รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,557 4,580 34 780.07 6 5,566 13.11 1,145.37 20.58 6.00 1,726.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,376 5,213 55 2,363.02 25 5,676 37.48 3,410.91 60.09 8.00 2,838.05
เขื่อนแม่งัด      265 142 123 47 110.94 42 308 0.25 91.58 29.74 0.20 21.68
เขื่อนกิ่วลม      106 64 58 55 54.51 51 555 1.02 197.20 35.53 1.01 193.75
เขื่อนแม่กวง      263 78 102 39 88.30 34 186 0.51 112.65 60.56 1.09 72.71
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 98 58 92.28 54 236 0.31 86.75 36.76 0.16 78.11
เขื่อนแควน้อย      939 492 291 31 248.46 26 1,402 12.82 351.46 25.07 2.94 475.98
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.02 13.55 5.55 0.02 17.65
รวมภาคเหนือ      24,825 11,857 10,491 42 3,746.49 15 14,173 65.52 5,409.47 38.17 19.42 5,424.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,684 768 39 667.92 34 2,276 0 528.09 23.20 2.23 871.04
เขื่อนลำตะคอง      314 161 103 33 80.22 26 263 0.84 40.12 15.25 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 43 28 41.47 27 165 1.35 66.22 40.14 0.37 39.45
เขื่อนน้ำอูน      520 367 228 44 182.75 35 454 0.17 127.53 28.09 1.67 154.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 638 473 19 -107.88 -4 2,493 3.80 332.99 13.36 0.30 97.43
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,829 1,263 64 431.61 22 1,677 9.46 495.81 29.57 0 379.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 62 38 25.47 16 160 1.61 52.65 32.91 0.98 30.38
เขื่อนห้วยหลวง      136 93 44 32 37.02 27 163 0.26 37.41 22.95 0.11 33.82
เขื่อนลำนางรอง      121 15 20 17 16.91 14 49 0.09 13.26 27.06 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 40 28 20 21.43 15 94 0.11 13.32 14.17 0.04 19.88
เขื่อนน้ำพุง      165 89 61 37 52.56 32 135 1.08 57.44 42.55 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 76 42 15 35.17 13 197 0.42 35.05 17.79 0.81 57.90
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,069 3,135 37 1,592.53 19 8,126 19.19 1,799.89 22.15 6.51 1,806.36
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 384 67 7 64.32 7 2,322 1.83 99.07 4.27 1.31 175.20
เขื่อนกระเสียว      299 64 65 22 24.60 8 331 0.46 21.22 6.41 0.02 7.90
เขื่อนทับเสลา      160 36 35 22 18.04 11 133 0.08 5.10 3.83 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.31/5.25 * 50 **
รวมภาคกลาง      1,419 484 167 12 106.96 8 2,786 2.37 125.39 4.50 1.33 189.75
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,925 11,904 67 1,639.21 9 4,651 20.13 1,233.94 26.53 9.98 3,554.85
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,886 3,975 45 962.84 11 5,500 13.47 1,169.38 21.26 8.10 3,812.58
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,811 15,879 60 2,602.05 10 10,151 33.60 2,403.32 23.68 18.08 7,367.43
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 47 31 26 18.74 16 50 1.17 52.66 105.32 0.21 70.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 142 87 128.56 79 211 1.56 177.01 83.89 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 63 74 18 44.13 11 289 0.73 47.34 16.38 0.02 67.18
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 157 133 59 128.08 57 310 2.47 138.97 44.83 0.13 160.01
เขื่อนประแสร์      295 124 131 44 110.65 38 276 1.05 109.50 39.67 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 178 121 41 101.11 34 355 0.23 71.28 20.08 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 654 631 42 531.27 35 1,491 7.21 596.76 40.02 0.36 580.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 584 223 31 158.17 22 901 1.24 317.94 35.29 2.25 500.54
เขื่อนปราณบุรี      391 268 124 32 106.07 27 458 1.93 80.56 17.59 0.71 194.18
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,805 2,842 50 1,490.60 26 2,662 5.72 944.51 35.48 3.01 1,748.36
เขื่อนบางลาง      1,454 758 1,006 69 729.98 50 1,575 9.08 1,033.76 65.64 8.95 1,056.47
รวมภาคใต้      8,194 5,415 4,195 51 2,484.82 30 5,596 17.97 2,376.77 42.47 14.92 3,499.55
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,289 34,499 49 11,064.12 16 42,323 145.86 12,711.60 30.03 60.62 18,868.27
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ