รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,884 5,278 39 1,477.58 11 5,566 14.63 1,924.07 34.57 1.00 1,799.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,365 5,786 61 2,936.20 31 5,676 8.72 4,154.93 73.20 6.04 2,991.10
เขื่อนแม่งัด      265 149 139 53 127.29 48 308 0.20 111.40 36.17 0.19 25.07
เขื่อนกิ่วลม      106 64 54 50 50.05 47 555 0.88 231.49 41.71 1.74 231.32
เขื่อนแม่กวง      263 73 108 41 94.06 36 186 0.31 130.01 69.90 0.48 82.71
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 101 59 94.55 56 236 0.12 95.61 40.51 0.27 84.70
เขื่อนแควน้อย      939 500 436 46 392.78 42 1,402 3.65 524.06 37.38 1.73 503.82
เขื่อนแม่มอก      110 43 38 35 22.13 20 244 0.45 32.62 13.37 0.27 23.51
รวมภาคเหนือ      24,825 12,195 11,939 48 5,194.64 21 14,173 28.96 7,204.19 50.83 11.72 5,741.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,668 906 46 805.85 41 2,276 1.82 718.58 31.57 1.20 908.02
เขื่อนลำตะคอง      314 180 261 83 238.64 76 263 4.26 196.84 74.85 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 44 148 95 146.10 94 165 3.51 209.92 127.23 1.37 80.88
เขื่อนน้ำอูน      520 335 235 45 190.25 37 454 0.51 155.81 34.32 0.51 174.78
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 621 1,068 44 487.13 20 2,493 15.57 966.21 38.76 0.49 107.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,862 1,600 81 769.07 39 1,677 16.64 897.45 53.52 0.55 416.01
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 137 83 99.85 61 160 0.39 139.43 87.15 0.46 42.21
เขื่อนห้วยหลวง      136 84 59 44 52.43 39 163 0.37 57.65 35.37 0.11 36.90
เขื่อนลำนางรอง      121 25 59 49 55.54 46 49 1.42 52.63 107.41 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 86 61 79.21 56 94 3.22 69.59 74.03 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 91 80 49 72.18 44 135 0.21 78.99 58.51 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 115 127 46 119.62 44 197 2.26 118.91 60.36 0.03 60.95
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,131 4,766 57 3,115.87 37 8,126 50.18 3,662.01 45.07 4.72 1,970.89
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 378 513 53 510.14 53 2,322 11.62 560.66 24.15 0.44 181.75
เขื่อนกระเสียว      299 78 126 42 85.81 29 331 3.00 84.48 25.52 0.02 8.42
เขื่อนทับเสลา      160 36 77 48 60.40 38 133 1.07 47.46 35.68 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/8.41 * 448 **
รวมภาคกลาง      1,419 491 716 50 656.35 46 2,786 15.69 692.60 24.86 0.46 196.82
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,527 12,600 71 2,334.57 13 4,651 28.94 2,154.24 46.32 1.97 3,742.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,911 4,562 51 1,550.27 18 5,500 18.35 1,920.42 34.92 2.00 3,958.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,438 17,162 65 3,884.84 15 10,151 47.29 4,074.66 40.14 3.97 7,700.15
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 49 42 36.98 32 50 0.85 76.91 153.82 0.21 76.20
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 169 103 155.74 95 211 0.90 227.73 107.93 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 146 129 31 99.26 24 289 1.17 104.47 36.15 0.02 67.82
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 204 216 96 211.61 94 310 1.35 254.01 81.94 1.32 190.61
เขื่อนประแสร์      295 148 194 66 174.07 59 276 1.19 162.25 58.79 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 265 209 71 189.88 64 355 1.42 161.83 45.59 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 925 967 64 867.54 57 1,491 6.88 987.20 66.21 1.55 618.03
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 574 372 52 306.78 43 901 10.61 488.50 54.22 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 195 50 177.41 45 458 12.41 162.98 35.59 0.46 204.36
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,887 3,273 58 1,921.81 34 2,662 46.16 1,450.56 54.49 3.06 1,814.70
เขื่อนบางลาง      1,454 803 873 60 596.49 41 1,575 6.27 1,244.38 79.01 13.51 1,397.21
รวมภาคใต้      8,194 5,547 4,713 58 3,002.49 37 5,596 75.45 3,346.42 59.80 17.03 3,936.41
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,727 40,264 57 16,721.73 24 42,323 224.45 19,967.08 47.18 39.45 20,163.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ