จากการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าในปี 2562 มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 5.12 ล้านไร่ รวม 40 จังหวัด 415 อำเภอ 2,587 ตำบล รายละเอียดดังนี้
1) ภาคเหนือ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 1.05 ล้านไร่ รวม 8 จังหวัด 55 อำเภอ 376 ตำบล ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบุรี พะเยา เชียงราย แพร่ และอุตรดิตถ์ โดยจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 0.38 ล้านไร่ รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ซึ่งมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.22 และ 0.18 ล้านไร่ ตามลำดับ
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 3.50 ล้านไร่ รวม 19 จังหวัด 261 อำเภอ 1,707 ตำบล ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร

อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี สกลนคร อำนาจเจริญ นครพนม หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ มุกดาหาร และหนองบัวลำภู โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 0.65 ล้านไร่ รองลงมาคือที่จังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.41 และ 0.40 ล้านไร่ ตามลำดับ
3) ภาคกลาง มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 0.17 ล้านไร่ โดยมีจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ รวม 6 อำเภอ 38 ตำบล
4) ภาคตะวันออก มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 0.05 ล้านไร่ รวม 2 จังหวัด 6 อำเภอ 44 ตำบล ได้แก่ ปราจีนบุรีและสระแก้ว โดยปราจีนบุรีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 46,000 ไร่ สระแก้ว 3,000 ไร่

5) ภาคใต้ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 0.35 ล้านไร่ รวม 10 จังหวัด 87 อำเภอ 422 ตำบล ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส สุราษฎร์ธานี พัทลุง ปัตตานี ชุมพร ยะลา ประจวบคีรีขันธ์และตรัง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 0.14 ล้านไร่ รองลงมาคือที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาส ที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.08 และ 0.03 ล้านไร่

ทั้งนี้ พื้นที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่ในปี 2562 อยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 0.65 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.41 และ 0.40 ล้านไร่ ตามลำดับหมายเหตุ : ข้อมูลตัวเลขพื้นที่น้ำท่วมเป็นการประมาณการจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายภาพไว้ได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม จัดทำโดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

เมื่อแจกแจงข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเป็นรายเดือนจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 นี้ ดาวเทียมตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมจำนวน 4 เดือน ได้แก่ มกราคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยในดือนกันยายน มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด ประมาณ 4.37 ล้านไร่ รองลงมาคือเดือนสิงหาคม 1.08 ล้านไร่ และเดือนตุลาคม 0.31 ล้านไร่ รายละเอียดดังนี้
มกราคม พบพื้นที่น้ำท่วม 0.29 ล้านไร่ รวม 9 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พัทลุง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ยะลา และตรัง รวม 78 อำเภอ 379 ตำบล โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 0.14 ล้านไร่ รองลงมาคือจังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.078 และ 0.021 ล้านไร่
สิงหาคม พบพื้นที่น้ำท่วม 1.08 ล้านไร่ รวม 18 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา สกลนคร ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ บึงกาฬ ชัยภูมิ อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ และหนองคาย

รวม 145 อำเภอ 820 ตำบล โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 0.23 ล้านไร่ รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคามและนครราชสีมาก ซึ่งมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.16 และ 0.12 ล้านไร่ ตามลำดับ
กันยายน พบพื้นที่น้ำท่วม 4.37 ล้านไร่ รวม 30 จังหวัด โดยภาคเหนือมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงราย แพร่และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุด 20 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร พิจิตร นครราชสีมา ศรีสะเกษ มหาสารคาม สุรินทร์ อุดรธานี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ ขอนแก่น สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ มุกดาหารและหนองบัวลำภู ภาคกลางมีเพียง 1 จังหวัดเท่านั้น คือ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 2 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรีและสระแก้ว รวมพื้นที่ตรวจพบน้ำท่วมทั้งประเทศทั้งสิ้น 322 อำเภอ 2,100 ตำบล โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 0.57 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร ซึ่งถูกน้ำท่วม 0.394 และ 0.383 ล้านไร่ ตามลำดับ

ตุลาคม พบพื้นที่น้ำท่วม 0.31 ล้านไร่ รวม 17 จังหวัด โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมมากที่สุดรวม 13 จังหวัด ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 7 จังหวัด โดยจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในเดือนนี้ ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม สุรินทร์ สกลนคร กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย บึงกาฬและอำนาจเจริญ ส่วนภาคเหนือมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมลดลงเหลือ 3 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก ส่วนภาคกลาง ดาวเทียมได้ตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมเพียงจังหวัดเดียวคือที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมพื้นที่ตรวจพบน้ำท่วมทั้งประเทศทั้งสิ้น 91 อำเภอ 388 ตำบล โดยจังหวัดนครสวรรค์ ถูกตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 0.074 ล้านไร่ รองลงมาคือจังหวัดพิจิตรและร้อยเอ็ด ซึ่งถูกน้ำท่วม 0.066 และ 0.032 ล้านไร่ ตามลำดับ
ธันวาคม พบพื้นที่น้ำท่วม 0.05 ล้านไร่ รวม 3 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ได้แก่ นราธิวาส ยะลาและปัตตานี รวม 15 อำเภอ 62 ตำบล โดยจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 0.028 ล้านไร่ รองลงมาคือจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 0.013 และ 0.012 ล้านไร่ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมรายเดือนในแต่ละพื้นที่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพและตารางด้านล่าง

เดือนมกราคมเดือนมกราคม เดือนมกราคม เดือนมกราคม เดือนมกราคม เดือนมกราคม
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่ จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่
จ.ชุมพร      14,716.58 ต.เขาพระบาท             105.33 ต.หัวไทร          4,763.54 อ.หนองจิก             909.20 ต.ชุมพล                7.63
อ.ท่าแซะ        1,256.90 ต.เชียรใหญ่          2,309.24 ต.แหลม          3,587.14 ต.ดอนรัก               52.82 อ.สะบ้าย้อย                96.09
ต.ท่าข้าม            292.00 ต.ท้องลำเจียก          3,425.44 จ.ประจวบคีรีขันธ์       14,049.60 ต.ตุยง               22.49 ต.สะบ้าย้อย               96.09
ต.ท่าแซะ              22.60 ต.ท่าขนาน             372.62 อ.กุยบุรี          4,335.33 ต.ท่ากำชำ             141.56 อ.สิงหนคร             117.19
ต.นากระตาม            393.09 ต.บ้านกลาง             101.93 ต.กุยบุรี               77.53 ต.บ่อทอง             450.59 ต.ชะแล้               94.48
ต.รับร่อ            455.07 ต.บ้านเนิน             102.19 ต.กุยเหนือ             316.76 ต.บางเขา               31.37 ต.บางเขียด               22.71
ต.หินแก้ว              94.15 ต.แม่เจ้าอยู่หัว             297.97 ต.เขาแดง          2,283.02 ต.ปุโละปุโย             210.38 อ.หาดให่ญ          6,680.41
อ.ทุ่งตะโก        1,681.00 ต.เสือหึง             379.03 ต.ดอนยายหนู          1,461.82 จ.พัทลุง       20,531.24 ต.คลองแห             182.68
ต.ตะโก            957.27 ต.ไสหมาก          1,815.24 ต.สามกระทาย             196.20 อ.ควนขนุน       12,487.46 ต.คูเต่า          5,349.75
ต.ทุ่งตะไคร            378.89 อ.ถ้ำพรรณรา             291.36 อ.ทับสะแก          1,024.89 ต.ทะเลน้อย          2,045.53 ต.ฉลุง             147.09
ต.ปากตะโก            344.84 ต.ดุสิต             153.90 ต.เขาล้าน                6.57 ต.ปันแต          1,752.03 ต.น้ำน้อย          1,000.89
อ.ปะทิว            748.76 ต.ถ้ำพรรณรา             137.46 ต.นาหูกวาง             530.95 ต.พนางตุง          6,443.63 จ.สุราษฎร์ธานี       21,431.65
ต.ชุมโค            251.76 อ.ท่าศาลา          6,064.05 ต.แสงอรุณ               59.04 ต.มะกอกเหนือ          1,736.58 อ.กาญจนดิษฐ์          5,749.69
ต.ดอนยาง               8.64 ต.กลาย               16.56 ต.ห้วยยาง             309.56 ต.แหลมโตนด             509.68 ต.กะแดะ             101.55
ต.บางสน            182.42 ต.ดอนตะโก          1,729.61 ต.อ่างทอง             118.77 อ.ปากพะยูน             337.70 ต.ช้างขวา             232.01
ต.ปากคลอง            257.57 ต.ท่าขึ้น             457.12 อ.บางสะพาน             452.88 ต.ดอนประดู่             312.86 ต.ตะเคียนทอง             393.49
ต.สะพลี              48.36 ต.ท่าศาลา             464.17 ต.กำเนิดนพคุณ               74.95 ต.หารเทา               24.84 ต.ท่าทอง          2,354.00
อ.เมืองชุมพร        6,216.67 ต.ไทยบุรี               66.45 ต.ธงชัย             266.03 อ.ป่าพะยอม                57.94 ต.ท่าทองใหม่             676.73
ต.ขุนกระทิง            310.24 ต.โพธิ์ทอง          2,747.16 ต.พงศ์ประศาสน์               90.59 ต.ป่าพะยอม               57.94 ต.ท่าอุแท             645.35
ต.ตากแดด            170.72 ต.โมคลาน             361.78 ต.แม่รำพึง               21.31 อ.เมืองพัทลุง          7,648.15 ต.ทุ่งกง               42.04
ต.ท่ายาง            950.92 ต.หัวตะพาน             221.20 อ.บางสะพานน้อย          1,256.52 ต.เขาเจียก               70.50 ต.ทุ่งรัง               17.89
ต.ทุ่งคา         1,100.28 อ.ทุ่งสง             795.09 ต.ทรายทอง             768.29 ต.ควนมะพร้าว               31.71 ต.พลายวาส          1,286.63
ต.นาชะอัง            190.55 ต.กะปาง               72.78 ต.บางสะพาน             227.18 ต.ชัยบุรี          4,898.45 อ.เคียนซา             298.93
ต.นาทุ่ง            432.94 ต.เขาโร               53.87 ต.ปากแพรก             261.04 ต.ปรางหมู่             486.94 ต.เขาตอก             109.06
ต.บางลึก            717.97 ต.ควนกรด             258.65 อ.ปราณบุรี             474.23 ต.พญาขัน          1,285.03 ต.เคียนซา                8.85
ต.บ้านนา              19.46 ต.ที่วัง             138.55 ต.ปราณบุรี             289.66 ต.ลำปำ             875.52 ต.พ่วงพรมคร             156.16
ต.ปากน้ำ            458.24 ต.นาไม้ไผ่             271.24 ต.ปากน้ำปราณ               51.95 จ.ยะลา          1,645.69 ต.อรัญคามวารี               24.87
ต.วังไผ่            493.00 อ.ทุ่งใหญ่             958.92 ต.วังก์พง               89.44 อ.เมืองยะลา          1,024.50 อ.ไชยา          5,421.95
ต.วิสัยเหนือ            315.30 ต.ทุ่งสัง             269.69 ต.หนองตาแต้ม               43.18 ต.ตาเซะ               23.75 ต.ตลาดไชยา             267.48
ต.หาดทรายรี            628.49 ต.ทุ่งใหญ่             356.40 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์          1,436.54 ต.ท่าสาป             175.57 ต.ตะกรบ             900.46
ต.หาดพันไกร            428.56 ต.บางรูป             332.82 ต.เกาะหลัก               56.12 ต.บุดี                9.86 ต.ทุ่ง             648.68
อ.ละแม            674.53 อ.นาบอน                81.20 ต.คลองวาฬ             187.85 ต.เปาะเส้ง               14.58 ต.ป่าเว               33.30
ต.ละแม            344.48 ต.แก้วแสน               12.42 ต.บ่อนอก             894.86 ต.พร่อน             317.42 ต.พุมเรียง             966.97
ต.สวนแตง            330.04 ต.นาบอน               68.78 ต.ประจวบคีรีขันธ์               71.77 ต.ยุโป               58.58 ต.เลม็ด          2,313.08
อ.สวี        2,120.72 อ.บางขัน             206.19 ต.ห้วยทราย               32.96 ต.ลำใหม่               61.97 ต.เวียง             291.98
ต.ด่านสวี            581.26 ต.บ้านนิคม               54.92 ต.อ่าวน้อย             192.98 ต.ลิดล               39.17 อ.ดอนสัก          2,171.02
ต.ท่าหิน            297.07 ต.วังหิน             151.27 อ.สามร้อยยอด          5,069.20 ต.สะเตงนอก             266.65 ต.ชลคราม          1,601.61
ต.นาโพธิ์            135.58 อ.ปากพนัง       14,650.52 ต.ไร่เก่า             129.69 ต.หน้าถ้ำ               56.95 ต.ไชยคราม             148.76
ต.นาสัก            154.29 ต.เกาะทวด          2,898.85 ต.ไร่ใหม่             642.52 อ.ยะหา                14.45 ต.ดอนสัก             177.61
ต.ปากแพรก            440.14 ต.ขนาบนาก             545.34 ต.ศาลาลัย               71.92 ต.บาโร๊ะ               14.45 ต.ปากแพรก             243.03
ต.วิสัยใต้            512.39 ต.คลองกระบือ          1,780.85 ต.ศิลาลอย             636.12 อ.รามัน             606.75 อ.ท่าฉาง          2,552.26
อ.หลังสวน        2,018.00 ต.คลองน้อย             405.88 ต.สามร้อยยอด          3,588.96 ต.กอตอตือร๊ะ             176.92 ต.เขาถ่าน             219.53
ต.นาขา            488.06 ต.ชะเมา          3,171.11 จ.ปัตตานี          6,369.56 ต.กาลูปัง               18.76 ต.คลองไทร             788.35
ต.นาพญา            221.33 ต.ท่าพยา             490.48 อ.กะพ้อ                  0.00 ต.เนินงาม               67.67 ต.ท่าเคย             886.81
ต.บางน้ำจืด            823.48 ต.บางตะพง             804.59 ต.ปล่องหอย                0.00 ต.บาโงย               27.35 ต.ท่าฉาง             539.30
ต.บางมะพร้าว            286.50 ต.บางพระ               92.30 อ.โคกโพธิ์          1,605.36 ต.วังพญา             300.63 ต.เสวียด             118.28
ต.วังตะกอ            198.63 ต.บางศาลา               86.75 ต.ควนโนรี               86.27 ต.อาซ่อง               15.42 อ.ท่าชนะ          1,229.69
จ.ตรัง        1,069.61 ต.บ้านใหม่             420.70 ต.โคกโพธิ์               15.82 จ.สงขลา       78,447.52 ต.คันธุลี                1.27
อ.เมืองตรัง            407.58 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก             147.22 ต.ท่าเรือ          1,306.94 อ.กระแสสินธุ์          1,748.38 ต.ท่าชนะ             161.09
ต.นาท่ามใต้            201.53 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก             653.82 ต.ทุ่งพลา                7.04 ต.โรง          1,748.38 ต.วัง          1,067.33
ต.หนองตรุด            206.05 ต.ปากแพรก               10.90 ต.นาเกตุ             179.16 อ.ควนเนียง             125.01 อ.บ้านนาเดิม             375.29
อ.รัษฎา            115.34 ต.ป่าระกำ          2,825.08 ต.มะกรูด               10.12 ต.ควนโส             125.01 ต.ทรัพย์ทวี             330.14
ต.ควนเมา            115.34 ต.หูล่อง             187.48 อ.ปะนาเระ             916.35 อ.จะนะ          2,344.34 ต.ท่าเรือ               45.14
อ.วังวิเศษ               14.49 ต.แหลมตะลุมพุก             129.17 ต.ควน             142.58 ต.ขุนตัดหวาย               23.86 อ.บ้านนาสาร             107.53
ต.ท่าสะบ้า              14.49 อ.พรหมคีรี          3,170.28 ต.คอกกระบือ             151.13 ต.คลองเปียะ                6.52 ต.ท่าชี             107.53
อ.ห้วยยอด            532.19 ต.นาเรียง          1,365.22 ต.ดอน             211.96 ต.คู                7.49 อ.พระแสง             433.40
ต.เขากอบ              98.73 ต.อินคีรี          1,805.06 ต.ท่าน้ำ             403.18 ต.จะโหนง             250.79 ต.สินเจริญ               36.51
ต.ทุ่งต่อ              12.78 อ.พระพรหม       11,782.03 ต.พ่อมิ่ง                7.50 ต.ตลิ่งชัน             388.54 ต.สินปุน             265.77
ต.นาวง            127.25 ต.ช้างซ้าย          9,559.99 อ.มายอ             457.98 ต.ท่าหมอไทร               24.70 ต.อิปัน             131.11
ต.บางดี            116.84 ต.ท้ายสำเภา             718.10 ต.กระหวะ             126.03 ต.นาทับ             227.74 อ.พุนพิน          1,799.20
ต.ปากคม               7.89 ต.นาพรุ             760.51 ต.ตรัง               55.40 ต.นาหว้า             250.58 ต.กรูด               17.77
ต.ลำภูรา              30.81 ต.นาสาร             743.42 ต.ถนน               19.77 ต.น้ำขาว                7.21 ต.เขาหัวควาย               98.15
ต.หนองช้างแล่น              94.20 อ.เมืองนครศรีธรรมราช       13,176.28 ต.ปะโด               85.83 ต.บ้านนา             271.72 ต.ตะปาน               65.12
ต.ห้วยนาง              43.70 ต.ไชยมนตรี               29.11 ต.ปานัน               11.24 ต.ป่าชิง               16.79 ต.ท่าข้าม             246.53
จ.นครศรีธรรมราช   136,163.47 ต.ท่างิ้ว          1,584.14 ต.มายอ               43.47 ต.สะกอม             535.31 ต.ท่าโรงช้าง             641.77
อ.ขนอม        1,200.62 ต.ท่าซัก             105.52 ต.ลุโบะยิไร               98.89 ต.สะพานไม้แก่น             333.10 ต.ลีเล็ด             729.86
เกาะท่าไร่            183.61 ต.ท่าเรือ          3,990.17 ต.สาคอใต้               17.36 อ.เทพา          1,670.66 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี             874.41
ต.ขนอม            517.98 ต.ท่าไร่          1,719.94 อ.เมืองปัตตานี             855.67 ต.เกาะสะบ้า             212.58 ต.บางกุ้ง             576.32
ต.ควนทอง            315.43 ต.นาเคียน             385.55 ต.คลองมานิง                9.98 ต.ท่าม่วง             327.05 ต.บางโพธิ์                0.00
ต.ท้องเนียน            183.61 ต.นาทราย             589.49 ต.ตะลุโบะ                6.59 ต.เทพา             207.62 ต.มะขามเตี้ย             110.67
อ.จุฬาภรณ์        1,154.26 ต.ในเมือง                3.93 ต.บานา               55.32 ต.ปากบาง             609.98 ต.วัดประดู่             187.41
ต.ควนหนองคว้า            359.48 ต.บางจาก          1,884.15 ต.บาราโหม                0.05 ต.ลำไพล             270.57 อ.เวียงสระ             418.29
ต.ทุ่งโพธิ์               7.73 ต.ปากนคร          1,130.29 ต.บาราเฮาะ               42.06 ต.สะกอม               42.85 ต.คลองฉนวน               61.50
ต.นาหมอบุญ              54.63 ต.ปากพูน          1,321.43 ต.ปะกาฮะรัง               89.07 อ.นาทวี             242.95 ต.ทุ่งหลวง             280.63
ต.บ้านควนมุด            170.74 ต.โพธิ์เสด็จ             108.75 ต.ปุยุด                0.04 ต.ฉาง               23.03 ต.เวียงสระ               76.17
ต.บ้านชะอวด            387.47 ต.มะม่วงสองต้น             323.79 ต.รูสะมิแล             652.55 ต.นาทวี               38.57 รวมทั้งหมด     294,424.92
ต.สามตำบล            174.20 อ.ร่อนพิบูลย์       10,427.34 อ.แม่ลาน             104.47 ต.นาหมอศรี             108.49
อ.ฉวาง               92.83 ต.ควนเกย             387.44 ต.แม่ลาน             104.47 ต.ปลักหนู               72.85
ต.นากะชะ              92.83 ต.ควนชุม             871.97 อ.ยะรัง             845.94 อ.บางกลำ่                73.02
อ.เฉลิมพระเกียรติ      13,640.14 ต.ควนพัง          8,779.53 ต.กระโด               45.85 ต.ท่าช้าง               26.19
ต.เชียรเขา         6,472.48 ต.ร่อนพิบูลย์               34.26 ต.กอลำ             453.45 ต.บางกล่ำ               35.87
ต.ดอนตรอ         2,174.37 ต.เสาธง             323.61 ต.เขาตูม               68.34 ต.แม่ทอม               10.97
ต.ทางพูน         3,435.42 ต.หินตก               30.52 ต.คลองใหม่               25.95 อ.เมืองสงขลา             114.81
ต.สวนหลวง         1,557.88 อ.สิชล             317.92 ต.ประจัน               78.58 ต.เกาะแต้ว               90.41
อ.ชะอวด        8,722.52 ต.ฉลอง             107.18 ต.เมาะมาวี               58.48 ต.ทุ่งหวัง               24.40
ต.เกาะขันธ์            237.16 ต.ทุ่งปรัง               85.13 ต.ยะรัง               95.63 อ.ระโนด       65,227.04
ต.ขอนหาด            736.99 ต.ทุ่งใส               72.62 ต.สะนอ               19.66 ต.คลองแดน          2,603.17
ต.เขาพระทอง              22.93 ต.สิชล               53.00 อ.ยะหริ่ง             113.26 ต.แดนสงวน         14,986.63
ต.ควนหนองหงษ์            216.83 อ.หัวไทร       40,415.56 ต.ตะโละ                9.08 ต.ตะเครียะ         12,533.35
ต.เคร็ง         1,346.00 ต.เกาะเพชร          1,197.33 ต.ตาลีอายร์                7.33 ต.ท่าบอน          4,384.90
ต.ชะอวด         3,477.40 ต.เขาพังไกร         11,823.63 ต.บาโลย               70.69 ต.บ้านขาว          8,624.58
ต.ท่าประจะ            208.57 ต.ควนชะลิก          7,320.36 ต.ปิยามุมัง                0.01 ต.บ้านใหม่         16,912.52
ต.ท่าเสม็ด              17.63 ต.ทรายขาว          2,229.76 ต.ราตาปันยัง               12.65 ต.ปากแตระ             137.88
ต.นางหลง            548.09 ต.ท่าซอม             373.24 ต.หนองแรต               13.50 ต.พังยาง             767.13
ต.บ้านตูล         1,886.76 ต.บางนบ               12.92 อ.สายบุรี             561.32 ต.ระโนด          3,994.03
ต.วังอ่าง              24.16 ต.บ้านราม               42.64 ต.กะดุนง             228.07 ต.ระวะ               37.20
อ.เชียรใหญ่        9,016.37 ต.รามแก้ว          8,783.81 ต.บือเระ               84.18 ต.วัดสน             245.66
ต.การะเกด            107.38 ต.หน้าสตน             281.18 ต.แป้น             249.06 อ.สทิงพระ                  7.63เดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) 
จ.กาฬสินธุ์            93,141.67 อ.ธาตุพนม              2,351.87 อ.พุทไธสง            14,140.15 ต.ขุมเงิน                  70.31 จ.สกลนคร            96,005.75
อ.กมลาไสย            19,702.40 ต.กุดฉิม                    2.72 ต.บ้านจาน              5,688.32 ต.เขื่องคำ                 286.27 อ.กุสุมาลย์              1,409.19
ต.กมลาไสย              2,733.68 ต.ธาตุพนม                 333.05 ต.บ้านเป้า              1,605.38 ต.ค้อเหนือ                 790.53 ต.กุสุมาลย์                  59.79
ต.โคกสมบูรณ์                 449.46 ต.ธาตุพนมเหนือ              1,099.43 ต.บ้านแวง              1,565.08 ต.ดู่ทุ่ง              4,424.74 ต.นาเพียง                 377.34
ต.เจ้าท่า              1,368.57 ต.นาหนาด                  76.96 ต.พุทไธสง                 279.12 ต.เดิด              5,481.02 ต.โพธิไพศาล                 240.24
ต.ดงลิง                 898.44 ต.ฝั่งแดง                 697.57 ต.มะเฟือง                 798.85 ต.ตาดทอง                 633.87 ต.อุ่มจาน                 731.81
ต.ธัญญา              1,858.41 ต.พระกลางทุ่ง                  54.75 ต.หายโศก              4,203.41 ต.ทุ่งแต้              1,399.51 อ.คำตากล้า              3,113.58
ต.โพนงาม              3,118.08 ต.โพนแพง                  87.38 อ.เมืองบุรีรัมย์              4,116.26 ต.ทุ่งนางโอก                 952.96 ต.คำตากล้า                 660.88
ต.หนองแปน                 811.84 อ.นาแก              4,846.59 ต.บัวทอง                 419.24 ต.นาสะไมย์                 573.01 ต.นาแต้              1,799.36
ต.หลักเมือง              8,463.92 ต.ก้านเหลือง                 153.59 ต.บ้านบัว                  67.70 ต.น้ำคำใหญ่                  70.22 ต.แพด                 322.63
อ.กุฉินารายณ์              7,956.27 ต.นาแก                 227.71 ต.บ้านยาง                 205.50 ต.สำราญ                  64.56 ต.หนองบัวสิม                 330.71
ต.กุดค้าว              1,034.39 ต.นาคู่              1,285.15 ต.สวายจีก              2,519.71 ต.สิงห์              1,328.73 อ.โคกศรีสุพรรณ              2,475.46
ต.จุมจัง                 561.75 ต.นาเลียง                  94.59 ต.สะแกซำ                 116.86 ต.หนองคู                 110.83 ต.ด่านม่วงคำ                 467.32
ต.แจนแลน                 400.66 ต.บ้านแก้ง                  19.28 ต.เสม็ด                 231.96 ต.หนองเป็ด              3,519.95 ต.ตองโขบ                 630.38
ต.นาขาม                 720.63 ต.พระซอง                 825.25 ต.อิสาณ                 555.31 ต.หนองเรือ                 531.83 ต.แมดนาท่ม                 896.32
ต.บัวขาว                 759.16 ต.พิมาน                 746.79 อ.ละหานทราย                  983.31 ต.หนองหิน              1,054.02 ต.เหล่าโพนค้อ                 481.45
ต.สมสะอาด              1,332.99 ต.พุ่มแก                 639.03 ต.ละหานทราย                 159.10 อ.เลิงนกทา              9,459.20 อ.เจริญศิลป์              5,564.67
ต.สามขา              1,725.25 ต.สีชมพู                 562.71 ต.สำโรงใหม่                  20.50 ต.กุดเชียงหมี                 656.19 ต.โคกศิลา                 971.15
ต.เหล่าใหญ่              1,146.42 ต.หนองบ่อ                    9.10 ต.หนองตะครอง                 803.71 ต.กุดแห่              1,970.95 ต.เจริญศิลป์                 630.55
ต.เหล่าไฮงาม                 275.02 ต.หนองสังข์                 283.40 อ.สตึก                  443.40 ต.ศรีแก้ว                  15.50 ต.ทุ่งแก                 529.60
อ.เขาวง                  820.34 อ.นาทม            12,150.74 ต.นิคม                    7.99 ต.สร้างมิ่ง              1,684.29 ต.หนองแปน              3,433.36
ต.กุดสิมคุ้มใหม่                 671.56 ต.ดอนเตย              7,019.06 ต.สตึก                 412.47 ต.สวาท              3,094.09 อ.เต่างอย                  288.80
ต.สระพังทอง                 148.78 ต.นาทม              5,131.68 ต.สะแก                  22.93 ต.สามแยก                 768.70 ต.จันทร์เพ็ญ                  19.11
อ.คำม่วง                  169.53 อ.นาหว้า              8,797.83 อ.ห้วยราช              3,425.45 ต.สามัคคี              1,144.39 ต.เต่างอย                 269.69
ต.เนินยาง                 169.53 ต.ท่าเรือ                 569.78 ต.โคกเหล็ก                 266.12 ต.ห้องแซง                 125.09 อ.บ้านม่วง            10,636.78
อ.ฆ้องชัย              7,139.34 ต.นาคูณใหญ่                 272.67 ต.บ้านตะโก                  33.42 จ.ร้อยเอ็ด         230,203.74 ต.ดงหม้อทอง              1,107.58
ต.โคกสะอาด                 297.39 ต.นางัว                 638.89 ต.สนวน              1,875.85 อ.เกษตรวิสัย              5,747.84 ต.ดงหม้อทองใต้              2,380.60
ต.ฆ้องชัยพัฒนา              1,288.65 ต.นาหว้า                 941.54 ต.สามแวง                 449.22 ต.โนนสว่าง                 154.41 ต.ดงเหนือ              4,284.70
ต.โนนศิลาเลิง                 780.08 ต.บ้านเสียว              1,010.40 ต.ห้วยราช                 488.39 ต.สิงห์โคก                 680.80 ต.โนนสะอาด                 181.50
ต.ลำชี              2,459.73 ต.เหล่าพัฒนา              5,364.56 ต.ห้วยราชา                 312.46 ต.หนองแวง              3,933.29 ต.บ่อแก้ว                  42.47
ต.เหล่ากลาง              2,313.48 อ.ปลาปาก              2,854.44 จ.มหาสารคาม         161,600.86 ต.เหล่าหลวง                 979.33 ต.ม่วง                 360.69
อ.ดอนจาน              2,896.50 ต.กุตาไก้                 482.38 อ.กันทรวิชัย            30,985.69 อ.จตุรพักตรพิมาน            20,606.11 ต.มาย                  11.13
ต.ดงพยุง              1,239.50 ต.โคกสว่าง                 182.36 ต.กุดใส้จ่อ                 314.71 ต.โคกล่าม                 311.84 ต.หนองกวั่ง                 119.75
ต.นาจำปา                  81.60 ต.โคกสูง                 162.91 ต.ขามเฒ่าพัฒนา              1,765.74 ต.ดงกลาง                 572.43 ต.ห้วยหลัว              2,148.37
ต.ม่วงนา              1,575.41 ต.นามะเขือ                 144.74 ต.ขามเรียง              4,279.12 ต.ดงแดง              1,975.61 อ.พรรณานิคม              6,044.17
อ.ท่าคันโท                  127.10 ต.ปลาปาก              1,070.57 ต.เขวาใหญ่             10,510.68 ต.ดู่น้อย                 853.42 ต.ช้างมิ่ง                  11.00
ต.กุงเก่า                  71.65 ต.หนองเทาใหญ่                 457.41 ต.คันธารราษฎร์              1,022.91 ต.น้ำใส              3,773.74 ต.เชิงชุม                 891.60
ต.ท่าคันโท                  47.80 ต.หนองฮี                 354.07 ต.โคกพระ              2,422.45 ต.ป่าสังข์                 853.21 ต.บะฮี                 511.73
ต.นาตาล                    7.66 อ.โพนสวรรค์              1,687.09 ต.ท่าขอนยาง                 969.73 ต.เมืองหงส์                 124.74 ต.พรรณา                 401.28
อ.นาคู              2,360.20 ต.นาขมิ้น                 888.10 ต.นาสีนวน              6,596.23 ต.ลิ้นฟ้า                 332.01 ต.พอกน้อย                 992.22
ต.นาคู                  91.78 ต.นาหัวบ่อ                 188.52 ต.มะค่า                 564.22 ต.ศรีโคตร              5,990.69 ต.วังยาง              1,679.54
ต.โนนนาจาน                 947.63 ต.บ้านค้อ                 190.46 ต.ศรีสุข              2,539.90 ต.หนองผือ                 921.87 ต.สว่าง              1,556.80
ต.ภูแล่นช้าง              1,193.44 ต.โพนจาน                 169.12 อ.กุดรัง              8,243.59 ต.หัวช้าง              2,245.55 อ.พังโคน              4,069.33
ต.สายนาวัง                 127.36 ต.โพนสวรรค์                 250.89 ต.กุดรัง              2,698.83 ต.อีง่อง              2,651.00 ต.ต้นผึ้ง              1,008.32
อ.นามน              1,301.73 อ.เมืองนครพนม                  999.15 ต.นาโพธิ์              1,784.31 อ.จังหาร            16,171.54 ต.พังโคน              2,203.15
ต.นามน                  36.15 ต.คำเตย                 591.95 ต.เลิงแฝก              1,962.39 ต.จังหาร              4,530.37 ต.ม่วงไข่                 217.17
ต.ยอดแกง                 153.45 ต.นาทราย                    5.07 ต.หนองแวง                 458.77 ต.ดงสิงห์              1,569.85 ต.ไฮหย่อง                 640.69
ต.สงเปลือย                 471.25 ต.โพธิ์ตาก                 250.23 ต.ห้วยเตย              1,339.29 ต.ดินดำ              4,263.83 อ.โพนนาแก้ว              2,006.82
ต.หนองบัว                 223.05 ต.หนองญาติ                 151.91 อ.แกดำ              1,921.38 ต.ปาฝา                 867.70 ต.เชียงสือ                 623.21
ต.หลักเหลี่ยม                 417.84 อ.เรณูนคร                  991.30 ต.แกดำ                 426.93 ต.ผักแว่น                 702.62 ต.นาตงวัฒนา                 339.71
อ.เมืองกาฬสินธ์            12,972.69 ต.โคกหินแฮ่                 477.84 ต.โนนภิบาล                 111.37 ต.ม่วงลาด                  97.05 ต.บ้านแป้น                  79.48
ต.กลางหมื่น                 443.83 ต.ท่าลาด                 180.18 ต.มิตรภาพ                 642.21 ต.ยางใหญ่              2,632.28 ต.บ้านโพน                 964.42
ต.กาฬสินธุ์                  11.59 ต.นาขาม                 217.72 ต.วังแสง                 545.01 ต.แสนชาติ              1,507.83 อ.เมืองสกลนคร              5,963.32
ต.เชียงเครือ              1,898.17 ต.โพนทอง                  52.28 ต.หนองกุง                 195.87 อ.เชียงขวัญ            15,916.16 ต.ขมิ้น                  10.35
ต.นาจารย์                  25.99 ต.เรณู                  21.99 อ.โกสุมพิสัย            34,706.37 ต.เชียงขวัญ              3,863.89 ต.โคกก่อง                 341.76
ต.บึงวิชัย                 307.07 ต.เรณูใต้                  26.99 ต..แห่ใต้              5,471.93 ต.บ้านเขือง              4,266.09 ต.งิ้วด่อน                 587.16
ต.ไผ่                  29.17 ต.หนองย่างชิ้น                  14.29 ต.แก้งแก              1,209.50 ต.พระเจ้า                 548.54 ต.เชียงเครือ                 338.40
ต.ลำคลอง                 400.46 อ.วังยาง                  157.20 ต.เขวาไร่                 364.17 ต.พระธาตุ              2,649.86 ต.ดงชน              1,078.96
ต.ลำพาน              1,182.33 ต.โคกสี                 113.95 ต.เขื่อน              1,454.46 ต.พลับพลา              1,985.35 ต.ท่าแร่                  84.80
ต.หลุบ              3,401.62 ต.วังยาง                  43.25 ต.ดอนกลาง                 638.72 ต.หมูม้น              2,602.42 ต.ธาตุเชิงชุม                 216.30
ต.ห้วยโพธิ์              5,272.45 อ.ศรีสงคราม            21,890.44 ต.แพง              1,789.64 อ.ทุ่งเขาหลวง              6,493.29 ต.ธาตุนาเวง                    8.61
อ.ยางตลาด            27,833.51 ต.ท่าบ่อสงคราม              7,906.05 ต.โพนงาม                 245.44 ต.ทุ่งเขาหลวง              1,119.53 ต.โนนหอม                  23.29
ต.เขาพระนอน                 759.85 ต.นาคำ                 478.12 ต.ยางท่าแจ้ง              4,717.24 ต.เทอดไทย              1,486.13 ต.ม่วงลาย                 117.18
ต.คลองขาม              4,178.97 ต.นาเดื่อ                 264.82 ต.ยางน้อย              2,837.36 ต.บึงงาม              1,887.56 ต.หนองลาด              1,296.58
ต.ดอนสมบูรณ์                 346.92 ต.บ้านข่า              4,347.24 ต.เลิงใต้              2,078.21 ต.มะบ้า              1,529.78 ต.เหล่าปอแดง              1,737.20
ต.นาเชือก              1,384.33 ต.บ้านเอื้อง                 835.83 ต.วังยาว                 518.81 ต.เหล่า                 470.27 ต.ฮางโฮง                 122.74
ต.นาดี                 740.60 ต.โพนสว่าง                 847.17 ต.หนองกุงสวรรค์                 877.49 อ.ธวัชบุรี            18,083.15 อ.วานรนิวาส            12,988.27
ต.โนนสูง                 483.65 ต.ศรีสงคราม                 996.53 ต.หนองบอน              1,382.64 ต.เขวาทุ่ง                 430.33 ต.ขัวก่าย              4,260.61
ต.บัวบาน                 902.02 ต.สามผง              4,900.09 ต.หนองบัว                 646.09 ต.ธงธานี                 267.32 ต.คอนสวรรค์                 240.37
ต.ยางตลาด              5,253.87 ต.หาดแพง              1,314.59 ต.หนองเหล็ก              4,024.11 ต.ธวัชบุรี              1,413.33 ต.คูสะคาม                    9.67
ต.เว่อ                  88.65 จ.นครราชสีมา         122,313.66 ต.หัวขวาง              4,527.92 ต.นิเวศน์              2,995.51 ต.เดื่อศรีคันไชย              2,446.74
ต.หนองตอกแป้น              1,024.87 อ.แก้งสนามนาง                  969.94 ต.เหล่า              1,922.66 ต.บึงนคร                 850.71 ต.ธาตุ              2,409.63
ต.หนองอิเฒ่า              2,751.71 ต.โนนสำราญ                 969.94 อ.เชียงยืน              8,909.30 ต.ไพศาล              1,329.00 ต.นาซอ              1,685.71
ต.หัวงัว              1,277.89 อ.คง              3,147.71 ต.กู่ทอง                  51.38 ต.มะอึ              2,717.22 ต.วานรนิวาส                 107.45
ต.หัวนาคำ              5,459.49 ต.ขามสมบูรณ์                 742.41 ต.เชียงยืน                  96.07 ต.เมืองน้อย                 218.94 ต.ศรีวิชัย                 819.82
ต.อิตื้อ              1,481.10 ต.คูขาด                 445.11 ต.ดอนเงิน                 850.14 ต.ราชธานี              1,035.25 ต.หนองสนม              1,008.27
ต.อุ่มเม่า              1,699.59 ต.ตาจั่น              1,067.60 ต.นาทอง                  83.59 ต.หนองไผ่              1,760.56 อ.สว่างแดนดิน              9,632.74
อ.ร่องคำ              3,195.07 ต.เทพาลัย                 892.60 ต.โพนทอง              4,375.39 ต.หนองพอก              1,049.86 ต.คำสะอาด                 839.86
ต.ร่องคำ                 453.49 อ.ชุมพวง              6,493.08 ต.หนองซอน              2,888.39 ต.อุ่มเม้า              4,015.11 ต.โคกสี              1,734.31
ต.สามัคคี              1,100.58 ต.ชุมพวง                 648.36 ต.เหล่าบัวบาน                 564.33 อ.พนมไพร              4,880.46 ต.ทรายมูล              2,740.94
ต.เหล่าอ้อย              1,641.00 ต.ท่าลาด                  58.52 อ.นาเชือก            18,839.24 ต.กุดน้ำใส                 412.79 ต.ธาตุทอง              1,639.58
อ.สมเด็จ              2,834.54 ต.โนนยอ              1,704.74 ต.เขวาไร่              1,800.01 ต.ค้อใหญ่                    0.33 ต.บงใต้                 206.68
ต.แซงบาดาล                  54.21 ต.ประสุข              1,023.56 ต.นาเชือก              1,696.68 ต.คำไฮ                 275.79 ต.พันนา              1,156.58
ต.ผาเสวย                 190.26 ต.หนองหลัก              3,057.90 ต.ปอพาน              2,980.54 ต.โคกสว่าง                 649.73 ต.โพนสูง                 528.69
ต.มหาไชย                 329.00 อ.โนนแดง              4,835.31 ต.สันป่าตอง              2,000.39 ต.ชานุวรรณ                 181.15 ต.แวง                 786.10
ต.ลำห้วยหลัว                 630.35 ต.ดอนยาวใหญ่                 338.35 ต.สำโรง              3,206.49 ต.นานวล                 635.20 อ.อากาศอำนวย            31,812.61
ต.ศรีสมเด็จ                 586.67 ต.โนนตาเถร                 516.76 ต.หนองกุง              2,390.66 ต.พนมไพร                 390.80 ต.ท่าก้อน                 452.50
ต.สมเด็จ                  47.68 ต.วังหิน              2,750.93 ต.หนองแดง              1,651.09 ต.โพธิ์ชัย                 126.57 ต.โพนงาม              6,473.66
ต.หนองแวง                  50.33 ต.สำพะเนียง              1,229.26 ต.หนองโพธิ์                    4.75 ต.โพธิ์ใหญ่              1,222.89 ต.โพนแพง              1,311.51
ต.หมูม่น                 946.03 อ.โนนสูง                  995.45 ต.หนองเม็ก              2,992.09 ต.วารีสวัสดิ์                 427.18 ต.วาใหญ่              1,921.43
อ.สหัสขันธ์                  883.63 ต.ธารปราสาท                 995.45 ต.หนองเรือ                 116.55 ต.สระแก้ว                  11.88 ต.สามัคคีพัฒนา             19,559.84
ต.นามะเขือ                 189.69 อ.บัวลาย              4,882.41 อ.นาดูน                     73.96 ต.แสนสุข                 243.37 ต.อากาศ              2,093.67
ต.โนนศิลา                 371.99 ต.โนนจาน              1,155.36 ต.ดงดวน                  73.96 ต.หนองทัพไทย                 302.79 จ.สุรินทร์              3,140.04
ต.โนนแหลมทอง                 321.95 ต.บัวลาย              2,102.45 อ.บรบือ            32,339.76 อ.โพธิ์ชัย              9,543.37 อ.ชุมพลบุรี                     41.40
อ.ห้วยผึ้ง              2,843.29 ต.เมืองพะไล              1,010.45 ต.กำพี้              2,198.61 ต.ขามเบี้ย              1,299.47 ต.กระเบื้อง                  21.27
ต.คำบง                 497.75 ต.หนองหว้า                 614.15 ต.ดอนงัว              4,375.89 ต.เชียงใหม่                 162.17 ต.ศรีณรงค์                  20.13
ต.ไค้นุ่น              1,077.92 อ.บัวใหญ่            13,990.73 ต.โนนแดง              1,931.35 ต.ดอนโอง              2,039.49 อ.รัตนบุรี              3,098.64
ต.นิคมห้วยผึ้ง                  25.93 ต.กุดจอก              2,284.76 ต.โนนราษี              1,973.19 ต.บัวคำ                  66.44 ต.ดอนแรด              2,995.94
ต.หนองอีบุตร              1,241.69 ต.ขุนทอง              1,662.32 ต.บรบือ                 489.42 ต.สะอาด              5,452.76 ต.ยางสว่าง                 102.70
อ.ห้วยเม็ก                  105.52 ต.ดอนตะหนิน                 441.84 ต.บ่อใหญ่                 883.56 ต.หนองตาไก้                 353.68 จ.หนองคาย              1,617.76
ต.หัวหิน                 105.52 ต.ด่านช้าง              1,649.18 ต.บัวมาศ              6,528.82 ต.อัคคะคำ                 169.37 อ.เฝ้าไร่              1,617.76
จ.ขอนแก่น            68,757.36 ต.โนนทองหลาง                 671.54 ต.ยาง              2,214.54 อ.โพนทราย                     35.82 ต.นาดี                 555.56
อ.โคกโพธิ์ไชย            11,943.10 ต.บัวใหญ่              1,646.01 ต.วังไชย                 554.37 ต.โพนทราย                  35.82 ต.อุดมพร              1,062.20
ต.ซับสมบูรณ์              1,594.03 ต.เสมาใหญ่              1,864.74 ต.วังใหม่                 702.78 อ.โพนทอง            21,458.85 จ.อำนาจเจริญ            28,507.77
ต.นาแพง                 489.21 ต.หนองแจ้งใหญ่              2,330.73 ต.หนองโก              1,254.99 ต.โคกกกม่วง              3,345.90 อ.พนา                  250.33
ต.บ้านโคก                 525.04 ต.หนองบัวสะอาด                  97.17 ต.หนองคูขาด              4,922.26 ต.โคกสูง                  69.36 ต.จานลาน                 250.33
ต.โพธิ์ไชย              9,334.82 ต.ห้วยยาง              1,342.44 ต.หนองจิก              1,555.11 ต.นาอุดม                  17.19 อ.เมืองอำนาจเจริญ              7,896.41
อ.ชนบท            11,039.01 อ.ประทาย              6,908.53 ต.หนองม่วง              2,198.27 ต.โนนชัยศรี              4,623.51 ต.กุดปลาดุก                 302.35
ต.กุดเพียขอม              1,395.20 ต.กระทุ่มราย              1,387.29 ต.หนองสิม                 556.60 ต.พรมสวรรค์                 997.28 ต.ดอนเมย                  69.19
ต.ชนบท                 160.19 ต.โคกกลาง                 553.92 อ.เมืองมหาสารคาม            14,012.74 ต.โพธิ์ทอง                 143.16 ต.นาวัง                 979.38
ต.โนนพะยอม              1,133.15 ต.ดอนมัน                 201.31 ต.เกิ้ง              1,262.70 ต.โพธิ์ศรีสว่าง              1,047.79 ต.นาหมอม้า              1,182.62
ต.บ้านแท่น              1,225.60 ต.ตลาดไทร                 372.27 ต.แก่งเลิงจาน                 748.37 ต.วังสามัคคี              2,060.67 ต.น้ำปลีก              5,362.88
ต.ปอแดง                 655.98 ต.ทุ่งสว่าง                 677.75 ต.เขวา              1,991.88 ต.แวง              1,329.98 อ.ลืออำนาจ              5,714.97
ต.วังแสง              3,451.58 ต.นางรำ              2,162.83 ต.โคกก่อ              1,211.09 ต.สระนกแก้ว              1,443.98 ต.ดงบัง                 306.12
ต.ห้วยแก              3,017.32 ต.โนนเพ็ด                  53.27 ต.ดอนหว่าน                 141.60 ต.สว่าง              3,994.29 ต.ดงมะยาง                 759.67
อ.ชุมแพ                  180.87 ต.ประทาย                 212.38 ต.ตลาด                 310.53 ต.หนองใหญ่              1,885.88 ต.เปือย              2,525.69
ต.นาเพียง                  75.74 ต.วังไม้แดง                 251.90 ต.ท่าตูม                 858.46 ต.อุ่มเม่า                 499.86 ต.ไร่ขี              1,577.06
ต.โนนอุดม                 105.13 ต.หนองพลวง                 185.93 ต.ท่าสองคอน                 637.65 อ.เมยวดี              5,828.79 ต.อำนาจ                 546.44
อ.โนนศิลา              4,779.57 ต.หันห้วยทราย                 849.67 ต.บัวค้อ                 157.23 ต.ชมสะอาด                 562.87 อ.เสนางคนิคม              3,302.13
ต.โนนแดง                 809.33 อ.พิมาย            23,201.14 ต.ลาดพัฒนา              4,052.02 ต.ชุมพร              4,596.28 ต.นาเวียง              2,763.33
ต.โนนศิลา                 112.16 ต.กระชอน              2,714.61 ต.แวงน่าง                 943.97 ต.บุ่งเลิศ                 379.23 ต.หนองสามสี                 538.80
ต.บ้านหัน                 464.37 ต.กระเบื้องใหญ่              7,810.02 ต.หนองโน                 701.13 ต.เมยวดี                 290.41 อ.หัวตะพาน            11,343.93
ต.เปือยใหญ่              1,160.32 ต.ชีวาน                 924.95 ต.หนองปลิง                  24.06 อ.เมืองร้อยเอ็ด            25,195.67 ต.คำพระ              3,370.98
ต.หนองปลาหมอ              2,233.39 ต.ดงใหญ่              3,551.57 ต.ห้วยแอ่ง                 972.06 ต.ขอนแก่น                 965.01 ต.เค็งใหญ่                 627.13
อ.บ้านไผ่            11,266.93 ต.ท่าหลวง              1,279.43 อ.ยางสีสุราช              1,412.02 ต.แคนใหญ่              9,747.16 ต.จิกดู่                  86.92
ต.แคนเหนือ              1,532.66 ต.ธารละหลอด                 126.46 ต.นาภู                 848.41 ต.ดงลาน                 599.06 ต.โพนเมืองน้อย              2,471.04
ต.ในเมือง                 628.66 ต.นิคมสร้างตนเอง                 191.57 ต.บ้านกู่                  14.03 ต.นาโพธิ์                 891.19 ต.รัตนวารี              1,097.13
ต.บ้านไผ่                 198.05 ต.ในเมือง              1,671.62 ต.ยางสีสุราช                 444.53 ต.โนนตาล                 377.92 ต.สร้างถ่อน้อย              2,197.51
ต.บ้านลาน              2,543.14 ต.โบสถ์                 514.50 ต.แวงดง                 105.04 ต.โนนรัง                 509.44 ต.หนองแก้ว                 430.16
ต.ป่าปอ                 636.31 ต.รังกาใหญ่              1,394.52 อ.วาปีปทุม            10,156.81 ต.ในเมือง                  17.68 ต.หัวตะพาน              1,063.06
ต.ภูเหล็ก                 757.70 ต.สัมฤทธิ์              2,535.21 ต.แคน              6,736.14 ต.ปอภาร  (ปอพาน)                 238.03 จ.อุดรธานี            11,691.42
ต.เมืองเพีย              1,339.28 ต.หนองระเวียง                 486.67 ต.โคกสีทองหลาง                  90.94 ต.เมืองทอง                 948.66 อ.กุมภวาปี              2,352.06
ต.หนองน้ำใส              1,811.10 อ.เมืองยาง            43,264.34 ต.ดงใหญ่                  13.35 ต.รอบเมือง              1,318.32 ต.กุมภวาปี                 407.65
ต.หัวหนอง                 934.51 ต.กระเบื้องนอก             13,068.82 ต.นาข่า              1,723.34 ต.สะอาดสมบูรณ์              1,968.35 ต.เชียงแหว              1,238.07
ต.หินตั้ง                 556.81 ต.โนนอุดม              1,021.06 ต.บ้านหวาย                 789.46 ต.สี่แก้ว              3,505.29 ต.ตูมใต้                 391.89
เทศบาลตำบลบ้านไผ่                 328.71 ต.เมืองยาง             16,299.52 ต.ประชาพัฒนา                    0.49 ต.หนองแก้ว              1,577.31 ต.พันดอน                 294.73
อ.บ้านแฮ                  347.50 ต.ละหานปลาค้าว             12,874.94 ต.หนองแสง                 656.31 ต.หนองแวง                 647.26 ต.เวียงคำ                  19.72
ต.โคกสำราญ                    7.00 อ.ลำทะเมนชัย              2,553.05 ต.หนองแสน                 146.80 ต.เหนือเมือง              1,884.99 อ.ทุ่งฝน              2,334.73
ต.บ้านแฮด                  82.65 ต.ขุย              1,958.54 จ.มุกดาหาร              8,244.87 อ.เมืองสรวง              1,954.32 ต.ทุ่งฝน              2,334.73
ต.หนองแซง                 257.84 ต.ไพล                 594.51 อ.คำชะอี              1,188.38 ต.คูเมือง                 840.80 อ.บ้านดุง              5,878.62
อ.เปือยน้อย              2,145.91 อ.สีดา            10,946.26 ต.บ้านซ่ง                  20.37 ต.เมืองสรวง                 521.69 ต.ดงเย็น                 817.21
ต.ขามป้อม                 735.23 ต.โนนประดู่              1,524.62 ต.หนองเอี่ยน                 724.61 ต.หนองผือ                 549.45 ต.บ้านจันทน์              2,206.26
ต.เปือยน้อย              1,215.49 ต.โพนทอง              1,522.04 ต.เหล่าสร้างถ่อ                 443.41 ต.หนองหิน                  42.38 ต.บ้านม่วง              1,795.46
ต.วังม่วง                  76.42 ต.สามเมือง              2,228.36 อ.นิคมคำสร้อย              2,891.83 อ.ศรีสมเด็จ                  792.53 ต.วังทอง                 523.51
ต.สระแก้ว                 118.78 ต.สีดา              2,752.05 ต.กกแดง                 725.16 ต.โพธิ์ทอง                 112.98 ต.อ้อมกอ                 536.18
อ.พล            12,519.01 ต.หนองตาดใหญ่              2,919.20 ต.นากอก              1,709.81 ต.โพธิ์สัย                 203.34 อ.ประจักษ์ศิลปาคม                  113.61
ต.เก่างิ้ว                 527.79 อ.ห้วยแถลง                  125.71 ต.ร่มเกล้า                 132.99 ต.เมืองเปลือย                 369.31 ต.นาม่วง                 113.61
ต.โคกสง่า              1,457.30 ต.หลุ่งประดู่                 125.71 ต.หนองแวง                 323.87 ต.ศรีสมเด็จ                  19.31 อ.เมืองอุดรธานี                  624.18
ต.โจดหนองแก                  30.17 จ.บึงกาฬ            28,390.73 อ.เมืองมุกดาหาร              4,164.65 ต.สวนจิก                  71.68 ต.บ้านจั่น                 107.91
ต.โนนข่า                 743.97 อ.เซกา            11,414.14 ต.กุดแข้                 677.36 ต.หนองแวงควง                    9.43 ต.หนองขอนกว้าง                 127.80
ต.เพ็กใหญ่              3,513.59 ต.ซาง              7,342.40 ต.นาโสก                 452.73 ต.หนองใหญ่                    6.48 ต.หนองนาคำ                 234.54
ต.เมืองพล                 530.55 ต.เซกา                 854.41 ต.บ้านโคก                 917.08 อ.เสลภูมิ            70,544.95 ต.หนองไผ่                 153.93
ต.ลอมคอม              2,273.22 ต.ท่ากกแดง                 110.12 ต.ผึ่งแดด              1,491.13 ต.กลาง                 899.67 อ.ศรีธาตุ                  179.40
ต.โสกนกเต็น                  75.57 ต.ท่าสะอาด              2,687.77 ต.โพนทราย                 602.04 ต.เกาะแก้ว              1,112.41 ต.จำปี                  64.88
ต.หนองมะเขือ              1,552.96 ต.น้ำจั้น                  25.72 ต.มุกดาหาร                  24.31 ต.ขวัญเมือง                 273.24 ต.นายูง                  15.59
ต.หนองแวงนางเบ้า                 277.67 ต.บ้านต้อง                 201.96 จ.ยโสธร            94,093.11 ต.ขวาว              7,810.31 ต.ศรีธาตุ                  98.94
ต.หนองแวงโสกพระ                 449.56 ต.ป่งไฮ                  49.22 อ.กุดชุม              5,758.45 ต.ท่าม่วง              1,139.62 อ.หนองหาน                  208.81
ต.หัวทุ่ง              1,086.66 ต.โสกก่าม                  44.81 ต.กำแมด                 791.62 ต.นางาม             14,384.19 ต.บ้านเชียง                  91.62
อ.มัญจาคีรี                  721.75 ต.หนองทุ่ม                  97.74 ต.กุดชุม              1,105.45 ต.นาแซง              7,395.58 ต.บ้านยา                 117.19
ต.กุดเค้า                 539.12 อ.โซ่พิสัย              9,264.80 ต.คำน้ำสร้าง                  32.73 ต.นาเมือง              1,829.85 จ.อุบลราชธานี            10,910.52
ต.สวนหม่อน                  48.45 ต.คำแก้ว              4,195.79 ต.นาโส่                 886.10 ต.นาเลิง              1,018.26 อ.ม่วงสามสิบ            10,910.52
ต.หนองแปน                 134.19 ต.โซ่              5,069.01 ต.โนนเปือย              1,888.90 ต.บึงเกลือ              6,587.45 ต.ดุมใหญ่              5,744.51
อ.แวงน้อย              3,849.26 อ.พรเจริญ              6,035.88 ต.โพนงาม                 855.90 ต.พรสวรรค์                    1.87 ต.ไผ่ใหญ่                 578.49
ต.ก้านเหลือง              1,098.33 ต.ดอนหญ้านาง              2,101.85 ต.หนองหมี                  89.86 ต.โพธิ์ทอง                 619.80 ต.ยางโยภาพ                 140.97
ต.ทางขวาง                 703.46 ต.วังชมภู                  68.25 ต.หนองแหน                  35.27 ต.ภูเงิน              4,698.33 ต.หนองช้างใหญ่                 151.14
ต.ท่านางแนว                  39.09 ต.ศรีชมภู                 174.82 ต.ห้วยแก้ง                  72.60 ต.เมืองไพร              2,533.75 ต.หนองเมือง                 265.26
ต.ท่าวัด                 738.87 ต.ศรีสำราญ                  20.98 อ.คำเขื่อนแก้ว            18,128.43 ต.วังหลวง             13,339.24 ต.เหล่าบก              4,030.15
ต.ละหานนา                 301.98 ต.หนองหัวช้าง              3,669.98 ต.กุดกุง                 405.58 ต.ศรีวิลัย              1,846.45 รวม      1,081,427.42
ต.แวงน้อย                 967.53 อ.เมืองบึงกาฬ              1,675.91 ต.กู่จาน              3,612.48 ต.หนองหลวง              1,406.20
อ.แวงใหญ่              8,295.84 ต.โคกก่อง                  25.81 ต.แคนน้อย                 497.76 ต.เหล่าน้อย              3,648.73
ต.คอนฉิม              2,451.45 ต.โนนสมบูรณ์                 696.21 ต.ดงแคนใหญ่                 489.18 อ.หนองพอก              2,621.05
ต.โนนทอง                 773.67 ต.บึงกาฬ                 953.89 ต.ดงเจริญ                 822.65 ต.กกโพธิ์                 933.46
ต.โนนสะอาด              1,563.81 จ.บุรีรัมย์            48,782.92 ต.ทุ่งมน              2,480.24 ต.ท่าสีดา                  35.93
ต.แวงใหญ่              1,337.76 อ.กระสัง              4,167.95 ต.นาแก                 329.36 ต.บึงงาม                  38.73
ต.ใหม่นาเพียง              2,169.14 ต.บ้านปรือ                  77.61 ต.นาคำ              1,697.77 ต.ภูเขาทอง                 348.99
อ.หนองเรือ                     91.74 ต.สองชั้น              3,428.04 ต.โพนทัน                 189.60 ต.รอบเมือง                 127.54
ต.กุดกว้าง                  91.74 ต.สูงเนิน                 662.30 ต.ย่อ                 187.60 ต.หนองขุ่นใหญ่                  10.95
อ.หนองสองห้อง              1,576.87 อ.คูเมือง              3,276.67 ต.ลุมพุก              3,114.18 ต.หนองพอก              1,125.44
ต.ดงเค็ง                 115.15 ต.บ้านแพ              2,063.53 ต.สงเปือย                 607.86 อ.หนองฮี                  109.89
ต.ดอนดู่                 484.17 ต.ปะเคียบ                 972.64 ต.เหล่าไฮ              3,694.17 ต.ดูกอึ่ง                  46.14
ต.ตะกั่วป่า                 195.54 ต.หนองขมาร                 240.51 อ.ทรายมูล              4,530.11 ต.สาวแห                    8.65
ต.โนนธาตุ                 310.67 อ.แคนดง                  244.57 ต.ดงมะไฟ              2,178.47 ต.หนองฮี                  55.11
ต.หนองเม็ก                  40.51 ต.สระบัว                 244.57 ต.ดู่ลาด                 207.83 อ.อาจสามารถ              4,219.96
ต.หนองสองห้อง                  70.57 อ.นาโพธิ์            10,313.44 ต.ทรายมูล                 267.28 ต.ขี้เหล็ก                  15.82
ต.หันโจด                 360.26 ต.ดอนกอก              1,147.61 ต.นาเวียง              1,114.84 ต.บ้านแจ้ง                 239.16
จ.ชัยภูมิ            13,576.03 ต.นาโพธิ์              2,956.12 ต.ไผ่                 761.68 ต.โพนเมือง              1,016.61
อ.คอนสวรรค์            13,271.43 ต.บ้านคู                 819.02 อ.ไทยเจริญ              4,475.42 ต.หนองขาม                  21.97
ต.คอนสวรรค์              3,964.82 ต.บ้านดู่              2,974.05 ต.คำเตย                 917.03 ต.หนองบัว                 442.73
ต.โคกมั่งงอย                 637.32 ต.ศรีสว่าง              2,416.64 ต.คำไผ่                 959.37 ต.หนองหมื่นถ่าน                 280.50
ต.ช่องสามหมอ              3,295.66 อ.โนนดินแดง                  207.21 ต.ไทยเจริญ                  40.81 ต.หน่อม                 603.87
ต.ยางหวาย                 169.94 ต.ส้มป่อย                 207.21 ต.น้ำคำ              2,372.76 ต.โหรา                 538.95
ต.ศรีสำราญ              5,041.99 อ.บ้านด่าน              2,082.74 ต.ส้มผ่อ                 185.44 ต.อาจสามารถ              1,060.36
ต.ห้วยไร่                 161.69 ต.บ้านด่าน                 745.77 อ.ป่าติ้ว            29,157.28 จ.ศรีสะเกษ              3,263.02
อ.บ้านแท่น                  112.26 ต.ปราสาท              1,008.46 ต.กระจาย              5,210.25 อ.บึงบูรพ์                  105.71
ต.สามสวน                 112.26 ต.วังเหนือ                 328.50 ต.โคกนาโก              2,729.34 ต.บึงบูรพ์                  99.52
อ.ภูเขียว                  192.34 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์              5,125.53 ต.เชียงเพ็ง              7,025.79 ต.เป๊าะ                    6.19
ต.โคกสะอาด                 126.68 ต.กู่สวนแตง              1,003.11 ต.โพธิ์ไทร              5,782.19 อ.ราษีไศล              2,491.11
ต.หนองคอนไทย                  65.66 ต.แดงใหญ่              1,052.98 ต.ศรีฐาน              8,409.70 ต.จิกสังข์ทอง                  16.28
จ.นครพนม            57,186.22 ต.ทองหลาง                  54.64 อ.มหาชนะชัย                  314.30 ต.ด่าน                 495.40
อ.ท่าอุเทน                  459.57 ต.หนองเยือง                 136.88 ต.บากเรือ                    9.50 ต.บัวหุ่ง                  45.99
ต.ไชยบุรี                 159.22 ต.หนองแวง              2,877.92 ต.ฟ้าหยาด                  10.17 ต.หนองแค              1,933.45
ต.ท่าจำปา                  44.74 อ.ปะคำ                  256.24 ต.หัวเมือง                 294.63 อ.ศิลาลาด                  666.19
ต.พนอม                 246.28 ต.ปะคำ                 129.56 อ.เมืองยโสธร            22,269.93 ต.กุง                 430.10
ต.พะทาย                    9.32 ต.หูทำนบ                 126.68 ต.ขั้นไดใหญ่                 977.56 ต.หนองบัวดง                 236.09เดือนกันยายน


เดือนกันยายน เดือนกันยายน เดือนกันยายน เดือนกันยายน เดือนกันยายน
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) จังหวัด/อำเภอ/ตำบล พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)
จ.กาฬสินธุ์       125,106.31 ต.เมืองปราสาท              252.03 ต.ท่าตาล            2,323.47 ต.บัวคำ                14.88 ต.พรมเทพ            3,580.88
อ.กมลาไสย          45,695.49 ต.ลำคอหงษ์            2,006.38 ต.นครป่าหมาก            4,789.13 ต.สะอาด            8,639.80 ต.โพนครก            5,572.41
ต.กมลาไสย            3,716.54 ต.ลำมูล            1,186.72 ต.เนินกุ่ม            5,582.54 ต.หนองตาไก้              233.91 ต.เมืองแก               100.87
ต.โคกสมบูรณ์               411.96 ต.หลุมข้าว            7,514.59 ต.บางกระทุ่ม            1,607.27 ต.อัคคะคำ                30.21 ต.หนองบัว            2,446.41
ต.เจ้าท่า            8,663.10 ต.ใหม่            1,265.79 ต.บ้านไร่              330.48 อ.โพนทราย         23,124.36 ต.หนองเมธี            2,253.07
ต.ดงลิง            4,907.51 อ.บัวลาย           3,597.07 ต.ไผ่ล้อม            3,152.19 ต.ท่าหาดยาว            2,231.91 อ.โนนนารายณ์            1,699.60
ต.ธัญญา            6,216.67 ต.โนนจาน              947.28 ต.วัดตายม            8,102.34 ต.โพนทราย            4,757.33 ต.คำผง               325.71
ต.โพนงาม            5,775.17 ต.บัวลาย            1,417.69 ต.สนามคลี            2,824.82 ต.ยางคำ            3,116.12 ต.โนน                 34.20
ต.หนองแปน            2,216.67 ต.เมืองพะไล            1,031.07 อ.บางระกำ         78,124.92 ต.ศรีสว่าง          10,322.97 ต.ระเวียง               273.46
ต.หลักเมือง           13,787.86 ต.หนองหว้า              201.04 ต.คุยม่วง            6,508.48 ต.สามขา            2,696.03 ต.หนองหลวง            1,066.23
อ.กุฉินารายณ์            3,409.21 อ.บัวใหญ่         15,464.29 ต.ชุมแสงสงคราม          31,694.35 อ.โพนทอง           9,918.45 อ.บัวเชด                  13.74
ต.กุดค้าว               432.93 ต.กุดจอก            2,650.30 ต.ท่านางงาม          23,451.36 ต.โคกกกม่วง            1,057.28 ต.ตาวัง                 13.74
ต.จุมจัง               286.62 ต.ขุนทอง            1,613.34 ต.บ่อทอง            1,996.62 ต.โคกสูง                30.91 อ.ปราสาท            4,158.49
ต.แจนแลน               218.54 ต.ดอนตะหนิน            1,486.80 ต.บางระกำ            7,484.82 ต.โนนชัยศรี            1,865.55 ต.โคกสะอาด               351.58
ต.นาขาม                 44.77 ต.ด่านช้าง            1,331.76 ต.ปลักแรด            3,781.33 ต.พรมสวรรค์              768.78 ต.โชคนาสาม                 40.39
ต.บัวขาว               338.95 ต.โนนทองหลาง            1,048.99 ต.พันเสา                10.45 ต.โพธิ์ศรีสว่าง              146.35 ต.ตานี            1,090.49
ต.สมสะอาด               805.15 ต.บัวใหญ่              862.67 ต.วังอิทก            3,197.51 ต.วังสามัคคี              976.80 ต.ทุ่งมน            1,468.69
ต.สามขา               700.39 ต.เสมาใหญ่            2,648.34 อ.พรหมพิราม         30,629.73 ต.แวง              838.78 ต.ประทัดบุ               387.70
ต.เหล่าใหญ่               339.47 ต.หนองแจ้งใหญ่            1,782.20 ต.ตลุกเทียม            3,086.91 ต.สระนกแก้ว              741.45 ต.ปราสาททนง                  8.42
ต.เหล่าไฮงาม               242.38 ต.หนองบัวสะอาด              716.80 ต.ท่าช้าง            5,762.75 ต.สว่าง            2,219.40 ต.ปรือ               503.53
อ.เขาวง                332.23 ต.ห้วยยาง            1,323.08 ต.พรหมพิราม            3,326.01 ต.หนองใหญ่            1,137.75 ต.ไพล               237.17
ต.กุดสิมคุ้มใหม่               308.33 อ.บ้านเหลื่อม           1,370.73 ต.มะต้อง              539.87 ต.อุ่มเม่า              135.40 ต.สมุด                 70.50
ต.สระพังทอง                 23.90 ต.โคกกระเบื้อง              737.14 ต.มะตูม            1,628.01 อ.เมยวดี           3,664.93 อ.พนมดงรัก                  32.52
อ.คำม่วง                  66.12 ต.ช่อระกา              206.99 ต.วงฆ้อง                79.23 ต.ชมสะอาด              343.54 ต.โคกกลาง                 32.52
ต.เนินยาง                 66.12 ต.บ้านเหลื่อม              407.83 ต.วังวน            8,470.62 ต.ชุมพร            2,855.75 อ.เมืองสุรินทร์          34,271.63
อ.ฆ้องชัย          15,857.75 ต.วังโพธิ์                18.77 ต.ศรีภิรมย์              966.39 ต.บุ่งเลิศ              295.43 ต.กาเกาะ            1,131.41
ต.โคกสะอาด            1,721.32 อ.ประทาย         24,428.93 ต.หนองแขม            6,120.76 ต.เมยวดี              170.21 ต.แกใหญ่            2,305.56
ต.ฆ้องชัยพัฒนา            3,009.83 ต.กระทุ่มราย            4,455.20 ต.หอกลอง              649.18 อ.เมืองร้อยเอ็ด         15,458.92 ต.คอโค            2,433.91
ต.โนนศิลาเลิง            1,579.98 ต.โคกกลาง            3,650.76 อ.เมืองพิษณุโลก         23,273.61 ต.ขอนแก่น              209.02 ต.ตระแสง            4,811.14
ต.ลำชี            4,860.06 ต.ดอนมัน            1,729.49 ต.งิ้วงาม              272.57 ต.แคนใหญ่            6,734.79 ต.ตั้งใจ            2,499.48
ต.เหล่ากลาง            4,686.56 ต.ตลาดไทร            1,792.59 ต.จอมทอง                91.14 ต.ดงลาน              116.28 ต.ท่าสว่าง            5,824.08
อ.ดอนจาน            2,009.48 ต.ทุ่งสว่าง            2,611.44 ต.ดอนทอง              625.24 ต.นาโพธิ์                29.61 ต.นอกเมือง               169.89
ต.ดงพยุง               779.85 ต.นางรำ            3,775.56 ต.ท่าทอง            1,777.28 ต.โนนตาล                59.86 ต.นาดี            3,366.82
ต.นาจำปา                 84.94 ต.โนนเพ็ด              525.06 ต.ท่าโพธิ์            1,012.04 ต.โนนรัง              124.04 ต.นาบัว            2,216.54
ต.ม่วงนา            1,144.69 ต.ประทาย            1,207.49 ต.ในเมือง                  0.19 ต.ในเมือง              452.69 ต.ในเมือง               160.94
อ.ท่าคันโท            2,676.34 ต.เมืองโดน              324.88 ต.บ้านกร่าง            7,006.95 ต.ปอภาร  (ปอพาน)                63.58 ต.เพี้ยราม            2,703.14
ต.กุงเก่า               509.43 ต.วังไม้แดง              754.80 ต.บ้านคลอง                  7.23 ต.เมืองทอง              111.87 ต.สวาย            6,183.38
ต.กุดจิก               893.84 ต.หนองค่าย              263.15 ต.บ้านป่า              691.94 ต.รอบเมือง              241.43 ต.แสลงพันธ์               465.35
ต.ท่าคันโท            1,042.35 ต.หนองพลวง              981.81 ต.บึงพระ              858.50 ต.สะอาดสมบูรณ์              198.49 อ.รัตนบุรี          42,747.22
ต.นาตาล               214.22 ต.หันห้วยทราย            2,356.69 ต.ปากโทก              341.89 ต.สี่แก้ว            2,431.67 ต.กุดขาคีม            3,912.98
ต.ยางอู้ม                 16.50 อ.ปักธงชัย         11,373.96 ต.ไผ่ขอดอน            5,152.33 ต.หนองแก้ว            3,877.79 ต.แก            3,844.57
อ.นาคู                827.41 ต.เกษมทรัพย์                  1.48 ต.พลายชุมพล                91.97 ต.หนองแวง              133.71 ต.ดอนแรด            9,954.43
ต.นาคู                  6.47 ต.โคกไทย            1,032.55 ต.มะขามสูง              253.46 ต.เหนือเมือง              674.07 ต.ทับใหญ่            4,019.37
ต.โนนนาจาน               288.73 ต.งิ้ว              538.60 ต.วังน้ำคู้              367.19 อ.เมืองสรวง           7,799.66 ต.ธาตุ            1,992.46
ต.ภูแล่นช้าง               484.80 ต.ดอน            1,009.00 ต.วัดจันทร์                19.13 ต.กกกุง                71.84 ต.น้ำเขียว            5,318.90
ต.สายนาวัง                 47.41 ต.ตะขบ            2,081.11 ต.วัดพริก            1,607.02 ต.คูเมือง            5,594.45 ต.เบิด            1,202.01
อ.นามน                794.28 ต.ตะคุ            1,206.64 ต.สมอแข            1,799.53 ต.เมืองสรวง              787.89 ต.ไผ่            3,746.43
ต.นามน                  6.39 ต.ตูม            1,586.95 ต.หัวรอ              578.61 ต.หนองผือ              433.50 ต.ยางสว่าง            2,473.64
ต.สงเปลือย               351.13 ต.นกออก              925.66 ต.อรัญญิก              719.40 ต.หนองหิน              911.97 ต.รัตนบุรี            3,387.62
ต.หนองบัว               130.81 ต.บ่อปลาทอง              718.01 อ.วังทอง         39,101.24 อ.สุวรรณภูมิ         39,436.42 ต.หนองบัวทอง            2,894.79
ต.หลักเหลี่ยม               305.95 ต.เมืองปัก              368.26 ต.ชัยนาม            1,755.32 ต.จำปาขัน            2,106.25 อ.ลำดวน                  27.71
อ.เมืองกาฬสินธ์          19,133.64 ต.ลำนางแก้ว                19.46 ต.ดินทอง            2,275.19 ต.ดอกไม้              504.66 ต.โชคเหนือ                 27.71
ต.กลางหมื่น                 83.89 ต.สะแกราช                10.60 ต.ท่าหมื่นราม            3,641.20 ต.ทุ่งกุลา            1,401.61 อ.ศรีณรงค์            1,964.46
ต.กาฬสินธุ์                 11.07 ต.สำโรง                13.96 ต.พันชาลี            6,771.70 ต.ทุ่งศรีเมือง            1,207.43 ต.แจนแวน                 15.30
ต.เชียงเครือ            1,513.68 ต.สุขเกษม            1,861.69 ต.แม่ระกา            3,523.26 ต.ทุ่งหลวง              303.71 ต.ณรงค์               371.14
ต.บึงวิชัย               153.99 อ.พระทองคำ           2,386.69 ต.วังทอง            8,323.05 ต.นาใหญ่          15,812.22 ต.ตรวจ               602.86
ต.โพนทอง                 92.44 ต.พังเทียม            2,339.41 ต.วังนกแอ่น                94.57 ต.น้ำคำ              402.53 ต.ศรีสุข               975.16
ต.ลำคลอง               337.14 ต.มาบกราด                16.08 ต.วังพิกุล          10,520.97 ต.บ่อพันขัน                14.36 อ.ศีขรภูมิ            4,666.38
ต.ลำพาน            1,582.15 ต.สระพระ                31.19 ต.หนองพระ            2,195.96 ต.สระคู            7,343.02 ต.กุดหวาย            1,035.11
ต.หลุบ            7,934.41 อ.พิมาย         52,820.32 อ.วัดโบสถ์               318.71 ต.ห้วยหินลาด                11.55 ต.จารพัต               530.01
ต.ห้วยโพธิ์            7,424.86 ต.กระชอน            7,582.86 ต.ท้อแท้              222.06 ต.หัวโทน              301.57 ต.ตรมไพร               651.19
อ.ยางตลาด          21,780.33 ต.กระเบื้องใหญ่          14,104.59 ต.ท่างาม                17.87 ต.หินกอง          10,027.49 ต.ผักไหม               381.09
ต.เขาพระนอน               185.01 ต.ชีวาน            5,254.91 ต.วัดโบสถ์                78.79 อ.เสลภูมิ      134,173.09 ต.ยาง               454.40
ต.คลองขาม            2,331.31 ต.ดงใหญ่            7,298.75 จ.เพชรบูรณ์      132,068.55 ต.กลาง            1,891.32 ต.ระแงง            1,380.12
ต.ดอนสมบูรณ์               251.83 ต.ท่าหลวง            4,321.51 อ.ชนแดน           6,284.81 ต.เกาะแก้ว            4,437.74 ต.หนองเหล็ก               234.46
ต.นาเชือก            1,079.66 ต.ธารละหลอด            2,728.67 ต.ดงขุย            3,421.86 ต.ขวัญเมือง              652.79 อ.สนม            2,986.65
ต.นาดี            1,191.53 ต.ในเมือง            1,919.18 ต.ตะกุดไร              304.52 ต.ขวาว          20,662.29 ต.โพนโก            2,613.81
ต.โนนสูง               923.85 ต.โบสถ์              871.75 ต.บ้านกล้วย            2,558.43 ต.ท่าม่วง            2,182.01 ต.สนม               372.83
ต.บัวบาน            1,164.39 ต.รังกาใหญ่            1,085.68 อ.บึงสามพัน         17,477.73 ต.นางาม          44,265.41 อ.สังขะ                604.03
ต.ยางตลาด            4,322.01 ต.สัมฤทธิ์            6,702.97 ต.กันจุ            6,714.74 ต.นาแซง            5,523.73 ต.ตาคง                 16.34
ต.หนองตอกแป้น               697.25 ต.หนองระเวียง              949.46 ต.ซับสมอทอด              464.23 ต.นาเมือง            3,219.53 ต.ทับทัน               569.27
ต.หนองอิเฒ่า            2,346.47 อ.เมืองนครราชสีมา           7,413.51 ต.บึงสามพัน            6,602.31 ต.นาเลิง          11,134.33 ต.สะกาด                 18.43
ต.หัวงัว            1,455.40 ต.โคกกรวด                24.48 ต.หนองแจง            3,696.46 ต.บึงเกลือ          10,305.36 อ.สำโรงทาบ            3,471.66
ต.หัวนาคำ            3,525.86 ต.โคกสูง              834.68 อ.เมืองเพชรบูรณ์         25,344.48 ต.พรสวรรค์                67.12 ต.กระออม               101.95
ต.อิตื้อ               581.25 ต.จอหอ              505.63 ต.ชอนไพร            2,926.65 ต.โพธิ์ทอง              630.42 ต.เกาะแก้ว            1,648.44
ต.อุ่มเม่า            1,724.52 ต.ตลาด              907.09 ต.ดงมูลเหล็ก              531.60 ต.ภูเงิน            5,039.58 ต.ประดู่                 24.90
อ.ร่องคำ            8,861.15 ต.บ้านเกาะ                50.92 ต.ท่าพล                91.53 ต.เมืองไพร            7,052.18 ต.สะโน               654.86
ต.ร่องคำ               327.64 ต.บ้านโพธิ์            2,377.40 ต.นางั่ว              156.91 ต.วังหลวง          15,165.51 ต.สำโรงทาบ               539.20
ต.สามัคคี            1,211.71 ต.ปรุใหญ่              142.22 ต.นาป่า              817.99 ต.ศรีวิลัย              456.64 ต.หมื่นศรี               502.31
ต.เหล่าอ้อย            7,321.80 ต.พะเนา              258.97 ต.นายม            4,713.35 ต.หนองหลวง              142.25 จ.หนองคาย          57,925.33
อ.สมเด็จ            1,362.35 ต.โพธิ์กลาง                44.53 ต.น้ำร้อน              947.54 ต.เหล่าน้อย            1,344.89 อ.ท่าบ่อ            2,287.64
ต.ผาเสวย                 62.68 ต.มะเริง              144.18 ต.บ้านโคก              185.92 อ.หนองพอก           2,968.49 ต.กองนาง               247.45
ต.มหาไชย                 66.68 ต.สีมุม              199.97 ต.บ้านโตก            1,733.79 ต.กกโพธิ์              715.43 ต.โคกคอน                 93.29
ต.ลำห้วยหลัว               288.60 ต.สุรนารี              116.27 ต.ระวิง            4,474.82 ต.ท่าสีดา              196.17 ต.ท่าบ่อ               640.12
ต.ศรีสมเด็จ               379.73 ต.หนองกระทุ่ม                52.35 ต.วังชมภู              935.13 ต.บึงงาม              107.46 ต.นาข่า               519.16
ต.หนองแวง                 51.64 ต.หนองไข่น้ำ              699.91 ต.สะเดียง            1,654.00 ต.ภูเขาทอง              395.53 ต.น้ำโมง               425.58
ต.หมูม่น               513.01 ต.หนองบัวศาลา              364.31 ต.ห้วยสะแก            6,175.23 ต.รอบเมือง              129.25 ต.บ้านเดื่อ               137.52
อ.สหัสขันธ์                433.85 ต.หนองระเวียง              344.20 อ.วังโป่ง           1,427.70 ต.หนองขุ่นใหญ่              157.27 ต.บ้านถ่อน                 22.18
ต.นามะเขือ                 25.95 ต.หมื่นไวย                19.67 ต.ท้ายดง              957.86 ต.หนองพอก            1,267.37 ต.บ้านว่าน               193.54
ต.โนนศิลา               236.89 ต.หัวทะเล              326.73 ต.วังศาล              345.61 อ.หนองฮี           6,405.34 ต.โพนสา                  8.78
ต.โนนแหลมทอง               160.57 อ.เมืองยาง         34,955.93 ต.วังหิน              124.22 ต.ดูกอึ่ง            3,778.87 อ.เฝ้าไร่            1,196.84
ต.สหัสขันธ์                 10.45 ต.กระเบื้องนอก            9,768.47 อ.วิเชียรบุรี           8,559.32 ต.เด่นราษฎร์              961.27 ต.นาดี               514.12
อ.หนองกุงศรี                372.44 ต.โนนอุดม            6,353.00 ต.โคกปรง            1,136.45 ต.สาวแห            1,517.41 ต.อุดมพร               682.72
ต.โคกเครือ               217.09 ต.เมืองยาง          10,130.99 ต.ท่าโรง            3,415.73 ต.หนองฮี              147.79 อ.โพธิ์ตาก            1,147.31
ต.หนองใหญ่               155.34 ต.ละหานปลาค้าว            8,703.47 ต.น้ำร้อน                  9.76 อ.อาจสามารถ         26,208.77 ต.โพธิ์ตาก               338.13
อ.ห้วยผึ้ง            1,329.89 อ.ลำทะเมนชัย           2,638.44 ต.บ่อรัง            1,514.76 ต.ขี้เหล็ก            1,313.12 ต.โพนทอง               809.18
ต.คำบง               422.15 ต.ขุย            2,018.98 ต.บึงกระจับ            1,546.30 ต.บ้านแจ้ง            2,361.47 อ.โพนพิสัย          14,813.64
ต.ไค้นุ่น               120.41 ต.ไพล              619.46 ต.ยางสาว              241.46 ต.โพนเมือง            4,999.32 ต.กุดบง               288.78
ต.นิคมห้วยผึ้ง                  8.22 อ.สีดา         14,105.66 ต.สามแยก              694.86 ต.หนองขาม            5,265.94 ต.จุมพล                 62.98
ต.หนองอีบุตร               779.11 ต.โนนประดู่            6,224.45 อ.หนองไผ่         61,485.00 ต.หนองบัว            1,002.44 ต.ชุมช้าง               133.35
อ.ห้วยเม็ก                164.35 ต.โพนทอง            2,026.71 ต.กองทูล            6,803.59 ต.หนองหมื่นถ่าน            1,243.17 ต.ทุ่งหลวง               162.82
ต.คำเหมือดแก้ว                 67.81 ต.สามเมือง            2,233.26 ต.ท่าแดง            9,825.38 ต.หน่อม            5,024.01 ต.นาหนัง            9,619.18
ต.หัวหิน                 96.54 ต.สีดา            1,925.22 ต.นาเฉลียง            9,455.18 ต.โหรา            2,141.84 ต.บ้านผือ                 77.42
จ.ขอนแก่น       102,085.80 ต.หนองตาดใหญ่            1,696.02 ต.บ่อไทย            2,024.15 ต.อาจสามารถ            2,857.44 ต.วัดหลวง               822.25
อ.เขาสวนกวาง                  47.96 อ.เสิงสาง           4,010.82 ต.บัววัฒนา            5,717.95 จ.ศรีสะเกษ      229,771.77 ต.สร้างนางขาว               101.78
ต.ดงเมืองแอม                 47.96 ต.กุดโบสถ์            2,068.13 ต.บ้านโภชน์            3,836.14 อ.กันทรลักษ์         15,828.68 ต.เหล่าต่างคำ            3,545.09
อ.โคกโพธิ์ไชย          10,234.74 ต.โนนสมบูรณ์                93.58 ต.เพชรละคร            5,928.20 ต.กระแชง              181.37 อ.เมืองหนองคาย          34,725.46
ต.ซับสมบูรณ์            1,010.73 ต.บ้านราษฎร์                25.29 ต.ยางงาม                68.76 ต.กุดเสลา            3,289.54 ต.ค่ายบกหวาน            3,995.55
ต.นาแพง               211.62 ต.สระตะเคียน            1,327.96 ต.วังท่าดี            2,603.80 ต.ขนุน            2,815.49 ต.บ้านเดื่อ               570.80
ต.บ้านโคก               741.55 ต.เสิงสาง              495.86 ต.วังโบสถ์          11,766.91 ต.จานใหญ่            1,759.73 ต.ปะโค                 39.82
ต.โพธิ์ไชย            8,270.83 อ.หนองบุญมาก               205.10 ต.หนองไผ่            1,536.89 ต.ชำ                  8.19 ต.พระธาตุบังพวน               297.28
อ.ชนบท            9,825.80 ต.ลุงเขว้า              180.11 ต.ห้วยโป่ง            1,918.03 ต.ตระกาจ                23.98 ต.โพธิ์ชัย            1,119.91
ต.กุดเพียขอม            1,137.40 ต.หนองหัวแรต                  7.38 อ.หล่มสัก         11,489.51 ต.ทุ่งใหญ่            1,017.18 ต.โพนสว่าง            7,942.63
ต.ชนบท               798.62 ต.แหลมทอง                17.61 ต.ช้างตะลูด              661.42 ต.น้ำอ้อม              532.08 ต.มีชัย                 64.48
ต.โนนพะยอม               536.89 อ.ห้วยแถลง                  18.68 ต.ตาลเดี่ยว                60.50 ต.โนนสำราญ              309.27 ต.วัดธาตุ            7,788.85
ต.บ้านแท่น            1,104.03 ต.หลุ่งตะเคียน                18.68 ต.ท่าอิบุญ              150.09 ต.บึงมะลู                87.84 ต.เวียงคุก                  6.40
ต.ปอแดง               815.47 จ.นครสวรรค์      174,982.64 ต.น้ำเฮี้ย                  6.31 ต.ภูเงิน              267.53 ต.สีกาย            2,271.00
ต.วังแสง            2,360.45 อ.เก้าเลี้ยว           1,921.04 ต.บ้านกลาง              144.19 ต.ภูผาหมอก                63.55 ต.หนองกอมเกาะ                 77.31
ต.ศรีบุญเรือง               630.63 ต.หนองเต่า            1,921.04 ต.บ้านไร่            1,144.25 ต.เมือง              256.22 ต.หาดคำ            8,681.78
ต.ห้วยแก            2,442.32 อ.ชุมแสง      100,656.06 ต.บ้านโสก              167.33 ต.รุง              184.73 ต.หินโงม            1,869.65
อ.ซำสูง            3,897.64 ต.เกยไชย          10,027.63 ต.บ้านหวาย              377.43 ต.เวียงเหนือ            2,119.62 อ.รัตนวาปี                301.10
ต.กระนวน            1,249.91 ต.โคกหม้อ              988.90 ต.บุ่งคล้า              452.18 ต.สวนกล้วย              682.38 ต.บ้านต้อน                 26.42
ต.คูคำ            1,331.36 ต.ฆะมัง            9,445.80 ต.ปากช่อง              414.90 ต.สังเม็ก            1,305.11 ต.พระบาทนาสิงห์               190.18
ต.บ้านโนน            1,316.36 ต.ชุมแสง                85.09 ต.ปากดุก            1,596.74 ต.หนองหญ้าลาด              924.88 ต.โพนแพง                 83.80
อ.น้ำพอง          11,909.39 ต.ทับกฤช              671.35 ต.ฝายนาแซง              126.71 อ.กันทรารมย์         37,540.02 ต.รัตนวาปี                  0.70
ต.กุดน้ำใส                 41.11 ต.ทับกฤชใต้          16,365.03 ต.ลานบ่า            1,446.29 ต.คำเนียม                23.90 อ.ศรีเชียงใหม่                477.96
ต.ทรายมูล                 84.51 ต.ท่าไม้            2,432.58 ต.วัดป่า            1,239.12 ต.จาน              194.80 ต.พานพร้าว               258.39
ต.ท่ากระเสริม            3,603.78 ต.บางเคียน          11,417.62 ต.สักหลง            1,733.09 ต.ดู่              191.95 ต.หนองปลาปาก               219.57
ต.น้ำพอง               450.04 ต.ไผ่สิงห์            9,980.19 ต.หนองไขว่            1,732.11 ต.ดูน            1,216.17 อ.สระใคร            2,975.37
ต.บัวเงิน               240.54 ต.พันลาน            8,352.63 ต.ห้วยไร่                36.85 ต.ทาม            9,139.35 ต.คอกช้าง            1,460.39
ต.บัวใหญ่            2,594.04 ต.พิกุล          18,258.89 จ.แพร่         19,211.74 ต.โนนสัง            3,964.91 ต.สระใคร            1,514.98
ต.บ้านขาม            3,643.58 ต.หนองกระเจา          12,630.33 อ.เด่นชัย           1,978.43 ต.บัวน้อย            6,422.32 จ.หนองบัวลำภู                189.97
ต.พังทุย               238.30 อ.ท่าตะโก         21,199.50 ต.เด่นชัย              797.08 ต.ผักแพว              112.94 อ.เมืองหนองบัวลำภู                189.97
ต.วังชัย                 42.06 ต.ดอนคา          12,393.70 ต.ไทรย้อย                  9.57 ต.เมืองน้อย            1,048.56 ต.โนนทัน               189.97
ต.สะอาด               752.75 ต.ท่าตะโก                  5.31 ต.ปงป่าหวาย              502.60 ต.ยาง              224.22 จ.อำนาจเจริญ       102,286.06
ต.หนองกุง               218.65 ต.พนมรอก            5,373.33 ต.แม่จั๊วะ              669.18 ต.ละทาย            1,470.10 อ.ชานุมาน                165.98
อ.โนนศิลา            2,120.73 ต.พนมเศษ            1,228.10 อ.เมืองแพร่           8,505.05 ต.หนองแก้ว            3,092.12 ต.โคกก่ง               104.04
ต.โนนแดง               266.98 ต.สายลำโพง            2,199.06 ต.กาญจนา              375.04 ต.หนองบัว            2,153.08 ต.โคกสาร                 36.86
ต.เปือยใหญ่               896.52 อ.ไพศาลี         15,255.76 ต.ท่าข้าม                95.83 ต.หนองแวง            4,925.67 ต.ป่าก่อ                 25.08
ต.หนองปลาหมอ               957.22 ต.โคกเดื่อ              612.10 ต.ทุ่งกวาว              451.80 ต.หนองหัวช้าง              985.42 อ.ปทุมราชวงศา                211.79
อ.บ้านไผ่            9,407.90 ต.นาขอม                68.45 ต.ทุ่งโฮ้ง            1,413.49 ต.อีปาด            2,374.52 ต.นาป่าแซง                 84.76
ต.แคนเหนือ               185.67 ต.วังน้ำลัด          14,575.21 ต.นาจักร              311.85 อ.ขุขันธ์           3,450.50 ต.ลือ               112.50
ต.ในเมือง                 92.00 อ.เมืองนครสวรรค์           2,846.96 ต.น้ำชำ              122.10 ต.กฤษณา                73.42 ต.ห้วย                 14.53
ต.บ้านไผ่            1,255.40 ต.กลางแดด                11.50 ต.ในเวียง                  1.50 ต.กันทรารมย์                10.99 อ.พนา            7,266.95
ต.บ้านลาน               276.05 ต.เกรียงไกร              982.19 ต.บ้านถิ่น                56.56 ต.โคกเพชร              399.57 ต.จานลาน            4,645.15
ต.ป่าปอ               156.91 ต.แควใหญ่                74.15 ต.ป่าแดง                  0.27 ต.จะกง                51.03 ต.พนา               720.46
ต.เมืองเพีย            5,874.96 ต.บางพระหลวง            1,471.11 ต.ป่าแมต            1,088.34 ต.ใจดี              291.62 ต.พระเหลา            1,601.86
ต.หนองน้ำใส               238.08 ต.บางม่วง                71.26 ต.แม่คำมี            1,025.84 ต.ดองกำเม็ด              268.48 ต.ไม้กลอน               299.49
ต.หัวหนอง            1,155.75 ต.บ้านมะเกลือ              141.36 ต.แม่ยม            1,147.66 ต.ตะเคียน                16.23 อ.เมืองอำนาจเจริญ          20,347.29
ต.หินตั้ง                 11.46 ต.ปากน้ำโพ                36.23 ต.แม่หล่าย              646.76 ต.นิคมพัฒนา                70.12 ต.กุดปลาดุก               904.99
เทศบาลตำบลบ้านไผ่               161.61 ต.พระนอน                19.49 ต.ร่องฟอง              137.32 ต.ปราสาท                  7.62 ต.ไก่คำ               265.44
อ.บ้านแฮ            3,152.10 ต.หนองปลิง                39.67 ต.วังธง              348.80 ต.ปรือใหญ่              735.03 ต.คึมใหญ่               193.09
ต.โคกสำราญ            2,768.15 อ.หนองบัว         33,103.33 ต.วังหงส์              356.67 ต.ศรีตระกูล                71.39 ต.ดอนเมย            1,248.05
ต.โนนสมบูรณ์                 97.96 ต.ทุ่งทอง              130.65 ต.สวนเขื่อน              111.57 ต.สะเดาใหญ่                30.91 ต.นาจิก               168.74
ต.บ้านแฮด               285.98 ต.ธารทหาร            5,461.33 ต.ห้วยม้า              634.73 ต.สำโรงตาเจ็น              116.89 ต.นาแต้               131.31
อ.เปือยน้อย            1,765.92 ต.วังบ่อ            7,929.46 ต.เหมืองหม้อ              178.94 ต.โสน              161.17 ต.นาผือ               255.66
ต.ขามป้อม               139.97 ต.หนองกลับ            8,400.52 อ.ร้องกวาง                  81.63 ต.หนองฉลอง                10.08 ต.นายม                 37.47
ต.เปือยน้อย               757.58 ต.หนองบัว          10,282.97 ต.บ้านเวียง                32.01 ต.ห้วยใต้                  8.72 ต.นาวัง            2,598.79
ต.วังม่วง               130.75 ต.ห้วยถั่วใต้              170.18 ต.แม่ยางตาล                47.40 ต.ห้วยสำราญ              265.90 ต.นาหมอม้า            3,659.60
ต.สระแก้ว               737.62 ต.ห้วยถั่วเหนือ              155.05 ต.แม่ยางร้อง                  2.23 ต.ห้วยเหนือ              118.47 ต.น้ำปลีก            8,161.66
อ.พระยืน                476.45 ต.ห้วยร่วม              573.16 อ.สอง           4,221.14 ต.หัวเสือ              742.87 ต.โนนโพธิ์               601.75
ต.บ้านโต้น               289.31 จ.บึงกาฬ         31,816.67 ต.แดนชุมพล              380.22 อ.ขุนหาญ         17,988.77 ต.โนนหนามแท่ง                 67.91
ต.พระบุ                 22.11 อ.เซกา         12,631.36 ต.เตาปูน                21.49 ต.กระหวัน            5,190.28 ต.บุ่ง               748.15
ต.หนองแวง               165.04 ต.ซาง            9,042.24 ต.ทุ่งน้าว              328.09 ต.กันทรอม              377.72 ต.ปลาค้าว               591.80
อ.พล          14,020.59 ต.เซกา              181.42 ต.บ้านกลาง              422.41 ต.ขุนหาญ              537.67 ต.สร้างนกทา               200.82
ต.เก่างิ้ว            1,409.04 ต.ท่ากกแดง              246.50 ต.บ้านหนุน              437.26 ต.โนนสูง            3,224.52 ต.หนองมะแซว               505.27
ต.โคกสง่า            1,451.84 ต.ท่าสะอาด            2,982.53 ต.ห้วยหม้าย            2,136.90 ต.บักดอง              182.11 ต.ห้วยไร่                  6.78
ต.โจดหนองแก               137.97 ต.น้ำจั้น                21.22 ต.หัวเมือง              494.76 ต.พราน            1,264.83 อ.ลืออำนาจ          17,162.13
ต.โนนข่า               888.98 ต.ป่งไฮ                79.29 อ.สูงเม่น           4,037.15 ต.โพธิ์กระสังข์              135.50 ต.โคกกลาง                 24.55
ต.เพ็กใหญ่            2,208.50 ต.หนองทุ่ม                78.17 ต.ดอนมูล              172.75 ต.โพธิ์วงศ์            1,709.96 ต.ดงบัง            2,615.25
ต.เมืองพล            1,441.66 อ.โซ่พิสัย         11,275.92 ต.น้ำชำ              771.58 ต.ไพร            1,540.42 ต.ดงมะยาง            1,554.50
ต.ลอมคอม            1,850.67 ต.คำแก้ว            5,344.39 ต.บ้านกาศ                  0.97 ต.ภูฝ้าย                97.91 ต.เปือย            4,757.26
ต.โสกนกเต็น               169.57 ต.โซ่            5,931.54 ต.บ้านปง              373.51 ต.สิ            3,654.62 ต.ไร่ขี            7,402.36
ต.หนองมะเขือ            1,226.02 อ.ปากคาด                  12.12 ต.พระหลวง            1,101.85 ต.ห้วยจันทร์                73.25 ต.อำนาจ               808.20
ต.หนองแวงนางเบ้า               750.89 ต.นาดง                11.55 ต.ร่องกาศ              422.00 อ.น้ำเกลี้ยง           2,856.93 อ.เสนางคนิคม            6,686.73
ต.หนองแวงโสกพระ               859.59 ต.โนนศิลา                  0.58 ต.เวียงทอง              513.85 ต.เขิน              845.93 ต.นาเวียง            4,242.89
ต.หัวทุ่ง            1,625.87 อ.พรเจริญ           7,875.10 ต.สบสาย              162.88 ต.คูบ              607.16 ต.โพนทอง               351.59
อ.มัญจาคีรี            1,346.15 ต.ดอนหญ้านาง            2,469.98 ต.สูงเม่น              485.50 ต.ตองปิด                25.43 ต.ไร่สีสุก               247.64
ต.กุดเค้า               717.14 ต.วังชมภู              162.08 ต.หัวฝาย                32.27 ต.น้ำเกลี้ยง              566.75 ต.เสนางคนิคม               512.73
ต.นาข่า                 42.91 ต.ศรีชมภู              370.00 อ.หนองม่วงไข่               388.34 ต.รุ่งระวี              811.67 ต.หนองสามสี            1,331.87
ต.โพนเพ็ก                 75.05 ต.ศรีสำราญ                41.78 ต.ทุ่งแค้ว                  0.24 อ.โนนคูณ           1,042.81 อ.หัวตะพาน          50,445.20
ต.สวนหม่อน               132.16 ต.หนองหัวช้าง            4,831.26 ต.น้ำรัด              142.21 ต.โนนค้อ                82.01 ต.คำพระ            9,438.16
ต.หนองแปน               378.89 อ.ศรีวิไล                  22.16 ต.แม่คำมี                79.22 ต.บก                62.44 ต.เค็งใหญ่            1,814.74
อ.เมืองขอนแก่น          14,912.95 ต.นาแสง                22.16 ต.หนองม่วงไข่              166.67 ต.โพธิ์              372.06 ต.จิกดู่            7,289.22
ต.โคกสี            3,140.06 จ.บุรีรัมย์      125,383.97 จ.มหาสารคาม      190,664.26 ต.หนองกุง              114.37 ต.โพนเมืองน้อย            6,558.73
ต.ดอนช้าง               827.72 อ.กระสัง         46,672.98 อ.กันทรวิชัย         63,396.03 ต.เหล่ากวาง              411.93 ต.รัตนวารี            3,947.10
ต.ดอนหัน               553.40 ต.กระสัง            3,282.98 ต.กุดใส้จ่อ              243.96 อ.บึงบูรพ์               952.02 ต.สร้างถ่อน้อย           12,363.34
ต.ท่าพระ               485.49 ต.กันทรารมย์            2,786.18 ต.ขามเฒ่าพัฒนา            4,246.69 ต.บึงบูรพ์              743.39 ต.หนองแก้ว            1,006.02
ต.โนนท่อน               805.90 ต.ชุมแสง            1,032.58 ต.ขามเรียง          10,815.79 ต.เป๊าะ              208.63 ต.หัวตะพาน            8,027.89
ต.บ้านเป็ด                 50.79 ต.บ้านปรือ            8,619.13 ต.เขวาใหญ่          11,745.86 อ.เบญจลักษ์           2,546.58 จ.อุดรธานี       129,143.60
ต.บ้านหว้า                 48.83 ต.เมืองไผ่            1,139.56 ต.คันธารราษฎร์            5,102.23 ต.ท่าคล้อ                24.41 อ.กุดจับ            4,469.22
ต.บึงเนียม            2,535.86 ต.ลำดวน            2,565.95 ต.โคกพระ            3,535.92 ต.เสียว              640.06 ต.เชียงเพ็ง            3,507.81
ต.พระลับ            1,018.58 ต.ศรีภูมิ            2,907.17 ต.ท่าขอนยาง            3,295.05 ต.หนองงูเหลือม              627.03 ต.ปะโค               424.66
ต.เมืองเก่า               340.98 ต.สองชั้น            2,887.76 ต.นาสีนวน          13,107.85 ต.หนองหว้า              673.17 ต.เมืองเพีย               536.75
ต.ศิลา            1,027.14 ต.สูงเนิน          12,938.76 ต.มะค่า            6,273.57 ต.หนองฮาง              581.91 อ.กุมภวาปี          22,309.29
ต.สำราญ               659.58 ต.หนองเต็ง            5,996.47 ต.ศรีสุข            5,029.11 อ.ปรางค์กู่           4,378.51 ต.กุมภวาปี            2,110.88
ต.หนองตูม            3,418.61 ต.ห้วยสำราญ            2,516.45 อ.กุดรัง           1,111.82 ต.กู่              586.20 ต.เชียงแหว            4,772.51
อ.แวงน้อย            3,865.86 อ.คูเมือง           6,085.59 ต.กุดรัง              316.65 ต.ตูม            1,893.84 ต.แชแล            2,080.59
ต.ก้านเหลือง               793.65 ต.บ้านแพ            3,846.04 ต.เลิงแฝก              270.60 ต.พิมาย              351.58 ต.ตูมใต้            2,707.26
ต.ทางขวาง               868.97 ต.ปะเคียบ            2,037.19 ต.หนองแวง                61.33 ต.พิมายเหนือ              860.58 ต.ท่าลี่            1,228.93
ต.ท่านางแนว                 27.34 ต.หนองขมาร              202.35 ต.ห้วยเตย              463.24 ต.สมอ                  0.00 ต.ปะโค               164.30
ต.ท่าวัด               896.67 อ.แคนดง           2,239.63 อ.แกดำ               339.28 ต.สวาย              155.07 ต.ผาสุก            1,405.23
ต.ละหานนา               325.96 ต.แคนดง              456.66 ต.แกดำ              122.87 ต.สำโรงปราสาท              505.09 ต.พันดอน            6,389.49
ต.แวงน้อย               953.27 ต.ดงพลอง              233.21 ต.มิตรภาพ              101.57 ต.หนองเชียงทูน                26.15 ต.เวียงคำ               627.50
อ.แวงใหญ่            6,272.92 ต.สระบัว            1,312.32 ต.วังแสง              114.84 อ.พยุห์               205.56 ต.สีออ               589.90
ต.คอนฉิม            1,664.77 ต.หัวฝาย              237.43 อ.โกสุมพิสัย         37,253.29 ต.ตำแย                17.99 ต.เสอเพลอ                 19.73
ต.โนนทอง               437.79 อ.เฉลิมพระเกียรติ                  49.81 ต..แห่ใต้          10,219.85 ต.พยุห์                  8.35 ต.หนองหว้า               212.97
ต.โนนสะอาด            1,139.34 ต.ถาวร                49.81 ต.แก้งแก            1,096.89 ต.พรหมสวัสดิ์              179.23 อ.กู่แก้ว            1,315.11
ต.แวงใหญ่            1,545.71 อ.นางรอง           1,265.93 ต.เขวาไร่            1,718.92 อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ                  31.72 ต.คอนสาย            1,055.53
ต.ใหม่นาเพียง            1,485.31 ต.ชุมแสง              191.76 ต.เขื่อน              930.09 ต.อีเซ                31.72 ต.ค้อใหญ่               259.58
อ.หนองสองห้อง            8,057.31 ต.ถนนหัก                70.23 ต.แพง            1,832.75 อ.ไพรบึง           2,433.22 อ.ทุ่งฝน            1,953.20
ต.คึมชาด               386.50 ต.ทรัพย์พระยา              414.48 ต.โพนงาม            2,154.70 ต.โนนปูน                  6.44 ต.ทุ่งฝน            1,953.20
ต.ดงเค็ง            1,020.50 ต.ทุ่งแสงทอง                23.83 ต.ยางท่าแจ้ง            3,742.73 ต.ปราสาทเยอ              113.34 อ.บ้านดุง          16,308.11
ต.ดอนดั่ง               475.83 ต.นางรอง              115.03 ต.ยางน้อย            3,014.36 ต.ไพรบึง            2,081.91 ต.ดงเย็น               709.28
ต.ดอนดู่            1,040.63 ต.ลำไทรโยง                11.68 ต.เลิงใต้            3,295.74 ต.สำโรงพลัน                78.78 ต.ถ่อนนาลับ            1,214.24
ต.ตะกั่วป่า               196.28 ต.สะเดา                27.69 ต.หนองบอน              841.22 ต.สุขสวัสดิ์              152.75 ต.นาคำ               928.82
ต.โนนธาตุ            1,424.55 ต.หนองไทร              303.13 ต.หนองบัว            3,272.54 อ.ภูสิงห์               118.75 ต.นาไหม            6,418.43
ต.วังหิน                 11.00 ต.หนองโบสถ์                86.31 ต.หนองเหล็ก            1,019.08 ต.โคกตาล              104.85 ต.บ้านจันทน์            2,658.06
ต.สำโรง               288.99 ต.หนองยายพิมพ์                21.79 ต.หัวขวาง            2,944.02 ต.ละลม                13.89 ต.บ้านดุง            1,564.60
ต.หนองไผ่ล้อม                 65.76 อ.นาโพธิ์         14,739.39 ต.เหล่า            1,170.39 อ.เมืองจันทร์               191.02 ต.บ้านม่วง            1,323.80
ต.หนองเม็ก               845.45 ต.ดอนกอก            1,797.38 อ.ชื่นชม               777.67 ต.ตาโกน              166.67 ต.โพนสูง               732.25
ต.หนองสองห้อง               731.54 ต.นาโพธิ์            1,982.32 ต.หนองกุง              371.27 ต.เมืองจันทร์                24.35 ต.วังทอง               338.22
ต.หันโจด            1,570.28 ต.บ้านคู            1,314.51 ต.เหล่าดอกไม้              406.40 อ.เมืองศรีสะเกษ         19,022.12 ต.ศรีสุทโธ                 71.89
อ.อุบลรัตน์                771.39 ต.บ้านดู่            6,099.91 อ.เชียงยืน         12,475.77 ต.คูซอด            2,144.20 ต.อ้อมกอ               348.52
ต.เขื่อนอุบลรัตน์                  3.40 ต.ศรีสว่าง            3,545.27 ต.กู่ทอง            2,647.36 ต.จาน                18.78 อ.บ้านผือ                580.41
ต.โคกสูง                 28.75 อ.โนนดินแดง               566.18 ต.เชียงยืน              917.39 ต.ซำ                76.14 ต.กลางใหญ่               262.19
ต.ทุ่งโป่ง                 38.26 ต.โนนดินแดง                  7.13 ต.ดอนเงิน              139.77 ต.ตะดอบ                78.10 ต.เขือน้ำ               248.05
ต.บ้านดง               700.97 ต.ส้มป่อย              559.05 ต.นาทอง              164.84 ต.ทุ่ม                16.87 ต.คำด้วง                 55.17
จ.ชัยภูมิ          22,223.60 อ.บ้านกรวด                  91.11 ต.โพนทอง            2,799.72 ต.น้ำคำ          12,044.45 ต.บ้านค้อ                 15.01
อ.แก้งคร้อ            4,691.86 ต.เขาดินเหนือ                91.11 ต.เสือเฒ่า            1,736.67 ต.โพธิ์            2,784.67 อ.ประจักษ์ศิลปาคม            4,575.69
ต.โคกกุง               424.46 อ.บ้านด่าน           5,586.35 ต.หนองซอน            2,654.45 ต.โพนข่า                51.33 ต.นาม่วง               377.97
ต.ช่องสามหมอ               536.00 ต.โนนขวาง                26.55 ต.เหล่าบัวบาน            1,415.58 ต.โพนเขวา              729.03 ต.ห้วยสามพาด                 55.65
ต.นาหนองทุ่ม            3,731.40 ต.บ้านด่าน            1,422.71 อ.นาเชือก           7,948.71 ต.โพนค้อ                  7.74 ต.อุ่มจาน            4,142.08
อ.คอนสวรรค์          10,717.35 ต.ปราสาท            3,345.56 ต.เขวาไร่              119.78 ต.เมืองเหนือ              105.60 อ.เพ็ญ          25,577.44
ต.คอนสวรรค์            3,049.05 ต.วังเหนือ              791.53 ต.นาเชือก              601.97 ต.หญ้าปล้อง              155.88 ต.โคกกลาง               157.92
ต.โคกมั่งงอย               965.93 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์           1,189.87 ต.ปอพาน            2,183.92 ต.หนองแก้ว              123.68 ต.จอมศรี            8,041.82
ต.ช่องสามหมอ            1,384.96 ต.กู่สวนแตง              210.80 ต.สันป่าตอง                  9.01 ต.หนองครก              121.17 ต.เชียงหวาง               843.65
ต.บ้านโสก                 83.86 ต.แดงใหญ่              121.15 ต.สำโรง              258.53 ต.หนองไผ่                92.61 ต.เตาไห            1,275.85
ต.ยางหวาย               157.72 ต.ทองหลาง              306.96 ต.หนองกุง            2,049.84 ต.หนองไฮ              242.36 ต.นาบัว            2,095.80
ต.ศรีสำราญ            4,979.06 ต.หนองเยือง              430.02 ต.หนองแดง              375.67 ต.หมากเขียบ              229.53 ต.นาพู่            1,965.71
ต.ห้วยไร่                 96.77 ต.หนองแวง              120.94 ต.หนองเม็ก            2,349.99 อ.ยางชุมน้อย         26,252.90 ต.บ้านธาตุ            8,561.81
อ.จัตุรัส                430.61 อ.ประโคนชัย           1,038.32 อ.นาดูน                  37.55 ต.กุดเมืองฮาม            3,228.73 ต.บ้านเหล่า               362.64
ต.บ้านขาม               191.83 ต.ไพศาล              675.69 ต.ดงยาง                10.63 ต.คอนกาม            3,646.30 ต.เพ็ญ                 55.52
ต.ละหาน               190.31 ต.ละเวี้ย              165.28 ต.หนองคู                26.92 ต.โนนคูณ            4,158.42 ต.สร้างแป้น            1,502.04
ต.หนองโดน                 48.47 ต.หนองบอน              197.35 อ.บรบือ           7,398.12 ต.บึงบอน            2,238.59 ต.สุมเส้า               714.69
อ.เนินสง่า            1,931.91 อ.ปะคำ           6,122.86 ต.กำพี้              352.95 ต.ยางชุมน้อย            4,977.73 อ.เมืองอุดรธานี          24,865.22
ต.กะฮาด               879.83 ต.โคกมะม่วง            1,555.36 ต.ดอนงัว              874.48 ต.ยางชุมใหญ่            2,479.87 ต.กุดสระ            7,198.40
ต.ตาเนิน               657.34 ต.ไทยเจริญ              664.42 ต.โนนแดง              111.95 ต.ลิ้นฟ้า            5,523.26 ต.โคกสะอาด                 85.46
ต.หนองฉิม               394.75 ต.ปะคำ              998.12 ต.โนนราษี              199.13 อ.ราษีไศล         58,582.12 ต.เชียงพิณ            2,935.39
อ.บ้านเขว้า                  51.98 ต.หนองบัว            1,807.76 ต.บัวมาศ            3,582.19 ต.จิกสังข์ทอง            3,438.56 ต.เชียงยืน            4,449.97
ต.ลุ่มลำชี                 51.98 ต.หูทำนบ            1,097.21 ต.ยาง            1,229.21 ต.ด่าน            3,131.30 ต.นากว้าง            2,093.69
อ.บำเหน็จณรงค์            2,846.36 อ.พลับพลาชัย           2,920.34 ต.หนองโก                91.93 ต.ดู่            5,666.27 ต.นิคมสงเคราะห์               624.33
ต.โคกเพชรพัฒนา                  0.65 ต.โคกขมิ้น              790.61 ต.หนองคูขาด              551.59 ต.บัวหุ่ง            1,920.26 ต.บ้านขาว            1,779.38
ต.โคกเริงรมย์               576.00 ต.ป่าชัน            1,946.23 ต.หนองม่วง              404.68 ต.ไผ่            3,356.58 ต.บ้านตาด               160.86
ต.บ้านตาล               123.40 ต.สะเดา              183.50 อ.พยัคฆภูมิพิสัย           8,679.73 ต.เมืองคง            2,808.72 ต.บ้านเลื่อม               523.31
ต.บ้านเพชร            1,148.16 อ.พุทไธสง         17,781.91 ต.ปะหลาน                66.26 ต.เมืองแคน            7,289.73 ต.สามพร้าว            1,651.58
ต.หัวทะเล               998.15 ต.บ้านจาน            3,631.18 ต.เม็กดำ            8,555.85 ต.ส้มป่อย            3,589.69 ต.หนองนาคำ               201.08
อ.เมืองชัยภูมิ            1,472.37 ต.บ้านเป้า              292.11 ต.เมืองเสือ                  8.12 ต.สร้างปี่            3,784.71 ต.หนองบัว                 40.98
ต.นาฝาย                 69.75 ต.บ้านยาง            9,830.72 ต.ลานสะแก                17.46 ต.หนองแค            7,330.44 ต.หมูม่น            3,120.79
ต.นาเสียว               278.65 ต.บ้านแวง                  2.28 ต.หนองบัว                32.05 ต.หนองหมี            1,606.44 อ.ศรีธาตุ            2,801.05
ต.โนนสำราญ                 51.72 ต.พุทไธสง            1,125.10 อ.เมืองมหาสารคาม         24,567.73 ต.หนองอึ่ง            5,865.89 ต.จำปี               821.21
ต.บ้านค่าย               448.63 ต.มะเฟือง            1,088.50 ต.เกิ้ง              798.38 ต.หว้านคำ            8,793.53 ต.ตาดทอง                 97.27
ต.บ้านเล่า               397.48 ต.หายโศก            1,812.02 ต.แก่งเลิงจาน            1,020.41 อ.วังหิน           1,259.07 ต.นายูง               163.04
ต.โพนทอง                 66.71 อ.เมืองบุรีรัมย์           6,547.12 ต.เขวา            2,941.16 ต.ดวนใหญ่              167.32 ต.บ้านโปร่ง               915.73
ต.รอบเมือง               159.42 ต.กระสัง                22.57 ต.โคกก่อ                14.17 ต.ทุ่งสว่าง              225.16 ต.ศรีธาตุ               803.81
อ.หนองบัวระเหว                  81.15 ต.ชุมเห็ด              130.23 ต.ตลาด              294.89 ต.ธาตุ              201.17 อ.สร้างคอม            8,270.39
ต.หนองบัวระเหว                 81.15 ต.ในเมือง                18.31 ต.ท่าตูม            4,657.56 ต.บ่อแก้ว                48.54 ต.เชียงดา                 47.21
จ.เชียงราย          46,719.46 ต.บัวทอง            1,010.92 ต.ท่าสองคอน              755.59 ต.บุสูง              384.85 ต.นาสะอาด                 38.68
อ.เทิง          21,097.58 ต.บ้านบัว              150.47 ต.ลาดพัฒนา          12,481.07 ต.โพนยาง                93.18 ต.บ้านยวด                 16.63
ต.งิ้ว            3,940.23 ต.บ้านยาง              527.00 ต.แวงน่าง              660.22 ต.วังหิน                56.97 ต.บ้านหินโงม            2,792.69
ต.เชียงเคี่ยน            1,520.82 ต.สวายจีก            1,668.41 ต.หนองโน              174.48 ต.ศรีสำราญ                81.88 ต.สร้างคอม            5,375.18
ต.ปล้อง            5,875.13 ต.สะแกโพรง              218.64 ต.ห้วยแอ่ง              769.80 อ.ศรีรัตนะ           5,126.46 อ.หนองวัวซอ            3,187.54
ต.แม่ลอย                 59.45 ต.เสม็ด              323.37 อ.ยางสีสุราช           5,305.42 ต.ตูม              189.38 ต.กุดหมากไฟ               679.46
ต.เวียง            2,119.54 ต.หลักเขต            1,667.80 ต.นาภู            1,089.73 ต.พิงพวย            1,259.99 ต.โนนหวาย               616.81
ต.ศรีดอนไชย               920.39 ต.อิสาณ              809.39 ต.แวงดง            4,215.69 ต.ศรีแก้ว            1,371.94 ต.หนองอ้อ               807.24
ต.สันทรายงาม            1,919.87 อ.ละหานทราย           5,874.72 อ.วาปีปทุม         21,373.11 ต.ศรีโนนงาม              424.49 ต.หมากหญ้า                 44.09
ต.หนองแรด            4,742.14 ต.โคกว่าน            1,864.32 ต.แคน            5,615.01 ต.สระเยาว์              651.20 ต.อูบมุง            1,039.93
อ.ป่าแดด            6,221.50 ต.ละหานทราย              770.90 ต.โคกสีทองหลาง                89.58 ต.สะพุง              992.81 อ.หนองหาน          12,930.92
ต.ป่าแงะ            2,641.24 ต.สำโรงใหม่            1,092.48 ต.ดงใหญ่                50.48 ต.เสื่องข้าว              236.65 ต.ดอนหายโศก                 21.19
ต.ป่าแดด            2,130.41 ต.หนองตะครอง            2,147.02 ต.นาข่า              622.45 อ.ศิลาลาด         26,076.82 ต.บ้านเชียง               138.81
ต.โรงช้าง               571.38 อ.สตึก           1,896.30 ต.บ้านหวาย            2,347.63 ต.กุง            9,112.99 ต.ผักตบ               381.39
ต.ศรีโพธิ์เงิน               117.58 ต.กระสัง                93.68 ต.ประชาพัฒนา              562.59 ต.คลีกลิ้ง            6,184.92 ต.พังงู            3,557.82
ต.สันมะค่า               760.89 ต.ชุมแสง                45.08 ต.โพธิ์ชัย            2,275.54 ต.โจดม่วง            8,031.83 ต.สร้อยพร้าว            3,390.06
อ.พญาเม็งราย            1,462.51 ต.ดอนมนต์              201.80 ต.หนองทุ่ม                  6.00 ต.หนองบัวดง            2,747.09 ต.สะแบง            2,786.39
ต.เม็งราย                  7.46 ต.ท่าม่วง              307.50 ต.หนองแสง            6,624.06 อ.ห้วยทับทัน           2,637.94 ต.หนองไผ่               276.88
ต.ไม้ยา            1,455.05 ต.ทุ่งวัง                41.97 ต.หัวเรือ            3,179.77 ต.กล้วยกว้าง              417.10 ต.หนองหาน            2,378.37
อ.พาน          16,385.02 ต.นิคม              526.55 จ.มุกดาหาร         18,659.56 ต.จานแสนไชย            1,195.28 จ.อุตรดิตถ์          10,720.37
ต.ดอยงาม            1,902.89 ต.ร่อนทอง              303.98 อ.คำชะอี           1,291.47 ต.ปราสาท              364.10 อ.ตรอน            1,470.16
ต.ทานตะวัน            2,909.62 ต.สตึก                50.40 ต.บ้านซ่ง                30.11 ต.ผักไหม              432.08 ต.น้ำอ่าง               377.51
ต.ม่วงคำ                 47.82 ต.สะแก              325.35 ต.โพนงาม                20.11 ต.เมืองหลวง                91.23 ต.บ้านแก่ง               661.78
ต.เมืองพาน                 84.57 อ.ห้วยราช           4,715.56 ต.หนองเอี่ยน              559.01 ต.ห้วยทับทัน              138.15 ต.วังแดง               264.45
ต.แม่อ้อ            1,068.64 ต.โคกเหล็ก              714.68 ต.เหล่าสร้างถ่อ              682.24 อ.อุทุมพรพิสัย           1,249.24 ต.หาดสองแคว               166.42
ต.เวียงห้าว            1,018.52 ต.ตาเสา                89.62 อ.ดงหลวง                  37.82 ต.ก้านเหลือง                68.96 อ.พิชัย            3,723.53
ต.สันติสุข               384.59 ต.เมืองโพธิ์              203.85 ต.หนองแคน                37.82 ต.ขะยูง                31.58 ต.ท่ามะเฟือง               115.09
ต.สันมะเค็ด            5,895.56 ต.สนวน            1,276.24 อ.ดอนตาล           3,930.47 ต.แข้                54.86 ต.ท่าสัก               314.09
ต.หัวง้ม            3,072.81 ต.สามแวง              832.97 ต.นาสะเม็ง              265.58 ต.โคกจาน              256.19 ต.นายาง                 31.09
อ.เมืองเชียงราย            1,552.85 ต.ห้วยราช              934.47 ต.โพธิ์ไทร              202.77 ต.ทุ่งไชย              127.13 ต.นาอิน               400.55
ต.ดอยลาน            1,552.85 ต.ห้วยราชา              663.73 ต.เหล่าหมี            3,462.12 ต.ปะอาว                23.11 ต.ในเมือง                 75.67
จ.นครพนม          87,267.67 จ.ปราจีนบุรี         45,589.30 อ.นิคมคำสร้อย           4,424.24 ต.รังแร้ง              685.22 ต.บ้านโคน               242.81
อ.ท่าอุเทน                767.73 อ.กบินทร์บุรี         14,048.27 ต.กกแดง              434.63 ต.หนองห้าง                  2.19 ต.บ้านดารา               587.30
ต.ไชยบุรี               263.65 ต.กบินทร์              692.17 ต.นากอก            2,687.60 จ.สกลนคร         93,125.20 ต.บ้านหม้อ               987.27
ต.ท่าอุเทน                 21.10 ต.นนทรี              520.55 ต.ร่มเกล้า                  7.16 อ.กุดบาก           1,642.74 ต.พญาแมน               868.30
ต.โนนตาล                 76.94 ต.นาแขม            1,273.56 ต.หนองแวง            1,294.84 ต.กุดไห                  9.86 ต.ไร่อ้อย               101.34
ต.พนอม               312.46 ต.บ่อทอง            2,089.06 อ.เมืองมุกดาหาร           8,628.52 ต.นาม่อง            1,632.88 อ.เมืองอุตรดิตถ์            2,049.81
ต.พะทาย                 29.46 ต.บ้านนา            1,666.80 ต.กุดแข้              612.36 อ.กุสุมาลย์           2,204.77 ต.คุ้งตะเภา               215.04
ต.รามราช                 52.11 ต.เมืองเก่า            1,761.16 ต.คำป่าหลาย              485.22 ต.กุสุมาลย์                45.76 ต.บ้านเกาะ               206.96
ต.เวินพระบาท                  5.58 ต.ย่านรี            1,211.65 ต.ดงมอน                29.45 ต.นาเพียง              629.73 ต.ป่าเซ่า               231.75
ต.หนองเทา                  6.44 ต.ลาดตะเคียน                55.40 ต.ดงเย็น            3,737.47 ต.นาโพธิ์                  7.26 ต.วังกะพี้               786.05
อ.ธาตุพนม            7,864.72 ต.วังดาล            2,827.05 ต.นาโสก              337.64 ต.โพธิไพศาล                73.24 ต.หาดกรวด               610.01
ต.กุดฉิม                 11.00 ต.วังตะเคียน              460.54 ต.บางทรายใหญ่              160.62 ต.อุ่มจาน            1,448.78 อ.ลับแล            3,476.87
ต.ธาตุพนม               822.20 ต.หนองกี่              740.12 ต.บ้านโคก              788.59 อ.คำตากล้า           3,624.95 ต.ทุ่งยั้ง               776.04
ต.ธาตุพนมเหนือ            2,376.86 ต.หาดนางแก้ว              750.23 ต.ผึ่งแดด            1,151.40 ต.คำตากล้า              825.50 ต.ไผ่ล้อม            2,700.83
ต.นาถ่อน               209.97 อ.นาดี           4,141.16 ต.โพนทราย              760.60 ต.นาแต้            2,451.50 จ.อุบลราชธานี       394,616.29
ต.นาหนาด               298.90 ต.นาดี            1,457.76 ต.มุกดาหาร              565.17 ต.หนองบัวสิม              347.95 อ.กุดข้าวปุ้น                  41.69
ต.น้ำก่ำ            1,887.84 ต.สะพานหิน              599.65 อ.ว่านใหญ่               347.03 อ.โคกศรีสุพรรณ           4,256.20 ต.กาบิน                 41.69
ต.ฝั่งแดง            1,554.07 ต.สำพันตา            2,083.75 ต.ชะโนด                  8.14 ต.ด่านม่วงคำ            1,003.80 อ.เขื่องใน       132,240.47
ต.พระกลางทุ่ง               417.68 อ.ประจันตคาม         17,161.44 ต.ป่งขาม              239.98 ต.ตองโขบ              777.85 ต.กลางใหญ่           14,729.49
ต.โพนแพง               286.21 ต.เกาะลอย            2,009.71 ต.หว้านใหญ่                98.92 ต.แมดนาท่ม            1,250.54 ต.ก่อเอ้            2,097.40
อ.นาแก          12,740.67 ต.คำโตนด            1,707.11 จ.ยโสธร      386,674.71 ต.เหล่าโพนค้อ            1,224.01 ต.เขื่องใน            6,116.24
ต.ก้านเหลือง            1,128.80 ต.ดงบัง              731.72 อ.กุดชุม           6,278.07 อ.เจริญศิลป์           3,848.45 ต.ค้อทอง            7,288.60
ต.คำพี้               195.61 ต.บ้านหอย            1,902.26 ต.กำแมด              502.91 ต.โคกศิลา              431.12 ต.ชีทวน            8,392.02
ต.นาแก               459.84 ต.บุฝ้าย              931.68 ต.กุดชุม            1,435.92 ต.เจริญศิลป์              231.48 ต.แดงหม้อ            1,895.50
ต.นาคู่            2,376.40 ต.ประจันตคาม            5,140.99 ต.คำน้ำสร้าง              108.32 ต.ทุ่งแก              104.49 ต.ท่าไห            3,034.31
ต.นาเลียง               218.39 ต.โพธิ์งาม            2,080.82 ต.นาโส่              739.13 ต.หนองแปน            3,081.37 ต.ธาตุน้อย            2,753.30
ต.บ้านแก้ง               153.03 ต.หนองแก้ว            1,645.97 ต.โนนเปือย            1,915.60 อ.เต่างอย                  43.18 ต.นาคำใหญ่           18,006.07
ต.พระซอง            1,121.68 ต.หนองแสง            1,011.18 ต.โพนงาม            1,269.51 ต.เต่างอย                43.18 ต.โนนรัง            5,362.19
ต.พิมาน            2,398.73 อ.เมืองปราจีนบุรี           4,434.74 ต.หนองหมี              116.20 อ.นิคมน้ำอูน               106.72 ต.บ้านกอก            5,797.92
ต.พุ่มแก            1,597.37 ต.ดงขี้เหล็ก                56.09 ต.หนองแหน              161.48 ต.หนองบัว              106.72 ต.บ้านไทย           15,058.48
ต.สีชมพู            1,137.07 ต.ดงพระราม                61.58 ต.ห้วยแก้ง                29.02 อ.บ้านม่วง         11,944.46 ต.ยางขี้นก            8,993.87
ต.หนองบ่อ               509.10 ต.ท่างาม                75.52 อ.ค้อวัง         57,977.09 ต.ดงหม้อทอง            1,580.65 ต.ศรีสุข            2,010.83
ต.หนองสังข์            1,444.64 ต.โนนห้อม            2,242.86 ต.กุดน้ำใส          19,258.21 ต.ดงหม้อทองใต้            2,044.09 ต.สร้างถ่อ           14,275.12
อ.นาทม          14,413.38 ต.บางบริบูรณ์            1,998.68 ต.ค้อวัง            4,977.99 ต.ดงเหนือ            4,697.08 ต.สหธาตุ           12,341.71
ต.ดอนเตย            8,421.05 อ.ศรีมหาโพธิ           5,803.69 ต.น้ำอ้อม          15,307.67 ต.โนนสะอาด              591.59 ต.หนองเหล่า            1,196.65
ต.นาทม            5,515.73 ต.ท่าตูม              757.42 ต.ฟ้าห่วน          18,433.22 ต.บ่อแก้ว                  7.89 ต.หัวดอน            2,890.78
ต.หนองซน               476.60 ต.บางกุ้ง                14.48 อ.คำเขื่อนแก้ว         93,001.64 ต.ม่วง              258.70 อ.โขงเจียม                305.87
อ.นาหว้า            9,734.62 ต.บ้านทาม            1,421.51 ต.กุดกุง          10,385.19 ต.หนองกวั่ง              146.14 ต.หนองแสงใหญ่               294.81
ต.ท่าเรือ               663.85 ต.ศรีมหาโพธิ              334.93 ต.กู่จาน            8,500.65 ต.ห้วยหลัว            2,618.32 ต.ห้วยไผ่                 11.06
ต.นาคูณใหญ่               374.17 ต.สัมพันธ์            3,050.00 ต.แคนน้อย            4,629.35 อ.พรรณานิคม           6,922.36 อ.ดอนมดแดง          23,068.82
ต.นางัว               991.78 ต.หนองโพรง              216.27 ต.ดงแคนใหญ่            5,809.42 ต.ช้างมิ่ง                12.91 ต.ดอนมดแดง           10,231.14
ต.นาหว้า            1,191.84 ต.หาดยาง                  9.07 ต.ดงเจริญ            1,785.65 ต.เชิงชุม            1,165.17 ต.ท่าเมือง            9,715.41
ต.บ้านเสียว            1,352.74 จ.พะเยา         54,821.60 ต.ทุ่งมน            6,107.10 ต.นาใน              146.19 ต.เหล่าแดง            3,122.27
ต.เหล่าพัฒนา            5,160.24 อ.เชียงคำ           6,322.88 ต.นาแก          10,072.08 ต.นาหัวบ่อ                22.09 อ.เดชอุดม          22,157.79
อ.บ้านแพง                  41.00 ต.อ่างทอง            6,322.88 ต.นาคำ            6,422.07 ต.บะฮี              373.74 ต.กลาง            3,706.94
ต.หนองแวง                 41.00 อ.ดอกคำใต้         35,539.63 ต.โพนทัน            2,308.35 ต.พรรณา              417.82 ต.กุดประทาย            1,873.60
อ.ปลาปาก            4,347.62 ต.คือเวียง            3,354.03 ต.ย่อ            6,398.80 ต.พอกน้อย            1,400.01 ต.แก้ง               931.92
ต.กุตาไก้            1,398.09 ต.ดงสุวรรณ            1,789.70 ต.ลุมพุก          13,531.67 ต.วังยาง            1,711.12 ต.คำครั่ง               116.32
ต.โคกสว่าง               209.52 ต.ดอกคำใต้            3,497.39 ต.สงเปือย          11,660.75 ต.สว่าง            1,673.31 ต.ตบหู            4,981.91
ต.โคกสูง               247.48 ต.ดอนศรีชุม            3,556.35 ต.เหล่าไฮ            5,390.56 อ.พังโคน           2,514.91 ต.ท่าโพธิ์ศรี            4,198.60
ต.นามะเขือ               729.38 ต.บ้านถ้ำ            2,641.53 อ.ทรายมูล           4,275.04 ต.ต้นผึ้ง              663.34 ต.ทุ่งเทิง                 13.50
ต.ปลาปาก            1,059.40 ต.บ้านปิน            1,059.14 ต.ดงมะไฟ            2,106.38 ต.พังโคน            1,366.42 ต.นากระแซง                 87.86
ต.หนองเทาใหญ่               406.54 ต.บุญเกิด            2,508.34 ต.ดู่ลาด              215.81 ต.ม่วงไข่                93.52 ต.นาเจริญ                 49.71
ต.หนองฮี               297.22 ต.ป่าซาง              241.25 ต.ทรายมูล              352.51 ต.ไฮหย่อง              391.63 ต.นาส่วง               777.18
อ.โพนสวรรค์            2,226.81 ต.สว่างอารมณ์            6,383.77 ต.นาเวียง            1,114.81 อ.โพนนาแก้ว           4,538.11 ต.โนนสมบูรณ์               883.43
ต.นาขมิ้น            1,186.51 ต.สันโค้ง            3,403.86 ต.ไผ่              485.54 ต.เชียงสือ            1,378.76 ต.ป่าโมง               294.74
ต.นาหัวบ่อ               234.17 ต.หนองหล่ม              330.18 อ.ไทยเจริญ           6,389.49 ต.นาแก้ว              203.16 ต.โพนงาม            1,291.45
ต.บ้านค้อ               239.65 ต.ห้วยลาน            6,774.08 ต.คำเตย            1,523.29 ต.นาตงวัฒนา            1,079.32 ต.เมืองเดช            2,415.35
ต.โพนจาน               270.81 อ.ภูกามยาว           5,659.04 ต.คำไผ่              993.17 ต.บ้านแป้น              198.69 ต.สมสะอาด               535.27
ต.โพนสวรรค์               295.67 ต.ดงเจน              259.74 ต.ไทยเจริญ                54.55 ต.บ้านโพน            1,678.18 อ.ตระการพืชผล          14,804.94
อ.เมืองนครพนม            5,149.50 ต.แม่อิง            2,620.83 ต.น้ำคำ            3,575.69 อ.เมืองสกลนคร         12,081.11 ต.กุศกร                  3.88
ต.ขามเฒ่า               365.17 ต.ห้วยแก้ว            2,778.46 ต.ส้มผ่อ              242.79 ต.ขมิ้น                  0.50 ต.เกษม                 10.74
ต.คำเตย            2,149.91 อ.เมืองพะเยา           6,070.40 อ.ป่าติ้ว         37,669.07 ต.โคกก่อง              860.41 ต.ขามเปี้ย            5,234.75
ต.ดงขวาง                  9.22 ต.จำป่าหวาย            1,380.85 ต.กระจาย            7,024.42 ต.งิ้วด่อน            2,478.16 ต.โคกจาน               182.39
ต.ท่าค้อ                  8.08 ต.ท่าจำปี              304.80 ต.โคกนาโก            4,167.49 ต.เชียงเครือ              716.28 ต.เซเป็ด            2,915.63
ต.นาทราย                 98.28 ต.บ้านต๊ำ              350.44 ต.เชียงเพ็ง            8,456.84 ต.ดงชน            1,294.79 ต.ตระการ            2,760.00
ต.บ้านกลาง               327.46 ต.บ้านใหม่              741.06 ต.โพธิ์ไทร            6,790.81 ต.ท่าแร่              306.93 ต.ตากแดด                 54.36
ต.บ้านผึ้ง               235.36 ต.แม่กา                48.14 ต.ศรีฐาน          11,229.50 ต.ธาตุเชิงชุม              498.54 ต.นาพิน               262.22
ต.โพธิ์ตาก               974.73 ต.แม่ต๋ำ                86.29 อ.มหาชนะชัย      100,182.68 ต.ธาตุนาเวง                52.81 ต.นาสะไม               527.19
ต.หนองญาติ               968.17 ต.แม่นาเรือ              707.26 ต.คูเมือง          11,276.19 ต.โนนหอม                23.20 ต.โนนกุง                 85.49
ต.อาจสามารถ                 13.11 ต.แม่ปืม            1,245.90 ต.โนนทราย            7,195.09 ต.ม่วงลาย              242.74 ต.บ้านแดง                 43.70
อ.เรณูนคร            1,910.77 ต.แม่ใส            1,205.67 ต.บากเรือ          10,239.04 ต.หนองลาด            1,923.28 ต.เป้า                 33.52
ต.โคกหินแฮ่               614.43 อ.แม่ใจ           1,229.66 ต.บึงแก          17,047.27 ต.เหล่าปอแดง            3,405.99 ต.สะพือ            2,134.52
ต.ท่าลาด               412.01 ต.ป่าแฝก              312.81 ต.ผือฮี            7,528.39 ต.ฮางโฮง              277.47 ต.หนองเต่า               106.26
ต.นาขาม               773.00 ต.แม่ใจ                34.43 ต.พระเสาร์            5,139.24 อ.วานรนิวาส           5,626.31 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา                 87.13
ต.โพนทอง                 30.65 ต.แม่สุก              861.05 ต.ฟ้าหยาด          13,508.17 ต.กุดเรือคำ              148.81 ต.ไหล่ทุ่ง               363.16
ต.เรณู                  7.14 ต.ศรีถ้อย                21.37 ต.ม่วง          13,956.03 ต.ขัวก่าย            1,370.03 อ.ตาลสุม          13,249.40
ต.เรณูใต้                 31.84 จ.พิจิตร      383,386.17 ต.สงยาง            6,307.03 ต.คอนสวรรค์                30.66 ต.จิกเทิง            7,365.76
ต.หนองย่างชิ้น                 41.70 อ.ดงเจริญ         24,941.29 ต.หัวเมือง            7,986.23 ต.คูสะคาม              175.01 ต.ตาลสุม            1,278.14
อ.วังยาง                991.99 ต.วังงิ้ว                46.59 อ.เมืองยโสธร         70,909.62 ต.เดื่อศรีคันไชย            1,373.71 ต.นาคาย            4,605.50
ต.โคกสี               548.86 ต.วังงิ้วใต้            1,541.50 ต.ขั้นไดใหญ่            1,696.76 ต.ธาตุ            1,410.09 อ.ทุ่งศรีอุดม            3,170.13
ต.วังยาง               443.13 ต.สำนักขุนเณร            5,000.69 ต.ขุมเงิน            5,708.06 ต.นาซอ                69.13 ต.กุดเรือ            2,455.01
อ.ศรีสงคราม          27,078.84 ต.ห้วยพุก            5,604.55 ต.เขื่องคำ          14,498.88 ต.วานรนิวาส                57.74 ต.โคกชำแระ               141.06
ต.ท่าบ่อสงคราม            9,668.28 ต.ห้วยร่วม          12,747.97 ต.ค้อเหนือ          14,875.52 ต.ศรีวิชัย              445.86 ต.นาเกษม               360.79
ต.นาคำ               593.71 อ.ตะพานหิน         54,290.21 ต.ดู่ทุ่ง            8,043.64 ต.หนองสนม              538.68 ต.นาห่อม                  9.82
ต.นาเดื่อ               330.72 ต.คลองคูณ            4,451.37 ต.เดิด            7,134.68 ต.อินทร์แปลง                  6.58 ต.หนองอ้ม               203.44
ต.บ้านข่า            5,175.07 ต.งิ้วราย          14,190.43 ต.ตาดทอง            6,586.29 อ.วาริชภูมิ                    8.86 อ.นาจะหลวย            7,424.60
ต.บ้านเอื้อง            1,038.68 ต.ดงตะขบ            8,175.48 ต.ทุ่งแต้              858.90 ต.ปลาโหล                  8.86 ต.โนนสมบูรณ์               611.46
ต.โพนสว่าง            1,148.58 ต.ทับหมัน            2,776.30 ต.ทุ่งนางโอก              566.51 อ.สว่างแดนดิน           5,595.92 ต.โนนสวรรค์            1,681.49
ต.ศรีสงคราม            1,287.48 ต.ทุ่งโพธิ์            7,100.15 ต.นาสะไมย์              871.89 ต.คำสะอาด              569.84 ต.บ้านตูม                 47.38
ต.สามผง            5,982.89 ต.ไทรโรงโขน            4,542.78 ต.น้ำคำใหญ่              671.18 ต.โคกสี            1,295.10 ต.พรสวรรค์            5,084.28
ต.หาดแพง            1,853.43 ต.ไผ่หลวง            1,803.02 ต.ในเมือง              108.07 ต.ทรายมูล            1,589.06 อ.นาเยีย            9,066.95
จ.นครราชสีมา       295,628.85 ต.วังสำโรง            1,355.87 ต.สำราญ            2,975.56 ต.ธาตุทอง              896.12 ต.นาดี            3,627.91
อ.แก้งสนามนาง            1,656.73 ต.วังหลุม            6,146.22 ต.สิงห์            1,557.96 ต.บงใต้                41.98 ต.นาเยีย            3,141.80
ต.แก้งสนามนาง               476.85 ต.วังหว้า            1,184.41 ต.หนองคู              971.47 ต.บ้านถ่อน                  7.63 ต.นาเรือง            2,297.23
ต.โนนสำราญ               612.85 ต.หนองพยอม              935.23 ต.หนองเป็ด            2,484.64 ต.พันนา              535.81 อ.น้ำขุ่น            3,528.99
ต.บึงพะไล               450.36 ต.ห้วยเกตุ            1,435.66 ต.หนองเรือ              658.23 ต.โพนสูง              454.80 ต.ขี้เหล็ก            1,192.22
ต.บึงสำโรง               107.37 เทศบาลตะพานหิน              193.30 ต.หนองหิน              641.39 ต.แวง              205.57 ต.โคกสะอาด                 34.61
ต.สีสุก                  9.31 อ.ทับคล้อ         40,121.85 อ.เลิงนกทา           9,992.01 อ.อากาศอำนวย         28,166.16 ต.ตาเกา                  1.74
อ.ขามทะเลสอ                374.41 ต.เขาเจ็ดลูก            2,076.65 ต.กุดเชียงหมี              509.49 ต.ท่าก้อน              769.81 ต.ไพบูลย์            2,300.43
ต.ขามทะเลสอ               374.41 ต.เขาทราย          13,346.14 ต.กุดแห่            1,256.87 ต.นาฮี                10.12 อ.น้ำยืน            3,975.88
อ.ขามสะแกแสง            3,611.58 ต.ทับคล้อ            8,874.09 ต.โคกสำราญ              865.67 ต.โพนงาม            7,163.36 ต.เก่าขาม               110.05
ต.ขามสะแกแสง               801.93 ต.ท้ายทุ่ง          15,824.97 ต.บุ่งค้า              619.40 ต.โพนแพง              509.16 ต.โซง               822.26
ต.พะงาด               114.30 อ.บางมูลนาก         72,679.42 ต.ศรีแก้ว              284.62 ต.วาใหญ่              963.82 ต.โดมประดิษฐ์               644.87
ต.เมืองนาท            2,568.08 ต.เนินมะกอก          23,809.72 ต.สร้างมิ่ง            1,327.34 ต.สามัคคีพัฒนา          17,050.51 ต.บุเปือย               240.51
ต.หนองหัวฟาน               127.27 ต.บางไผ่          18,975.54 ต.สวาท            2,978.17 ต.อากาศ            1,699.38 ต.ยาง            1,072.29
อ.คง            7,602.93 ต.ภูมิ            5,083.28 ต.สามแยก              620.88 จ.สระแก้ว           3,241.51 ต.ยางใหญ่               533.25
ต.ขามสมบูรณ์            1,075.90 ต.ลำประดา            5,460.77 ต.สามัคคี            1,050.29 อ.เมืองสระแก้ว           3,241.51 ต.สีวิเชียร               552.65
ต.คูขาด               199.31 ต.วังกรด            1,205.98 ต.ห้องแซง              479.28 ต.โคกปี่ฆ้อง              823.63 อ.พิบูลมังสาหาร            5,927.39
ต.ดอนใหญ่               606.68 ต.วังตะกู            4,094.29 จ.ร้อยเอ็ด      572,975.98 ต.ท่าเกษม                29.73 ต.กุดชมภู               199.31
ต.ตาจั่น            3,192.42 ต.วังสำโรง            2,125.71 อ.เกษตรวิสัย         70,873.24 ต.ท่าแยก              224.08 ต.ดอนจิก            1,552.09
ต.เทพาลัย            1,690.90 ต.ห้วยเขน              386.66 ต.กำแพง              352.19 ต.บ้านแก้ง              923.68 ต.ทรายมูล                 77.30
ต.โนนเต็ง                 58.42 ต.หอไกร          11,537.49 ต.กู่กาสิงห์            9,050.39 ต.ศาลาลำดวน              560.27 ต.นาโพธิ์               685.09
ต.เมืองคง               257.57 อ.บึงนาราง           2,668.41 ต.เกษตรวิสัย          13,606.44 ต.สระแก้ว              285.89 ต.พิบูล                 15.87
ต.หนองบัว                 11.52 ต.บางลาย            2,482.61 ต.ดงครั่งน้อย              389.38 ต.สระขวัญ                32.20 ต.โพธิ์ไทร            1,213.63
ต.หนองมะนาว               510.20 ต.บึงนาราง              185.79 ต.ดงครั่งใหญ่              122.49 ต.หนองบอน              362.03 ต.โพธิ์ศรี               641.87
อ.ครบุรี          10,591.95 อ.โพทะเล         22,904.98 ต.ทุ่งทอง                96.69 จ.สุโขทัย      178,175.66 ต.ไร่ใต้            1,429.84
ต.ครบุรี            2,140.26 ต.ทะนง            1,298.31 ต.น้ำอ้อม            4,750.49 อ.กงไกรลาศ      105,025.79 ต.หนองบัวฮี               112.38
ต.ครบุรีใต้               415.82 ต.ท่าขมิ้น            2,126.32 ต.โนนสว่าง            5,563.07 ต.กกแรต            1,009.78 อ.ม่วงสามสิบ          44,444.51
ต.โคกกระชาย            1,347.72 ต.ท่านั่ง            1,620.88 ต.บ้านฝาง            2,469.12 ต.กง          16,981.12 ต.ดุมใหญ่            4,722.81
ต.จระเข้หิน               413.98 ต.ท่าบัว            2,122.15 ต.เมืองบัว            7,115.87 ต.ไกรกลาง              520.49 ต.เตย            1,271.00
ต.เฉลียง               647.86 ต.ท้ายน้ำ            2,608.75 ต.สิงห์โคก            8,986.65 ต.ไกรนอก          16,384.53 ต.นาเลิง            4,483.00
ต.แชะ            1,158.64 ต.ท่าเสา            2,739.33 ต.หนองแวง          15,092.40 ต.ไกรใน                12.98 ต.ไผ่ใหญ่            3,206.65
ต.ตะแบกบาน               617.68 ต.ทุ่งน้อย              810.98 ต.เหล่าหลวง            3,278.05 ต.ดงเดือย            9,534.65 ต.โพนแพง               111.46
ต.บ้านใหม่               529.28 ต.บางคลาน            2,459.26 อ.จตุรพักตรพิมาน           8,185.18 ต.ท่าฉนวน          24,525.56 ต.ม่วงสามสิบ            3,506.82
ต.มาบตะโกเอน               159.35 ต.บ้านน้อย            2,355.68 ต.ดงกลาง                  0.38 ต.บ้านกร่าง            2,700.64 ต.ยางโยภาพ            6,069.19
ต.ลำเพียก               104.15 ต.โพทะเล            2,662.95 ต.ดงแดง            1,157.17 ต.บ้านใหม่สุขเกษม            9,769.78 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม            1,431.38
ต.อรพิมพ์            3,057.20 ต.วัดขวาง            2,100.36 ต.ดู่น้อย              822.85 ต.ป่าแฝก          14,131.61 ต.หนองไข่นก               526.59
อ.จักราช                308.58 อ.โพธิ์ประทับช้าง         30,378.72 ต.น้ำใส            1,549.97 ต.หนองตูม            9,454.65 ต.หนองช้างใหญ่            4,839.57
ต.ทองหลาง                 15.52 ต.ดงเสือเหลือง              184.57 ต.ป่าสังข์              309.58 อ.คีรีมาศ         22,207.44 ต.หนองเมือง            2,579.51
ต.หนองพลวง               293.06 ต.เนินสว่าง            1,363.83 ต.ลิ้นฟ้า              855.78 ต.โตนด            7,414.24 ต.หนองเหล่า            1,124.31
อ.เฉลิมพระเกียรติ            4,800.43 ต.ไผ่ท่าโพ            5,026.81 ต.ศรีโคตร            2,850.96 ต.ทุ่งหลวง            5,296.01 ต.หนองฮาง            2,553.54
ต.ช้างทอง               654.30 ต.ไผ่รอบ            8,646.22 ต.หัวช้าง              458.14 ต.บ้านป้อม            9,466.87 ต.เหล่าบก            8,018.68
ต.ท่าช้าง            1,870.63 ต.โพธิ์ประทับช้าง              573.26 ต.อีง่อง              180.37 ต.หนองกระดิ่ง                30.31 อ.เมืองอุบลราชธานี          51,693.58
ต.พระพุทธ               630.38 ต.วังจิก          14,584.02 อ.จังหาร         26,652.20 อ.ทุ่งเสลี่ยม           2,635.84 ต.กระโสบ               478.80
ต.หนองงูเหลือม            1,359.90 อ.เมืองพิจิตร         57,413.75 ต.จังหาร            4,491.69 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์              730.27 ต.กุดลาด            6,404.23
ต.หนองยาง               285.22 ต.คลองคะเชนทร์              514.71 ต.ดงสิงห์            1,818.52 ต.ไทยชนะศึก              693.27 ต.ขามใหญ่               397.94
อ.ชุมพวง          13,569.60 ต.ฆะมัง            3,000.16 ต.ดินดำ            9,481.31 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล            1,212.30 ต.ขี้เหล็ก               440.23
ต.ชุมพวง            1,815.54 ต.ดงกลาง            1,914.18 ต.ปาฝา              708.09 อ.เมืองสุโขทัย         41,589.80 ต.แจระแม           11,039.41
ต.ตลาดไทร                 64.24 ต.ดงป่าคำ            1,496.35 ต.ผักแว่น            3,043.32 ต.ตาลเตี้ย            1,226.78 ต.ปทุม                 90.29
ต.ท่าลาด               193.77 ต.ท่าหลวง            2,976.17 ต.ม่วงลาด            2,157.98 ต.บ้านกล้วย            3,826.81 ต.ปะอาว            2,375.58
ต.โนนตูม               117.22 ต.ท่าฬ่อ            2,793.41 ต.ยางใหญ่            1,137.69 ต.บ้านสวน            4,277.09 ต.ไร่น้อย               869.32
ต.โนนยอ            2,502.50 ต.ในเมือง                29.93 ต.แสนชาติ            3,813.62 ต.บ้านหลุม          12,622.05 ต.หนองขอน            7,399.04
ต.ประสุข            1,499.21 ต.บ้านบุ่ง          11,645.75 อ.เชียงขวัญ         33,926.07 ต.ปากพระ          15,129.10 ต.หนองบ่อ           21,718.89
ต.สาหร่าย                 12.86 ต.ปากทาง            3,103.24 ต.เชียงขวัญ            8,803.44 ต.เมืองเก่า                48.99 ต.หัวเรือ               479.85
ต.หนองหลัก            7,364.27 ต.ป่ามะคาบ          11,348.32 ต.บ้านเขือง            3,443.47 ต.ยางซ้าย            3,894.76 อ.วารินชำราบ          36,745.53
อ.โชคชัย          13,225.47 ต.ไผ่ขวาง              966.48 ต.พระเจ้า              334.45 ต.วังทองแดง              564.23 ต.คำขวาง               435.87
ต.กระโทก            1,473.56 ต.เมืองเก่า            1,786.44 ต.พระธาตุ            9,460.15 อ.ศรีสัชนาลัย               576.13 ต.คำน้ำแซบ               172.17
ต.โชคชัย            2,208.72 ต.ย่านยาว              278.02 ต.พลับพลา          10,082.19 ต.บ้านแก่ง                  1.24 ต.คูเมือง            4,563.59
ต.ด่านเกวียน               912.73 ต.โรงช้าง            2,961.43 ต.หมูม้น            1,802.37 ต.สารจิตร              574.89 ต.ท่าลาด            2,175.00
ต.ท่าจะหลุง               840.74 ต.สายคำโห้            3,251.79 อ.ทุ่งเขาหลวง         36,100.33 อ.ศรีสำโรง           3,162.73 ต.ธาตุ               832.54
ต.ท่าเยี่ยม               817.77 ต.หัวดง            9,347.36 ต.ทุ่งเขาหลวง            3,926.85 ต.เกาะตาเลี้ยง            2,143.69 ต.โนนผึ้ง            2,674.31
ต.ท่าลาดขาว            1,973.57 อ.วชิรบารมี           9,388.90 ต.เทอดไทย            4,377.79 ต.ทับผึ้ง              211.70 ต.โนนโหนน            4,054.72
ต.ท่าอ่าง               387.23 ต.บ้านนา            5,028.31 ต.บึงงาม          19,228.96 ต.บ้านไร่              348.42 ต.บุ่งหวาย            2,048.30
ต.ทุ่งอรุณ            2,424.86 ต.วังโมกข์            1,822.51 ต.มะบ้า            7,075.17 ต.ราวต้นจันทร์              418.92 ต.บุ่งไหม            1,720.85
ต.พลับพลา               356.23 ต.หนองหลุม            2,538.08 ต.เหล่า            1,491.56 ต.วังใหญ่                40.01 ต.โพธิ์ใหญ่            4,924.76
ต.ละลมใหม่พัฒนา            1,830.06 อ.วังทรายพูน         18,376.73 อ.ธวัชบุรี         33,210.22 อ.สวรรคโลก           2,977.92 ต.เมืองศรีไค            2,821.30
อ.ด่านขุนทด          17,433.80 ต.วังทรายพูน            3,855.13 ต.เขวาทุ่ง            6,425.74 ต.คลองกระจง              729.81 ต.วารินชำราบ               680.35
ต.กุดพิมาน            3,990.03 ต.หนองปล้อง            2,468.75 ต.ธงธานี            1,053.17 ต.ท่าทอง              271.40 ต.สระสมิง            1,022.90
ต.ด่านขุนทด               661.57 ต.หนองปลาไหล            9,093.98 ต.ธวัชบุรี            4,075.86 ต.นาทุ่ง              986.54 ต.แสนสุข               364.69
ต.ด่านนอก            1,790.38 ต.หนองพระ            2,958.86 ต.นิเวศน์            2,276.71 ต.ป่ากุมเกาะ              648.17 ต.หนองกินเพล            7,097.98
ต.ด่านใน               447.12 อ.สากเหล็ก         18,753.12 ต.บึงนคร            3,053.65 ต.ย่านยาว                  4.13 ต.ห้วยขะยูง            1,156.18
ต.โนนเมืองพัฒนา               491.99 ต.คลองทราย              281.71 ต.ไพศาล            1,647.14 ต.หนองกลับ              337.87 อ.ศรีเมืองใหม่            1,144.29
ต.บ้านแปรง               972.16 ต.ท่าเยี่ยม            2,125.76 ต.มะอึ            2,432.05 จ.สุรินทร์      138,044.06 ต.แก้งกอก               152.96
ต.พันชนะ               122.22 ต.วังทับไทร            2,618.55 ต.เมืองน้อย            1,113.14 อ.เขวาสินรินทร์           2,221.88 ต.คำไหล               681.54
ต.สระจรเข้            3,846.20 ต.สากเหล็ก          13,383.42 ต.ราชธานี            4,495.56 ต.เขวาสินรินทร์              866.45 ต.ดอนใหญ่               272.60
ต.หนองกราด            1,343.13 ต.หนองหญ้าไทร              343.68 ต.หนองไผ่            1,210.47 ต.ตากูก                36.49 ต.วาริน                 13.00
ต.หนองไทร               903.10 อ.สามง่าม         31,468.79 ต.หนองพอก            1,050.30 ต.บ้านแร่                  3.23 ต.เอือดใหญ่                 24.18
ต.หนองบัวตะเกียด            1,478.97 ต.กำแพงดิน            4,822.02 ต.อุ่มเม้า            4,376.44 ต.บึง            1,315.71 อ.สว่างวีระวงศ์            7,438.66
ต.หนองบัวละคร            1,386.92 ต.เนินปอ            8,698.28 อ.ปทุมรัตต์           6,616.79 อ.จอมพระ           6,440.07 ต.แก่งโดม            1,054.88
อ.โนนแดง          15,441.09 ต.รังนก          14,656.21 ต.ขี้เหล็ก            3,422.40 ต.กระหาด              194.77 ต.ท่าช้าง            3,581.54
ต.ดอนยาวใหญ่            1,779.86 ต.สามง่าม            3,292.28 ต.โนนสวรรค์              721.00 ต.จอมพระ            2,792.61 ต.บุ่งมะแลง            2,196.12
ต.โนนตาเถร            2,148.93 จ.พิษณุโลก      220,481.95 ต.โพนสูง            1,900.45 ต.ชุมแสง              642.81 ต.สว่าง               606.12
ต.วังหิน            5,577.61 อ.ชาติตระการ           1,612.29 ต.สระบัว                21.12 ต.เป็นสุข              777.10 อ.สำโรง          10,109.33
ต.สำพะเนียง            5,934.69 ต.ชาติตระการ                44.13 ต.หนองแคน              551.83 ต.เมืองลีง              770.72 ต.ขามป้อม               381.08
อ.โนนไทย            3,709.52 ต.ท่าสะแก            1,119.01 อ.พนมไพร         74,886.28 ต.ลุ่มระวี            1,261.10 ต.ค้อน้อย               638.71
ต.ค้างพลู               789.35 ต.ป่าแดง              449.15 ต.กุดน้ำใส            5,447.73 ต.หนองสนิท                  0.96 ต.โคกก่อง            2,486.81
ต.บัลลังก์            1,766.47 อ.นครไทย         13,034.49 ต.ค้อใหญ่            2,367.04 อ.ชุมพลบุรี           6,073.88 ต.โคกสว่าง               261.45
ต.บ้านวัง            1,003.77 ต.นครไทย            2,144.80 ต.คำไฮ          10,310.16 ต.กระเบื้อง              501.73 ต.โนนกลาง            1,202.30
ต.มะค่า                 67.55 ต.นาบัว              330.56 ต.โคกสว่าง            2,109.79 ต.ชุมพลบุรี              333.68 ต.โนนกาเล็น                 86.94
ต.สายออ                 82.37 ต.เนินเพิ่ม            1,761.04 ต.ชานุวรรณ          10,274.18 ต.นาหนองไผ่                84.69 ต.บอน               356.35
อ.โนนสูง          28,512.65 ต.บ้านพร้าว            4,454.07 ต.นานวล            7,650.48 ต.ไพรขลา              604.87 ต.สำโรง            2,197.01
ต.ขามเฒ่า                 97.94 ต.ยางโกลน                38.42 ต.พนมไพร            8,149.57 ต.เมืองบัว              202.59 ต.หนองไฮ            2,498.68
ต.จันอัด                 14.85 ต.หนองกะท้าว            4,305.60 ต.โพธิ์ชัย            3,120.39 ต.ยะวึก              571.40 อ.สิรินธร                136.86
ต.ดอนชมพู            1,856.07 อ.เนินมะปราง           5,438.11 ต.โพธิ์ใหญ่            6,585.45 ต.ศรีณรงค์              810.96 ต.คันไร่               136.86
ต.ดอนหวาย               256.58 ต.ชมพู            2,148.60 ต.วารีสวัสดิ์            2,380.27 ต.สระขุด              710.88 อ.เหล่าเสือโก้ก            3,940.61
ต.ด่านคล้า                 77.14 ต.ไทรย้อย            1,007.36 ต.สระแก้ว            2,759.72 ต.หนองเรือ            2,253.07 ต.แพงใหญ่            1,233.57
ต.โตนด            1,558.10 ต.เนินมะปราง                47.74 ต.แสนสุข          11,079.19 อ.ท่าตูม         26,664.13 ต.โพนเมือง            2,466.99
ต.ธารปราสาท            6,629.98 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก            1,531.22 ต.หนองทัพไทย            2,652.30 ต.กระโพ            1,672.41 ต.หนองบก                 81.09
ต.โนนสูง               766.05 ต.บ้านมุง                21.99 อ.โพธิ์ชัย         13,367.26 ต.ท่าตูม            2,520.17 ต.เหล่าเสือโก้ก               158.96
ต.บิง            1,698.95 ต.วังโพรง              681.19 ต.ขามเบี้ย              751.61 ต.ทุ่งกุลา            6,586.06 รวมทั้งสิ้น   4,372,988.62
ต.พลสงคราม            2,033.18 อ.บางกระทุ่ม         28,948.84 ต.เชียงใหม่              128.82 ต.บะ            1,859.37
ต.มะค่า            1,298.31 ต.โคกสลุด              236.61 ต.ดอนโอง            3,568.04 ต.บัวโคก                72.48
เดือนตุลาคมตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  ตำบล/อำเภอ/จังหวัด  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) 
จ.กาฬสินธุ์              1,574.27 อ.วชิรบารมี            355.58 อ.ธวัชบุรี                  185.47 อ.ราษีไศล              4,415.40 ต.หัวตะพาน                  23.17
อ.กมลาไสย              1,275.67 ต.บ้านนา            355.58 ต.ธงธานี                    4.82 ต.จิกสังข์ทอง                    3.65 จ.อุดรธานี              1,193.65
ต.กมลาไสย                    9.59 อ.วังทรายพูน            102.35 ต.ธวัชบุรี                 139.25 ต.ด่าน                 816.47 อ.บ้านดุง                  819.76
ต.เจ้าท่า                  54.98 ต.หนองปลาไหล            102.35 ต.บึงนคร                  11.93 ต.บัวหุ่ง                 257.38 ต.ถ่อนนาลับ                    1.05
ต.ดงลิง                  65.96 อ.สากเหล็ก            457.56 ต.ไพศาล                  15.86 ต.เมืองคง                 166.97 ต.นาไหม                  25.95
ต.ธัญญา                  13.00 ต.สากเหล็ก            457.56 ต.อุ่มเม้า                  13.60 ต.ส้มป่อย                 177.90 ต.บ้านดุง                 568.89
ต.โพนงาม                  72.42 อ.สามง่าม        6,483.99 อ.พนมไพร            12,731.18 ต.สร้างปี่                    5.84 ต.บ้านม่วง                  26.65
ต.หลักเมือง              1,059.72 ต.เนินปอ            649.46 ต.กุดน้ำใส              1,639.60 ต.หนองแค              2,676.55 ต.โพนสูง                 182.30
อ.ฆ้องชัย                  113.08 ต.รังนก         5,645.67 ต.คำไฮ              1,872.95 ต.หนองอึ่ง                 310.64 ต.ศรีสุทโธ                  14.93
ต.ฆ้องชัยพัฒนา                  20.68 ต.สามง่าม            188.86 ต.ชานุวรรณ              4,600.95 อ.วังหิน                     55.10 อ.เพ็ญ                       4.19
ต.โนนศิลาเลิง                    4.60 จ.พิษณุโลก      24,670.40 ต.นานวล                 361.76 ต.ทุ่งสว่าง                  23.76 ต.บ้านเหล่า                    4.19
ต.ลำชี                  87.80 อ.บางกระทุ่ม        1,818.74 ต.พนมไพร                 848.25 ต.ธาตุ                  14.42 อ.สร้างคอม                  369.70
อ.เมืองกาฬสินธ์                  185.52 ต.โคกสลุด              17.24 ต.โพธิ์ใหญ่                  56.92 ต.บุสูง                  16.92 ต.บ้านหินโงม                  65.21
ต.หลุบ                 114.47 ต.ท่าตาล              76.84 ต.สระแก้ว                 235.13 อ.ศิลาลาด              1,970.53 ต.สร้างคอม                 304.50
ต.ห้วยโพธิ์                  71.04 ต.นครป่าหมาก            248.75 ต.แสนสุข              3,115.62 ต.กุง              1,224.09 จ.อุบลราชธานี            28,529.69
จ.นครพนม              8,474.00 ต.บางกระทุ่ม            175.15 อ.โพธิ์ชัย                     11.39 ต.หนองบัวดง                 746.44 อ.เขื่องใน            10,691.30
อ.ท่าอุเทน                     32.58 ต.ไผ่ล้อม            830.35 ต.สะอาด                  11.39 อ.ห้วยทับทัน                  174.53 ต.กลางใหญ่                 317.03
ต.ไชยบุรี                  29.68 ต.สนามคลี            470.40 อ.โพนทราย                  600.11 ต.กล้วยกว้าง                  43.54 ต.ก่อเอ้                  11.39
ต.พะทาย                    2.91 อ.บางระกำ      19,524.52 ต.ท่าหาดยาว                  51.15 ต.จานแสนไชย                  36.46 ต.เขื่องใน                 428.27
อ.ธาตุพนม              2,460.89 ต.คุยม่วง            355.21 ต.โพนทราย                  23.49 ต.ปราสาท                  81.39 ต.ค้อทอง              1,090.42
ต.ธาตุพนม                 434.15 ต.ชุมแสงสงคราม        10,215.94 ต.ยางคำ                  31.18 ต.เมืองหลวง                  13.14 ต.ชีทวน                 302.79
ต.ธาตุพนมเหนือ              1,383.05 ต.ท่านางงาม         6,895.86 ต.ศรีสว่าง                 455.56 อ.อุทุมพรพิสัย                  139.47 ต.แดงหม้อ                 100.29
ต.นาหนาด                  66.34 ต.บางระกำ         1,058.68 ต.สามขา                  38.74 ต.ก้านเหลือง                  36.13 ต.ท่าไห                 115.62
ต.ฝั่งแดง                 572.64 ต.ปลักแรด            998.83 อ.โพนทอง                     45.19 ต.แข้                  12.15 ต.ธาตุน้อย                 710.61
ต.พระกลางทุ่ง                    4.70 อ.พรหมพิราม            477.09 ต.โคกกกม่วง                    4.68 ต.โคกจาน                  42.83 ต.นาคำใหญ่              1,888.99
อ.นาแก                     41.92 ต.ท่าช้าง              71.49 ต.วังสามัคคี                  17.08 ต.ทุ่งไชย                  48.35 ต.บ้านกอก                 303.81
ต.พุ่มแก                  41.92 ต.มะตูม              20.68 ต.แวง                  12.59 จ.สกลนคร              4,987.22 ต.บ้านไทย                 256.71
อ.นาทม              1,801.07 ต.วังวน            330.79 ต.สระนกแก้ว                  10.84 อ.โคกศรีสุพรรณ                       8.51 ต.ยางขี้นก                 111.92
ต.ดอนเตย              1,059.70 ต.หนองแขม              54.12 อ.สุวรรณภูมิ              1,791.99 ต.ด่านม่วงคำ                    8.51 ต.ศรีสุข                  18.36
ต.นาทม                 741.37 อ.เมืองพิษณุโลก        2,820.06 ต.จำปาขัน                 116.13 อ.เจริญศิลป์                     96.20 ต.สร้างถ่อ              2,164.83
อ.นาหว้า                  714.68 ต.บ้านกร่าง         2,240.09 ต.ดอกไม้                  13.70 ต.หนองแปน                  96.20 ต.สหธาตุ              2,825.61
ต.ท่าเรือ                  37.76 ต.ไผ่ขอดอน            579.97 ต.ทุ่งกุลา                 417.97 อ.บ้านม่วง                     13.59 ต.หัวดอน                  44.64
ต.นาหว้า                    8.40 อ.วังทอง               29.99 ต.ทุ่งศรีเมือง                  67.01 ต.ดงหม้อทองใต้                  13.59 อ.ดอนมดแดง              4,489.88
ต.บ้านเสียว                 153.88 ต.แม่ระกา              29.99 ต.ทุ่งหลวง                  36.65 อ.อากาศอำนวย              4,868.93 ต.ดอนมดแดง              3,733.38
ต.เหล่าพัฒนา                 514.64 จ.มหาสารคาม        1,172.23 ต.นาใหญ่                 111.55 ต.ท่าก้อน                 190.57 ต.ท่าเมือง                 555.32
อ.เรณูนคร                     87.19 อ.กันทรวิชัย            496.89 ต.สระคู                 446.07 ต.นาฮี                    7.84 ต.เหล่าแดง                 201.18
ต.นาขาม                  87.19 ต.ขามเฒ่าพัฒนา              60.31 ต.หินกอง                 582.90 ต.โพนงาม              1,158.54 อ.เดชอุดม                  271.45
อ.วังยาง                       0.34 ต.มะค่า            436.58 อ.เสลภูมิ              8,901.29 ต.สามัคคีพัฒนา              3,323.32 ต.กลาง                  39.38
ต.โคกสี                    0.34 อ.เมืองมหาสารคาม            675.34 ต.กลาง                 168.18 ต.อากาศ                 188.67 ต.แก้ง                  47.27
อ.ศรีสงคราม              3,335.34 ต.เขวา              55.03 ต.ขวาว              1,950.51 จ.สุโขทัย            28,521.20 ต.ตบหู                  48.14
ต.ท่าบ่อสงคราม              1,228.89 ต.ท่าตูม              35.58 ต.ท่าม่วง                  44.34 อ.กงไกรลาศ            21,564.12 ต.ท่าโพธิ์ศรี                  31.42
ต.นาคำ                 154.40 ต.ลาดพัฒนา            584.73 ต.นางาม              2,072.65 ต.กกแรต                    2.32 ต.โนนสมบูรณ์                    7.89
ต.บ้านข่า                 857.29 ต.ห้วยแอ่ง               0.01 ต.นาเมือง                  73.25 ต.กง              2,393.35 ต.เมืองเดช                  97.35
ต.บ้านเอื้อง                 118.43 จ.ยโสธร      10,715.23 ต.นาเลิง              2,351.71 ต.ไกรนอก              6,351.70 อ.ตระการพืชผล                     61.29
ต.โพนสว่าง                  47.31 อ.ค้อวัง        3,547.51 ต.บึงเกลือ              1,312.13 ต.ดงเดือย                 506.45 ต.ขามเปี้ย                  30.27
ต.สามผง                 493.28 ต.กุดน้ำใส         1,505.32 ต.ภูเงิน                 335.29 ต.ท่าฉนวน              5,587.93 ต.ตระการ                  31.02
ต.หาดแพง                 435.74 ต.ค้อวัง            213.72 ต.เมืองไพร                  29.46 ต.บ้านกร่าง                 279.28 อ.ตาลสุม              1,105.75
จ.นครสวรรค์            74,232.80 ต.น้ำอ้อม            104.97 ต.วังหลวง                 536.42 ต.บ้านใหม่สุขเกษม              1,788.93 ต.จิกเทิง                 895.53
อ.ชุมแสง            69,453.52 ต.ฟ้าห่วน         1,723.50 ต.เหล่าน้อย                  27.36 ต.ป่าแฝก              2,836.92 ต.ตาลสุม                  54.68
ต.เกยไชย              8,701.80 อ.คำเขื่อนแก้ว        1,300.94 อ.หนองฮี                  104.60 ต.หนองตูม              1,817.22 ต.นาคาย                 155.53
ต.ฆะมัง              7,022.28 ต.กุดกุง            164.62 ต.ดูกอึ่ง                  93.30 อ.คีรีมาศ              2,472.04 อ.ทุ่งศรีอุดม                     34.17
ต.ชุมแสง                  43.66 ต.กู่จาน            107.26 ต.เด่นราษฎร์                  10.72 ต.โตนด                 229.72 ต.กุดเรือ                  34.17
ต.ทับกฤชใต้             15,393.60 ต.แคนน้อย               7.72 ต.สาวแห                    0.59 ต.ทุ่งหลวง                 794.07 อ.นาเยีย                  413.61
ต.ไผ่สิงห์              7,597.29 ต.นาแก            244.35 อ.อาจสามารถ                  221.00 ต.บ้านป้อม              1,448.25 ต.นาดี                 292.69
ต.พันลาน              7,718.42 ต.นาคำ            249.99 ต.บ้านแจ้ง                  52.27 อ.เมืองสุโขทัย              4,485.04 ต.นาเยีย                  30.23
ต.พิกุล             15,159.76 ต.ย่อ            199.57 ต.โพนเมือง                    8.21 ต.บ้านกล้วย                 308.93 ต.นาเรือง                  90.69
ต.หนองกระเจา              7,816.71 ต.ลุมพุก              10.55 ต.หนองขาม                    4.95 ต.บ้านสวน                  94.06 อ.น้ำขุ่น                     76.32
อ.ท่าตะโก              4,779.27 ต.สงเปือย            296.48 ต.หน่อม                 149.27 ต.บ้านหลุม                 716.39 ต.ขี้เหล็ก                  76.32
ต.ดอนคา                 993.06 ต.เหล่าไฮ              20.40 ต.อาจสามารถ                    6.30 ต.ปากพระ              3,209.33 อ.ม่วงสามสิบ                  184.30
ต.พนมรอก              2,926.54 อ.มหาชนะชัย        4,013.30 จ.ศรีสะเกษ            18,384.62 ต.ยางซ้าย                 156.33 ต.ดุมใหญ่                  40.65
ต.พนมเศษ                 859.67 ต.โนนทราย            105.39 อ.กันทรารมย์              4,446.24 จ.สุรินทร์              8,187.85 ต.นาเลิง                  46.51
จ.บึงกาฬ                  974.12 ต.บากเรือ            465.76 ต.ดูน                 197.81 อ.ชุมพลบุรี                  521.86 ต.หนองช้างใหญ่                  41.41
อ.เซกา                  845.18 ต.บึงแก              26.87 ต.ทาม                 895.99 ต.ไพรขลา                 352.48 ต.หนองเมือง                    0.00
ต.ซาง                 845.18 ต.ผือฮี            871.96 ต.โนนสัง              1,575.61 ต.หนองเรือ                 169.38 ต.หนองฮาง                  44.09
อ.โซ่พิสัย                     74.82 ต.พระเสาร์               4.04 ต.บัวน้อย                 348.52 อ.ท่าตูม              2,042.43 ต.เหล่าบก                  11.64
ต.คำแก้ว                  69.96 ต.ฟ้าหยาด            880.37 ต.เมืองน้อย                  24.96 ต.กระโพ                  13.48 อ.เมืองอุบลราชธานี              6,070.37
ต.โซ่                    4.86 ต.ม่วง            923.48 ต.ละทาย                  44.32 ต.ท่าตูม                 315.60 ต.กระโสบ                  13.34
อ.พรเจริญ                     54.12 ต.สงยาง            283.33 ต.หนองแก้ว                 626.05 ต.ทุ่งกุลา                 177.21 ต.กุดลาด              1,248.55
ต.ดอนหญ้านาง                  54.12 ต.หัวเมือง            452.10 ต.หนองบัว                 580.17 ต.บะ                  83.59 ต.ขามใหญ่                  16.95
จ.พิจิตร            66,623.65 อ.เมืองยโสธร        1,853.49 ต.หนองแวง                 124.47 ต.พรมเทพ                 340.21 ต.แจระแม              1,536.14
อ.ตะพานหิน            11,120.12 ต.ขุมเงิน              31.13 ต.อีปาด                  28.34 ต.โพนครก                 833.05 ต.ปะอาว                  54.75
ต.งิ้วราย              4,382.39 ต.เขื่องคำ            483.79 อ.ขุขันธ์                       9.29 ต.หนองบัว                 109.91 ต.ไร่น้อย                    6.30
ต.ดงตะขบ              2,807.55 ต.ค้อเหนือ            577.84 ต.สำโรงตาเจ็น                    9.29 ต.หนองเมธี                 169.38 ต.หนองขอน                 438.45
ต.ไทรโรงโขน              3,816.35 ต.ดู่ทุ่ง              41.83 อ.บึงบูรพ์                  150.45 อ.รัตนบุรี              5,203.74 ต.หนองบ่อ              2,755.89
ต.หนองพยอม                    0.78 ต.เดิด              81.97 ต.บึงบูรพ์                 141.24 ต.กุดขาคีม                 382.89 อ.วารินชำราบ              3,873.91
เทศบาลตะพานหิน                 113.04 ต.ในเมือง               0.83 ต.เป๊าะ                    9.20 ต.แก                  47.07 ต.คำขวาง                  61.58
อ.บางมูลนาก            36,893.05 ต.สำราญ            636.10 อ.ปรางค์กู่                     75.54 ต.ดอนแรด              4,271.68 ต.คำน้ำแซบ                  17.31
ต.เนินมะกอก             15,961.03 จ.ร้อยเอ็ด      32,262.82 ต.ตูม                  33.42 ต.ทับใหญ่                 107.83 ต.คูเมือง                  18.99
ต.บางไผ่             12,572.89 อ.เกษตรวิสัย        3,380.20 ต.พิมายเหนือ                    3.21 ต.เบิด                  17.65 ต.ท่าลาด                  29.74
ต.ภูมิ                 705.60 ต.กู่กาสิงห์         1,414.61 ต.สำโรงปราสาท                  38.91 ต.ยางสว่าง                 315.25 ต.ธาตุ                  19.19
ต.ลำประดา                 533.91 ต.เกษตรวิสัย            723.35 อ.เมืองจันทร์                     29.15 ต.หนองบัวทอง                  61.38 ต.โนนผึ้ง                  26.14
ต.วังสำโรง                 133.92 ต.ดงครั่งน้อย               0.90 ต.ตาโกน                  23.42 อ.สำโรงทาบ                  419.81 ต.โนนโหนน                    4.88
ต.หอไกร              6,985.69 ต.น้ำอ้อม              19.99 ต.เมืองจันทร์                    5.74 ต.กระออม                    3.69 ต.บุ่งหวาย                 376.91
อ.โพธิ์ประทับช้าง              5,979.14 ต.โนนสว่าง               7.58 อ.เมืองศรีสะเกษ              5,160.02 ต.สะโน                 320.73 ต.บุ่งไหม                 267.69
ต.เนินสว่าง                 383.02 ต.เมืองบัว         1,213.77 ต.คูซอด                 148.31 ต.หมื่นศรี                  95.40 ต.โพธิ์ใหญ่                  41.81
ต.ไผ่ท่าโพ                 411.38 อ.จังหาร            307.18 ต.น้ำคำ              3,568.76 จ.หนองคาย              1,089.22 ต.เมืองศรีไค                    3.64
ต.ไผ่รอบ              1,420.89 ต.ดงสิงห์               5.69 ต.โพธิ์                 915.03 อ.เฝ้าไร่                     64.84 ต.วารินชำราบ                  41.07
ต.โพธิ์ประทับช้าง                  22.59 ต.ดินดำ            106.64 ต.โพนเขวา                 382.19 ต.นาดี                  64.84 ต.หนองกินเพล              2,904.06
ต.วังจิก              3,741.27 ต.ผักแว่น            147.33 ต.เมืองเหนือ                    5.73 อ.โพนพิสัย              1,024.38 ต.ห้วยขะยูง                  60.90
อ.เมืองพิจิตร              5,231.87 ต.ม่วงลาด              21.60 ต.หญ้าปล้อง                  36.26 ต.นาหนัง              1,024.38 อ.สว่างวีระวงศ์              1,257.36
ต.ฆะมัง                  67.55 ต.แสนชาติ              25.93 ต.หนองครก                  22.31 จ.อำนาจเจริญ                  591.67 ต.ท่าช้าง                 856.84
ต.ท่าหลวง                 361.85 อ.เชียงขวัญ            500.54 ต.หนองไผ่                  17.11 อ.พนา                     37.17 ต.บุ่งมะแลง                 400.52
ต.ท่าฬ่อ                 508.74 ต.เชียงขวัญ            190.79 ต.หมากเขียบ                  64.33 ต.จานลาน                  37.17 รวมทั้งสิ้น         312,184.65
ต.ในเมือง                    2.21 ต.บ้านเขือง              12.99 อ.ยางชุมน้อย              1,758.89 อ.ลืออำนาจ                     82.73
ต.บ้านบุ่ง              1,344.15 ต.พระธาตุ            162.97 ต.กุดเมืองฮาม                  10.52 ต.ดงบัง                  13.44
ต.ปากทาง              1,621.50 ต.พลับพลา            133.79 ต.คอนกาม                 194.29 ต.ไร่ขี                  69.29
ต.ป่ามะคาบ                 978.83 อ.ทุ่งเขาหลวง        3,482.69 ต.โนนคูณ                  23.83 อ.หัวตะพาน                  471.77
ต.ไผ่ขวาง                  47.46 ต.ทุ่งเขาหลวง              58.12 ต.บึงบอน                 146.21 ต.คำพระ                    4.10
ต.เมืองเก่า                  38.32 ต.เทอดไทย            158.53 ต.ยางชุมน้อย                    4.71 ต.จิกดู่                  62.14
ต.โรงช้าง                 248.60 ต.บึงงาม         2,140.30 ต.ยางชุมใหญ่                 147.03 ต.รัตนวารี                    5.92
ต.หัวดง                  12.66 ต.มะบ้า         1,125.73 ต.ลิ้นฟ้า              1,232.28 ต.สร้างถ่อน้อย                 376.45

เดือนธันวาคม

 

เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม
จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่)  จังหวัด/อำเภอ/ตำบล  พื้นที่น้ำท่วม (ไร่) 
จ.นราธิวาส                  28,243.24 ต.บาเระใต้                            605.90 ต.ตะโละแมะนา                            387.97 จ.ยะลา                      13,726.02
อ.เมืองนราธิวาส                     3,179.87 ต.ลุโบะสาวอ                            134.21 ต.น้ำดำ                        1,355.70 อ.เมืองยะลา                        1,899.95
ต.โคกเคียน                           95.37 อ.ยี่งอ                        2,458.32 ต.ปากู                        1,489.75 ต.บุดี                        1,273.02
ต.บางนาค                           16.81 ต.จอเบาะ                              14.64 ต.พิเทน                            253.99 ต.สะเตงนอก                            626.93
ต.บางปอ                           64.61 ต.ตะปอเยาะ                            430.30 อ.มายอ                        5,271.22 อ.รามัน                      11,826.07
ต.มะนังตายอ                     1,524.47 ต.ยี่งอ                            188.00 ต.เกาะจัน                            276.44 ต.เนินงาม                        3,210.19
ต.ลำภู                     1,478.61 ต.ละหาร                        1,066.53 ต.กระเสาะ                              39.43 ต.โกตาบารู                            177.48
อ.แว้ง                        505.75 ต.ลุโบะบือซา                            758.85 ต.ตรัง                        1,100.49 ต.กอตอตือร๊ะ                        2,253.04
ต.แว้ง                           31.91 อ.ระแงะ                            173.82 ต.ปะโด                        1,637.29 ต.กายูบอเกาะ                            833.26
ต.กายูคละ                        326.24 ต.ตันหยงมัส                            173.82 ต.ปานัน                              39.84 ต.กาลอ                              58.05
ต.ฆอเลาะ                        147.60 อ.สุไหงโก-ลก                        2,329.02 ต.มายอ                            108.71 ต.กาลูปัง                            127.46
อ.ตากใบ                  18,835.43 ต.ปาเสมัส                            169.52 ต.ลุโบะยิไร                        2,069.02 ต.ท่าธง                            782.45
ต.เกาะสะท้อน                     4,391.23 ต.ปูโยะ                            398.51 อ.ยะรัง                        2,315.58 ต.บาโงย                            786.25
ต.เจ๊ะเห                           92.93 ต.มูโนะ                        1,631.59 ต.เขาตูม                            617.70 ต.บือมัง                            294.62
ต.โฆษิต                     4,853.36 ต.สุไหงโก-ลก                            129.40 ต.เมาะมาวี                            191.90 ต.ยะต๊ะ                            610.04
ต.ไพรวัน                        357.06 อ.สุไหงปาดี                              20.92 ต.กระโด                              45.12 ต.วังพญา                        2,647.24
ต.นานาค                     3,694.67 ต.สุไหงปาดี                              20.92 ต.กอลำ                        1,457.16 ต.อาซ่อง                              45.99
ต.บางขุนทอง                        346.30 จ.ปัตตานี                      12,316.44 ต.วัด                                 3.70 รวมทั้งสิ้น                      54,285.70
ต.พร่อน                     4,315.90 อ.กะพ้อ                            541.82 อ.สายบุรี                            700.41
ต.ศาลาใหม่                        783.98 ต.ปล่องหอย                            541.82 ต.เตราะบอน                              23.96
อ.บาเจาะ                        740.11 อ.ทุ่งยางแดง                        3,487.41 ต.กะดุนง                            676.45