รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,930 5,428 40 1,628.12 12 5,566 10.39 2,091.90 37.58 1.00 1,812.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,312 5,823 61 2,972.95 31 5,676 8.69 4,281.06 75.42 6.00 3,072.04
เขื่อนแม่งัด      265 154 141 53 128.50 49 308 0.17 114.12 37.05 0.14 26.49
เขื่อนกิ่วลม      106 57 47 44 43.25 41 555 0.68 242.06 43.61 1.09 248.69
เขื่อนแม่กวง      263 71 105 40 91.04 35 186 0.38 134.69 72.42 0.25 89.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.64 55 236 0.16 97.64 41.37 0.16 87.63
เขื่อนแควน้อย      939 499 461 49 418.04 45 1,402 1.77 572.36 40.82 1.73 526.49
เขื่อนแม่มอก      110 41 42 38 26.38 24 244 0.10 37.95 15.55 0.02 24.09
รวมภาคเหนือ      24,825 12,179 12,147 49 5,401.92 22 14,173 22.34 7,571.78 53.42 10.39 5,887.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,614 939 47 838.68 42 2,276 1.95 774.98 34.05 1.32 924.34
เขื่อนลำตะคอง      314 177 348 111 325.50 104 263 1.81 282.97 107.59 0.65 61.36
เขื่อนลำพระเพลิง      155 33 154 99 152.77 99 165 0 263.29 159.57 0.43 133.62
เขื่อนน้ำอูน      520 314 238 46 193.25 37 454 0.40 163.40 35.99 0.40 178.31
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 600 1,312 54 730.94 30 2,493 20.16 1,228.80 49.29 0.30 112.12
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,865 1,681 85 849.23 43 1,677 13.67 1,065.14 63.51 10.16 490.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 153 94 116.35 71 160 0.75 167.78 104.86 1.04 53.68
เขื่อนห้วยหลวง      136 77 63 47 56.88 42 163 0.19 64.45 39.54 0.11 38.33
เขื่อนลำนางรอง      121 25 93 77 89.97 74 49 0.78 87.75 179.08 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 52 130 93 123.45 88 94 0.82 113.07 120.28 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 84 51 75.90 46 135 0.35 83.63 61.95 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 106 196 71 188.90 69 197 4.04 187.62 95.24 0.03 61.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,005 5,392 64 3,741.82 45 8,126 44.92 4,482.88 55.17 14.44 2,135.95
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 362 672 70 668.84 70 2,322 5.00 726.53 31.29 0.44 183.95
เขื่อนกระเสียว      299 84 189 63 148.92 50 331 0.11 148.77 44.95 0.02 8.67
เขื่อนทับเสลา      160 36 123 77 105.72 66 133 1.17 92.78 69.76 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.75 * 338 **
รวมภาคกลาง      1,419 483 983 69 923.48 65 2,786 6.28 968.08 34.75 0.46 199.27
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,109 74 2,843.71 16 4,651 18.14 2,676.55 57.55 2.01 3,760.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,824 4,784 54 1,772.39 20 5,500 13.48 2,171.07 39.47 2.01 3,977.13
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,405 17,893 67 4,616.10 17 10,151 31.62 4,847.62 47.76 4.02 7,738.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 64 55 51.71 44 50 0.59 90.39 180.78 0.21 78.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 176 108 162.66 99 211 0.65 242.59 114.97 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 202 48 171.59 41 289 0.32 177.57 61.44 0 67.93
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 210 224 100 219.12 98 310 0.55 269.54 86.95 0.56 198.14
เขื่อนประแสร์      295 148 232 79 212.45 72 276 0.34 195.79 70.94 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 274 232 79 212.62 72 355 0.32 185.44 52.24 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,130 75 1,030.15 68 1,491 2.77 1,161.32 77.89 0.77 628.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 555 483 68 417.70 59 901 5.06 606.42 67.31 1.72 526.43
เขื่อนปราณบุรี      391 295 305 78 287.12 73 458 2.78 276.06 60.28 0.14 206.85
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,865 3,556 63 2,204.24 39 2,662 8.77 1,769.63 66.48 2.99 1,847.07
เขื่อนบางลาง      1,454 859 844 58 567.85 39 1,575 7.32 1,318.50 83.71 6.02 1,498.51
รวมภาคใต้      8,194 5,574 5,187 63 3,476.91 42 5,596 23.93 3,970.61 70.95 10.87 4,078.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,586 42,733 60 19,190.38 27 42,323 131.86 23,002.29 54.35 40.95 20,667.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ