รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,930 5,419 40 1,619.11 12 5,566 13.29 2,081.51 37.40 1.00 1,811.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,314 5,821 61 2,970.91 31 5,676 7.76 4,272.37 75.27 5.06 3,066.04
เขื่อนแม่งัด      265 154 141 53 128.47 49 308 0.17 113.94 36.99 0.03 26.35
เขื่อนกิ่วลม      106 57 47 44 43.66 41 555 0.69 241.37 43.49 1.10 247.60
เขื่อนแม่กวง      263 72 105 40 90.95 35 186 0.31 134.31 72.21 0.24 89.56
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.64 55 236 0.09 97.49 41.31 0.16 87.47
เขื่อนแควน้อย      939 499 461 49 418.04 45 1,402 1.77 570.59 40.70 1.73 524.76
เขื่อนแม่มอก      110 42 42 38 26.30 24 244 0.18 37.85 15.51 0.02 24.07
รวมภาคเหนือ      24,825 12,183 12,136 49 5,391.08 22 14,173 24.26 7,549.43 53.27 9.34 5,877.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,616 939 47 838.68 42 2,276 5.78 773.03 33.96 1.20 923.02
เขื่อนลำตะคอง      314 178 347 110 324.58 103 263 1.39 281.16 106.90 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 33 157 101 155.22 100 165 0 263.29 159.57 0.57 133.19
เขื่อนน้ำอูน      520 316 238 46 193.25 37 454 0.89 163.01 35.90 0.39 177.91
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 602 1,293 53 712.41 29 2,493 14.75 1,208.64 48.48 0.31 111.82
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,862 1,678 85 846.61 43 1,677 0 1,051.47 62.70 10.16 479.87
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 154 94 116.67 71 160 0.64 167.03 104.40 1.04 52.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 77 63 47 56.88 42 163 0.31 64.25 39.42 0.11 38.22
เขื่อนลำนางรอง      121 25 93 76 89.26 74 49 0.98 86.98 177.50 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 53 130 92 122.66 87 94 0.69 112.25 119.41 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 84 51 75.62 46 135 0.21 83.28 61.69 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 108 192 70 185.00 67 197 0.95 183.58 93.19 0.03 61.31
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,010 5,367 64 3,716.84 44 8,126 26.59 4,437.97 54.61 13.81 2,121.51
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 365 668 70 664.70 69 2,322 7.53 721.54 31.07 0.44 183.51
เขื่อนกระเสียว      299 84 189 63 148.92 50 331 0.14 148.66 44.91 0.02 8.65
เขื่อนทับเสลา      160 36 122 76 104.55 65 133 1.34 91.61 68.88 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/8.72 * 504 **
รวมภาคกลาง      1,419 485 978 69 918.17 65 2,786 9.01 961.81 34.52 0.46 198.81
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,098 74 2,833.33 16 4,651 18.53 2,658.41 57.16 0.96 3,758.88
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,835 4,774 54 1,761.66 20 5,500 15.11 2,157.59 39.23 1.00 3,975.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,416 17,872 67 4,594.99 17 10,151 33.64 4,816.00 47.44 1.96 7,734.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 63 54 51.33 44 50 0.65 89.80 179.60 0.20 78.67
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 176 108 162.66 99 211 0.41 241.94 114.66 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 201 48 171.33 41 289 0.32 177.26 61.33 0 67.93
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 210 224 100 219.17 98 310 0.63 268.99 86.77 0.64 197.58
เขื่อนประแสร์      295 148 235 80 214.74 73 276 0.32 195.45 70.82 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 274 232 79 212.37 72 355 0.58 185.12 52.15 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 942 1,131 75 1,031.60 68 1,491 2.91 1,158.56 77.70 0.84 627.58
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 556 479 67 414.06 58 901 4.61 601.36 66.74 1.30 524.71
เขื่อนปราณบุรี      391 295 302 77 284.56 73 458 2.69 273.28 59.67 0.14 206.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,869 3,550 63 2,198.79 39 2,662 16.89 1,760.86 66.15 2.94 1,844.08
เขื่อนบางลาง      1,454 857 843 58 566.65 39 1,575 7.35 1,311.18 83.25 6.03 1,492.49
รวมภาคใต้      8,194 5,577 5,174 63 3,464.06 42 5,596 31.54 3,946.68 70.53 10.41 4,067.99
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,612 42,659 60 19,116.74 27 42,323 127.95 22,870.45 54.04 36.82 20,626.97
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ