รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,871 5,701 42 1,901.13 14 5,566 2.04 2,443.19 43.89 5.00 1,883.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,188 5,764 61 2,913.80 31 5,676 1.98 4,426.77 77.99 9.44 3,262.05
เขื่อนแม่งัด      265 157 144 54 131.99 50 308 0.14 119.57 38.82 0.10 28.34
เขื่อนกิ่วลม      106 54 54 51 50.76 48 555 0.39 261.09 47.04 0.19 260.21
เขื่อนแม่กวง      263 71 112 42 97.55 37 186 0.26 143.52 77.16 0.04 91.14
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 99 58 92.43 54 236 0.13 101.22 42.89 0.06 92.42
เขื่อนแควน้อย      939 485 461 49 418.04 45 1,402 1.52 608.50 43.40 1.73 567.54
เขื่อนแม่มอก      110 37 44 40 28.22 26 244 0.02 41.42 16.97 0.02 25.80
รวมภาคเหนือ      24,825 11,975 12,379 50 5,633.92 23 14,173 6.48 8,145.28 57.47 16.58 6,210.73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,565 996 50 896.01 45 2,276 0.99 859.04 37.74 0.06 934.55
เขื่อนลำตะคอง      314 170 360 114 336.93 107 263 1.00 337.49 128.32 0.69 99.97
เขื่อนลำพระเพลิง      155 27 155 100 153.60 99 165 0.25 306.11 185.52 0.17 170.82
เขื่อนน้ำอูน      520 303 249 48 203.58 39 454 0.19 179.07 39.44 0.19 182.99
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 561 1,607 66 1,026.32 42 2,493 4.77 1,563.63 62.72 0.30 120.46
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,837 1,768 90 937.10 48 1,677 0.89 1,214.09 72.40 0 525.85
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 154 94 117.20 71 160 0.13 183.65 114.78 0 68.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 70 66 49 59.85 44 163 0 72.16 44.27 0.11 40.75
เขื่อนลำนางรอง      121 25 100 83 96.93 80 49 0.25 96.21 196.35 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 51 151 107 143.67 102 94 0.69 156.71 166.71 1.01 44.92
เขื่อนน้ำพุง      165 90 89 54 80.89 49 135 0.22 90.36 66.93 0 56.81
เขื่อนลำแซะ      275 94 239 87 231.79 84 197 0.72 232.78 118.16 0.03 62.69
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,843 5,934 71 4,283.87 51 8,126 10.10 5,291.30 65.12 2.56 2,313.49
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 320 764 80 761.30 79 2,322 0.92 833.14 35.88 0.44 187.98
เขื่อนกระเสียว      299 63 202 67 161.61 54 331 0.14 169.53 51.22 0.02 14.72
เขื่อนทับเสลา      160 38 143 89 125.70 79 133 0.20 112.91 84.89 0 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา      15.07/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 421 1,109 78 1,048.61 74 2,786 1.26 1,115.58 40.04 0.46 209.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,461 13,352 75 3,087.44 17 4,651 6.15 3,027.10 65.08 7.99 3,855.98
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,569 4,906 55 1,894.10 21 5,500 8.62 2,399.04 43.62 7.98 4,068.77
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,030 18,259 69 4,981.54 19 10,151 14.77 5,426.14 53.45 15.97 7,924.75
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 76 65 63.82 55 50 0.61 106.97 213.95 0.21 83.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 176 107 162.19 99 211 0.47 257.98 122.27 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 143 207 49 177.32 42 289 0 185.00 64.01 0 68.22
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 201 224 100 219.12 98 310 0.12 276.93 89.33 0.08 204.70
เขื่อนประแสร์      295 141 233 79 213.10 72 276 0 199.24 72.19 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 270 243 82 223.50 76 355 0.08 196.62 55.39 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 913 1,159 76 1,059.05 70 1,491 1.28 1,222.74 82.01 0.29 639.87
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 519 553 78 487.59 69 901 1.86 706.29 78.39 2.16 555.28
เขื่อนปราณบุรี      391 292 364 93 346.40 89 458 1.02 368.06 80.36 0.92 239.25
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,858 3,666 65 2,314.37 41 2,662 3.25 1,941.72 72.94 2.93 1,902.07
เขื่อนบางลาง      1,454 904 945 65 669.16 46 1,575 7.96 1,516.06 96.26 4.01 1,592.63
รวมภาคใต้      8,194 5,573 5,528 67 3,817.52 47 5,596 14.09 4,532.13 80.99 10.02 4,289.23
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,755 44,367 63 20,824.51 29 42,323 47.98 25,733.17 60.80 45.88 21,587.67
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ