ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.798 62 2.798 62 0.041 - - 1.998 0.035
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.820 75 0.820 75 0.066 - - 0.720 0.068
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 2.172 51 2.172 51 0.000 - - 2.072 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.484 19 0.484 19 0.000 - - 0.434 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 3.206 8 3.206 8 0.000 - - 2.706 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.632 66 3.632 66 0.000 - - 3.312 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.787 42 1.787 42 0.000 - - 1.504 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 0.766 21 0.766 21 0.000 - - 0.639 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.368 83 3.368 83 0.000 - - 3.018 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.405 97 1.405 97 0.000 - - 1.055 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 5.996 39 5.996 39 0.000 - - 3.696 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.038 20 2.038 20 0.000 - - 1.538 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.729 17 2.729 17 0.000 - - 2.469 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.047 68 3.047 68 0.011 - - 2.897 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.384 94 3.384 94 0.016 - - 3.104 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 2.492 40 2.493 40 0.001 - - 2.193 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.210 36 3.210 36 0.000 - - 1.760 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 49.700 68 49.725 68 0.296 - - 46.725 0.271
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.787 31 0.787 31 0.000 - - 0.547 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.342 31 2.360 31 0.018 - - 1.820 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 5.617 49 5.444 48 0.000 - - 4.084 0.173
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.200 100 1.200 100 0.000 - - 1.040 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.913 71 4.913 71 0.000 - - 4.113 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.373 0 0.373 0 0.000 - - 0.235 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.115 82 4.115 82 0.059 - - 3.575 0.059
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.547 0 0.547 0 0.000 - - 0.397 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.221 0 1.221 0 0.000 - - 1.061 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.102 101 13.090 101 0.383 - - 10.220 0.396
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.498 108 1.498 108 0.071 - - 1.133 0.074
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.291 0 0.291 0 0.000 - - 0.221 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.812 97 5.812 97 0.000 - - 5.412 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.223 0 0.223 0 0.000 - - 0.045 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.931 0 0.931 0 0.000 - - 0.816 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 14.897 40 14.897 40 0.000 - - 12.397 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.089 0 0.089 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 8.621 20 8.621 20 0.000 - - 6.971 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.233 0 0.233 0 0.000 - - 0.117 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.540 0 2.540 0 0.000 - - 1.849 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.876 53 30.712 53 0.009 - - 24.712 0.173
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.862 62 0.862 62 0.000 - - 0.842 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.318 0 5.318 0 0.000 - - 4.368 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 20.505 109 20.505 109 0.067 - - 19.405 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 44.100 67 44.100 67 0.000 - - 31.500 0.055
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.868 0 0.968 0 0.100 - - 0.914 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 31.024 101 31.024 101 0.000 - - 28.524 0.089
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.643 0 0.927 0 0.284 - - 0.589 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.787 100 6.787 100 0.130 - - 6.659 0.123
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.642 0 0.611 0 0.032 - - 0.441 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.083 0 1.066 0 0.000 - - 0.906 0.017
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 27.280 47 27.280 47 0.034 - - 18.480 0.034
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 2.320 0 2.320 0 0.000 - - 1.720 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.136 0 0.136 0 0.000 - - 0.000 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.485 28 3.485 28 0.000 - - 2.445 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.905 0 0.870 0 0.016 - - 0.590 0.051
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.400 25 1.369 25 0.117 - - 0.935 0.148
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.998 17 0.992 17 0.000 - - 0.892 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.563 0 0.563 0 0.000 - - 0.433 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 0.943 12 0.920 12 0.035 - - 0.220 0.017
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.586 0 1.586 0 0.000 - - 1.546 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 33.700 101 33.220 100 0.654 - - 30.000 1.134
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 16.087 86 16.108 86 0.056 - - 14.408 0.019
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 31.200 0 31.200 0 0.000 - - 30.450 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.593 0 2.648 0 0.000 - - 2.468 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 429.714 58 429.246 58 2.496 0.000 0.000 362.316 2.938
  สูงสุด 96.000 15.90 49.700 109 49.725 109 0.654 46.725 1.134
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.089 8 8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.206 97 3.206 97 0.006 - - 2.261 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.528 41 1.528 41 0.004 - - 0.808 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 25.857 89 25.800 89 0.045 - - 23.800 0.087
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.726 51 0.723 51 0.000 - - 0.643 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.453 33 0.453 33 0.001 - - 0.423 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 21.612 82 21.651 82 0.049 - - 20.181 0.000
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.838 31 0.838 31 0.002 - - 0.650 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.751 90 7.751 90 0.000 - - 7.351 0.122
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.706 98 2.706 98 0.000 - - 2.586 0.122
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.995 100 3.995 100 0.000 - - 3.895 0.122
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.700 26 0.700 26 0.004 - - 0.525 0.012
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.885 72 2.885 72 0.000 - - 2.645 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 2.322 30 2.322 30 0.082 - - 1.622 0.096
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 12.743 61 12.743 61 0.000 - - 11.453 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.887 54 0.887 54 0.000 - - 0.507 0.006
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 1.275 14 1.275 14 0.000 - - 0.575 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.564 60 4.564 60 0.000 - - 4.524 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.814 74 0.814 74 0.030 - - 0.692 0.041
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.640 41 1.640 41 0.000 - - 1.090 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.572 44 2.572 44 0.000 - - 2.052 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.647 41 2.647 41 0.002 - - 2.247 0.025
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.078 51 3.078 51 0.008 - - 2.678 0.046
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.536 70 1.536 70 0.022 - - 1.336 0.051
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.316 21 0.316 21 0.000 - - 0.166 0.008
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.705 32 0.705 32 0.035 - - 0.555 0.040
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.046 28 1.046 28 0.035 - - 0.821 0.025
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.906 50 0.911 50 0.006 - - 0.751 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.476 74 1.476 74 0.003 - - 0.976 0.026
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.609 61 0.609 61 0.000 - - 0.509 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.752 50 0.752 50 0.002 - - 0.749 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 3.159 132 3.159 132 0.025 - - 2.920 0.025
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.372 34 1.372 34 0.000 - - 0.877 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.288 114 2.288 114 0.002 - - 2.038 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 9.200 61 9.200 61 0.018 - - 8.315 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.500 103 4.500 103 0.065 - - 4.497 0.047
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.820 44 2.820 44 0.009 - - 2.645 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 3.980 93 3.980 93 0.026 - - 3.608 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.046 0 5.046 0 0.000 - - 4.876 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.684 87 2.706 88 0.032 - - 1.706 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.746 0 1.746 0 0.000 - - 1.306 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.936 44 0.936 44 0.006 - - 0.816 0.005
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 5.130 67 5.130 67 0.000 - - 4.530 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 11.799 114 11.800 114 0.000 - - 10.767 0.097
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 3.310 95 3.434 98 0.830 - - 3.354 0.710
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 38.302 90 38.682 91 0.179 - - 35.382 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 5.085 26 5.085 26 0.000 - - 2.085 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.616 0 0.625 0 0.010 - - 0.515 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.263 0 1.281 0 0.020 - - 1.131 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.735 0 0.747 0 0.014 - - 0.627 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 5.920 25 6.003 26 0.083 - - 5.353 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 9.038 78 9.122 78 0.083 - - 8.622 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.327 92 3.327 92 0.050 - - 3.042 0.050
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.215 36 1.252 37 0.037 - - 1.096 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.094 95 7.219 96 0.125 - - 6.690 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 4.137 100 4.216 102 1.856 - - 4.153 1.856
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.530 71 2.566 72 0.053 - - 2.557 0.017
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.495 102 2.507 103 0.142 - - 2.277 0.130
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 5.849 101 5.849 101 0.085 - - 5.249 0.085
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.721 66 2.763 67 0.042 - - 2.523 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 4.011 62 4.108 64 0.097 - - 3.408 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.410 100 7.522 102 0.134 - - 6.855 0.022
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 45.976 128 46.168 128 0.589 - - 44.868 0.278
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 3.068 102 3.080 102 0.125 - - 2.550 0.106
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.754 54 0.758 54 0.008 - - 0.548 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.281 97 2.291 97 0.015 - - 2.061 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 16.836 124 16.944 125 8.041 - - 12.634 4.776
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.254 90 1.254 90 0.000 - - 0.884 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.922 51 1.958 52 0.045 - - 1.928 0.007
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 3.719 70 3.734 70 0.021 - - 3.434 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 3.060 55 3.096 55 0.042 - - 2.836 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 9.100 0 9.512 0 0.000 - - 8.012 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 8.232 103 8.267 103 0.341 - - 6.267 0.305
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.628 100 8.692 100 0.070 - - 7.612 0.006
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.633 39 0.650 40 0.019 - - 0.372 0.001
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.416 95 3.471 97 0.067 - - 2.979 0.012
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.762 59 0.783 61 0.023 - - 0.743 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.412 50 1.449 52 0.041 - - 1.409 0.004
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.273 104 4.323 105 0.122 - - 3.989 0.072
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.235 47 1.347 51 0.118 - - 1.202 0.005
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.780 110 1.780 110 0.073 - - 1.660 0.073
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 14.569 46 14.643 47 0.097 - - 11.643 0.024
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.585 100 3.608 101 0.015 - - 3.574 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.250 64 3.304 65 0.060 - - 3.154 0.006
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 3.057 109 3.068 109 0.079 - - 2.925 0.069
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.920 41 0.946 42 0.035 - - 0.779 0.008
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 11.735 53 11.971 54 0.236 - - 11.571 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.876 89 1.801 85 0.073 - - 1.710 0.148
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 3.595 114 3.806 120 0.211 - - 3.696 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.760 63 2.820 64 0.060 - - 2.630 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 6.453 56 6.663 58 0.210 - - 6.343 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.832 42 0.920 46 0.088 - - 0.700 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.022 72 2.129 76 0.107 - - 1.829 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.490 26 1.554 27 0.064 - - 1.004 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.980 47 2.007 48 0.027 - - 0.807 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.413 101 2.413 101 0.000 - - 2.288 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.944 69 1.981 71 0.037 - - 1.681 0.013
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.476 107 2.581 112 0.104 - - 2.551 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.960 38 1.980 38 0.020 - - 1.730 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 5.200 47 5.300 48 0.100 - - 5.270 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.911 120 3.078 127 0.168 - - 3.048 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.435 66 1.430 65 0.000 - - 1.010 0.005
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.670 81 2.696 82 0.026 - - 2.246 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.848 42 0.870 44 0.023 - - 0.790 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.682 92 4.730 93 0.048 - - 4.330 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.612 41 0.626 42 0.014 - - 0.596 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 8.960 38 10.280 43 1.380 - - 8.280 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 9.360 51 9.430 51 0.100 - - 8.780 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.892 115 4.892 115 0.000 - - 4.692 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.021 101 4.000 100 0.020 - - 3.500 0.030
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.898 104 2.888 103 0.100 - - 2.778 0.060
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.730 55 5.746 55 0.100 - - 4.946 0.080
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.610 58 2.620 58 0.040 - - 1.920 0.060
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.344 92 2.432 95 0.088 - - 2.132 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.920 48 1.936 48 0.020 - - 1.086 0.030
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.132 96 2.145 96 0.050 - - 1.615 0.040
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.716 36 0.722 36 0.060 - - 0.422 0.050
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.283 27 0.289 28 0.010 - - 0.139 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 13.920 102 14.228 104 0.843 - - 13.628 0.516
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 33.500 100 33.500 100 0.816 - - 32.380 1.512
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 16.900 100 16.900 100 0.451 - - 16.300 0.378
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.000 100 8.000 100 0.313 - - 7.200 1.850
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.570 96 11.570 96 0.000 - - 9.724 0.107
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.722 0 5.869 0 0.147 - - 5.419 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 13.300 90 13.300 90 0.183 - - 11.700 0.471
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.459 45 0.460 45 0.003 - - 0.160 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.011 41 1.104 45 0.473 - - 0.744 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.304 72 5.502 74 0.198 - - 5.472 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.253 108 8.401 109 0.376 - - 8.361 0.139
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.120 66 12.320 67 0.200 - - 11.920 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 13.490 50 14.120 53 0.630 - - 13.520 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 10.881 56 11.135 58 0.267 - - 10.244 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 4.376 59 4.401 59 0.031 - - 3.857 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 5.941 56 6.109 58 0.179 - - 5.709 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.577 101 7.577 101 0.082 - - 7.269 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 11.451 83 11.451 83 0.003 - - 10.451 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.896 100 1.896 100 0.006 - - 1.606 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 14.245 105 14.245 105 0.000 - - 13.275 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 4.166 15 4.166 15 0.135 - - 3.136 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 13.012 50 13.012 50 0.269 - - 11.402 0.011
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.881 95 3.881 95 0.019 - - 3.781 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 3.557 125 3.519 124 0.002 - - 3.075 0.050
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 1.703 50 1.703 50 0.000 - - 1.473 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.773 48 0.773 48 0.009 - - 0.743 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.095 8 0.095 8 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.460 35 0.460 35 0.014 - - 0.320 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 31.320 123 31.240 123 0.309 - - 30.040 0.482
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 36.112 100 36.224 101 0.201 - - 34.424 0.078
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.530 102 1.530 102 0.260 - - 1.228 0.264
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 98.363 100 98.060 100 1.088 - - 88.760 1.544
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.952 100 1.952 100 0.026 - - 1.902 0.033
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 22.025 94 22.182 95 0.046 - - 20.926 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.413 0 2.437 0 0.030 - - 2.137 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.578 100 3.601 101 0.031 - - 3.481 0.027
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.657 16 1.679 16 0.015 - - 0.447 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 4.200 76 4.290 78 0.054 - - 3.990 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 8.631 60 8.658 60 0.025 - - 7.898 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 43.354 109 42.618 107 0.999 - - 40.618 1.988
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 28.462 103 28.646 104 0.181 - - 27.245 0.313
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 4.512 69 4.530 69 0.007 - - 4.010 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 5.014 100 5.070 101 0.064 - - 4.305 0.023
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 19.506 70 19.384 70 2.280 - - 18.232 1.076
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 2.045 70 2.068 71 0.000 - - 1.886 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 10.466 79 10.502 79 0.015 - - 9.952 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.660 0 4.660 0 0.218 - - 4.110 0.242
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 8.787 101 8.809 101 0.043 - - 7.955 0.040
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 3.989 97 3.904 95 0.000 - - 3.764 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 6.889 73 6.975 73 0.038 - - 6.345 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.809 101 1.835 102 0.008 - - 1.533 0.002
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.336 103 10.960 109 0.728 - - 10.330 0.222
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.776 73 2.836 75 0.063 - - 2.386 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.186 102 8.367 104 0.228 - - 7.767 0.124
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 22.820 102 22.956 103 0.212 - - 21.156 0.214
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.488 101 12.580 102 0.137 - - 11.280 0.032
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 37.840 102 38.308 103 0.558 - - 35.508 0.282
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.848 102 28.000 107 1.060 - - 24.600 0.022
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.491 229 2.497 229 0.000 - - 2.387 0.005
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.849 102 3.879 103 0.480 - - 3.169 0.444
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.761 65 1.773 66 0.016 - - 1.103 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 38.557 103 39.829 107 0.811 - - 39.099 0.195
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.132 106 4.177 107 0.026 - - 3.527 0.141
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 3.243 0 3.243 0 0.003 - - 2.843 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 5.221 106 5.231 106 0.000 - - 4.787 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 7.911 99 8.089 101 0.135 - - 7.646 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 15.530 100 15.680 101 0.080 - - 15.030 0.006
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 34.610 125 34.700 125 1.046 - - 33.270 1.173
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 26.913 134 26.222 131 1.716 - - 25.406 2.695
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 19.821 177 19.652 175 3.060 - - 19.002 4.163
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 7.234 77 7.381 79 0.099 - - 6.241 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 12.340 103 12.720 106 1.606 - - 12.320 1.295
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.083 101 15.098 101 0.144 - - 14.598 0.119
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 11.363 227 11.237 225 20.528 - - 11.187 20.652
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 8.739 102 8.877 103 0.116 - - 8.818 0.036
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.606 57 0.630 59 0.026 - - 0.610 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.430 101 3.450 101 0.045 - - 3.050 0.002
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 1.031 102 1.067 105 0.005 - - 1.034 0.012
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.163 109 1.169 109 0.241 - - 0.929 0.231
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 29.937 0 30.208 0 0.781 - - 27.808 0.638
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 7.039 0 7.061 0 0.173 - - 6.761 0.213
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,483.480 78 1,495.410 79 63.700 0.000 0.000 1,368.783 54.258
  สูงสุด 98.000 7.30 98.363 229 98.060 229 20.528 88.760 20.652
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.095 8 8
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 50.333 126 50.499 126 0.230 - - 42.699 0.048
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 4.112 98 4.095 98 0.000 - - 3.895 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.105 56 1.105 56 0.000 - - 0.937 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.980 50 0.980 50 0.000 - - 0.820 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.440 114 11.464 115 0.000 - - 10.464 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 73.491 104 73.570 104 0.000 - - 72.580 0.000
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.272 82 6.440 84 0.039 - - 6.160 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 1.003 14 1.050 15 0.029 - - 0.650 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 5.830 35 5.845 35 0.004 - - 5.085 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 17.940 84 17.940 84 0.099 - - 16.940 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.686 56 2.722 57 0.016 - - 2.472 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.744 60 0.742 60 0.004 - - 0.542 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.706 97 3.706 97 0.016 - - 3.406 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.463 74 1.458 74 0.003 - - 1.268 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.189 0 5.277 0 0.055 - - 2.457 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.005 - - 1.410 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.642 55 1.642 55 0.008 - - 1.442 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.912 100 2.912 100 0.093 - - 2.712 0.077
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.761 126 2.761 126 0.161 - - 2.261 0.158
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 69.978 98 70.196 98 0.501 - - 67.196 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 20.123 102 20.123 102 0.153 - - 19.923 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 45.794 114 45.904 115 0.152 - - 42.904 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 52.999 227 53.066 227 0.013 - - 52.266 0.000
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.650 113 2.650 113 0.001 - - 1.900 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 7.373 132 7.334 131 0.039 - - 6.854 0.037
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 37.272 101 37.115 101 0.000 - - 33.771 0.049
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.493 113 7.493 113 0.002 - - 6.893 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 81.260 84 81.510 84 0.284 - - 77.510 0.039
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.832 96 3.860 97 0.107 - - 3.000 0.079
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.288 72 5.360 73 0.080 - - 5.110 0.008
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.503 61 3.483 60 0.000 - - 2.343 0.003
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.488 40 1.504 40 0.018 - - 1.384 0.003
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.091 93 5.080 92 0.035 - - 4.280 0.047
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 2.200 100 0.003 - - 2.000 0.003
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.001
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 46.980 78 46.280 77 0.033 - - 42.280 0.738
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 10.205 102 10.172 102 0.077 - - 9.972 0.112
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.800 170 1.784 168 0.000 - - 1.684 0.003
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 1.760 0 1.760 0 0.002 - - 1.710 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.765 45 3.765 45 0.005 - - 3.645 0.005
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.064 93 1.064 93 0.000 - - 1.014 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.184 56 2.176 56 0.000 - - 2.106 0.007
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.715 86 1.727 86 0.013 - - 1.607 0.000
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.545 109 7.545 109 0.005 - - 7.345 0.004
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.904 94 2.909 94 0.010 - - 2.809 0.005
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 621.580 87 621.973 87 2.295 0.000 0.000 579.781 1.438
  สูงสุด 97.000 7.80 81.260 227 81.510 227 0.501 77.510 0.738
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.787 0 4.787 0 0.000 - - 3.757 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 41.720 96 42.060 97 0.340 - - 39.890 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.331 51 4.331 51 0.000 - - 3.981 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.116 6 0.116 6 0.000 - - 0.067 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 41.267 96 41.336 96 0.069 - - 39.336 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 11.913 99 11.913 99 0.000 - - 11.701 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.090 0 2.090 0 0.000 - - 1.890 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.820 89 2.848 90 0.012 - - 2.598 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.130 - - 7.103 0.130
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.722 66 0.719 65 0.000 - - 0.622 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 118.616 74 119.050 74 0.551 0.000 0.000 112.395 0.133
  สูงสุด 43.410 2.17 41.720 100 42.060 100 0.340 39.890 0.130
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.116 6 6
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 52.872 106 52.872 106 0.086 - - 48.072 0.086
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 3.657 34 3.657 34 0.000 - - 2.257 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.095 77 3.095 77 0.000 - - 2.855 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.525 59 2.506 58 0.000 - - 2.474 0.007
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 44.151 125 43.298 122 0.167 - - 41.298 0.830
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.454 104 4.399 102 0.000 - - 4.179 0.033
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 24.483 105 24.329 104 0.642 - - 23.949 0.664
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 135.237 87 134.156 86 0.895 0.000 0.000 125.084 1.620
  สูงสุด 50.000 4.80 52.872 125 52.872 122 0.642 48.072 0.830
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.525 34 34
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.518 74 2.518 74 0.000 - - 2.398 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.055 100 4.055 100 0.000 - - 3.815 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.399 20 0.399 20 0.000 - - 0.359 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.045 26 2.045 26 0.000 - - 1.435 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.060 27 1.060 27 0.000 - - 0.930 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.012 73 4.081 74 0.015 - - 3.781 0.000
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.490 0 3.490 0 0.000 - - 3.270 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.482 53 5.544 53 0.018 - - 5.044 0.010
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 40.743 99 41.635 101 1.170 - - 37.635 0.352
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 30.446 0 31.252 0 0.252 - - 29.212 0.000
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 10.290 46 10.484 47 0.138 - - 9.684 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.954 70 1.969 70 0.006 - - 1.819 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 9.538 100 9.558 101 0.000 - - 8.658 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 11.962 75 12.007 75 0.059 - - 9.507 0.014
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.086 85 2.170 89 0.060 - - 2.110 0.000
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.644 0 3.695 0 0.049 - - 3.539 0.007
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.200 100 3.260 102 0.123 - - 3.220 0.067
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 11.414 0 11.414 0 0.271 - - 10.744 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.569 36 28.534 36 0.157 - - 26.534 0.192
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 46.480 66 47.110 67 0.752 - - 32.810 0.432
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.540 91 1.520 89 0.000 - - 1.520 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 39.720 66 39.630 66 1.033 - - 26.630 1.123
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 9.960 136 10.050 137 0.100 - - 9.780 0.012
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 7.522 41 7.538 41 0.060 - - 7.138 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.560 63 12.590 63 0.087 - - 11.690 0.042
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.940 29 5.950 29 0.015 - - 5.150 0.008
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.400 57 3.400 57 0.000 - - 3.340 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 6.130 29 6.130 29 0.010 - - 5.980 0.010
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 5.970 0 6.050 0 0.080 - - 5.940 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.735 79 1.741 79 0.006 - - 1.641 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 40.094 0 39.914 0 0.020 - - 38.364 0.200
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.166 0 1.166 0 0.999 - - 1.146 0.900
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.870 0 2.870 0 0.014 - - 2.820 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 361.994 66 364.829 66 5.494 0.000 0.000 317.643 3.441
  สูงสุด 80.000 2.50 98.363 136 47.110 137 1.170 38.364 1.123
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 20 20
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,824.468 76 3,842.821 76 81.009 0.000 0.000 3,466.721 67.381