รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,824 5,023 37 1,222.85 9 5,566 35.93 1,639.39 29.45 3.00 1,773.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,463 5,614 59 2,764.30 29 5,676 26.68 3,897.59 68.67 5.99 2,914.63
เขื่อนแม่งัด      265 146 134 51 121.68 46 308 0.49 103.79 33.70 0.19 23.10
เขื่อนกิ่วลม      106 70 56 53 52.94 50 555 1.10 215.14 38.76 0.99 212.07
เขื่อนแม่กวง      263 79 108 41 93.56 36 186 0.56 123.16 66.21 0.23 77.31
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 101 59 94.48 56 236 0.37 91.47 38.76 0.29 80.63
เขื่อนแควน้อย      939 511 334 36 290.72 31 1,402 5.13 417.14 29.75 1.30 499.18
เขื่อนแม่มอก      110 38 33 30 17.40 16 244 1.76 23.85 9.77 0.32 19.46
รวมภาคเหนือ      24,825 12,252 11,403 46 4,657.93 19 14,173 72.02 6,511.53 45.94 12.31 5,599.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,722 811 41 710.84 36 2,276 5.33 598.81 26.31 1.16 890.94
เขื่อนลำตะคอง      314 173 176 56 153.50 49 263 8.85 110.98 42.20 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 40 103 66 101.66 66 165 5.69 137.96 83.61 1.73 52.14
เขื่อนน้ำอูน      520 359 227 44 182.25 35 454 0.27 138.12 30.42 0.77 165.59
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 643 668 27 86.94 4 2,493 19.49 544.29 21.83 0.29 101.62
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,856 1,535 78 703.64 36 1,677 6.11 788.28 47.01 2.89 384.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 121 74 83.64 51 160 3.22 112.15 70.10 0 31.47
เขื่อนห้วยหลวง      136 92 49 36 42.31 31 163 0.57 45.14 27.69 0.11 35.36
เขื่อนลำนางรอง      121 23 29 24 25.85 21 49 0.21 22.53 45.98 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 53 42 30 35.11 25 94 0.27 26.61 28.31 0.04 20.31
เขื่อนน้ำพุง      165 89 74 45 65.56 40 135 0.45 71.28 52.80 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 105 57 21 49.98 18 197 0.71 52.22 26.51 0.03 60.53
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,206 3,892 47 2,241.28 27 8,126 51.17 2,648.37 32.59 7.02 1,865.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 437 365 38 361.70 38 2,322 14.74 406.64 17.51 0 180.88
เขื่อนกระเสียว      299 71 77 26 36.74 12 331 2.32 34.28 10.36 0.02 8.15
เขื่อนทับเสลา      160 36 46 29 29.16 18 133 4.04 16.22 12.20 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.89 * 217 **
รวมภาคกลาง      1,419 544 488 34 427.60 30 2,786 21.10 457.14 16.41 0.02 195.68
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,285 12,107 68 1,841.81 10 4,651 22.52 1,591.57 34.22 6.02 3,681.17
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,980 4,209 48 1,196.57 14 5,500 22.03 1,510.02 27.45 4.07 3,910.95
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,265 16,315 61 3,038.38 11 10,151 44.55 3,101.59 30.55 10.09 7,592.12
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 54 39 33 26.58 23 50 0.79 63.48 126.97 0.23 73.18
เขื่อนหนองปลาไหล      164 94 156 95 142.59 87 211 1.61 204.59 96.96 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 126 88 21 58.01 14 289 1.17 62.20 21.52 0.02 67.49
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 182 210 94 205.81 92 310 3.91 218.67 70.54 0.04 161.58
เขื่อนประแสร์      295 141 169 57 149.03 51 276 2.57 142.43 51.61 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 239 173 59 153.66 52 355 4.70 124.73 35.13 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 837 835 55 735.68 49 1,491 14.75 816.10 54.74 0.29 585.65
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 608 275 39 209.55 30 901 2.58 385.95 42.84 0.43 515.82
เขื่อนปราณบุรี      391 281 145 37 127.88 33 458 0.61 107.19 23.40 0.19 198.38
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,872 3,102 55 1,750.01 31 2,662 18.46 1,241.03 46.62 3.02 1,781.29
เขื่อนบางลาง      1,454 742 976 67 699.94 48 1,575 5.11 1,165.39 73.99 13.77 1,216.36
รวมภาคใต้      8,194 5,503 4,498 55 2,787.38 34 5,596 26.76 2,899.56 51.81 17.41 3,711.85
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,607 37,431 53 13,888.25 20 42,323 230.35 16,434.29 38.83 47.14 19,550.57
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ