รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,693 4,740 35 939.96 7 5,566 47.79 1,334.42 23.97 2.00 1,753.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,459 5,406 57 2,555.73 27 5,676 54.59 3,643.80 64.20 4.93 2,873.88
เขื่อนแม่งัด      265 145 125 47 112.69 43 308 0.54 94.17 30.57 0.15 22.51
เขื่อนกิ่วลม      106 68 56 53 52.32 49 555 1.32 205.90 37.10 1.31 204.64
เขื่อนแม่กวง      263 78 104 39 89.53 34 186 0.74 117.75 63.31 0.04 76.28
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 120 99 59 93.26 55 236 0.18 88.25 37.40 0.26 78.63
เขื่อนแควน้อย      939 507 315 34 272.04 29 1,402 5.04 388.23 27.69 2.02 489.04
เขื่อนแม่มอก      110 37 28 25 11.97 11 244 0.47 16.77 6.87 0.02 17.82
รวมภาคเหนือ      24,825 12,107 10,872 44 4,127.50 17 14,173 110.67 5,889.29 41.55 10.73 5,516.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,742 782 40 682.10 34 2,276 1.75 557.47 24.49 1.15 881.59
เขื่อนลำตะคอง      314 166 139 44 116.36 37 263 4.93 75.61 28.75 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 31 89 57 87.42 56 165 1.30 114.39 69.33 1.04 42.30
เขื่อนน้ำอูน      520 369 231 44 185.75 36 454 0.78 134.65 29.66 0.28 158.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 648 510 21 -71.01 -3 2,493 15.03 377.93 15.16 0.30 99.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,938 1,491 76 659.30 34 1,677 12.91 728.84 43.46 0 379.59
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 51 91 56 54.16 33 160 2.72 82.53 51.58 0.05 31.47
เขื่อนห้วยหลวง      136 94 45 33 38.27 28 163 0.37 39.82 24.43 0.11 34.59
เขื่อนลำนางรอง      121 19 27 23 24.01 20 49 0.63 20.49 41.81 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 46 37 27 30.48 22 94 0.58 21.59 22.97 0.02 20.00
เขื่อนน้ำพุง      165 88 70 43 62.14 38 135 0.68 67.42 49.94 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 90 51 18 43.78 16 197 1.68 45.96 23.33 0.03 60.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,281 3,563 43 1,983.77 24 8,126 43.36 2,266.70 27.89 2.98 1,830.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 428 193 20 190.05 20 2,322 37.15 229.52 9.88 0 177.82
เขื่อนกระเสียว      299 67 68 23 27.50 9 331 0.82 24.55 7.42 0.02 8.03
เขื่อนทับเสลา      160 36 39 24 21.86 14 133 0.54 8.92 6.71 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      16.34/5.84 * 96 **
รวมภาคกลาง      1,419 531 299 21 239.41 17 2,786 38.51 262.99 9.44 0.02 192.50
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,125 11,986 68 1,720.63 10 4,651 25.89 1,400.58 30.11 9.95 3,624.91
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,980 4,091 46 1,078.63 12 5,500 28.04 1,345.51 24.46 7.99 3,868.70
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,106 16,076 60 2,799.26 11 10,151 53.93 2,746.09 27.05 17.94 7,493.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 50 34 29 22.00 19 50 0.60 57.35 114.71 0.20 71.63
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 150 91 136.23 83 211 1.46 189.45 89.79 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 97 76 18 46.19 11 289 0.07 49.87 17.26 0.02 67.34
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 173 181 81 176.12 79 310 3.23 187.81 60.59 0.05 160.66
เขื่อนประแสร์      295 134 145 49 124.68 42 276 1.07 120.75 43.75 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 216 153 52 133.70 45 355 2.10 104.31 29.38 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 762 739 49 638.92 42 1,491 8.53 709.54 47.59 0.27 583.03
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 587 260 37 195.37 28 901 3.56 365.43 40.56 1.72 510.63
เขื่อนปราณบุรี      391 283 136 35 118.68 30 458 2.33 96.50 21.07 0.19 197.07
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,868 3,032 54 1,680.94 30 2,662 10.11 1,152.67 43.30 4.82 1,764.11
เขื่อนบางลาง      1,454 751 1,008 69 731.32 50 1,575 17.06 1,106.00 70.22 12.02 1,126.48
รวมภาคใต้      8,194 5,490 4,437 54 2,726.31 33 5,596 33.06 2,720.60 48.62 18.75 3,598.29
รวมทั้งประเทศ 70,926 47,277 35,986 51 12,515.17 18 42,323 288.06 14,595.21 34.49 50.69 19,214.63
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ