รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,911 5,319 40 1,519.06 11 5,566 13.19 1,972.28 35.43 1.00 1,804.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,331 5,798 61 2,948.44 31 5,676 11.28 4,208.50 74.15 8.59 3,029.18
เขื่อนแม่งัด      265 153 140 53 127.79 48 308 0.23 112.44 36.51 0.02 25.61
เขื่อนกิ่วลม      106 63 49 46 45.43 43 555 0.72 235.11 42.36 1.54 239.56
เขื่อนแม่กวง      263 75 107 41 92.84 35 186 0.46 131.79 70.86 0.70 85.48
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 100 59 93.95 55 236 0 96.39 40.84 0.29 86.08
เขื่อนแควน้อย      939 502 450 48 407.07 43 1,402 5.03 547.26 39.03 1.73 512.65
เขื่อนแม่มอก      110 42 41 37 24.74 22 244 0.47 35.62 14.60 0.02 23.90
รวมภาคเหนือ      24,825 12,193 12,004 48 5,259.32 21 14,173 31.38 7,339.39 51.78 13.89 5,806.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,646 925 47 825.09 42 2,276 7.51 746.74 32.81 1.20 914.62
เขื่อนลำตะคอง      314 180 319 102 296.63 94 263 16.15 251.61 95.67 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 38 169 109 167.72 108 165 5.48 256.51 155.46 9.89 115.38
เขื่อนน้ำอูน      520 327 237 46 191.75 37 454 0.62 158.26 34.86 0.12 175.72
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 613 1,161 48 580.23 24 2,493 25.93 1,065.30 42.73 0.30 109.71
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,867 1,657 84 825.72 42 1,677 21.89 958.96 57.18 0.28 416.55
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 146 89 109.49 67 160 3.30 152.40 95.25 1.04 45.39
เขื่อนห้วยหลวง      136 80 62 46 55.46 41 163 0.36 61.45 37.70 0.11 37.45
เขื่อนลำนางรอง      121 25 80 66 76.17 63 49 6.26 73.39 149.78 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 55 119 84 112.02 79 94 6.03 101.25 107.71 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 82 50 73.96 45 135 0.62 81.12 60.09 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 115 164 60 156.66 57 197 19.09 154.26 78.31 0.03 61.10
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,088 5,121 61 3,470.90 41 8,126 113.24 4,061.25 49.98 12.97 2,019.45
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 375 595 62 591.56 62 2,322 18.34 644.46 27.75 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 82 163 54 122.60 41 331 12.40 121.57 36.73 0.02 8.51
เขื่อนทับเสลา      160 36 97 61 80.14 50 133 8.27 67.20 50.53 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.42 * 635 **
รวมภาคกลาง      1,419 493 854 60 794.30 56 2,786 39.01 833.23 29.91 0.02 197.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,577 12,854 72 2,589.21 15 4,651 74.46 2,407.52 51.76 1.99 3,752.05
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,889 4,678 53 1,665.85 19 5,500 21.16 2,049.68 37.27 1.96 3,968.10
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,466 17,532 66 4,255.06 16 10,151 95.62 4,457.20 43.91 3.95 7,720.15
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 56 47 43.48 37 50 1.00 84.43 168.87 0.20 77.23
เขื่อนหนองปลาไหล      164 101 175 107 161.95 99 211 1.52 237.01 112.33 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 186 44 155.71 37 289 25.55 161.27 55.80 0 67.91
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 208 220 98 215.43 96 310 1.32 262.82 84.78 1.43 195.42
เขื่อนประแสร์      295 150 219 74 198.61 67 276 7.52 185.00 67.03 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 271 224 76 204.62 69 355 3.69 176.90 49.83 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 940 1,079 71 979.80 65 1,491 40.60 1,107.43 74.27 1.63 623.96
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 562 433 61 368.00 52 901 9.50 550.81 61.13 0.26 520.65
เขื่อนปราณบุรี      391 284 252 64 233.98 60 458 16.36 221.02 48.26 0.14 205.70
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,879 3,456 61 2,104.13 37 2,662 49.50 1,645.19 61.80 1.07 1,825.39
เขื่อนบางลาง      1,454 834 845 58 569.05 39 1,575 6.61 1,268.43 80.54 8.10 1,448.15
รวมภาคใต้      8,194 5,559 4,986 61 3,275.16 40 5,596 81.97 3,685.45 65.86 9.57 3,999.89
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,739 41,577 59 18,034.54 25 42,323 401.82 21,483.95 50.76 42.03 20,367.50
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ