รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,931 5,442 40 1,641.66 12 5,566 14.89 2,106.79 37.85 1.00 1,813.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,310 5,825 61 2,975.00 31 5,676 8.73 4,289.79 75.58 6.03 3,078.07
เขื่อนแม่งัด      265 154 141 53 128.55 49 308 0.19 114.31 37.11 0.14 26.63
เขื่อนกิ่วลม      106 56 46 44 42.89 40 555 0.73 242.78 43.74 1.09 249.78
เขื่อนแม่กวง      263 71 105 40 91.11 35 186 0.28 134.97 72.57 0.16 89.97
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.64 55 236 0.15 97.79 41.44 0.15 87.78
เขื่อนแควน้อย      939 498 461 49 418.04 45 1,402 1.79 574.14 40.95 1.73 528.22
เขื่อนแม่มอก      110 41 42 39 26.46 24 244 0.10 38.06 15.60 0.02 24.12
รวมภาคเหนือ      24,825 12,177 12,162 49 5,417.35 22 14,173 26.86 7,598.63 53.61 10.32 5,897.80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,611 939 47 838.68 42 2,276 1.97 776.95 34.14 1.32 925.66
เขื่อนลำตะคอง      314 177 348 111 325.17 103 263 1.41 284.38 108.13 1.51 62.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 32 152 98 150.39 97 165 0.33 263.62 159.77 2.64 136.25
เขื่อนน้ำอูน      520 313 238 46 193.25 37 454 0.42 163.82 36.08 0.42 178.73
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 598 1,325 55 744.28 31 2,493 14.98 1,243.78 49.89 0.30 112.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,862 1,670 85 838.75 43 1,677 0 1,065.14 63.51 9.32 499.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 153 93 116.14 71 160 0.85 168.63 105.40 1.04 54.72
เขื่อนห้วยหลวง      136 76 64 47 56.98 42 163 0.32 64.76 39.73 0.11 38.44
เขื่อนลำนางรอง      121 25 94 77 90.33 74 49 0.42 88.17 179.94 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 52 131 93 123.92 88 94 0.53 113.60 120.85 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 84 51 76.04 46 135 0.21 83.84 62.10 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 105 199 72 192.28 70 197 3.55 191.16 97.04 0.03 61.37
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,993 5,397 64 3,746.21 45 8,126 24.99 4,507.85 55.47 16.69 2,152.63
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 360 675 70 671.60 70 2,322 3.61 730.14 31.44 0.43 184.38
เขื่อนกระเสียว      299 84 189 63 148.89 50 331 0.08 148.85 44.97 0.02 8.70
เขื่อนทับเสลา      160 36 124 77 106.72 67 133 1.00 93.78 70.51 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.84 * 210 **
รวมภาคกลาง      1,419 481 987 70 927.21 65 2,786 4.69 972.77 34.92 0.45 199.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,130 74 2,864.49 16 4,651 18.44 2,694.99 57.94 2.12 3,763.01
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,813 4,795 54 1,783.13 20 5,500 13.52 2,184.59 39.72 2.05 3,979.18
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,394 17,925 67 4,647.62 17 10,151 31.96 4,879.58 48.07 4.17 7,742.19
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 65 64 55 52.37 45 50 0.86 91.25 182.50 0.21 79.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 177 108 163.38 100 211 1.35 243.94 115.61 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 145 202 48 171.59 41 289 0.05 177.63 61.46 0 67.93
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 210 224 100 219.42 98 310 0.42 269.96 87.08 0.08 198.22
เขื่อนประแสร์      295 148 232 79 212.45 72 276 0.06 195.85 70.96 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 275 233 79 213.39 72 355 0.84 186.28 52.47 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,132 75 1,032.60 68 1,491 3.58 1,164.91 78.13 0.29 628.63
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 554 485 68 419.74 59 901 3.89 610.31 67.74 1.73 528.16
เขื่อนปราณบุรี      391 297 306 78 288.85 74 458 1.86 277.93 60.68 0.14 207.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,865 3,563 63 2,211.07 39 2,662 9.58 1,779.21 66.84 2.43 1,849.50
เขื่อนบางลาง      1,454 861 845 58 568.25 39 1,575 6.53 1,325.03 84.13 6.03 1,504.54
รวมภาคใต้      8,194 5,577 5,198 63 3,487.91 43 5,596 21.86 3,992.48 71.35 10.33 4,089.20
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,562 42,801 60 19,258.90 27 42,323 113.94 23,116.22 54.62 42.25 20,710.18
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ