รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,925 5,395 40 1,595.11 12 5,566 14.88 2,054.86 36.92 1.00 1,809.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,320 5,819 61 2,968.86 31 5,676 9.73 4,258.98 75.03 5.00 3,056.00
เขื่อนแม่งัด      265 154 140 53 128.17 48 308 0.20 113.59 36.88 0.07 26.28
เขื่อนกิ่วลม      106 58 48 45 44.39 42 555 0.88 239.91 43.23 1.10 245.40
เขื่อนแม่กวง      263 74 105 40 90.93 35 186 0.35 133.67 71.86 0.59 89.03
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.80 55 236 0.20 97.29 41.23 0.20 87.13
เขื่อนแควน้อย      939 500 459 49 415.98 44 1,402 2.95 564.98 40.30 1.73 521.30
เขื่อนแม่มอก      110 42 42 38 25.98 24 244 0.34 37.48 15.36 0.02 24.02
รวมภาคเหนือ      24,825 12,188 12,108 49 5,363.22 22 14,173 29.53 7,500.76 52.92 9.71 5,858.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,624 935 47 834.78 42 2,276 3.78 765.39 33.63 1.20 920.62
เขื่อนลำตะคอง      314 179 344 110 321.74 102 263 2.24 277.78 105.62 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 35 159 103 157.72 102 165 0.59 263.29 159.57 1.39 131.58
เขื่อนน้ำอูน      520 318 238 46 193.25 37 454 0.49 162.11 35.71 0.49 177.07
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 605 1,262 52 681.05 28 2,493 19.66 1,174.05 47.09 0.30 111.21
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,870 1,699 86 867.65 44 1,677 3.01 1,048.33 62.51 10.05 459.54
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 154 94 117.20 71 160 1.17 165.43 103.40 1.04 50.56
เขื่อนห้วยหลวง      136 78 63 47 56.67 42 163 0.41 63.62 39.03 0.11 38.00
เขื่อนลำนางรอง      121 25 91 75 87.83 72 49 0.80 85.37 174.23 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 53 128 91 121.24 86 94 1.18 110.69 117.75 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 83 51 75.34 46 135 0.21 82.86 61.38 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 111 191 69 183.69 67 197 2.27 181.94 92.36 0.03 61.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,039 5,349 64 3,698.16 44 8,126 35.81 4,380.86 53.91 14.61 2,093.36
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 369 651 68 648.15 68 2,322 10.50 703.50 30.30 0.43 183.07
เขื่อนกระเสียว      299 84 189 63 148.68 50 331 0.74 148.20 44.77 0.02 8.61
เขื่อนทับเสลา      160 36 119 74 101.54 63 133 2.50 88.60 66.62 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.85 * 728 **
รวมภาคกลาง      1,419 489 958 68 898.37 63 2,786 13.74 940.30 33.75 0.45 198.33
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,057 74 2,791.86 16 4,651 26.33 2,614.79 56.22 0.98 3,756.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,849 4,750 54 1,737.59 20 5,500 9.78 2,130.04 38.73 1.05 3,973.09
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,430 17,806 67 4,529.45 17 10,151 36.11 4,744.83 46.74 2.03 7,730.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 63 54 50.55 43 50 0.66 88.61 177.22 0.21 78.26
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 176 108 162.90 99 211 0.63 240.85 114.15 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 200 48 170.16 41 289 0.64 175.98 60.89 0 67.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 210 224 100 219.32 98 310 0.73 267.71 86.36 0.59 196.23
เขื่อนประแสร์      295 149 230 78 209.61 71 276 0.68 194.11 70.33 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 273 231 78 211.35 72 355 1.59 183.96 51.82 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,123 74 1,023.89 68 1,491 4.93 1,151.22 77.21 0.80 625.81
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 559 471 66 405.64 57 901 8.50 590.96 65.59 0.86 522.55
เขื่อนปราณบุรี      391 293 297 76 279.20 71 458 4.70 267.26 58.35 0.14 206.42
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,876 3,529 63 2,177.02 39 2,662 10.14 1,732.12 65.07 3.02 1,837.78
เขื่อนบางลาง      1,454 841 840 58 563.47 39 1,575 5.77 1,295.65 82.26 6.06 1,480.39
รวมภาคใต้      8,194 5,568 5,136 63 3,425.33 42 5,596 29.11 3,885.99 69.44 10.08 4,047.14
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,656 42,481 60 18,938.42 27 42,323 149.23 22,603.96 53.41 37.68 20,553.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ