รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,926 5,407 40 1,607.10 12 5,566 13.36 2,068.22 37.16 1.00 1,810.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,318 5,819 61 2,968.86 31 5,676 5.63 4,264.61 75.13 4.98 3,060.98
เขื่อนแม่งัด      265 154 141 53 128.33 48 308 0.18 113.77 36.94 0.03 26.31
เขื่อนกิ่วลม      106 58 48 45 44.07 41 555 0.77 240.68 43.37 1.10 246.50
เขื่อนแม่กวง      263 73 105 40 90.93 35 186 0.33 134.00 72.04 0.28 89.31
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.72 55 236 0.11 97.40 41.27 0.18 87.31
เขื่อนแควน้อย      939 500 461 49 418.04 45 1,402 3.84 568.82 40.57 1.73 523.03
เขื่อนแม่มอก      110 42 42 38 26.14 24 244 0.18 37.66 15.44 0.02 24.04
รวมภาคเหนือ      24,825 12,186 12,122 49 5,377.19 22 14,173 24.40 7,525.16 53.10 9.32 5,867.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,619 935 47 834.78 42 2,276 1.86 767.25 33.71 1.20 921.82
เขื่อนลำตะคอง      314 178 346 110 323.45 103 263 1.99 279.77 106.38 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 34 158 102 156.35 101 165 0 263.29 159.57 1.04 132.62
เขื่อนน้ำอูน      520 317 238 46 192.75 37 454 0 162.11 35.71 0.45 177.52
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 1,280 53 699.28 29 2,493 19.84 1,193.89 47.89 0.30 111.51
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,867 1,691 86 859.74 44 1,677 3.14 1,051.47 62.70 10.17 469.71
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 154 94 117.09 71 160 0.96 166.39 104.00 1.04 51.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 77 63 47 56.78 42 163 0.32 63.94 39.23 0.11 38.11
เขื่อนลำนางรอง      121 25 92 76 88.36 73 49 0.62 86.00 175.51 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 53 129 92 122.03 87 94 0.86 111.55 118.67 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 83 51 75.48 46 135 0.21 83.07 61.53 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 109 191 70 184.21 67 197 0.68 182.62 92.70 0.03 61.28
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,025 5,361 64 3,710.30 44 8,126 30.48 4,411.35 54.29 14.34 2,107.70
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 367 661 69 657.80 69 2,322 10.51 714.01 30.75 0 183.07
เขื่อนกระเสียว      299 84 189 63 148.89 50 331 0.32 148.52 44.87 0.02 8.63
เขื่อนทับเสลา      160 36 120 75 103.21 65 133 1.67 90.27 67.87 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.25 * 601 **
รวมภาคกลาง      1,419 487 970 68 909.90 64 2,786 12.50 952.80 34.20 0.02 198.35
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,078 74 2,812.59 16 4,651 25.09 2,639.88 56.76 0.99 3,757.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,842 4,760 54 1,748.28 20 5,500 12.44 2,142.48 38.95 1.03 3,974.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,423 17,838 67 4,560.87 17 10,151 37.53 4,782.36 47.11 2.02 7,732.04
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 63 54 50.88 43 50 0.54 89.15 178.30 0.21 78.47
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 176 108 162.90 99 211 0.68 241.53 114.47 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 201 48 171.06 41 289 0.95 176.94 61.22 0 67.93
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 210 224 100 219.22 98 310 0.65 268.36 86.57 0.71 196.94
เขื่อนประแสร์      295 149 231 78 211.03 72 276 1.02 195.13 70.70 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 274 231 78 211.85 72 355 0.58 184.54 51.98 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,127 74 1,026.94 68 1,491 4.42 1,155.65 77.51 0.92 626.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 558 475 67 410.44 58 901 5.78 596.75 66.23 0.86 523.42
เขื่อนปราณบุรี      391 294 300 77 282.30 72 458 3.32 270.59 59.08 0.14 206.57
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,875 3,537 63 2,185.18 39 2,662 11.85 1,743.97 65.51 3.36 1,841.14
เขื่อนบางลาง      1,454 848 842 58 565.46 39 1,575 8.18 1,303.83 82.78 6.07 1,486.46
รวมภาคใต้      8,194 5,575 5,154 63 3,443.38 42 5,596 29.13 3,915.14 69.96 10.43 4,057.59
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,636 42,571 60 19,028.58 27 42,323 138.46 22,742.46 53.74 37.05 20,590.13
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ