รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,901 5,307 39 1,507.19 11 5,566 8.76 1,959.09 35.20 1.00 1,803.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,333 5,796 61 2,946.40 31 5,676 9.66 4,197.22 73.95 9.01 3,020.59
เขื่อนแม่งัด      265 152 140 53 127.59 48 308 0.22 112.22 36.43 0.02 25.59
เขื่อนกิ่วลม      106 61 50 47 46.24 44 555 0.85 234.38 42.23 1.58 238.02
เขื่อนแม่กวง      263 75 107 41 93.13 35 186 0.29 131.33 70.61 0.68 84.78
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 100 59 94.25 55 236 0.19 96.39 40.84 0.27 85.79
เขื่อนแควน้อย      939 501 447 48 403.78 43 1,402 4.75 542.24 38.68 1.73 510.92
เขื่อนแม่มอก      110 42 40 37 24.29 22 244 0.56 35.15 14.40 0.02 23.88
รวมภาคเหนือ      24,825 12,183 11,988 48 5,242.87 21 14,173 25.28 7,308.02 51.56 14.31 5,792.80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,651 919 46 819.30 41 2,276 5.57 739.23 32.48 1.20 913.42
เขื่อนลำตะคอง      314 180 303 96 280.55 89 263 18.66 235.46 89.53 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 40 174 112 172.10 111 165 15.93 251.03 152.14 9.36 105.48
เขื่อนน้ำอูน      520 329 236 45 191.25 37 454 1.13 157.63 34.72 0.13 175.59
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 614 1,137 47 555.85 23 2,493 20.80 1,039.37 41.69 0.30 109.41
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,870 1,636 83 804.99 41 1,677 16.57 937.07 55.88 0.26 416.27
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 144 88 107.26 65 160 2.48 149.10 93.19 1.04 44.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 81 62 46 55.26 41 163 0.55 61.09 37.48 0.11 37.34
เขื่อนลำนางรอง      121 25 73 60 69.93 58 49 9.08 67.13 137.01 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 55 113 80 105.94 75 94 16.60 95.21 101.29 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 81 49 73.41 44 135 0.62 80.50 59.63 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 116 144 52 137.13 50 197 7.49 135.18 68.62 0.03 61.07
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,102 5,023 60 3,372.97 40 8,126 115.48 3,948.00 48.58 12.43 2,006.46
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 376 577 60 573.62 60 2,322 22.47 626.12 26.96 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 81 150 50 110.30 37 331 7.80 109.17 32.98 0.02 8.49
เขื่อนทับเสลา      160 36 89 56 71.87 45 133 4.53 58.93 44.31 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/8.3 * 428 **
รวมภาคกลาง      1,419 493 816 57 755.79 53 2,786 34.80 794.22 28.51 0.02 197.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,569 12,776 72 2,510.77 14 4,651 67.29 2,333.06 50.16 1.99 3,750.06
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,896 4,659 53 1,647.37 19 5,500 42.19 2,028.52 36.88 2.01 3,966.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,466 17,435 66 4,158.14 16 10,151 109.48 4,361.58 42.97 4.00 7,716.20
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 62 55 47 42.68 36 50 3.11 83.44 166.87 0.21 77.03
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 174 107 160.99 98 211 3.94 235.50 111.61 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 147 160 38 130.21 31 289 21.02 135.72 46.96 0.02 67.91
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 208 220 98 215.58 96 310 1.70 261.50 84.35 1.61 193.99
เขื่อนประแสร์      295 151 211 71 190.71 65 276 6.99 177.48 64.30 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 270 220 75 200.99 68 355 6.17 173.21 48.79 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 939 1,041 69 941.16 62 1,491 42.93 1,066.85 71.55 1.84 622.33
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 565 424 60 358.87 51 901 5.75 541.30 60.08 0.26 520.40
เขื่อนปราณบุรี      391 284 235 60 217.76 56 458 9.06 204.66 44.69 0.14 205.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,881 3,408 60 2,056.03 36 2,662 47.41 1,595.69 59.94 2.01 1,824.32
เขื่อนบางลาง      1,454 833 847 58 570.65 39 1,575 4.89 1,261.82 80.12 7.99 1,440.05
รวมภาคใต้      8,194 5,562 4,914 60 3,203.31 39 5,596 67.11 3,603.47 64.39 10.40 3,990.33
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,746 41,217 58 17,674.24 25 42,323 395.08 21,082.14 49.81 43.00 20,325.46
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ