ปริมาณฝนรายฤดูกาล
เปรียบเทียบสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

ฤดูแล้งปี 2561/2562 ประเทศไทยมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 212 มิลลิเมตร น้อยกว่าปกติ 66 มิลลิเมตร หรือประเทศ 24% พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนตกมากกว่าปกติเป็นหย่อมเล็ก ๆ กระจายตัวในทุกภาค ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากกว่าปกติบริเวณตอนบนของภาคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และใน

บางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัตตานีและยะลา ส่วนพื้นที่อื่น ๆ มีฝนตกน้อยกว่าปกติมาก ส่วนช่วงฤดูฝนปี 2562 มีฝนตกเฉลี่ยทั้งฤดูประมาณ 1,037 มิลลิเมตร น้อยกว่าปกติประมาณ 151 มิลลิเมตร หรือประมาณ 13% พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีฝนตกค่อนข้างน้อย โดยภาคเหนือมีฝนตกมากกว่าปกติในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน ลำปาง ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกมากผิดปกติเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และในบางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชจังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราด จันทบุรีและในบางพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ภาคใต้มีฝนตกมากกว่าปกติเป็นบริเวณกว้างทางด้านตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม)


ฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน)
หมายเหตุ : ประมาณค่าฝนด้วยวิธี Inverse Distance Weighting (IDW) โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา