รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,884 5,300 39 1,499.78 11 5,566 8.75 1,950.33 35.04 1.00 1,802.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,335 5,796 61 2,946.40 31 5,676 11.66 4,187.56 73.78 8.97 3,011.58
เขื่อนแม่งัด      265 152 140 53 127.39 48 308 0.22 111.99 36.36 0.14 25.56
เขื่อนกิ่วลม      106 62 51 48 46.97 44 555 0.70 233.53 42.08 1.70 236.44
เขื่อนแม่กวง      263 74 108 41 93.56 36 186 0.44 131.04 70.45 0.46 84.10
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 101 59 94.33 55 236 0.21 96.20 40.76 0.29 85.52
เขื่อนแควน้อย      939 501 444 47 400.75 43 1,402 5.58 537.48 38.34 1.73 509.19
เขื่อนแม่มอก      110 43 39 36 23.14 21 244 1.64 34.58 14.17 0.02 23.85
รวมภาคเหนือ      24,825 12,168 11,977 48 5,232.32 21 14,173 29.20 7,282.71 51.38 14.31 5,778.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,657 915 46 815.44 41 2,276 1.80 733.66 32.23 1.80 912.22
เขื่อนลำตะคอง      314 180 284 90 261.48 83 263 9.83 216.80 82.43 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 41 158 102 156.33 101 165 11.82 235.11 142.49 9.45 96.12
เขื่อนน้ำอูน      520 330 235 45 190.25 37 454 0.15 156.50 34.47 0.15 175.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 616 1,118 46 536.61 22 2,493 18.40 1,018.57 40.86 0.50 109.11
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,870 1,621 82 789.54 40 1,677 8.56 920.50 54.89 0 416.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 143 87 105.85 65 160 4.79 146.62 91.64 0.60 43.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 61 45 54.85 40 163 0.95 60.54 37.14 0.11 37.23
เขื่อนลำนางรอง      121 25 64 53 60.86 50 49 2.12 58.05 118.47 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 55 96 68 88.84 63 94 4.29 78.61 83.63 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 81 49 72.86 44 135 0.34 79.88 59.17 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 117 136 49 128.65 47 197 2.79 127.69 64.82 0.03 61.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,113 4,912 59 3,261.56 39 8,126 65.84 3,832.53 47.16 12.64 1,994.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 377 555 58 551.54 57 2,322 19.71 603.65 26.00 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 80 143 48 102.56 34 331 8.11 101.36 30.62 0.02 8.47
เขื่อนทับเสลา      160 36 84 53 67.34 42 133 3.65 54.40 40.90 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.4 * 288 **
รวมภาคกลาง      1,419 493 781 55 721.44 51 2,786 31.47 759.41 27.26 0.02 197.32
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,565 12,704 72 2,439.42 14 4,651 49.02 2,265.77 48.72 1.97 3,748.07
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,900 4,620 52 1,607.91 18 5,500 29.03 1,986.33 36.12 2.06 3,964.13
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,465 17,324 65 4,047.33 15 10,151 78.05 4,252.10 41.89 4.03 7,712.20
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 52 44 39.78 34 50 2.05 80.33 160.66 0.21 76.82
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 171 105 157.65 96 211 1.91 231.56 109.74 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 147 139 33 109.26 26 289 6.72 114.69 39.69 0.02 67.88
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 207 220 98 215.53 96 310 1.69 259.80 83.81 1.06 192.38
เขื่อนประแสร์      295 151 203 69 183.36 62 276 3.52 170.49 61.77 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 270 214 73 194.88 66 355 2.36 167.04 47.05 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 938 1,000 66 900.46 59 1,491 18.25 1,023.91 68.67 1.29 620.48
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 568 419 59 353.50 50 901 14.06 535.55 59.44 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 226 58 208.84 53 458 7.94 195.59 42.71 0.14 205.41
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,882 3,362 60 2,010.95 36 2,662 31.53 1,548.28 58.16 2.22 1,822.31
เขื่อนบางลาง      1,454 826 850 58 573.85 39 1,575 4.46 1,256.93 79.81 7.96 1,432.06
รวมภาคใต้      8,194 5,559 4,858 59 3,147.14 38 5,596 57.99 3,536.35 63.19 10.32 3,979.92
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,737 40,853 58 17,310.25 24 42,323 280.80 20,687.01 48.88 42.61 20,282.42
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ