รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,873 5,288 39 1,487.93 11 5,566 11.73 1,935.80 34.78 1.00 1,800.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,345 5,788 61 2,938.24 31 5,676 8.68 4,163.61 73.35 5.99 2,997.09
เขื่อนแม่งัด      265 150 139 53 127.30 48 308 0.19 111.59 36.23 0.18 25.25
เขื่อนกิ่วลม      106 63 53 49 48.96 46 555 0.64 232.12 41.82 1.72 233.04
เขื่อนแม่กวง      263 73 108 41 94.06 36 186 0.29 130.31 70.06 0.46 83.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 117 101 59 94.48 56 236 0.19 95.80 40.59 0.27 84.96
เขื่อนแควน้อย      939 501 437 47 394.15 42 1,402 3.33 527.38 37.62 1.91 505.73
เขื่อนแม่มอก      110 43 38 35 22.13 20 244 0.27 32.89 13.48 0.27 23.78
รวมภาคเหนือ      24,825 12,166 11,952 48 5,207.25 21 14,173 25.32 7,229.50 51.01 11.80 5,753.25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,665 910 46 809.69 41 2,276 5.69 724.27 31.82 1.20 909.22
เขื่อนลำตะคอง      314 180 266 85 243.67 77 263 5.28 202.12 76.85 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 43 148 95 146.34 94 165 3.48 213.40 129.33 3.24 84.12
เขื่อนน้ำอูน      520 334 235 45 190.25 37 454 0.34 156.16 34.40 0.34 175.12
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 619 1,084 45 503.46 21 2,493 15.73 981.94 39.39 0.50 108.11
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,867 1,611 82 779.29 40 1,677 11.07 908.52 54.18 0 416.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 137 83 99.75 61 160 0.43 139.86 87.41 0.50 42.71
เขื่อนห้วยหลวง      136 83 60 45 53.84 40 163 1.58 59.23 36.34 0.11 37.01
เขื่อนลำนางรอง      121 25 60 49 56.10 46 49 0.60 53.23 108.64 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 89 63 81.56 58 94 2.39 71.98 76.57 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 80 49 72.45 44 135 0.34 79.33 58.76 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 115 130 47 123.40 45 197 3.92 122.83 62.35 0.03 60.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,129 4,810 57 3,159.80 38 8,126 50.85 3,712.87 45.69 5.92 1,976.81
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 378 523 54 519.80 54 2,322 10.48 571.14 24.60 0.44 182.20
เขื่อนกระเสียว      299 79 130 44 90.40 30 331 4.68 89.16 26.94 0.02 8.43
เขื่อนทับเสลา      160 36 78 49 61.48 38 133 1.08 48.54 36.50 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.74 * 336 **
รวมภาคกลาง      1,419 493 732 52 671.68 47 2,786 16.24 708.84 25.44 0.46 197.28
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,542 12,630 71 2,364.95 13 4,651 31.41 2,185.65 46.99 2.03 3,744.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,907 4,575 52 1,563.33 18 5,500 15.84 1,936.26 35.20 2.07 3,960.07
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,450 17,205 65 3,928.28 15 10,151 47.25 4,121.91 40.61 4.10 7,704.25
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 50 42 37.46 32 50 0.69 77.60 155.19 0.21 76.41
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 170 104 156.22 95 211 1.20 228.92 108.49 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 132 31 101.52 24 289 2.34 106.81 36.96 0.02 67.84
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 205 217 97 212.50 95 310 1.28 255.29 82.35 0.35 190.97
เขื่อนประแสร์      295 150 196 67 176.39 60 276 1.97 164.22 59.50 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 266 210 71 190.78 65 355 0.97 162.80 45.86 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 931 974 64 874.87 58 1,491 8.45 995.64 66.78 0.58 618.62
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 573 388 55 322.64 45 901 15.97 504.47 55.99 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 211 54 192.97 49 458 16.08 179.06 39.10 0.46 204.82
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,885 3,303 59 1,951.81 35 2,662 32.94 1,483.50 55.73 2.62 1,817.32
เขื่อนบางลาง      1,454 812 863 59 587.15 40 1,575 4.27 1,248.65 79.28 13.50 1,410.71
รวมภาคใต้      8,194 5,554 4,765 58 3,054.57 37 5,596 69.26 3,415.68 61.04 16.58 3,952.99
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,722 40,439 57 16,896.45 24 42,323 217.37 20,184.44 47.69 39.44 20,203.20
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ