5 เม.ย. 2563
อีก 25 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2563
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
2,475
ล้านลูกบาศก์เมตร
(ข้อมูลล่าสุด 5 เม.ย. 2563)
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค
และรักษาระบบนิเวศ

1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
3,500
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2562 ถึง 5 เม.ย. 2563
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
3,145
ล้านลูกบาศก์เมตร