รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,925 5,382 40 1,581.64 12 5,566 19.27 2,039.98 36.65 1.00 1,808.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,324 5,815 61 2,964.78 31 5,676 9.70 4,249.25 74.86 4.97 3,051.00
เขื่อนแม่งัด      265 154 140 53 128.14 48 308 0.22 113.39 36.82 0.17 26.21
เขื่อนกิ่วลม      106 59 48 45 44.61 42 555 1.01 239.03 43.07 1.11 244.30
เขื่อนแม่กวง      263 74 105 40 91.22 35 186 0.42 133.32 71.68 0.84 88.44
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 116 100 59 93.80 55 236 0.18 97.09 41.14 0.18 86.92
เขื่อนแควน้อย      939 501 458 49 414.80 44 1,402 2.89 562.03 40.09 1.73 519.57
เขื่อนแม่มอก      110 42 42 38 25.66 23 244 0.18 37.14 15.22 0.02 24.00
รวมภาคเหนือ      24,825 12,194 12,089 49 5,344.65 22 14,173 33.87 7,471.23 52.71 10.02 5,848.67
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,630 933 47 832.84 42 2,276 3.76 761.61 33.46 1.20 919.42
เขื่อนลำตะคอง      314 179 342 109 319.77 102 263 3.25 275.54 104.77 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 35 160 103 158.60 102 165 0.91 262.69 159.21 1.83 130.19
เขื่อนน้ำอูน      520 320 238 46 193.25 37 454 0.46 161.63 35.60 0.46 176.59
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 606 1,244 51 662.99 27 2,493 24.55 1,154.39 46.31 0.30 110.91
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,870 1,707 87 875.58 45 1,677 8.25 1,045.32 62.33 10.00 449.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 154 94 117.09 71 160 1.70 164.26 102.66 1.04 49.52
เขื่อนห้วยหลวง      136 78 63 47 56.47 42 163 0.40 63.21 38.78 0.11 37.89
เขื่อนลำนางรอง      121 25 91 75 87.11 72 49 0.62 84.58 172.60 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 54 127 90 120.14 85 94 1.50 109.51 116.50 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 83 50 75.20 46 135 0.35 82.65 61.22 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 112 189 69 181.58 66 197 2.00 179.67 91.21 0.03 61.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,051 5,331 64 3,680.62 44 8,126 47.75 4,345.06 53.47 14.97 2,078.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 371 641 67 638.48 67 2,322 10.07 693.00 29.84 0.44 182.63
เขื่อนกระเสียว      299 84 188 63 148.05 50 331 1.16 147.46 44.55 0.02 8.59
เขื่อนทับเสลา      160 36 116 73 99.04 62 133 4.68 86.10 64.74 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/10.31 * 838 **
รวมภาคกลาง      1,419 491 946 67 885.57 62 2,786 15.91 926.56 33.26 0.46 197.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,581 13,033 73 2,767.71 16 4,651 29.59 2,588.46 55.65 0.95 3,755.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,864 4,742 54 1,729.58 20 5,500 17.69 2,120.26 38.55 0.98 3,972.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,445 17,774 67 4,497.29 17 10,151 47.28 4,708.72 46.39 1.93 7,727.99
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 64 62 53 50.10 43 50 0.77 87.95 175.90 0.21 78.05
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 176 108 162.90 99 211 0.31 240.22 113.85 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 200 48 169.58 40 289 1.27 175.35 60.67 0 67.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 209 224 100 219.22 98 310 0.74 266.98 86.12 0.05 195.63
เขื่อนประแสร์      295 149 229 77 208.55 71 276 1.40 193.43 70.08 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 273 229 78 209.83 71 355 0.57 182.38 51.37 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,120 74 1,020.18 67 1,491 5.06 1,146.31 76.88 0.26 625.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 559 463 65 398.13 56 901 4.69 582.46 64.65 0.26 521.69
เขื่อนปราณบุรี      391 291 292 75 274.73 70 458 5.48 262.57 57.33 0.14 206.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,876 3,522 62 2,170.24 38 2,662 11.26 1,721.98 64.69 2.79 1,834.76
เขื่อนบางลาง      1,454 836 840 58 563.86 39 1,575 6.54 1,289.88 81.90 6.03 1,474.33
รวมภาคใต้      8,194 5,563 5,117 62 3,406.96 42 5,596 27.97 3,856.89 68.92 9.22 4,037.06
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,684 42,378 60 18,835.27 27 42,323 177.84 22,454.77 53.06 36.86 20,515.35
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ