รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,868 5,292 39 1,492.37 11 5,566 5.78 1,941.58 34.88 1.00 1,801.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,335 5,794 61 2,944.36 31 5,676 12.29 4,175.90 73.57 5.52 3,002.61
เขื่อนแม่งัด      265 151 140 53 127.31 48 308 0.18 111.77 36.29 0.17 25.42
เขื่อนกิ่วลม      106 63 52 49 47.96 45 555 0.71 232.83 41.95 1.71 234.75
เขื่อนแม่กวง      263 74 108 41 93.63 36 186 0.30 130.61 70.22 0.47 83.64
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 101 59 94.40 56 236 0.19 95.99 40.67 0.27 85.23
เขื่อนแควน้อย      939 501 440 47 396.90 42 1,402 4.52 531.90 37.94 1.73 507.46
เขื่อนแม่มอก      110 43 38 35 22.13 20 244 0.05 32.94 13.50 0.05 23.83
รวมภาคเหนือ      24,825 12,151 11,964 48 5,219.06 21 14,173 24.02 7,253.52 51.18 10.92 5,764.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,662 915 46 815.44 41 2,276 7.59 731.86 32.16 1.20 910.42
เขื่อนลำตะคอง      314 180 272 87 249.55 79 263 4.85 206.97 78.70 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 42 155 100 153.67 99 165 9.88 223.28 135.32 2.56 86.67
เขื่อนน้ำอูน      520 332 235 45 190.25 37 454 0.19 156.35 34.44 0.19 175.31
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 617 1,101 45 519.95 21 2,493 18.23 1,000.17 40.12 0.50 108.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,873 1,613 82 781.85 40 1,677 3.42 911.94 54.38 0 416.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 139 85 101.70 62 160 1.97 141.83 88.65 0 42.71
เขื่อนห้วยหลวง      136 82 61 45 54.04 40 163 0.36 59.59 36.56 0.11 37.12
เขื่อนลำนางรอง      121 25 62 51 58.76 48 49 2.70 55.93 114.14 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 91 64 83.90 60 94 2.34 74.32 79.06 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 81 49 72.59 44 135 0.21 79.54 58.92 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 116 133 48 125.50 46 197 2.07 124.90 63.40 0.03 61.01
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,126 4,858 58 3,207.20 38 8,126 53.81 3,766.68 46.35 4.59 1,981.39
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 378 535 56 532.22 55 2,322 12.80 583.94 25.15 0 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 80 134 45 94.40 32 331 4.09 93.25 28.17 0.02 8.45
เขื่อนทับเสลา      160 36 81 50 63.69 40 133 2.21 50.75 38.16 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.49 * 301 **
รวมภาคกลาง      1,419 494 750 53 690.31 49 2,786 19.10 727.94 26.13 0.02 197.30
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,554 12,657 71 2,392.00 13 4,651 31.10 2,216.75 47.66 1.92 3,746.10
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,900 4,594 52 1,581.65 18 5,500 21.04 1,957.30 35.59 2.00 3,962.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,454 17,251 65 3,973.65 15 10,151 52.14 4,174.05 41.12 3.92 7,708.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 50 43 37.94 32 50 0.68 78.28 156.56 0.20 76.61
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 170 104 156.22 95 211 0.73 229.65 108.84 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 133 32 102.60 24 289 1.17 107.98 37.36 0.02 67.86
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 207 219 98 214.93 96 310 2.82 258.11 83.26 0.35 191.32
เขื่อนประแสร์      295 150 199 68 179.48 61 276 2.75 166.97 60.50 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 268 212 72 192.59 65 355 1.88 164.68 46.39 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 935 983 65 883.76 58 1,491 10.03 1,005.67 67.45 0.57 619.19
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 572 405 57 339.55 48 901 17.02 521.50 57.88 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 219 56 201.05 51 458 8.60 187.66 40.97 0.46 205.27
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,884 3,334 59 1,981.96 35 2,662 33.25 1,516.75 56.98 2.77 1,820.09
เขื่อนบางลาง      1,454 821 854 59 577.46 40 1,575 3.82 1,252.47 79.52 13.39 1,424.10
รวมภาคใต้      8,194 5,560 4,810 59 3,100.02 38 5,596 62.69 3,478.38 62.16 16.62 3,969.60
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,721 40,616 57 17,074.00 24 42,323 221.79 20,406.24 48.22 36.64 20,239.82
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ