รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,866 5,257 39 1,456.92 11 5,566 13.14 1,900.72 34.15 1.00 1,797.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,392 5,772 61 2,921.94 31 5,676 8.89 4,127.51 72.72 6.21 2,979.23
เขื่อนแม่งัด      265 148 139 53 127.27 48 308 0.22 111.00 36.04 0.04 24.69
เขื่อนกิ่วลม      106 65 55 52 51.79 49 555 0.87 229.76 41.40 1.76 227.84
เขื่อนแม่กวง      263 74 109 41 94.56 36 186 0.36 129.35 69.54 0.89 81.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 101 59 94.78 56 236 0.22 95.30 40.38 0.29 84.16
เขื่อนแควน้อย      939 498 431 46 388.10 41 1,402 4.50 516.31 36.83 0 500.75
เขื่อนแม่มอก      110 42 38 35 22.13 20 244 0.36 32.08 13.15 0.27 22.97
รวมภาคเหนือ      24,825 12,204 11,902 48 5,157.49 21 14,173 28.56 7,142.03 50.39 10.46 5,718.50
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,678 902 46 802.02 41 2,276 7.56 711.12 31.24 1.20 905.62
เขื่อนลำตะคอง      314 176 251 80 228.31 73 263 12.57 186.60 70.95 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 45 147 95 145.39 94 165 3.89 204.95 124.21 4.84 76.07
เขื่อนน้ำอูน      520 339 235 45 190.25 37 454 1.06 154.79 34.09 0.56 173.75
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 625 1,029 42 448.19 18 2,493 26.39 923.84 37.06 0.51 106.62
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,856 1,573 80 741.19 38 1,677 13.87 863.81 51.51 5.47 411.95
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 137 84 100.04 61 160 0.62 138.59 86.62 0.70 41.23
เขื่อนห้วยหลวง      136 86 59 43 52.02 38 163 0.58 56.92 34.92 0.11 36.68
เขื่อนลำนางรอง      121 25 56 46 52.45 43 49 2.60 49.52 101.06 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 81 57 73.70 52 94 3.53 64.40 68.51 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 90 80 48 71.77 44 135 0.34 78.44 58.10 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 114 118 43 110.60 40 197 5.63 110.27 55.98 0.03 60.89
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,143 4,666 56 3,015.93 36 8,126 78.64 3,543.25 43.60 13.42 1,956.34
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 376 492 51 489.35 51 2,322 13.69 538.40 23.19 0 180.88
เขื่อนกระเสียว      299 75 120 40 79.90 27 331 3.03 78.39 23.68 0.02 8.38
เขื่อนทับเสลา      160 36 75 47 58.25 36 133 1.62 45.31 34.07 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.54 * 660 **
รวมภาคกลาง      1,419 486 688 48 627.50 44 2,786 18.34 662.10 23.77 0.02 195.91
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,484 12,539 71 2,273.95 13 4,651 50.96 2,086.03 44.85 2.01 3,738.16
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,918 4,531 51 1,519.02 17 5,500 23.49 1,883.74 34.25 2.02 3,953.98
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,403 17,070 64 3,792.97 14 10,151 74.45 3,969.77 39.11 4.03 7,692.14
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 48 41 35.94 31 50 0.62 75.44 150.88 0.22 75.77
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 169 103 155.27 95 211 1.67 225.94 107.08 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 144 123 29 92.76 22 289 9.64 97.83 33.85 0.02 67.77
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 200 216 97 211.66 94 310 2.07 251.31 81.07 2.03 187.98
เขื่อนประแสร์      295 146 190 64 170.19 58 276 3.10 159.12 57.65 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 260 206 70 186.96 63 355 1.63 158.78 44.73 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 910 952 63 852.78 56 1,491 18.73 968.42 64.95 2.27 614.92
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 574 349 49 284.12 40 901 13.45 465.63 51.68 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 176 45 158.43 41 458 9.62 143.09 31.24 0.46 203.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,885 3,186 56 1,834.00 33 2,662 22.13 1,357.62 51.00 1.35 1,810.21
เขื่อนบางลาง      1,454 784 888 61 611.64 42 1,575 5.44 1,232.24 78.24 13.58 1,370.14
รวมภาคใต้      8,194 5,527 4,599 56 2,888.19 35 5,596 50.64 3,198.58 57.16 15.39 3,903.94
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,672 39,877 56 16,334.86 23 42,323 269.36 19,484.15 46.04 45.59 20,081.75
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ