สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละอำเภอในประเทศไทยข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนมกราคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนกุมภาพันธ์ [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนมีนาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนเมษายน [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนพฤษภาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนมิถุนายน [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนกรกฎาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนสิงหาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนกันยายน [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนตุลาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด


ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนพฤศจิกายน [download]
ข้อมูลฝนรายอำเภอเดือนธันวาคม [download]


สถิติปริมาณฝนรายจังหวัด