ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.798 62 2.798 62 0.041 - - 1.998 0.035
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.820 75 0.820 75 0.066 - - 0.720 0.068
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 2.172 51 2.172 51 0.000 - - 2.072 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.484 19 0.484 19 0.000 - - 0.434 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 3.206 8 3.206 8 0.000 - - 2.706 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.632 66 3.632 66 0.000 - - 3.312 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.787 42 1.787 42 0.000 - - 1.504 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 0.766 21 0.766 21 0.000 - - 0.639 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.368 83 3.368 83 0.000 - - 3.018 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.405 97 1.405 97 0.000 - - 1.055 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 5.996 39 5.996 39 0.000 - - 3.696 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.038 20 2.038 20 0.000 - - 1.538 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.729 17 2.729 17 0.000 - - 2.469 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.047 68 3.047 68 0.011 - - 2.897 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.384 94 3.384 94 0.016 - - 3.104 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 2.497 40 2.500 40 0.003 - - 2.200 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.210 36 3.210 36 0.000 - - 1.760 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 49.750 68 49.800 68 0.341 - - 46.800 0.271
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.787 31 0.787 31 0.000 - - 0.547 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.360 31 2.360 31 0.018 - - 1.820 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 5.444 48 5.444 48 0.000 - - 4.084 0.173
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.200 100 1.200 100 0.000 - - 1.040 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.913 71 4.913 71 0.000 - - 4.113 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.373 0 0.373 0 0.000 - - 0.235 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.121 82 4.121 82 0.059 - - 3.581 0.059
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.547 0 0.547 0 0.000 - - 0.397 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.221 0 1.221 0 0.000 - - 1.061 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.115 101 13.127 101 0.610 - - 10.257 0.598
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.496 108 1.501 109 0.131 - - 1.136 0.126
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.291 0 0.291 0 0.000 - - 0.221 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.812 97 5.822 97 0.010 - - 5.422 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.223 0 0.223 0 0.000 - - 0.045 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.931 0 0.931 0 0.000 - - 0.816 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 14.867 40 14.867 40 0.000 - - 12.367 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.089 0 0.089 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 8.594 20 8.594 20 0.000 - - 6.944 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.233 0 0.233 0 0.000 - - 0.117 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.540 0 2.540 0 0.000 - - 1.849 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.569 53 30.446 52 0.050 - - 24.446 0.173
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.862 62 0.862 62 0.000 - - 0.842 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.318 0 5.318 0 0.000 - - 4.368 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 20.505 109 20.505 109 0.067 - - 19.405 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 44.100 67 44.100 67 0.000 - - 31.500 0.055
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.968 0 0.968 0 0.100 - - 0.914 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 31.024 101 31.024 101 0.000 - - 28.524 0.089
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.927 0 0.927 0 0.284 - - 0.589 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.787 100 6.787 100 0.130 - - 6.659 0.123
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.611 0 0.611 0 0.032 - - 0.441 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.066 0 1.066 0 0.000 - - 0.906 0.017
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 27.407 47 27.618 48 0.246 - - 18.818 0.035
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 2.320 0 2.320 0 0.000 - - 1.720 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.136 0 0.136 0 0.000 - - 0.000 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.485 28 3.485 28 0.000 - - 2.445 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.870 0 0.870 0 0.016 - - 0.590 0.051
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.263 23 1.263 23 0.023 - - 0.829 0.129
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.989 17 0.989 17 0.000 - - 0.889 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.563 0 0.563 0 0.000 - - 0.433 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 0.903 12 0.903 12 0.000 - - 0.203 0.017
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.586 0 1.586 0 0.000 - - 1.546 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 33.380 100 33.380 100 0.785 - - 30.160 0.626
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 16.152 86 16.152 86 0.063 - - 14.452 0.019
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 31.200 0 31.200 0 0.000 - - 30.450 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.702 0 2.702 0 0.054 - - 2.522 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 429.363 57 429.531 57 3.156 0.000 0.000 362.601 2.666
  สูงสุด 96.000 15.90 49.750 109 49.800 109 0.785 46.800 0.626
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.089 8 8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.229 98 3.334 101 0.115 - - 2.389 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.560 42 1.598 43 0.041 - - 0.878 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 25.914 89 26.228 90 0.417 - - 24.228 0.087
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.737 52 0.779 54 0.044 - - 0.699 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.542 40 0.547 40 0.007 - - 0.517 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 22.392 84 23.172 87 0.790 - - 21.702 0.000
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.856 31 0.883 32 0.028 - - 0.695 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.715 89 7.715 89 0.000 - - 7.315 0.195
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.754 100 2.767 101 0.012 - - 2.647 0.195
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.975 99 3.960 99 0.012 - - 3.860 0.195
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.720 27 0.720 27 0.000 - - 0.545 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.912 73 2.916 73 0.004 - - 2.676 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 2.406 31 2.414 31 0.008 - - 1.714 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 13.043 62 13.074 62 0.031 - - 11.784 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.955 59 0.955 59 0.000 - - 0.575 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 1.285 14 1.287 14 0.002 - - 0.587 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.564 60 4.564 60 0.000 - - 4.524 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.825 75 0.830 75 0.005 - - 0.708 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.662 42 1.662 42 0.000 - - 1.112 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.652 45 2.660 45 0.008 - - 2.140 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.601 40 2.601 40 0.000 - - 2.201 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.041 51 3.022 50 0.000 - - 2.622 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.507 69 1.502 68 0.000 - - 1.302 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.473 32 0.473 32 0.000 - - 0.323 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.710 32 0.721 33 0.011 - - 0.571 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.066 28 1.066 28 0.000 - - 0.841 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.911 50 0.914 50 0.004 - - 0.754 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.461 73 1.453 73 0.000 - - 0.953 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.607 61 0.604 60 0.000 - - 0.504 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.768 51 0.768 51 0.000 - - 0.765 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 3.217 134 3.217 134 0.025 - - 2.978 0.025
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.372 34 1.381 35 0.009 - - 0.886 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.295 114 2.288 114 0.000 - - 2.038 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 9.350 62 9.500 63 0.168 - - 8.615 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.575 104 4.575 104 0.104 - - 4.572 0.086
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.865 44 2.880 45 0.024 - - 2.705 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 3.950 92 3.950 92 0.026 - - 3.578 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.020 0 5.124 0 0.104 - - 4.954 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.728 89 2.728 89 0.010 - - 1.728 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.746 0 1.739 0 0.000 - - 1.299 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.964 45 0.966 45 0.005 - - 0.846 0.002
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 5.130 67 5.160 67 0.000 - - 4.560 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 11.600 112 11.763 114 0.086 - - 10.730 0.122
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 3.434 98 3.434 98 2.603 - - 3.354 2.603
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 40.009 94 40.767 96 0.771 - - 37.467 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 5.225 27 5.680 29 0.280 - - 2.680 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.628 0 0.628 0 0.001 - - 0.518 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.292 0 1.292 0 0.002 - - 1.142 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.755 0 0.755 0 0.002 - - 0.635 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 6.250 27 6.415 28 0.165 - - 5.765 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 9.246 79 9.246 79 0.000 - - 8.746 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.338 93 3.338 93 0.050 - - 3.053 0.050
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.271 38 1.283 38 0.012 - - 1.127 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.609 101 7.631 102 0.530 - - 7.102 0.508
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 4.157 100 4.157 100 0.737 - - 4.094 0.737
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.749 77 2.896 82 0.152 - - 2.887 0.006
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.526 104 2.526 104 0.161 - - 2.296 0.161
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 5.916 102 5.882 101 0.013 - - 5.282 0.047
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.816 68 2.816 68 0.000 - - 2.576 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 4.140 64 4.140 64 0.000 - - 3.440 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.578 103 7.522 102 0.121 - - 6.855 0.177
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 46.552 129 46.744 130 1.456 - - 45.444 1.144
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 3.092 102 3.092 102 0.202 - - 2.562 0.194
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.771 55 0.771 55 0.003 - - 0.561 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.300 98 2.300 98 0.006 - - 2.070 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 16.836 124 16.836 124 7.958 - - 12.526 4.776
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.254 90 1.254 90 0.000 - - 0.884 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.998 53 2.029 54 0.041 - - 1.999 0.007
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 3.813 71 3.875 73 0.068 - - 3.575 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 3.132 56 3.144 56 0.019 - - 2.884 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 9.212 0 9.617 0 0.171 - - 8.117 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 8.302 103 8.302 103 0.464 - - 6.302 0.464
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.756 101 8.788 101 0.073 - - 7.708 0.041
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.664 41 0.664 41 0.002 - - 0.386 0.002
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.471 97 3.471 97 0.009 - - 2.979 0.009
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.790 61 0.797 62 0.010 - - 0.757 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.461 52 1.461 52 0.004 - - 1.421 0.004
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.424 107 4.501 109 0.265 - - 4.167 0.188
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.449 55 1.467 56 0.023 - - 1.322 0.006
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.795 110 1.795 110 0.083 - - 1.675 0.083
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 14.938 48 15.087 48 0.173 - - 12.087 0.025
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.608 101 3.631 101 0.024 - - 3.597 0.009
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.322 66 3.340 66 0.024 - - 3.190 0.006
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 3.110 110 3.110 110 0.431 - - 2.967 0.431
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.946 42 0.946 42 0.003 - - 0.779 0.003
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 12.392 56 12.884 58 0.492 - - 12.484 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.820 86 1.914 90 0.094 - - 1.823 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 4.136 131 4.211 133 0.075 - - 4.101 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.902 66 3.027 69 0.125 - - 2.837 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 6.854 60 7.025 61 0.171 - - 6.705 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.948 48 0.976 49 0.028 - - 0.756 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.288 82 2.437 87 0.149 - - 2.137 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.580 27 1.629 28 0.049 - - 1.079 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.021 48 2.021 48 0.000 - - 0.821 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.465 103 2.465 103 0.052 - - 2.340 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.024 72 2.024 72 0.043 - - 1.724 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.581 112 2.581 112 0.000 - - 2.551 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.000 38 2.000 38 0.020 - - 1.750 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 5.410 49 5.410 49 0.110 - - 5.380 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 3.120 129 3.120 129 0.042 - - 3.090 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.430 65 1.430 65 0.000 - - 1.010 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.102 94 3.102 94 0.406 - - 2.652 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.870 44 0.870 44 0.000 - - 0.790 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.826 95 4.826 95 0.096 - - 4.426 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.626 42 0.626 42 0.000 - - 0.596 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 10.560 45 10.560 45 0.040 - - 8.560 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 9.590 52 9.725 53 0.170 - - 9.075 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.892 115 4.892 115 0.000 - - 4.692 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.159 104 4.148 104 0.170 - - 3.648 0.010
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 3.012 108 3.002 107 0.680 - - 2.892 0.580
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.778 55 5.778 55 0.010 - - 4.978 0.080
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.640 59 2.640 59 0.010 - - 1.940 0.060
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.495 98 2.508 98 0.013 - - 2.208 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.968 49 1.976 49 0.010 - - 1.126 0.030
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.187 98 2.187 98 0.030 - - 1.657 0.040
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.724 36 0.722 36 0.050 - - 0.422 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.750 72 0.289 28 0.000 - - 0.139 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 14.404 105 14.404 105 0.641 - - 13.804 0.622
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 33.500 100 33.500 100 0.000 - - 32.380 1.766
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 16.900 100 16.900 100 0.000 - - 16.300 0.331
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.000 100 8.000 100 0.000 - - 7.200 1.407
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.930 108 12.340 103 0.002 - - 10.494 0.583
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.921 0 5.990 0 0.069 - - 5.540 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.570 99 14.650 100 0.205 - - 13.050 0.122
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.464 46 0.464 46 0.001 - - 0.164 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.104 45 1.104 45 0.473 - - 0.744 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.502 74 5.502 74 0.000 - - 5.472 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.475 110 8.475 110 0.251 - - 8.435 0.161
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.560 68 12.800 70 0.240 - - 12.400 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 14.590 54 14.640 55 0.050 - - 14.040 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 11.305 58 11.475 59 0.182 - - 10.584 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 4.497 60 4.558 61 0.067 - - 4.014 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.235 59 6.298 59 0.075 - - 5.898 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.577 101 7.577 101 2.978 - - 7.269 2.970
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 11.915 86 11.915 86 0.261 - - 10.915 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.929 102 1.929 102 0.009 - - 1.639 0.002
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 15.022 111 15.022 111 0.000 - - 14.052 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 5.504 20 5.504 20 0.397 - - 4.474 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 14.235 55 14.235 55 0.612 - - 12.625 0.009
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.962 97 3.962 97 0.007 - - 3.862 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 3.519 124 3.519 124 0.092 - - 3.075 0.090
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 1.708 50 1.708 50 0.000 - - 1.478 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.837 52 0.837 52 0.008 - - 0.807 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.099 8 0.099 8 0.000 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.561 43 0.561 43 0.046 - - 0.421 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 31.000 122 30.840 121 0.232 - - 29.640 0.375
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 36.336 101 36.224 101 0.173 - - 34.424 0.388
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.530 102 1.525 102 0.260 - - 1.223 0.264
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 98.363 100 98.262 100 1.074 - - 88.962 1.116
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.954 100 1.954 100 0.036 - - 1.904 0.034
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 22.807 97 23.372 100 0.610 - - 22.116 0.016
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.456 0 2.456 0 0.000 - - 2.156 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.670 103 3.658 102 0.170 - - 3.538 0.176
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.724 17 1.746 17 0.030 - - 0.514 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 4.326 78 4.326 78 0.007 - - 4.026 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 8.740 61 8.795 61 0.061 - - 8.035 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 41.765 105 41.645 105 0.385 - - 39.645 0.486
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 29.389 106 29.389 106 0.767 - - 27.988 0.740
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 4.728 73 4.944 76 0.223 - - 4.424 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 5.070 101 5.049 101 0.234 - - 4.284 0.251
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 19.141 69 18.658 67 2.300 - - 17.506 1.463
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 2.204 76 2.293 79 0.104 - - 2.111 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 10.719 81 10.865 82 0.159 - - 10.315 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.950 0 4.840 0 0.265 - - 4.290 0.368
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 9.118 105 9.029 104 0.334 - - 8.175 0.414
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 4.057 99 4.023 98 0.000 - - 3.883 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 7.279 77 7.546 79 0.283 - - 6.916 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.938 108 1.929 107 0.145 - - 1.627 0.151
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.991 110 10.804 108 0.410 - - 10.174 0.586
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 3.310 87 3.485 92 0.178 - - 3.035 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.413 105 8.345 104 0.165 - - 7.745 0.225
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 23.814 107 23.633 106 0.853 - - 21.833 1.019
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.741 103 12.741 103 0.167 - - 11.441 0.154
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 38.464 104 38.932 105 1.184 - - 36.132 0.681
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 28.504 109 28.000 107 0.000 - - 24.600 0.146
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.497 229 2.497 229 0.009 - - 2.387 0.007
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.914 104 3.914 104 1.261 - - 3.204 1.255
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.920 71 2.129 79 0.212 - - 1.459 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 40.678 109 40.819 109 0.401 - - 40.089 0.198
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.251 109 4.251 109 0.140 - - 3.601 0.130
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 3.281 0 3.281 0 0.005 - - 2.881 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 5.283 107 5.283 107 0.089 - - 4.839 0.075
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 8.178 102 8.178 102 0.087 - - 7.735 0.079
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 15.680 101 15.680 101 0.095 - - 15.030 0.082
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 34.790 126 34.880 126 1.116 - - 33.450 1.048
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 26.452 132 26.913 134 1.854 - - 26.097 1.446
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 19.144 171 18.636 166 3.266 - - 17.986 3.833
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 7.656 81 7.720 82 0.071 - - 6.580 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 12.760 106 12.720 106 3.038 - - 12.320 3.068
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.128 101 15.105 101 0.216 - - 14.605 0.228
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 11.153 223 11.027 221 18.498 - - 10.977 18.621
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 8.900 103 8.850 103 0.076 - - 8.791 0.117
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.643 60 0.643 60 0.004 - - 0.623 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.450 101 3.430 101 0.031 - - 3.030 0.048
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 1.076 106 1.067 105 0.071 - - 1.034 0.077
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.182 110 1.194 112 0.319 - - 0.954 0.304
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 30.270 0 30.104 0 1.575 - - 27.704 1.726
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 7.061 0 7.061 0 0.263 - - 6.761 0.257
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,518.413 81 1,523.553 81 72.519 0.000 0.000 1,396.922 63.150
  สูงสุด 98.000 7.30 98.363 229 98.262 229 18.498 88.962 18.621
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.099 8 8
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 50.633 127 50.633 127 0.200 - - 42.833 0.048
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 4.077 97 4.077 97 0.000 - - 3.877 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.105 56 1.105 56 0.000 - - 0.937 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.980 50 0.980 50 0.000 - - 0.820 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.632 116 11.632 116 0.000 - - 10.632 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 73.889 105 73.889 105 0.000 - - 72.899 0.000
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.440 84 6.440 84 0.039 - - 6.160 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 1.050 15 1.050 15 0.029 - - 0.650 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 5.845 35 5.845 35 0.004 - - 5.085 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 17.940 84 17.940 84 0.099 - - 16.940 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.722 57 2.722 57 0.016 - - 2.472 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.742 60 0.742 60 0.004 - - 0.542 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.706 97 3.706 97 0.016 - - 3.406 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.458 74 1.458 74 0.003 - - 1.268 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.277 0 5.277 0 0.055 - - 2.457 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.005 - - 1.410 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.642 55 1.642 55 0.008 - - 1.442 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.912 100 2.912 100 0.093 - - 2.712 0.077
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.761 126 2.761 126 0.161 - - 2.261 0.158
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 70.414 99 70.414 99 0.520 - - 67.414 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 20.295 103 20.295 103 0.325 - - 20.095 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 46.124 115 46.124 115 0.271 - - 43.124 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 53.398 229 53.398 229 0.345 - - 52.598 0.000
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.755 117 2.755 117 0.245 - - 2.005 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 7.334 131 7.334 131 0.002 - - 6.854 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 37.115 101 37.115 101 0.108 - - 33.771 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.572 114 7.572 114 0.081 - - 6.972 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 82.750 85 83.130 86 0.413 - - 79.130 0.001
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.860 97 3.860 97 0.046 - - 3.000 0.042
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.420 74 5.444 75 0.031 - - 5.194 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.493 60 3.493 60 0.002 - - 2.353 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.636 44 1.636 44 0.002 - - 1.516 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.080 92 5.080 92 0.046 - - 4.280 0.043
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 2.212 101 0.020 - - 2.012 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 45.890 76 45.450 76 0.032 - - 41.450 0.440
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 10.239 102 10.273 103 0.144 - - 10.073 0.101
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.800 170 1.800 170 0.002 - - 1.700 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 1.760 0 1.760 0 0.001 - - 1.710 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.775 45 3.786 46 0.020 - - 3.666 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.064 93 1.064 93 0.000 - - 1.014 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.180 56 2.196 56 0.021 - - 2.126 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.768 88 1.768 88 0.021 - - 1.648 0.020
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.545 109 7.560 110 0.020 - - 7.360 0.004
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.927 94 2.936 95 0.009 - - 2.836 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 624.910 87 624.971 88 3.459 0.000 0.000 582.779 0.961
  สูงสุด 97.000 7.80 82.750 229 83.130 229 0.520 79.130 0.440
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.787 0 4.787 0 0.000 - - 3.757 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 42.620 98 43.070 99 0.450 - - 40.900 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.362 52 4.456 53 0.094 - - 4.106 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.120 6 0.128 6 0.008 - - 0.079 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 42.168 98 42.168 98 0.000 - - 40.168 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 11.928 99 11.928 99 0.000 - - 11.716 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.110 0 2.200 0 0.090 - - 2.000 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.848 90 2.848 90 0.012 - - 2.598 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.130 - - 7.103 0.130
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.719 65 0.719 65 0.000 - - 0.622 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 120.512 74 121.154 74 0.784 0.000 0.000 114.499 0.133
  สูงสุด 43.410 2.17 42.620 100 43.070 100 0.450 40.900 0.130
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.120 6 6
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 53.468 107 53.918 108 0.537 - - 49.118 0.086
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 3.851 36 3.919 37 0.068 - - 2.519 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.397 85 3.432 86 0.034 - - 3.192 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.506 58 2.506 58 0.000 - - 2.474 0.007
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 43.298 122 43.298 122 0.167 - - 41.298 0.830
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.399 102 4.399 102 0.000 - - 4.179 0.033
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 24.329 104 24.329 104 0.642 - - 23.949 0.664
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 135.248 88 135.801 88 1.448 0.000 0.000 126.729 1.620
  สูงสุด 50.000 4.80 53.468 122 53.918 122 0.642 49.118 0.830
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.506 36 37
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.518 74 2.518 74 0.000 - - 2.398 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.055 100 4.055 100 0.000 - - 3.815 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.399 20 0.399 20 0.000 - - 0.359 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.045 26 2.045 26 0.000 - - 1.435 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.060 27 1.060 27 0.000 - - 0.930 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.127 75 4.158 76 0.031 - - 3.858 0.000
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.490 0 3.490 0 0.000 - - 3.270 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.583 54 5.629 54 0.056 - - 5.129 0.010
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 41.516 101 41.635 101 1.222 - - 37.635 0.352
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 34.660 0 34.660 0 3.408 - - 32.620 0.000
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 10.562 48 10.679 48 0.138 - - 9.879 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.981 71 2.000 71 0.019 - - 1.850 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 9.846 104 9.788 103 0.726 - - 8.888 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.007 75 12.007 75 0.059 - - 9.507 0.014
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.170 89 2.170 89 0.060 - - 2.110 0.000
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.695 0 3.695 0 0.049 - - 3.539 0.007
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.260 102 3.260 102 0.123 - - 3.220 0.067
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 11.428 0 11.443 0 0.358 - - 10.773 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.465 36 28.326 35 0.165 - - 26.326 0.304
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 47.420 67 47.740 68 0.752 - - 33.440 0.432
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.520 89 1.510 89 0.000 - - 1.510 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 39.520 66 39.420 66 1.023 - - 26.420 1.123
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 10.120 138 10.150 139 0.040 - - 9.880 0.013
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 7.554 41 7.624 41 0.097 - - 7.224 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.590 63 12.590 63 0.081 - - 11.690 0.084
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.950 29 5.910 29 0.000 - - 5.110 0.021
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.410 57 3.410 57 0.000 - - 3.350 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 6.130 29 6.130 29 0.010 - - 5.980 0.010
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 6.110 0 6.160 0 0.050 - - 6.050 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.744 79 1.744 79 0.000 - - 1.644 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 39.734 0 39.494 0 0.000 - - 37.944 0.240
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.166 0 1.166 0 0.000 - - 1.146 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.870 0 2.900 0 0.044 - - 2.850 0.028
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 368.705 66 368.965 66 8.511 0.000 0.000 321.779 2.777
  สูงสุด 80.000 2.50 98.363 138 47.740 139 3.408 37.944 1.123
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 20 20
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,878.000 77 3,883.983 77 100.749 0.000 0.000 3,507.879 75.713