รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,884 5,704 42 1,904.22 14 5,566 9.55 2,435.99 43.77 3.00 1,873.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,207 5,778 61 2,928.05 31 5,676 5.12 4,420.72 77.88 8.52 3,243.11
เขื่อนแม่งัด      265 156 144 54 131.84 50 308 0.16 119.28 38.73 0.04 28.21
เขื่อนกิ่วลม      106 54 54 51 50.50 48 555 0.41 260.40 46.92 0.36 259.79
เขื่อนแม่กวง      263 71 111 42 97.19 37 186 0.22 142.99 76.88 0.04 91.06
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 99 58 92.35 54 236 0.13 101.03 42.81 0.06 92.31
เขื่อนแควน้อย      939 486 462 49 419.22 45 1,402 1.22 606.06 43.23 1.73 564.08
เขื่อนแม่มอก      110 37 44 40 28.22 26 244 0.02 41.37 16.95 0.02 25.75
รวมภาคเหนือ      24,825 12,007 12,396 50 5,651.59 23 14,173 16.83 8,127.84 57.35 13.77 6,177.54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,565 996 50 896.01 45 2,276 2.90 857.10 37.66 0.06 934.43
เขื่อนลำตะคอง      314 171 359 114 336.69 107 263 0.72 335.29 127.49 0.46 98.58
เขื่อนลำพระเพลิง      155 29 155 100 153.36 99 165 0.48 305.38 185.08 0.17 170.48
เขื่อนน้ำอูน      520 303 249 48 203.58 39 454 0.16 178.72 39.37 0.16 182.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 564 1,601 66 1,020.30 42 2,493 4.76 1,554.09 62.34 0.30 119.85
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,837 1,766 90 934.40 48 1,677 3.59 1,209.61 72.13 0 525.85
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 154 94 116.88 71 160 0.19 183.28 114.55 0.48 68.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 70 67 49 60.33 45 163 0 72.16 44.27 0.11 40.53
เขื่อนลำนางรอง      121 25 100 83 96.75 80 49 0.26 95.89 195.69 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 51 151 107 144.28 102 94 0.81 155.07 164.96 1.14 42.82
เขื่อนน้ำพุง      165 90 89 54 80.60 49 135 0.08 89.92 66.61 0 56.81
เขื่อนลำแซะ      275 94 238 87 230.98 84 197 0.72 231.60 117.56 0.03 62.63
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,849 5,925 71 4,274.16 51 8,126 14.67 5,268.11 64.83 2.91 2,308.30
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 323 763 79 759.92 79 2,322 0.48 830.13 35.75 0 187.10
เขื่อนกระเสียว      299 63 202 68 162.00 54 331 0.41 169.10 51.09 0.61 14.08
เขื่อนทับเสลา      160 38 142 89 125.31 78 133 0.40 112.62 84.68 0 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา      15.14/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 423 1,107 78 1,047.23 74 2,786 1.29 1,111.85 39.91 0.61 208.08
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,481 13,360 75 3,094.45 17 4,651 3.93 3,012.45 64.77 8.04 3,839.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,590 4,912 55 1,899.56 21 5,500 5.88 2,387.29 43.41 7.97 4,052.85
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,071 18,271 69 4,994.01 19 10,151 9.81 5,399.74 53.19 16.01 7,892.78
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 75 64 62.96 54 50 0.67 105.68 211.37 0.21 83.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 176 108 162.90 99 211 0.24 257.30 121.94 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 144 208 49 177.51 42 289 0 185.00 64.01 0.05 68.17
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 224 100 219.12 98 310 0.22 276.69 89.25 0.38 204.53
เขื่อนประแสร์      295 142 233 79 213.45 72 276 0 199.24 72.19 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 272 243 82 223.50 76 355 0.08 196.46 55.34 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 919 1,159 77 1,059.44 70 1,491 1.21 1,220.37 81.85 0.64 639.22
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 524 553 78 488.03 69 901 1.86 702.39 77.96 1.90 550.96
เขื่อนปราณบุรี      391 293 364 93 346.40 89 458 1.34 366.01 79.91 0.92 237.40
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,861 3,666 65 2,314.37 41 2,662 3.13 1,935.37 72.70 2.82 1,896.35
เขื่อนบางลาง      1,454 904 938 64 661.49 45 1,575 9.15 1,499.95 95.24 3.94 1,584.40
รวมภาคใต้      8,194 5,583 5,521 67 3,810.29 46 5,596 15.48 4,503.72 80.48 9.58 4,269.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,852 44,379 63 20,836.72 29 42,323 59.29 25,631.63 60.56 43.52 21,495.03
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ