สัดส่วนน้ำไหลเข้ารวมทั้งปีต่อความจุเขื่อน

สัดส่วนน้ำไหลลงเขื่อนรวมทั้งปีต่อความจุของเขื่อนขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่ง คำนวณจากค่าเฉลี่ย 10 ปี (ปี 2553-2562) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 น้ำไหลลงเขื่อนน้อยกว่า 0.5 เท่าของความจุเขื่อน หรือปริมาณน้ำไหลลงไม่ถึงครึ่งของความจุเขื่อน มีทั้งหมด 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ (0.27) เขื่อนภูมิพล (0.38) เขื่อนลำนางรอง (0.40)

กลุ่มที่ 2 น้ำไหลลงเขื่อนอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1 เท่าของความจุเขื่อน มีทั้งหมด 17 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา (0.52) เขื่อนบางพระ (0.58) เขื่อนวชิราลงกรณ (0.61) เขื่อนสิริกิติ์ (0.62) เขื่อนแม่กวง (0.66) เขื่อนมูลบน (0.67) เขื่อนคลองสียัด (0.75) เขื่อนลำแซะ (0.75) เขื่อนทับเสลา (0.77) เขื่อนน้ำอูน (0.81) เขื่อนลำตะคอง (0.82) เขื่อนน้ำพุง 0.87) เขื่อนสิรินธร (0.88) เขื่อนแม่งัด (0.92) เขื่อนลำปาว (0.93) เขื่อนห้วยหลวง (0.94) เขื่อนประแสร์ (0.97)

กลุ่มที่ 3 น้ำไหลลงเขื่อนอยู่ระหว่าง 1-1.5 เท่าของความจุเขื่อน มีทั้งหมด 11 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี (1.03) เขื่อนจุฬาภรณ์ (1.04) เขื่อนกระเสียว (1.06) เขื่อนอุบลรัตน์ (1.07) เขื่อนลำพระเพลิง (1.09) เขื่อนบางลาง (1.16) เขื่อนนฤบดินทรจินดา (1.18) เขื่อนแก่งกระจาน (1.25) เขื่อนหนองปลาไหล (1.35) เขื่อนขุนด่านปราการชล (1.41) เขื่อนกิ่วคอหมา (1.41)

กลุ่มที่ 4 น้ำไหลลงเขื่อนอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2 เท่าของความจุเขื่อน มีทั้งหมด 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย (1.52) เขื่อนแม่มอก (1.61)

กลุ่มที่ 5 น้ำไหลลงเขื่อนเกิน 2 เท่าขึ้นไป มีอยู่ 2 เขื่อน คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (2.43) เขื่อนกิ่วลม (6.17)

แต่หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลในปี 2562 จะพบว่าปีนี้มีเขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนไม่ถึงครึ่งของความจุเขื่อนอยู่ถึง 20 แห่ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนลำนางรอง เขื่อนรัชชประปา เขื่อนบางพระ เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่กวง เขื่อนมูลบน เขื่อนคลองสียัด เขื่อนลำแซะ เขื่อนทับเสลา เขื่อนน้ำอูน เขื่อนลำตะคอง เขื่อนแม่งัด เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนแม่มอก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และหากพิจารณาเฉพาะเขื่อนที่น้ำไหลลงไม่ถึงครึ่งของความจุเขื่อนในปี 2562 จะพบว่ามีอยู่ 9 เขื่อนที่มีน้ำไหลลงไม่ถึงครึ่งของความจุเขื่อนรวมทั้งมีสัดส่วนปริมาณน้ำไหลลงต่อความจุเขื่อนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในรอบ 10 ปี ประกอบด้วย เขื่อนกระเสียว เขื่อนคลองสียัด เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนทับเสลา เขื่อนบางพระ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนลำแซะ เขื่อนลำพระเพลิง และเขื่อนอุบลรัตน์