ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 1.657 37 1.657 37 0.389 - - 0.857 0.009
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.596 54 0.596 54 0.000 - - 0.496 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.696 39 1.696 39 0.000 - - 1.596 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.431 17 0.431 17 0.000 - - 0.381 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 4.712 12 4.712 12 0.000 - - 4.212 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.217 40 2.217 40 0.000 - - 1.897 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 0.790 18 0.790 18 0.000 - - 0.507 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 0.172 5 0.172 5 0.000 - - 0.045 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.190 54 2.190 54 0.000 - - 1.840 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.314 91 1.314 91 0.000 - - 0.964 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 3.443 23 3.443 23 0.000 - - 1.143 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 1.496 15 1.496 15 0.000 - - 0.996 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.809 11 1.809 11 0.000 - - 1.549 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 1.804 40 1.804 40 0.000 - - 1.654 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.046 29 1.046 29 0.000 - - 0.766 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.591 25 1.591 25 0.000 - - 1.291 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.780 42 3.800 42 0.020 - - 2.350 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 35.922 49 36.662 50 1.270 - - 33.662 0.531
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.240 9 0.240 9 0.000 - - 0.000 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.573 8 0.589 8 0.016 - - 0.049 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 1.222 11 1.237 11 0.015 - - 0.000 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.523 44 0.523 44 0.000 - - 0.363 0.004
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 1.532 22 1.532 22 0.008 - - 0.732 0.008
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.160 0 0.167 0 0.007 - - 0.029 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.934 99 5.000 100 0.194 - - 4.460 0.119
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.502 0 0.502 0 0.000 - - 0.352 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.666 0 0.682 0 0.016 - - 0.522 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.447 96 12.644 97 0.375 - - 9.774 0.177
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.391 101 1.351 98 0.122 - - 0.986 0.162
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.303 0 0.311 0 0.008 - - 0.241 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 6.000 100 6.000 100 0.577 - - 5.600 0.622
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.272 0 0.280 0 0.009 - - 0.102 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.147 0 0.172 0 0.025 - - 0.057 0.026
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 13.931 38 13.991 38 0.060 - - 11.491 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.080 0 0.080 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 10.307 24 10.338 24 0.031 - - 8.688 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.397 0 0.420 0 0.016 - - 0.304 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.044 0 1.012 0 0.000 - - 0.321 0.032
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 19.310 33 20.272 35 0.963 - - 14.272 0.000
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.635 45 0.635 45 0.000 - - 0.615 0.001
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 1.029 0 1.059 0 0.030 - - 0.109 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 9.332 50 9.332 50 0.028 - - 8.232 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 21.150 32 21.150 32 0.195 - - 8.550 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.589 0 0.595 0 0.006 - - 0.541 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 15.500 51 15.500 51 0.100 - - 13.000 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.073 0 0.080 0 0.007 - - 0.000 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.709 70 4.709 70 0.037 - - 4.581 0.114
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.239 0 0.245 0 0.006 - - 0.075 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.074 0 0.074 0 0.003 - - 0.000 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 18.290 32 18.164 31 0.118 - - 9.364 0.244
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 1.520 0 1.543 0 0.023 - - 0.943 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.316 0 0.408 0 0.092 - - 0.257 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 2.118 17 2.171 17 0.053 - - 1.131 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.602 0 0.619 0 0.017 - - 0.339 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.182 21 1.182 21 0.002 - - 0.748 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.884 15 0.884 15 0.006 - - 0.784 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.252 0 0.538 0 0.013 - - 0.408 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.623 21 1.590 20 0.107 - - 0.890 0.175
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.096 0 1.079 0 0.025 - - 1.039 0.042
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 12.840 39 12.660 38 0.172 - - 9.440 0.350
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 11.068 59 11.352 60 0.304 - - 9.652 0.021
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 9.380 0 9.380 0 0.000 - - 8.630 2.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.745 0 1.745 0 0.000 - - 1.565 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 260.317 39 262.887 39 5.465 0.000 0.000 196.418 4.639
  สูงสุด 96.000 15.90 35.922 101 36.662 100 1.270 33.662 2.000
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.073 5 5
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.326 101 3.351 102 0.039 - - 2.406 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.344 9 0.347 9 0.005 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 17.078 59 18.071 62 1.341 - - 16.071 0.336
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.145 10 0.146 10 0.002 - - 0.066 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 7.652 29 7.856 30 0.211 - - 6.386 0.000
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.678 25 0.678 25 0.001 - - 0.490 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.235 26 2.250 26 0.015 - - 1.850 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.963 35 1.026 37 0.063 - - 0.906 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.094 52 2.098 52 0.004 - - 1.998 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.691 63 1.697 63 0.022 - - 1.522 0.016
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.508 63 2.566 64 0.058 - - 2.326 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 1.485 19 1.513 20 0.028 - - 0.813 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 7.974 38 8.214 39 0.240 - - 6.924 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.190 73 1.195 73 0.012 - - 0.815 0.007
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 1.319 15 1.307 15 0.037 - - 0.607 0.048
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.218 42 3.270 43 0.052 - - 3.230 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.265 24 0.400 36 0.135 - - 0.278 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.512 38 1.531 38 0.019 - - 0.981 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.440 24 1.506 26 0.066 - - 0.986 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.095 32 2.498 38 0.403 - - 2.098 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.116 52 3.210 54 0.094 - - 2.810 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.731 33 0.753 34 0.022 - - 0.553 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.863 58 0.866 58 0.017 - - 0.716 0.014
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.445 20 0.478 22 0.033 - - 0.328 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.923 24 0.939 25 0.016 - - 0.714 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.761 42 0.761 42 0.001 - - 0.601 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.718 36 0.729 36 0.011 - - 0.229 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.331 33 0.337 34 0.005 - - 0.237 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.336 22 0.367 24 0.031 - - 0.364 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.699 112 2.461 103 0.000 - - 2.222 0.037
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.722 18 0.735 18 0.013 - - 0.240 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.653 82 1.717 85 0.066 - - 1.467 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 7.329 49 7.590 51 0.276 - - 6.705 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.130 49 2.310 53 0.194 - - 2.307 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 1.325 21 1.338 21 0.019 - - 1.163 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 2.240 52 2.296 53 0.000 - - 1.924 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 1.120 0 1.152 0 0.045 - - 0.982 0.013
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.094 68 2.220 72 0.135 - - 1.220 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.024 0 1.040 0 0.016 - - 0.600 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.004 47 1.002 47 0.004 - - 0.882 0.005
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.582 8 0.582 8 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.436 4 0.902 9 0.000 - - 0.000 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.935 27 0.935 27 0.105 - - 0.855 0.244
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 11.245 26 12.188 29 0.969 - - 8.888 0.017
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.981 5 0.006 0 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.410 0 0.418 0 0.008 - - 0.308 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 0.740 0 0.750 0 0.012 - - 0.600 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.533 0 0.533 0 0.010 - - 0.413 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 1.660 7 1.718 7 0.058 - - 1.068 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 6.690 57 6.600 57 0.258 - - 6.100 0.348
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.304 64 2.330 65 0.026 - - 2.045 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.434 13 0.448 13 0.015 - - 0.292 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 8.156 109 8.113 108 1.670 - - 7.584 1.714
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.332 81 3.354 81 0.113 - - 3.291 0.113
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.347 38 1.347 38 0.070 - - 1.338 0.070
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.488 102 2.507 103 0.329 - - 2.277 0.310
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 2.696 46 3.166 54 0.470 - - 2.566 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.594 63 2.689 65 0.217 - - 2.449 0.122
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.492 54 3.622 56 0.293 - - 2.922 0.164
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 4.969 67 5.179 70 0.210 - - 4.512 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 14.680 41 14.768 41 0.159 - - 13.468 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.331 44 1.331 44 0.004 - - 0.801 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.274 20 0.284 20 0.012 - - 0.074 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.648 28 0.656 28 0.010 - - 0.426 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 3.666 27 3.712 27 1.083 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.501 36 0.514 37 0.014 - - 0.144 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.192 5 0.186 5 0.000 - - 0.156 0.007
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.519 10 0.519 10 0.000 - - 0.219 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.869 16 0.887 16 0.021 - - 0.627 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 3.460 0 3.460 0 0.000 - - 1.960 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.002 37 3.045 38 0.047 - - 1.045 0.005
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 3.120 36 3.137 36 0.019 - - 2.057 0.003
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.399 25 0.413 26 0.015 - - 0.135 0.001
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.316 65 2.339 65 0.031 - - 1.847 0.008
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.232 18 0.235 18 0.004 - - 0.195 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.498 18 0.505 18 0.009 - - 0.465 0.002
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 1.400 34 1.433 35 0.037 - - 1.099 0.004
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.110 4 0.110 4 0.002 - - 0.000 0.002
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.805 50 0.818 50 0.015 - - 0.698 0.002
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 8.800 28 8.885 28 0.073 - - 5.885 0.018
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.540 43 1.583 44 0.036 - - 1.549 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.738 34 1.800 36 0.066 - - 1.650 0.004
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.527 54 1.527 54 0.002 - - 1.384 0.002
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.487 22 0.487 22 0.002 - - 0.320 0.002
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 1.480 7 1.480 7 0.000 - - 1.080 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.187 9 0.187 9 0.000 - - 0.096 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 1.055 33 1.068 34 0.013 - - 0.958 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.349 8 0.349 8 0.000 - - 0.159 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 3.100 27 3.247 28 0.147 - - 2.927 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.259 13 0.259 13 0.000 - - 0.039 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.552 20 0.552 20 0.000 - - 0.252 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.177 3 0.177 3 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.584 38 1.584 38 0.000 - - 0.384 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.025 84 2.095 87 0.070 - - 1.970 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.150 41 1.155 41 0.050 - - 0.855 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.540 23 0.735 32 0.195 - - 0.705 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.278 25 1.308 25 0.030 - - 1.058 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.350 21 2.470 22 0.120 - - 2.440 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 1.775 73 1.838 76 0.063 - - 1.808 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.410 64 1.440 66 0.030 - - 1.020 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.620 49 1.626 49 0.006 - - 1.176 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.370 19 0.373 19 0.003 - - 0.293 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.550 50 2.706 53 0.156 - - 2.306 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.262 17 0.264 18 0.002 - - 0.234 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 6.792 29 6.850 29 0.100 - - 4.850 0.030
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 5.500 30 5.540 30 0.060 - - 4.890 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 2.670 63 2.791 66 0.120 - - 2.591 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 1.993 50 1.993 50 0.020 - - 1.493 0.010
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.042 73 2.048 73 0.010 - - 1.938 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 4.859 46 4.859 46 0.000 - - 4.059 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.331 30 1.328 30 0.090 - - 0.628 0.080
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.042 41 1.068 42 0.026 - - 0.768 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 0.980 25 0.962 24 0.040 - - 0.112 0.060
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.280 102 2.255 101 0.010 - - 1.725 0.040
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.516 26 0.500 25 0.000 - - 0.200 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.180 17 0.183 18 0.030 - - 0.033 0.010
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 5.986 44 5.986 44 0.011 - - 5.386 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 13.040 39 13.040 39 0.010 - - 11.920 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 6.120 36 6.120 36 0.256 - - 5.520 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 2.650 33 2.650 33 0.100 - - 1.850 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.940 100 11.940 100 0.417 - - 10.094 0.041
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.332 0 3.436 0 0.104 - - 2.986 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 11.630 79 11.630 79 0.161 - - 10.030 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.307 30 0.307 30 0.001 - - 0.007 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.826 33 0.826 33 0.000 - - 0.466 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.620 35 2.650 36 0.030 - - 2.620 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.371 31 2.371 31 0.040 - - 2.331 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 3.920 21 4.110 22 0.187 - - 3.710 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 6.670 25 6.770 25 0.102 - - 6.170 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 5.379 28 5.403 28 0.032 - - 4.512 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 2.653 36 2.653 36 0.005 - - 2.109 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 2.500 24 2.522 24 0.027 - - 2.122 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.530 7 0.530 7 0.012 - - 0.222 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 4.900 36 4.900 36 0.001 - - 3.900 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.633 86 1.633 86 0.003 - - 1.343 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 3.529 26 3.529 26 0.179 - - 2.559 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.511 5 1.511 5 0.011 - - 0.481 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.190 1 0.190 1 0.021 - - 0.000 0.035
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 0.630 15 0.630 15 0.000 - - 0.530 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.052 37 1.052 37 0.001 - - 0.608 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.091 3 0.091 3 0.000 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.013 1 0.013 1 0.000 - - 0.000 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.065 5 0.065 5 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.082 6 0.082 6 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 7.910 31 7.808 31 0.036 - - 6.608 0.127
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 13.248 37 13.248 37 0.004 - - 11.448 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.541 36 0.541 36 0.001 - - 0.239 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 25.960 26 26.000 27 0.067 - - 16.700 0.001
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.579 30 0.540 28 0.069 - - 0.490 0.107
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 3.083 13 3.149 13 0.000 - - 1.893 0.021
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.580 0 1.599 0 0.010 - - 1.299 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.578 44 1.562 44 0.013 - - 1.442 0.024
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.005 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.685 12 0.685 12 0.002 - - 0.385 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 3.300 23 3.300 23 0.004 - - 2.540 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 10.736 27 10.685 27 0.059 - - 8.685 0.186
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 4.193 15 4.193 15 0.005 - - 2.792 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.557 9 0.557 9 0.002 - - 0.037 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.344 27 1.343 27 0.000 - - 0.578 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.008 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 2.350 18 2.444 18 0.040 - - 1.894 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.100 0 4.100 0 0.102 - - 3.550 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.855 10 0.855 10 0.000 - - 0.001 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 2.795 68 2.795 68 0.006 - - 2.655 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.362 4 0.451 5 0.091 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.862 48 0.862 48 0.002 - - 0.560 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 3.981 40 4.046 40 0.000 - - 3.416 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.540 41 1.540 41 0.002 - - 1.090 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.643 45 3.679 46 0.031 - - 3.079 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 8.749 39 9.048 41 0.121 - - 7.248 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.799 39 4.799 39 0.006 - - 3.499 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 12.126 33 12.126 33 0.017 - - 9.326 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 9.390 36 9.505 36 0.009 - - 6.105 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.985 182 1.985 182 0.002 - - 1.875 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.512 66 2.512 66 0.004 - - 1.802 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.536 20 0.536 20 0.001 - - 0.000 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 11.146 30 11.146 30 0.026 - - 10.416 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 2.286 59 2.614 67 0.153 - - 1.964 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.850 0 1.850 0 0.003 - - 1.450 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 0.792 16 0.784 16 0.000 - - 0.340 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.036 38 3.067 38 0.035 - - 2.624 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 5.700 37 5.730 37 0.036 - - 5.080 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 6.908 25 7.012 25 0.081 - - 5.582 0.006
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 7.243 36 7.193 36 0.015 - - 6.377 0.040
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 4.093 37 4.008 36 0.000 - - 3.358 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 3.777 40 3.810 41 0.037 - - 2.670 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 2.642 22 2.642 22 0.005 - - 2.242 0.002
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 4.220 28 4.228 28 0.012 - - 3.728 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 2.917 58 2.917 58 0.014 - - 2.867 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 2.234 26 2.258 26 0.029 - - 2.199 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.242 23 0.242 23 0.003 - - 0.222 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.428 42 1.446 43 0.019 - - 1.046 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.139 14 0.139 14 0.000 - - 0.106 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.194 18 0.194 18 0.000 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 12.750 0 14.019 0 0.551 - - 11.619 0.118
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.676 0 2.740 0 0.027 - - 2.440 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 564.144 36 572.954 36 15.117 0.000 0.000 452.872 4.635
  สูงสุด 98.000 7.30 25.960 182 26.000 182 1.670 16.700 1.714
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.013 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 17.599 44 17.799 44 0.250 - - 9.999 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.953 47 2.128 51 0.190 - - 1.928 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.773 39 0.773 39 0.000 - - 0.605 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.728 37 0.748 38 0.020 - - 0.588 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 3.581 36 3.581 36 0.000 - - 2.581 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 5.557 8 5.557 8 0.000 - - 4.567 0.001
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 2.418 32 2.418 32 0.079 - - 2.138 0.020
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 0.417 6 0.417 6 0.012 - - 0.017 0.008
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 4.583 28 4.583 28 0.041 - - 3.823 0.002
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 11.150 52 11.150 52 0.171 - - 10.150 0.053
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.501 31 1.501 31 0.006 - - 1.251 0.004
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.646 53 0.646 53 4.000 - - 0.446 0.002
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.523 92 3.523 92 0.012 - - 3.223 0.010
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.201 61 1.201 61 0.007 - - 1.011 0.001
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 3.736 0 3.736 0 0.027 - - 0.916 0.010
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.170 78 1.170 78 0.027 - - 1.080 0.003
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.638 55 1.638 55 0.018 - - 1.438 0.004
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.416 14 0.416 14 0.039 - - 0.216 0.010
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.466 67 1.466 67 0.070 - - 0.966 0.062
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 45.142 63 45.550 64 0.514 - - 42.550 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 7.520 38 8.004 41 0.495 - - 7.804 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 30.822 77 30.915 77 0.516 - - 27.915 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 33.774 145 34.936 150 1.175 - - 34.136 0.000
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.350 100 2.350 100 0.039 - - 1.600 0.038
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 4.275 76 4.494 80 0.221 - - 4.014 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 15.337 42 16.087 44 0.778 - - 12.743 0.014
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.748 117 7.907 119 0.164 - - 7.307 0.003
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 28.680 30 28.680 30 0.047 - - 24.680 0.027
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.193 30 1.193 30 0.021 - - 0.333 0.019
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.206 44 3.206 44 0.076 - - 2.956 0.007
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 1.811 31 1.811 31 0.011 - - 0.671 0.009
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.019 1 0.019 1 0.001 - - 0.000 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.682 67 3.682 67 0.023 - - 2.882 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.960 44 0.960 44 0.027 - - 0.760 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 10.110 17 10.110 17 0.000 - - 6.110 0.130
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 5.592 56 5.592 56 0.141 - - 5.392 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.968 91 0.968 91 0.007 - - 0.868 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.312 0 0.312 0 0.000 - - 0.262 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 1.390 17 1.390 17 0.029 - - 1.270 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.303 27 0.303 27 0.007 - - 0.253 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.295 33 1.295 33 0.041 - - 1.225 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.833 42 0.833 42 0.060 - - 0.713 0.022
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 3.868 56 3.868 56 0.175 - - 3.668 0.006
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.260 41 1.260 41 0.018 - - 1.160 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 276.711 47 280.381 48 9.555 0.000 0.000 238.290 0.515
  สูงสุด 97.000 7.80 45.142 145 45.550 150 4.000 42.550 0.130
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.019 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.787 0 4.787 0 0.000 - - 3.757 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 7.720 18 7.720 18 0.000 - - 5.550 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.764 21 1.885 22 0.078 - - 1.535 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 14.375 33 14.618 34 0.243 - - 12.618 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 3.559 30 3.767 31 0.108 - - 3.555 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.506 0 0.506 0 0.000 - - 0.306 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.067 34 1.067 34 0.002 - - 0.817 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 3.300 46 3.300 46 0.070 - - 3.203 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.216 20 0.216 20 0.000 - - 0.119 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 38.944 33 39.516 33 0.501 0.000 0.000 32.910 0.000
  สูงสุด 43.410 2.17 14.375 59 14.618 59 0.243 12.618 0.000
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.216 18 18
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 14.186 28 14.186 28 0.000 - - 9.386 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 1.430 13 1.430 13 0.000 - - 0.030 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.577 39 1.577 39 0.000 - - 1.337 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.342 31 1.342 31 0.000 - - 1.310 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 8.896 25 8.896 25 0.000 - - 6.896 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 2.122 49 2.122 49 0.015 - - 1.902 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 7.317 31 7.317 31 0.020 - - 6.937 0.030
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 36.870 31 36.870 31 0.035 0.000 0.000 27.798 0.030
  สูงสุด 50.000 4.80 14.186 49 14.186 49 0.020 9.386 0.030
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.342 13 13
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.062 31 1.062 31 0.000 - - 0.942 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.050 26 1.050 26 0.000 - - 0.810 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.252 13 0.252 13 0.000 - - 0.212 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 1.595 20 1.595 20 0.000 - - 0.985 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 0.652 16 0.652 16 0.000 - - 0.522 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 2.149 39 2.161 39 0.022 - - 1.861 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 2.523 0 2.523 0 0.000 - - 2.303 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 2.809 27 2.849 27 0.050 - - 2.349 0.010
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 11.042 27 11.142 27 0.163 - - 7.142 0.063
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 13.140 0 13.140 0 0.091 - - 11.100 0.043
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 7.365 33 7.380 33 0.036 - - 6.580 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.528 55 1.528 55 0.000 - - 1.378 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 4.014 42 4.034 42 0.020 - - 3.134 0.000
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.132 57 9.132 57 0.051 - - 6.632 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.092 45 1.092 45 0.002 - - 1.032 0.000
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 2.537 0 2.537 0 0.037 - - 2.381 0.000
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.530 79 2.530 79 0.080 - - 2.490 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 5.456 0 5.493 0 0.037 - - 4.823 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.465 36 28.361 35 0.088 - - 26.361 0.192
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 57.210 81 57.810 82 0.989 - - 43.510 0.389
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.670 98 1.660 98 0.000 - - 1.660 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 37.700 63 37.750 63 0.186 - - 24.750 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.884 39 3.001 41 0.119 - - 2.731 0.002
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 6.040 33 6.026 33 0.030 - - 5.626 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 9.910 50 9.880 49 0.022 - - 8.980 0.040
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.040 34 7.040 34 0.016 - - 6.240 0.008
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.350 39 2.370 40 0.020 - - 2.310 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 5.330 25 5.330 25 0.003 - - 5.180 0.003
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 2.444 0 2.467 0 0.023 - - 2.357 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.581 72 1.581 72 0.000 - - 1.481 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 29.657 0 29.705 0 0.137 - - 28.155 0.089
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.188 0 1.188 0 0.000 - - 1.168 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.100 0 2.100 0 0.014 - - 2.050 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 265.497 43 266.421 43 2.236 0.000 0.000 219.235 1.020
  สูงสุด 80.000 2.50 57.210 98 57.810 98 0.989 43.510 0.389
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 13 13
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,778.782 38 1,799.256 39 41.204 0.000 0.000 1,431.848 13.925