รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,851 5,245 39 1,445.13 11 5,566 17.53 1,887.58 33.91 1.00 1,796.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,398 5,770 61 2,919.91 31 5,676 14.67 4,118.62 72.56 3.86 2,973.02
เขื่อนแม่งัด      265 148 139 53 127.09 48 308 0.24 110.78 35.97 0 24.65
เขื่อนกิ่วลม      106 66 56 53 52.68 50 555 0.90 228.89 41.24 1.73 226.08
เขื่อนแม่กวง      263 75 109 42 95.14 36 186 0.37 128.99 69.35 0.90 80.74
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 118 101 59 94.86 56 236 0.14 95.09 40.29 0.29 83.87
เขื่อนแควน้อย      939 496 427 45 383.64 41 1,402 5.08 511.81 36.51 0 500.75
เขื่อนแม่มอก      110 42 38 34 22.04 20 244 0.36 31.72 13.00 0.27 22.70
รวมภาคเหนือ      24,825 12,193 11,885 48 5,140.49 21 14,173 39.29 7,113.48 50.19 8.05 5,708.04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,684 896 45 796.30 40 2,276 5.51 703.56 30.91 1.20 904.42
เขื่อนลำตะคอง      314 176 239 76 215.96 69 263 20.05 174.03 66.17 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 46 148 95 146.34 94 165 6.36 201.07 121.86 3.74 71.23
เขื่อนน้ำอูน      520 341 235 45 189.75 36 454 1.19 153.72 33.86 0.19 173.19
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 629 1,005 41 423.51 17 2,493 25.97 897.45 36.00 0.50 106.11
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,856 1,565 80 733.64 37 1,677 10.51 849.94 50.68 2.13 406.48
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 137 84 100.14 61 160 0.30 137.97 86.23 1.05 40.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 87 58 43 51.62 38 163 0.79 56.34 34.57 0.11 36.57
เขื่อนลำนางรอง      121 24 53 44 49.89 41 49 4.36 46.92 95.76 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 56 77 55 70.20 50 94 6.34 60.87 64.76 0 20.54
เขื่อนน้ำพุง      165 90 80 48 71.50 43 135 0.34 78.10 57.85 0 56.73
เขื่อนลำแซะ      275 113 112 41 105.09 38 197 18.73 104.64 53.12 0.03 60.86
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,154 4,604 55 2,953.94 35 8,126 100.45 3,464.61 42.64 8.95 1,942.92
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 375 479 50 476.03 50 2,322 13.68 524.71 22.60 0 180.88
เขื่อนกระเสียว      299 74 117 39 76.96 26 331 5.15 75.36 22.77 0.02 8.36
เขื่อนทับเสลา      160 36 74 46 56.63 35 133 2.70 43.69 32.85 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/9.57 * 666 **
รวมภาคกลาง      1,419 485 670 47 609.62 43 2,786 21.53 643.76 23.11 0.02 195.89
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,469 12,489 70 2,223.58 13 4,651 59.99 2,035.07 43.76 3.01 3,736.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,918 4,510 51 1,498.26 17 5,500 21.83 1,860.25 33.82 3.01 3,951.96
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,387 16,999 64 3,721.84 14 10,151 81.82 3,895.32 38.37 6.02 7,688.11
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 59 48 41 35.54 30 50 1.03 74.82 149.64 0.21 75.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 168 102 154.31 94 211 1.57 224.27 106.29 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 143 113 27 83.20 20 289 8.54 88.19 30.52 0.02 67.75
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 199 216 97 211.66 94 310 2.17 249.24 80.40 2.03 185.95
เขื่อนประแสร์      295 146 187 63 166.71 57 276 2.33 156.02 56.53 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 257 205 69 185.39 63 355 3.63 157.15 44.27 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 904 936 62 836.81 55 1,491 19.27 949.69 63.69 2.26 612.65
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 576 336 47 270.77 38 901 25.95 452.18 50.19 0 520.14
เขื่อนปราณบุรี      391 284 167 43 149.32 38 458 8.62 133.47 29.14 0.46 203.00
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,887 3,165 56 1,813.53 32 2,662 14.14 1,335.49 50.17 2.35 1,808.86
เขื่อนบางลาง      1,454 770 896 62 619.90 43 1,575 5.82 1,226.80 77.89 12.77 1,356.56
รวมภาคใต้      8,194 5,516 4,564 56 2,853.52 35 5,596 54.53 3,147.94 56.25 15.58 3,888.56
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,639 39,659 56 16,116.22 23 42,323 316.89 19,214.80 45.40 40.88 20,036.17
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ