รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,860 5,698 42 1,898.03 14 5,566 4.22 2,450.68 44.03 5.00 1,893.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,169 5,752 60 2,901.61 31 5,676 4.08 4,434.92 78.13 9.50 3,281.04
เขื่อนแม่งัด      265 157 144 54 132.04 50 308 0.12 119.82 38.90 0.10 28.51
เขื่อนกิ่วลม      106 55 55 51 50.98 48 555 0.23 261.68 47.15 0.19 260.59
เขื่อนแม่กวง      263 71 112 43 97.91 37 186 0.26 144.04 77.44 0.04 91.22
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 98 58 92.05 54 236 0.04 101.32 42.93 0.41 92.89
เขื่อนแควน้อย      939 484 459 49 416.27 44 1,402 0.93 610.37 43.54 1.73 571.00
เขื่อนแม่มอก      110 37 44 40 28.22 26 244 0.02 41.47 16.99 0.02 25.85
รวมภาคเหนือ      24,825 11,945 12,362 50 5,617.11 23 14,173 9.90 8,164.30 57.60 16.99 6,244.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,565 998 50 898.02 45 2,276 0.98 863.02 37.92 0.06 934.67
เขื่อนลำตะคอง      314 170 360 114 336.86 107 263 1.00 339.37 129.04 0.69 101.35
เขื่อนลำพระเพลิง      155 26 155 100 153.60 99 165 0.25 306.61 185.82 0.17 171.17
เขื่อนน้ำอูน      520 302 249 48 203.58 39 454 0.23 179.50 39.54 0.23 183.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 558 1,607 66 1,026.32 42 2,493 1.75 1,567.13 62.86 0.30 121.06
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,831 1,768 90 937.10 48 1,677 1.15 1,216.13 72.52 0.26 526.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 48 155 94 117.62 72 160 0.24 184.13 115.08 0 68.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 69 66 49 59.48 44 163 0 72.16 44.27 0.11 40.97
เขื่อนลำนางรอง      121 25 100 83 96.93 80 49 0.09 96.38 196.69 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 51 150 106 143.05 101 94 0.61 158.18 168.27 0.94 46.83
เขื่อนน้ำพุง      165 90 89 54 81.03 49 135 0.22 90.66 67.16 0 56.81
เขื่อนลำแซะ      275 94 240 87 232.60 85 197 0.72 233.96 118.76 0.03 62.75
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,830 5,937 71 4,286.19 51 8,126 7.24 5,307.23 65.31 2.79 2,318.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 318 766 80 762.68 79 2,322 1.89 837.33 36.06 1.73 190.15
เขื่อนกระเสียว      299 63 201 67 161.49 54 331 0.02 169.63 51.25 0.02 14.76
เขื่อนทับเสลา      160 38 143 89 126.10 79 133 0.20 113.31 85.20 0 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา      14.95/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 419 1,110 78 1,050.27 74 2,786 2.11 1,120.27 40.21 1.75 211.81
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,438 13,352 75 3,087.44 17 4,651 12.92 3,046.43 65.50 7.96 3,871.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,537 4,901 55 1,888.65 21 5,500 8.62 2,410.83 43.83 7.98 4,084.73
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,975 18,253 69 4,976.09 19 10,151 21.54 5,457.26 53.76 15.94 7,956.71
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 65 77 66 64.80 55 50 0.68 107.65 215.30 0.20 84.02
เขื่อนหนองปลาไหล      164 91 175 107 161.71 99 211 0.46 258.89 122.70 0.24 33.43
เขื่อนคลองสียัด      420 143 207 49 177.14 42 289 0 185.00 64.01 0.03 68.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 199 223 100 218.92 98 310 0.20 277.25 89.44 0.41 205.19
เขื่อนประแสร์      295 140 233 79 212.76 72 276 0 199.24 72.19 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 268 243 82 223.50 76 355 0.08 196.78 55.43 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 906 1,158 76 1,058.83 70 1,491 1.42 1,224.81 82.15 0.88 641.33
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 515 552 78 486.71 69 901 1.86 710.02 78.80 2.16 559.60
เขื่อนปราณบุรี      391 290 365 93 347.04 89 458 1.33 371.35 81.08 1.22 241.69
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,856 3,666 65 2,314.37 41 2,662 3.16 1,948.47 73.20 2.85 1,908.19
เขื่อนบางลาง      1,454 905 951 65 675.20 46 1,575 6.63 1,530.25 97.16 3.95 1,600.61
รวมภาคใต้      8,194 5,567 5,534 68 3,823.32 47 5,596 12.98 4,560.09 81.49 10.18 4,310.09
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,641 44,354 63 20,811.81 29 42,323 55.19 25,833.96 61.04 48.53 21,683.09
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ