ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.798 62 2.798 62 0.041 - - 1.998 0.035
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.820 75 0.820 75 0.066 - - 0.720 0.068
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 2.172 51 2.172 51 0.000 - - 2.072 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.484 19 0.484 19 0.000 - - 0.434 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 3.206 8 3.206 8 0.000 - - 2.706 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.632 66 3.632 66 0.000 - - 3.312 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 1.787 42 1.787 42 0.000 - - 1.504 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 0.766 21 0.766 21 0.000 - - 0.639 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.368 83 3.368 83 0.000 - - 3.018 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.405 97 1.405 97 0.000 - - 1.055 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 5.996 39 5.996 39 0.000 - - 3.696 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.038 20 2.038 20 0.000 - - 1.538 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.729 17 2.729 17 0.000 - - 2.469 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.047 68 3.047 68 0.011 - - 2.897 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.384 94 3.384 94 0.016 - - 3.104 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 2.493 40 2.497 40 0.003 - - 2.197 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.210 36 3.210 36 0.000 - - 1.760 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 49.725 68 49.750 68 0.396 - - 46.750 0.271
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.787 31 0.787 31 0.000 - - 0.547 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.360 31 2.360 31 0.018 - - 1.820 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 5.444 48 5.444 48 0.000 - - 4.084 0.173
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.200 100 1.200 100 0.000 - - 1.040 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.913 71 4.913 71 0.000 - - 4.113 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.373 0 0.373 0 0.000 - - 0.235 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.115 82 4.121 82 0.065 - - 3.581 0.059
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.547 0 0.547 0 0.000 - - 0.397 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.221 0 1.221 0 0.000 - - 1.061 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.090 101 13.115 101 0.551 - - 10.245 0.527
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.498 108 1.496 108 0.059 - - 1.131 0.059
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.291 0 0.291 0 0.000 - - 0.221 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.812 97 5.812 97 0.000 - - 5.412 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.223 0 0.223 0 0.000 - - 0.045 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.931 0 0.931 0 0.000 - - 0.816 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 14.897 40 14.867 40 0.000 - - 12.367 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.089 0 0.089 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 8.621 20 8.594 20 0.000 - - 6.944 0.027
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.233 0 0.233 0 0.000 - - 0.117 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.540 0 2.540 0 0.000 - - 1.849 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.712 53 30.569 53 0.029 - - 24.569 0.173
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.862 62 0.862 62 0.000 - - 0.842 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.318 0 5.318 0 0.000 - - 4.368 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 20.505 109 20.505 109 0.067 - - 19.405 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 44.100 67 44.100 67 0.000 - - 31.500 0.055
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.968 0 0.968 0 0.100 - - 0.914 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 31.024 101 31.024 101 0.000 - - 28.524 0.089
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.927 0 0.927 0 0.284 - - 0.589 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.787 100 6.787 100 0.130 - - 6.659 0.123
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.611 0 0.611 0 0.032 - - 0.441 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.066 0 1.066 0 0.000 - - 0.906 0.017
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 27.280 47 27.407 47 0.161 - - 18.607 0.034
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 2.320 0 2.320 0 0.000 - - 1.720 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.136 0 0.136 0 0.000 - - 0.000 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.485 28 3.485 28 0.000 - - 2.445 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.870 0 0.870 0 0.016 - - 0.590 0.051
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.369 25 1.263 23 0.023 - - 0.829 0.129
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 0.992 17 0.989 17 0.000 - - 0.889 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.563 0 0.563 0 0.000 - - 0.433 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 0.920 12 0.903 12 0.000 - - 0.203 0.017
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.586 0 1.586 0 0.000 - - 1.546 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 33.220 100 33.380 100 0.785 - - 30.160 0.626
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 16.108 86 16.152 86 0.063 - - 14.452 0.019
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 31.200 0 31.200 0 0.000 - - 30.450 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.648 0 2.702 0 0.054 - - 2.522 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 429.246 58 429.363 57 2.970 0.000 0.000 362.433 2.554
  สูงสุด 96.000 15.90 49.725 109 49.750 109 0.785 46.750 0.626
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.089 8 8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.206 97 3.229 98 0.029 - - 2.284 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.528 41 1.560 42 0.036 - - 0.840 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 25.800 89 25.914 89 0.217 - - 23.914 0.087
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.723 51 0.737 52 0.015 - - 0.657 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.453 33 0.542 40 0.091 - - 0.512 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 21.651 82 22.392 84 0.751 - - 20.922 0.000
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.838 31 0.856 31 0.021 - - 0.668 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.751 90 7.715 89 0.000 - - 7.315 0.195
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.706 98 2.754 100 0.049 - - 2.634 0.195
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.995 100 3.975 99 0.049 - - 3.875 0.195
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.700 26 0.720 27 0.000 - - 0.545 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.885 72 2.912 73 0.019 - - 2.672 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 2.322 30 2.406 31 0.056 - - 1.706 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 12.743 61 13.043 62 0.174 - - 11.753 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.887 54 0.955 59 0.023 - - 0.575 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 1.275 14 1.285 14 0.009 - - 0.585 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.564 60 4.564 60 0.000 - - 4.524 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.814 74 0.825 75 0.057 - - 0.703 0.041
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.640 41 1.662 42 0.022 - - 1.112 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.572 44 2.652 45 0.080 - - 2.132 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.647 41 2.601 40 0.012 - - 2.201 0.047
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.078 51 3.041 51 0.000 - - 2.641 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.536 70 1.507 69 0.000 - - 1.307 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.316 21 0.473 32 0.063 - - 0.323 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.705 32 0.710 32 0.050 - - 0.560 0.040
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.046 28 1.066 28 0.020 - - 0.841 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.911 50 0.911 50 0.001 - - 0.751 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.476 74 1.461 73 0.000 - - 0.961 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.609 61 0.607 61 0.000 - - 0.507 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.752 50 0.768 51 0.005 - - 0.765 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 3.159 132 3.217 134 0.084 - - 2.978 0.025
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.372 34 1.372 34 0.000 - - 0.877 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.288 114 2.295 114 0.018 - - 2.045 0.009
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 9.200 61 9.350 62 0.168 - - 8.465 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.500 103 4.575 104 0.179 - - 4.572 0.086
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.820 44 2.865 44 0.054 - - 2.690 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 3.980 93 3.950 92 0.000 - - 3.578 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.046 0 5.020 0 0.078 - - 4.850 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.706 88 2.728 89 0.032 - - 1.728 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.746 0 1.746 0 0.000 - - 1.306 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.936 44 0.964 45 0.032 - - 0.844 0.003
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 5.130 67 5.130 67 0.000 - - 4.530 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 11.800 114 11.600 112 0.147 - - 10.567 0.111
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 3.434 98 3.434 98 1.235 - - 3.354 1.235
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 38.682 91 40.009 94 1.160 - - 36.709 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 5.085 26 5.225 27 0.000 - - 2.225 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.625 0 0.628 0 0.010 - - 0.518 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.281 0 1.292 0 0.012 - - 1.142 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.747 0 0.755 0 0.010 - - 0.635 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 6.003 26 6.250 27 0.248 - - 5.600 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 9.122 78 9.246 79 0.125 - - 8.746 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.327 92 3.338 93 0.062 - - 3.053 0.050
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.252 37 1.271 38 0.019 - - 1.115 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.219 96 7.609 101 0.841 - - 7.080 0.450
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 4.216 102 4.157 100 0.737 - - 4.094 0.737
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.566 72 2.749 77 0.200 - - 2.740 0.017
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.507 103 2.526 104 0.180 - - 2.296 0.161
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 5.849 101 5.916 102 0.161 - - 5.316 0.094
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.763 67 2.816 68 0.053 - - 2.576 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 4.108 64 4.140 64 0.032 - - 3.440 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.522 102 7.578 103 0.248 - - 6.911 0.192
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 46.168 128 46.552 129 1.062 - - 45.252 0.559
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 3.080 102 3.092 102 0.168 - - 2.562 0.148
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.758 54 0.771 55 0.016 - - 0.561 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.291 97 2.300 98 0.015 - - 2.070 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 16.944 125 16.836 124 8.126 - - 12.526 5.054
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.254 90 1.254 90 0.000 - - 0.884 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.958 52 1.998 53 0.049 - - 1.968 0.007
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 3.734 70 3.813 71 0.084 - - 3.513 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 3.096 55 3.132 56 0.042 - - 2.872 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 9.512 0 9.212 0 0.000 - - 7.712 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 8.267 103 8.302 103 0.417 - - 6.302 0.382
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.692 100 8.756 101 0.077 - - 7.676 0.013
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.650 40 0.664 41 0.015 - - 0.386 0.001
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.471 97 3.471 97 0.026 - - 2.979 0.026
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.783 61 0.790 61 0.009 - - 0.750 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.449 52 1.461 52 0.017 - - 1.421 0.004
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.323 105 4.424 107 0.207 - - 4.090 0.106
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.347 51 1.449 55 0.108 - - 1.304 0.006
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.780 110 1.795 110 0.088 - - 1.675 0.073
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 14.643 47 14.938 48 0.319 - - 11.938 0.024
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.608 101 3.608 101 0.009 - - 3.574 0.009
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.304 65 3.322 66 0.024 - - 3.172 0.006
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 3.068 109 3.110 110 0.166 - - 2.967 0.123
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.946 42 0.946 42 0.009 - - 0.779 0.009
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 11.971 54 12.392 56 0.421 - - 11.992 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.801 85 1.820 86 0.019 - - 1.729 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 3.806 120 4.136 131 0.330 - - 4.026 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.820 64 2.902 66 0.082 - - 2.712 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 6.663 58 6.854 60 0.191 - - 6.534 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.920 46 0.948 48 0.028 - - 0.728 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.129 76 2.288 82 0.159 - - 1.988 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.554 27 1.580 27 0.026 - - 1.030 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.007 48 2.021 48 0.014 - - 0.821 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.413 101 2.465 103 0.052 - - 2.340 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.981 71 2.024 72 0.043 - - 1.724 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.581 112 2.581 112 0.000 - - 2.551 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.980 38 2.000 38 0.020 - - 1.750 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 5.300 48 5.410 49 0.110 - - 5.380 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 3.078 127 3.120 129 0.042 - - 3.090 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.430 65 1.430 65 0.000 - - 1.010 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.696 82 3.102 94 0.406 - - 2.652 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.870 44 0.870 44 0.000 - - 0.790 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.730 93 4.826 95 0.096 - - 4.426 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.626 42 0.626 42 0.000 - - 0.596 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 10.280 43 10.560 45 0.320 - - 8.560 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 9.430 51 9.590 52 0.190 - - 8.940 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.892 115 4.892 115 0.000 - - 4.692 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.000 100 4.159 104 0.360 - - 3.659 0.010
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.888 103 3.012 108 0.880 - - 2.902 0.740
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.746 55 5.778 55 0.040 - - 4.978 0.080
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.620 58 2.640 59 0.050 - - 1.940 0.060
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.432 95 2.495 98 0.063 - - 2.195 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.936 48 1.968 49 0.040 - - 1.118 0.030
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.145 96 2.187 98 0.030 - - 1.657 0.040
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.722 36 0.724 36 0.000 - - 0.424 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.289 28 0.750 72 0.000 - - 0.600 0.030
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 14.228 104 14.404 105 0.793 - - 13.804 0.599
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 33.500 100 33.500 100 0.000 - - 32.380 2.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 16.900 100 16.900 100 0.000 - - 16.300 0.360
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.000 100 8.000 100 0.009 - - 7.200 1.773
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.570 96 12.930 108 1.902 - - 11.084 2.209
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.869 0 5.921 0 0.052 - - 5.471 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 13.300 90 14.570 99 0.891 - - 12.970 0.122
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.460 45 0.464 46 0.004 - - 0.164 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.104 45 1.104 45 0.473 - - 0.744 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.502 74 5.502 74 0.000 - - 5.472 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.401 109 8.475 110 0.325 - - 8.435 0.161
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.320 67 12.560 68 0.240 - - 12.160 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 14.120 53 14.590 54 0.470 - - 13.990 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 11.135 58 11.305 58 0.182 - - 10.414 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 4.401 59 4.497 60 0.104 - - 3.953 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.109 58 6.235 59 0.138 - - 5.835 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.577 101 7.577 101 2.978 - - 7.269 2.970
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 11.451 83 11.915 86 0.261 - - 10.915 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.896 100 1.929 102 0.009 - - 1.639 0.002
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 14.245 105 15.022 111 0.000 - - 14.052 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 4.166 15 5.504 20 0.397 - - 4.474 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 13.012 50 14.235 55 0.612 - - 12.625 0.009
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.881 95 3.962 97 0.007 - - 3.862 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 3.519 124 3.519 124 0.107 - - 3.075 0.107
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 1.703 50 1.708 50 0.000 - - 1.478 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.773 48 0.837 52 0.008 - - 0.807 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.095 8 0.099 8 0.000 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.460 35 0.561 43 0.046 - - 0.421 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 31.240 123 31.000 122 0.295 - - 29.800 0.527
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 36.224 101 36.336 101 0.396 - - 34.536 0.275
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.530 102 1.530 102 0.260 - - 1.228 0.264
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 98.060 100 98.363 100 1.154 - - 89.063 0.879
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.952 100 1.954 100 0.017 - - 1.904 0.033
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 22.182 95 22.807 97 0.437 - - 21.551 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.437 0 2.456 0 0.020 - - 2.156 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.601 101 3.670 103 0.084 - - 3.550 0.045
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.679 16 1.724 17 0.026 - - 0.492 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 4.290 78 4.326 78 0.020 - - 4.026 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 8.658 60 8.740 61 0.039 - - 7.980 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 42.618 107 41.765 105 0.901 - - 39.765 1.954
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 28.646 104 29.389 106 0.982 - - 27.988 0.359
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 4.530 69 4.728 73 0.126 - - 4.208 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 5.070 101 5.070 101 0.241 - - 4.305 0.251
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 19.384 70 19.141 69 2.400 - - 17.989 1.039
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 2.068 71 2.204 76 0.032 - - 2.022 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 10.502 79 10.719 81 0.051 - - 10.169 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.660 0 4.950 0 0.429 - - 4.400 0.532
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 8.809 101 9.118 105 0.318 - - 8.264 0.056
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 3.904 95 4.057 99 0.128 - - 3.917 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 6.975 73 7.279 77 0.222 - - 6.649 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.835 102 1.938 108 0.101 - - 1.636 0.019
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.960 109 10.991 110 0.610 - - 10.361 0.567
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.836 75 3.310 87 0.477 - - 2.860 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.367 104 8.413 105 0.273 - - 7.813 0.220
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 22.956 103 23.814 107 1.130 - - 22.014 0.299
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.580 102 12.741 103 0.243 - - 11.441 0.070
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 38.308 103 38.464 104 0.724 - - 35.664 0.571
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 28.000 107 28.504 109 0.604 - - 25.104 0.101
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.497 229 2.497 229 0.008 - - 2.387 0.007
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.879 103 3.914 104 0.828 - - 3.204 0.788
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.773 66 1.920 71 0.150 - - 1.250 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 39.829 107 40.678 109 1.105 - - 39.948 0.197
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.177 107 4.251 109 0.206 - - 3.601 0.154
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 3.243 0 3.281 0 0.005 - - 2.881 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 5.231 106 5.283 107 0.069 - - 4.839 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 8.089 101 8.178 102 0.123 - - 7.735 0.028
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 15.680 101 15.680 101 0.055 - - 15.030 0.082
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 34.700 125 34.790 126 1.072 - - 33.360 1.105
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 26.222 131 26.452 132 1.766 - - 25.636 1.699
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 19.652 175 19.144 171 3.556 - - 18.494 4.079
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 7.381 79 7.656 81 0.265 - - 6.516 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 12.720 106 12.760 106 2.895 - - 12.360 2.878
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.098 101 15.128 101 0.193 - - 14.628 0.153
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 11.237 225 11.153 223 19.749 - - 11.103 19.831
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 8.877 103 8.900 103 0.108 - - 8.841 0.101
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.630 59 0.643 60 0.016 - - 0.623 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.450 101 3.450 101 0.052 - - 3.050 0.063
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 1.067 105 1.076 106 0.062 - - 1.043 0.061
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.169 109 1.182 110 0.270 - - 0.942 0.254
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 30.208 0 30.270 0 1.561 - - 27.870 1.496
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 7.061 0 7.061 0 0.257 - - 6.761 0.257
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,495.410 79 1,518.413 81 80.158 0.000 0.000 1,391.782 63.167
  สูงสุด 98.000 7.30 98.060 229 98.363 229 19.749 89.063 19.831
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.095 8 8
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 50.499 126 50.633 127 0.200 - - 42.833 0.048
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 4.095 98 4.077 97 0.000 - - 3.877 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.105 56 1.105 56 0.000 - - 0.937 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.980 50 0.980 50 0.000 - - 0.820 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.464 115 11.632 116 0.000 - - 10.632 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 73.570 104 73.889 105 0.000 - - 72.899 0.000
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.440 84 6.440 84 0.039 - - 6.160 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 1.050 15 1.050 15 0.029 - - 0.650 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 5.845 35 5.845 35 0.004 - - 5.085 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 17.940 84 17.940 84 0.099 - - 16.940 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.722 57 2.722 57 0.016 - - 2.472 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.742 60 0.742 60 0.004 - - 0.542 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.706 97 3.706 97 0.016 - - 3.406 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.458 74 1.458 74 0.003 - - 1.268 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.277 0 5.277 0 0.055 - - 2.457 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.005 - - 1.410 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.642 55 1.642 55 0.008 - - 1.442 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.912 100 2.912 100 0.093 - - 2.712 0.077
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.761 126 2.761 126 0.161 - - 2.261 0.158
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 70.196 98 70.414 99 0.520 - - 67.414 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 20.123 102 20.295 103 0.325 - - 20.095 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 45.904 115 46.124 115 0.271 - - 43.124 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 53.066 227 53.398 229 0.345 - - 52.598 0.000
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.650 113 2.755 117 0.245 - - 2.005 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 7.334 131 7.334 131 0.002 - - 6.854 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 37.115 101 37.115 101 0.108 - - 33.771 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.493 113 7.572 114 0.081 - - 6.972 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 81.510 84 82.750 85 1.273 - - 78.750 0.001
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.860 97 3.860 97 0.078 - - 3.000 0.074
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.360 73 5.420 74 0.067 - - 5.170 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.483 60 3.493 60 0.013 - - 2.353 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.504 40 1.636 44 0.134 - - 1.516 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.080 92 5.080 92 0.046 - - 4.280 0.043
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 2.200 100 0.002 - - 2.000 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 46.280 77 45.890 76 0.032 - - 41.890 0.390
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 10.172 102 10.239 102 0.178 - - 10.039 0.101
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.784 168 1.800 170 0.018 - - 1.700 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 1.760 0 1.760 0 0.001 - - 1.710 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.765 45 3.775 45 0.019 - - 3.655 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.064 93 1.064 93 0.000 - - 1.014 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.176 56 2.180 56 0.009 - - 2.110 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.727 86 1.768 88 0.046 - - 1.648 0.004
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.545 109 7.545 109 0.005 - - 7.345 0.004
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.909 94 2.927 94 0.018 - - 2.827 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 621.973 87 624.910 87 4.568 0.000 0.000 582.718 0.927
  สูงสุด 97.000 7.80 81.510 227 82.750 229 1.273 78.750 0.390
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.787 0 4.787 0 0.000 - - 3.757 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 42.060 97 42.620 98 0.560 - - 40.450 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.331 51 4.362 52 0.031 - - 4.012 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.116 6 0.120 6 0.004 - - 0.071 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 41.336 96 42.168 98 0.832 - - 40.168 0.089
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 11.913 99 11.928 99 0.015 - - 11.716 0.114
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.090 0 2.110 0 0.020 - - 1.910 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.848 90 2.848 90 0.012 - - 2.598 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.130 - - 7.103 0.130
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.719 65 0.719 65 0.000 - - 0.622 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 119.050 74 120.512 74 1.604 0.000 0.000 113.857 0.336
  สูงสุด 43.410 2.17 42.060 100 42.620 100 0.832 40.450 0.130
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.116 6 6
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 52.872 106 53.468 107 0.683 - - 48.668 0.086
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 3.657 34 3.851 36 0.194 - - 2.451 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.095 77 3.397 85 0.303 - - 3.157 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.506 58 2.506 58 0.000 - - 2.474 0.007
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 43.298 122 43.298 122 0.167 - - 41.298 0.830
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.399 102 4.399 102 0.000 - - 4.179 0.033
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 24.329 104 24.329 104 0.642 - - 23.949 0.664
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 134.156 86 135.248 88 1.989 0.000 0.000 126.176 1.620
  สูงสุด 50.000 4.80 52.872 122 53.468 122 0.683 48.668 0.830
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.506 34 36
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.518 74 2.518 74 0.000 - - 2.398 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.055 100 4.055 100 0.000 - - 3.815 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.399 20 0.399 20 0.000 - - 0.359 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.045 26 2.045 26 0.000 - - 1.435 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.060 27 1.060 27 0.000 - - 0.930 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.081 74 4.127 75 0.046 - - 3.827 0.000
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.490 0 3.490 0 0.000 - - 3.270 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.544 53 5.583 54 0.049 - - 5.083 0.010
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 41.635 101 41.516 101 0.761 - - 37.516 0.352
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 31.252 0 34.660 0 3.408 - - 32.620 0.000
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 10.484 47 10.562 48 0.099 - - 9.762 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.969 70 1.981 71 0.012 - - 1.831 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 9.558 101 9.846 104 1.312 - - 8.946 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.007 75 12.007 75 0.059 - - 9.507 0.014
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.170 89 2.170 89 0.060 - - 2.110 0.000
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.695 0 3.695 0 0.049 - - 3.539 0.007
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.260 102 3.260 102 0.123 - - 3.220 0.067
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 11.414 0 11.428 0 0.319 - - 10.758 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.534 36 28.465 36 0.193 - - 26.465 0.262
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 47.110 67 47.420 67 1.062 - - 33.120 0.432
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.520 89 1.520 89 0.000 - - 1.520 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 39.630 66 39.520 66 0.923 - - 26.520 1.123
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 10.050 137 10.120 138 0.080 - - 9.850 0.013
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 7.538 41 7.554 41 0.061 - - 7.154 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.590 63 12.590 63 0.087 - - 11.690 0.042
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.950 29 5.950 29 0.015 - - 5.150 0.008
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.400 57 3.410 57 0.010 - - 3.350 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 6.130 29 6.130 29 0.010 - - 5.980 0.010
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 6.050 0 6.110 0 0.050 - - 6.000 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.741 79 1.744 79 0.004 - - 1.644 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 39.914 0 39.734 0 0.020 - - 38.184 0.200
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.166 0 1.166 0 0.000 - - 1.146 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.870 0 2.870 0 0.014 - - 2.820 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 364.829 66 368.705 66 8.826 0.000 0.000 321.519 2.612
  สูงสุด 80.000 2.50 98.060 137 47.420 138 3.408 38.184 1.123
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 20 20
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,842.821 76 3,878.000 77 113.599 0.000 0.000 3,501.896 76.795