รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,918 5,334 40 1,533.92 11 5,566 16.07 1,988.35 35.72 1.00 1,805.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,329 5,805 61 2,954.56 31 5,676 12.71 4,221.21 74.37 5.94 3,035.12
เขื่อนแม่งัด      265 153 140 53 127.89 48 308 0.24 112.69 36.59 0.14 25.75
เขื่อนกิ่วลม      106 60 48 46 44.94 42 555 0.90 236.01 42.52 1.39 240.95
เขื่อนแม่กวง      263 75 106 40 92.37 35 186 0.28 132.07 71.01 0.70 86.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 100 59 93.95 55 236 0.28 96.67 40.96 0.28 86.35
เขื่อนแควน้อย      939 502 453 48 409.83 44 1,402 4.52 551.79 39.36 1.73 514.38
เขื่อนแม่มอก      110 42 41 37 25.10 23 244 0.38 36.00 14.76 0.02 23.92
รวมภาคเหนือ      24,825 12,198 12,027 48 5,282.56 21 14,173 35.38 7,374.79 52.03 11.20 5,817.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,643 929 47 828.96 42 2,276 5.64 752.38 33.06 1.20 915.82
เขื่อนลำตะคอง      314 180 330 105 307.49 98 263 10.96 262.57 99.84 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 38 165 107 163.72 106 165 2.58 259.09 157.02 6.60 121.97
เขื่อนน้ำอูน      520 325 238 46 192.75 37 454 1.11 159.37 35.10 0.11 175.83
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 611 1,183 49 602.44 25 2,493 23.78 1,089.08 43.69 0.30 110.01
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,867 1,699 86 867.65 44 1,677 46.21 1,005.17 59.94 3.40 419.95
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 150 91 112.69 69 160 4.26 156.66 97.91 1.04 46.43
เขื่อนห้วยหลวง      136 79 62 46 55.86 41 163 0.56 62.01 38.04 0.11 37.56
เขื่อนลำนางรอง      121 25 85 70 81.76 67 49 5.64 79.03 161.29 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 55 122 87 115.13 82 94 3.10 104.34 111.00 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 83 50 74.51 45 135 0.62 81.74 60.55 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 115 178 65 170.53 62 197 13.95 168.21 85.39 0.03 61.13
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,079 5,224 62 3,573.49 43 8,126 118.41 4,179.65 51.44 12.79 2,032.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 374 610 64 606.74 63 2,322 15.58 660.04 28.43 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 82 177 59 136.50 46 331 14.01 135.58 40.96 0.02 8.53
เขื่อนทับเสลา      160 36 102 64 84.99 53 133 4.85 72.05 54.17 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/10.52 * 889 **
รวมภาคกลาง      1,419 492 888 63 828.23 58 2,786 34.44 867.67 31.14 0.02 197.38
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,577 12,923 73 2,657.68 15 4,651 66.93 2,474.45 53.20 0.99 3,753.04
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,886 4,696 53 1,684.38 19 5,500 20.21 2,069.89 37.63 0.96 3,969.06
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,463 17,619 66 4,342.06 16 10,151 87.14 4,544.34 44.77 1.95 7,722.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 61 52 48.53 41 50 1.33 85.76 171.53 0.21 77.43
เขื่อนหนองปลาไหล      164 101 176 107 162.43 99 211 1.05 238.07 112.83 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 193 46 162.59 39 289 6.93 168.20 58.20 0 67.91
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 209 221 99 216.72 97 310 1.39 264.20 85.23 0.05 195.47
เขื่อนประแสร์      295 150 222 75 202.16 69 276 3.18 188.18 68.18 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 271 227 77 207.08 70 355 2.53 179.43 50.54 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 940 1,099 73 999.51 66 1,491 16.41 1,123.84 75.37 0.26 624.21
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 561 439 62 374.32 53 901 6.70 557.51 61.88 0.26 520.91
เขื่อนปราณบุรี      391 284 269 69 251.12 64 458 17.28 238.30 52.03 0.14 205.85
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,879 3,483 62 2,131.03 38 2,662 29.14 1,674.33 62.90 1.92 1,827.31
เขื่อนบางลาง      1,454 836 841 58 564.66 39 1,575 3.75 1,272.18 80.77 8.02 1,456.17
รวมภาคใต้      8,194 5,560 5,032 61 3,321.13 41 5,596 56.87 3,742.32 66.87 10.34 4,010.24
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,731 41,889 59 18,346.98 26 42,323 348.65 21,832.61 51.59 36.56 20,404.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ