รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,723 4,784 36 984.30 7 5,566 46.64 1,381.06 24.81 2.00 1,755.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,457 5,437 57 2,587.24 27 5,676 37.15 3,680.95 64.85 5.01 2,878.89
เขื่อนแม่งัด      265 145 126 47 113.38 43 308 0.80 94.97 30.83 0.11 22.62
เขื่อนกิ่วลม      106 68 56 53 52.31 49 555 1.27 207.17 37.33 1.28 205.92
เขื่อนแม่กวง      263 79 105 40 90.75 35 186 1.44 119.20 64.08 0.17 76.45
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 99 59 93.26 55 236 0.27 88.52 37.51 0.27 78.90
เขื่อนแควน้อย      939 508 320 34 276.87 29 1,402 6.99 395.22 28.19 2.16 491.20
เขื่อนแม่มอก      110 38 29 26 12.60 11 244 0.65 17.43 7.14 0.02 17.84
รวมภาคเหนือ      24,825 12,138 10,956 44 4,210.71 17 14,173 95.21 5,984.52 42.22 11.02 5,527.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,739 787 40 687.45 35 2,276 7.11 564.58 24.81 1.76 883.35
เขื่อนลำตะคอง      314 167 142 45 119.47 38 263 3.10 78.72 29.93 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 35 89 57 87.53 56 165 1.36 115.75 70.15 1.22 43.52
เขื่อนน้ำอูน      520 368 231 44 185.75 36 454 0.53 135.18 29.77 0.53 159.20
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 648 530 22 -51.16 -2 2,493 21.02 398.95 16.00 0.30 99.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,935 1,500 76 669.08 34 1,677 10.52 739.36 44.09 0 379.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 99 61 62.23 38 160 8.09 90.62 56.64 0 31.47
เขื่อนห้วยหลวง      136 94 45 34 38.88 29 163 0.78 40.60 24.91 0.11 34.70
เขื่อนลำนางรอง      121 21 28 23 24.45 20 49 0.46 20.95 42.75 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 49 39 28 32.00 23 94 1.59 23.18 24.66 0.04 20.04
เขื่อนน้ำพุง      165 88 71 43 62.76 38 135 0.69 68.11 50.45 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 96 52 19 44.90 16 197 1.18 47.15 23.93 0.03 60.35
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,292 3,614 43 2,014.50 24 8,126 56.43 2,323.15 28.59 3.99 1,834.92
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 430 227 24 223.94 23 2,322 34.86 264.38 11.39 0.87 178.69
เขื่อนกระเสียว      299 68 68 23 28.15 9 331 0.72 25.27 7.63 0.02 8.04
เขื่อนทับเสลา      160 36 39 24 22.10 14 133 0.24 9.16 6.89 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.49/5.99 * 113 **
รวมภาคกลาง      1,419 535 334 24 274.19 19 2,786 35.82 298.81 10.73 0.89 193.38
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,156 12,002 68 1,736.96 10 4,651 27.50 1,428.08 30.70 10.04 3,634.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,988 4,105 46 1,093.25 12 5,500 23.26 1,368.77 24.89 8.03 3,876.73
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,143 16,107 61 2,830.21 11 10,151 50.76 2,796.85 27.55 18.07 7,511.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 51 35 30 22.88 20 50 1.10 58.46 116.91 0.22 71.85
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 151 92 137.55 84 211 2.09 191.54 90.78 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 122 78 19 48.30 12 289 2.19 52.06 18.01 0.02 67.36
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 175 187 83 182.50 81 310 6.46 194.27 62.67 0.05 160.71
เขื่อนประแสร์      295 137 150 51 129.68 44 276 4.62 125.37 45.42 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 226 156 53 136.57 46 355 2.93 107.24 30.21 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 804 757 50 657.48 43 1,491 19.39 728.94 48.89 0.29 583.32
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 595 262 37 196.62 28 901 3.56 369.00 40.95 1.30 511.93
เขื่อนปราณบุรี      391 287 138 35 120.62 31 458 2.12 98.63 21.53 0.19 197.26
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,874 3,037 54 1,685.93 30 2,662 7.84 1,160.51 43.60 2.54 1,766.65
เขื่อนบางลาง      1,454 750 1,009 69 733.11 50 1,575 13.92 1,119.92 71.11 12.00 1,138.48
รวมภาคใต้      8,194 5,505 4,447 54 2,736.28 33 5,596 27.44 2,748.06 49.11 16.03 3,614.32
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,416 36,215 51 12,723.37 18 42,323 285.05 14,880.33 35.16 50.29 19,264.91
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ