รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,818 5,052 38 1,251.57 9 5,566 17.53 1,674.58 30.09 3.00 1,779.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,447 5,650 59 2,800.47 29 5,676 22.79 3,947.11 69.54 6.06 2,926.70
เขื่อนแม่งัด      265 146 135 51 123.09 47 308 1.06 105.51 34.26 0.16 23.43
เขื่อนกิ่วลม      106 69 57 54 53.35 50 555 1.10 217.54 39.20 0.99 214.06
เขื่อนแม่กวง      263 78 109 41 94.71 36 186 0.96 124.51 66.94 0.04 77.42
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 101 59 94.55 56 236 0.29 92.13 39.04 0.29 81.22
เขื่อนแควน้อย      939 510 346 37 302.72 32 1,402 7.27 430.74 30.72 0.27 500.75
เขื่อนแม่มอก      110 38 34 31 18.12 16 244 0.37 25.15 10.31 0.29 20.05
รวมภาคเหนือ      24,825 12,227 11,483 46 4,738.58 19 14,173 51.37 6,617.27 46.69 11.10 5,623.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,714 816 41 716.28 36 2,276 5.39 607.76 26.70 1.16 893.26
เขื่อนลำตะคอง      314 174 186 59 163.20 52 263 3.38 120.99 46.00 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 40 103 66 101.66 66 165 1.33 141.39 85.69 1.73 55.58
เขื่อนน้ำอูน      520 356 227 44 182.25 35 454 0.23 139.18 30.66 0.23 166.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 640 713 29 131.55 5 2,493 23.90 591.49 23.73 0.30 102.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,845 1,533 78 701.16 36 1,677 0.83 789.11 47.06 0 385.71
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 128 78 91.44 56 160 4.20 120.00 75.00 0 31.47
เขื่อนห้วยหลวง      136 92 50 37 43.73 32 163 1.40 46.91 28.78 0.11 35.58
เขื่อนลำนางรอง      121 23 31 25 27.33 23 49 0.91 24.08 49.14 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 53 44 31 36.73 26 94 1.03 28.22 30.02 0.04 20.40
เขื่อนน้ำพุง      165 89 74 45 66.21 40 135 0.46 72.06 53.38 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 106 60 22 52.53 19 197 1.73 54.84 27.84 0.03 60.59
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,182 3,965 47 2,314.07 28 8,126 44.79 2,736.03 33.67 3.60 1,874.32
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 441 384 40 380.57 40 2,322 8.09 426.14 18.35 0 180.88
เขื่อนกระเสียว      299 71 80 27 40.40 14 331 2.27 38.08 11.50 0.02 8.19
เขื่อนทับเสลา      160 36 51 32 34.34 21 133 1.92 21.40 16.09 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.33 * 278 **
รวมภาคกลาง      1,419 549 515 36 455.31 32 2,786 12.28 485.62 17.43 0.02 195.72
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,316 12,143 68 1,877.99 11 4,651 24.38 1,642.43 35.31 5.92 3,693.03
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,977 4,241 48 1,228.88 14 5,500 22.02 1,551.56 28.21 3.92 3,918.88
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,292 16,384 62 3,106.87 12 10,151 46.40 3,193.99 31.46 9.84 7,611.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 55 40 34 27.55 24 50 0.72 64.90 129.80 0.23 73.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 94 157 96 143.02 87 211 0.75 206.44 97.84 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 126 89 21 59.04 14 289 0.29 63.37 21.93 0.20 67.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 183 215 96 210.68 94 310 1.91 223.69 72.16 0.05 161.69
เขื่อนประแสร์      295 141 172 58 151.94 52 276 0.90 144.57 52.38 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 242 179 61 159.19 54 355 1.77 130.38 36.73 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 841 851 56 751.42 50 1,491 6.34 833.35 55.89 0.48 586.61
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 602 277 39 212.38 30 901 2.06 389.81 43.26 0.43 516.68
เขื่อนปราณบุรี      391 276 147 37 128.94 33 458 0.83 108.81 23.76 0.23 198.80
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,875 3,117 55 1,765.19 31 2,662 10.80 1,262.64 47.43 2.90 1,787.11
เขื่อนบางลาง      1,454 741 959 66 682.54 47 1,575 5.17 1,175.70 74.65 13.74 1,243.84
รวมภาคใต้      8,194 5,494 4,499 55 2,789.05 34 5,596 18.86 2,936.96 52.48 17.30 3,746.43
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,586 37,698 53 14,155.30 20 42,323 180.04 16,803.22 39.70 42.34 19,638.09
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ