รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,923 5,364 40 1,563.72 12 5,566 19.12 2,020.71 36.30 1.00 1,807.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,324 5,811 61 2,960.69 31 5,676 11.71 4,239.55 74.69 4.93 3,046.03
เขื่อนแม่งัด      265 154 140 53 128.09 48 308 0.24 113.17 36.74 0.14 26.04
เขื่อนกิ่วลม      106 59 48 45 44.70 42 555 1.11 238.02 42.89 1.11 243.19
เขื่อนแม่กวง      263 75 106 40 91.69 35 186 0.44 132.90 71.45 0.71 87.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 100 59 93.80 55 236 0.11 96.91 41.06 0.18 86.74
เขื่อนแควน้อย      939 501 457 49 413.68 44 1,402 3.65 559.13 39.88 1.73 517.84
เขื่อนแม่มอก      110 42 42 38 26.00 24 244 0.68 36.95 15.14 0.02 23.97
รวมภาคเหนือ      24,825 12,194 12,067 49 5,322.37 21 14,173 37.06 7,437.34 52.48 9.82 5,838.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,635 931 47 830.90 42 2,276 1.79 757.85 33.30 1.20 918.22
เขื่อนลำตะคอง      314 179 339 108 316.78 101 263 4.15 272.29 103.53 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 36 161 104 159.60 103 165 1.01 261.79 158.66 2.38 128.36
เขื่อนน้ำอูน      520 322 238 46 193.25 37 454 0.69 161.17 35.50 0.19 176.13
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 608 1,221 50 640.04 26 2,493 19.23 1,129.84 45.32 0.30 110.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,870 1,710 87 878.23 45 1,677 13.54 1,037.07 61.84 10.00 439.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 153 94 116.46 71 160 2.54 162.56 101.60 1.04 48.48
เขื่อนห้วยหลวง      136 78 63 46 56.27 42 163 0.41 62.81 38.53 0.11 37.78
เขื่อนลำนางรอง      121 25 90 74 86.58 71 49 0.60 83.96 171.34 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 54 126 89 118.72 84 94 1.40 108.00 114.90 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 83 50 74.93 45 135 0.21 82.30 60.96 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 113 187 68 179.74 65 197 3.28 177.67 90.19 0.03 61.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,062 5,302 63 3,651.50 44 8,126 48.85 4,297.31 52.88 15.25 2,063.79
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 372 632 66 628.82 66 2,322 8.69 682.93 29.41 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 83 187 63 147.00 49 331 3.11 146.30 44.20 0.02 8.57
เขื่อนทับเสลา      160 36 111 70 94.36 59 133 5.17 81.42 61.22 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/10.42 * 865 **
รวมภาคกลาง      1,419 492 930 66 870.18 61 2,786 16.97 910.65 32.69 0.02 197.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,585 13,005 73 2,740.15 15 4,651 38.34 2,558.87 55.02 1.03 3,755.00
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,871 4,726 53 1,713.60 19 5,500 15.00 2,102.57 38.23 0.99 3,971.06
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,456 17,731 67 4,453.75 17 10,151 53.34 4,661.44 45.92 2.02 7,726.06
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 62 53 49.54 42 50 0.54 87.18 174.37 0.20 77.84
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 177 108 163.14 100 211 0.61 239.91 113.70 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 198 47 168.36 40 289 2.23 174.08 60.23 0 67.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 209 223 100 218.57 98 310 0.94 266.23 85.88 0.05 195.58
เขื่อนประแสร์      295 150 227 77 206.77 70 276 1.74 192.03 69.58 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 272 229 78 209.32 71 355 0.82 181.81 51.21 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 941 1,115 74 1,015.70 67 1,491 6.88 1,141.24 76.54 0.25 624.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 560 459 65 393.82 55 901 7.35 577.77 64.13 0.26 521.43
เขื่อนปราณบุรี      391 289 287 73 269.47 69 458 8.39 257.09 56.13 0.14 206.13
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,878 3,514 62 2,162.10 38 2,662 15.89 1,710.72 64.26 2.03 1,831.97
เขื่อนบางลาง      1,454 836 840 58 563.47 39 1,575 6.55 1,283.34 81.48 6.04 1,468.30
รวมภาคใต้      8,194 5,563 5,099 62 3,388.86 41 5,596 38.18 3,828.92 68.42 8.47 4,027.83
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,707 42,245 60 18,702.36 26 42,323 201.28 22,276.90 52.64 35.83 20,478.48
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ