติผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีขนาดเล็ก ติดตั้งงาย เพื่อประยุกตใชตรวจวัดขอมูล สภาพอากาศในพื้นที่ตางๆ และไดมีความรวมมือกับ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ดังกลาว ภายในบริเวณสถานีรับสงเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วประเทศจํานวน 210 สถานี ใน “โครงการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาผานระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ชนิดอัตโนมัติ เพื่อ แสดงผลสภาพภูมิอากาศ” และเอไอเอสไดถวายโครงการดังกลาว แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 และเพื่อเปนการเทอดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในป 2549 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดขยายการ ติดตั้งระบบโทรมาตร รวมทั้งสิ้นเปน 374 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตตอนบน และรวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร จัดใหบริการขอมูลจากระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต www.thaiweather.net เพื่อใหเกิดการใชงkนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปนการเทอดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และเปนการแสดงพระอัจฉริยภาพในการทรงงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรน้ำ
  • เพื่อใหบริการขอมูล ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความกดอากาศ อยางทั่วถึง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
  • เพื่อใหมีการใชงานขอมูลใหเกิดประโยชน ทั้งดานการวางแผน การจัดการทรัพยากรน้ำ ในทุกระดับ ตั้งแตภาครัฐ ภาคเอกชน จนถึงระดับชุมชน

เปาหมาย

ตามแนวทางพระราชดําริในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาน้ำของประเทศอยางยั่งยืน จําเปนตองมีฐานขอมูลอยางทั่วถึง โดยใชเทคโนโลยีภายในประเทศ

พื้นที่ติดตั้ง

ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน รวมทั้งสิ้น 374 สถานี

ประโยชนที่ไดคาดวาจะไดรับ

  1. ขอมูลสภาพอากาศ แสดงผลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีความถูกตอง แมนยํา ไดแก ขอมูลปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความกดอากาศ เปนตน
  2. หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีการใชงานอยางกวางขวาง
  3. สามารถนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชน ในการวางแผน การจัดการทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการปองกันอุทกภัย และภัยแลง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 10:25 น.
 
Home เกี่ยวกับโครงการ โครงการระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศผาน GPRS บนเครือขายมือถือ