รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,879 5,264 39 1,464.29 11 5,566 8.72 1,909.44 34.31 1.00 1,798.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,382 5,784 61 2,934.17 31 5,676 18.70 4,146.21 73.05 5.83 2,985.06
เขื่อนแม่งัด      265 149 139 53 127.28 48 308 0.21 111.20 36.11 0.20 24.88
เขื่อนกิ่วลม      106 64 54 51 50.89 48 555 0.85 230.60 41.55 1.75 229.58
เขื่อนแม่กวง      263 73 108 41 94.28 36 186 0.36 129.71 69.73 0.60 82.23
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 101 59 94.71 56 236 0.19 95.49 40.46 0.27 84.43
เขื่อนแควน้อย      939 499 434 46 390.85 42 1,402 4.09 520.40 37.12 1.34 502.09
เขื่อนแม่มอก      110 42 38 34 21.95 20 244 0.09 32.17 13.18 0.27 23.24
รวมภาคเหนือ      24,825 12,207 11,923 48 5,178.42 21 14,173 33.21 7,175.22 50.63 11.26 5,729.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,673 906 46 805.85 41 2,276 5.64 716.76 31.49 1.20 906.82
เขื่อนลำตะคอง      314 178 257 82 234.28 75 263 5.99 192.59 73.23 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 44 145 94 143.96 93 165 1.46 206.41 125.10 3.44 79.51
เขื่อนน้ำอูน      520 337 235 45 190.25 37 454 0.52 155.31 34.21 0.52 174.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 624 1,054 43 473.28 19 2,493 26.80 950.64 38.13 0.50 107.12
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,859 1,585 81 753.83 38 1,677 17.00 880.81 52.52 3.51 415.46
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 137 84 99.94 61 160 0.45 139.04 86.90 0.52 41.75
เขื่อนห้วยหลวง      136 85 59 43 52.22 39 163 0.36 57.28 35.14 0.11 36.79
เขื่อนลำนางรอง      121 25 58 47 54.13 45 49 1.70 51.21 104.52 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 83 59 75.76 54 94 1.97 66.37 70.60 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 90 80 49 72.04 44 135 0.34 78.78 58.36 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 114 124 45 117.10 43 197 6.38 116.65 59.21 0.03 60.92
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,137 4,723 56 3,072.64 37 8,126 68.61 3,611.85 44.45 9.83 1,966.17
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 377 502 52 499.34 52 2,322 10.64 549.04 23.64 0.44 181.32
เขื่อนกระเสียว      299 76 123 41 82.90 28 331 3.09 81.48 24.62 0.02 8.40
เขื่อนทับเสลา      160 36 76 48 59.33 37 133 1.08 46.39 34.88 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.12 * 576 **
รวมภาคกลาง      1,419 489 702 49 641.57 45 2,786 14.81 676.91 24.30 0.46 196.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,508 12,573 71 2,307.61 13 4,651 39.27 2,125.30 45.70 2.02 3,740.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,911 4,547 51 1,534.63 17 5,500 18.33 1,902.07 34.58 2.02 3,956.00
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,419 17,119 64 3,842.24 14 10,151 57.60 4,027.37 39.67 4.04 7,696.18
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 48 41 36.34 31 50 0.62 76.06 152.11 0.22 75.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 101 169 103 155.50 95 211 0.89 226.83 107.50 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 145 128 31 98.16 23 289 5.47 103.30 35.74 0.02 67.79
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 216 97 211.66 94 310 1.35 252.66 81.50 1.32 189.30
เขื่อนประแสร์      295 146 193 65 172.52 58 276 1.94 161.06 58.36 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 262 208 71 188.53 64 355 1.64 160.42 45.19 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 916 962 64 862.71 57 1,491 11.91 980.33 65.75 1.56 616.48
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 573 361 51 296.28 42 901 12.27 477.89 53.04 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 183 47 165.45 42 458 7.48 150.57 32.87 0.46 203.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,887 3,231 57 1,879.03 33 2,662 46.78 1,404.40 52.76 1.43 1,811.64
เขื่อนบางลาง      1,454 793 880 61 603.85 42 1,575 5.87 1,238.11 78.61 13.56 1,383.70
รวมภาคใต้      8,194 5,536 4,655 57 2,944.61 36 5,596 72.40 3,270.97 58.45 15.45 3,919.39
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,704 40,085 57 16,542.19 23 42,323 258.54 19,742.65 46.65 42.60 20,124.33
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ