รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,482 4,541 34 740.99 6 5,566 20.28 1,081.00 19.42 6.00 1,702.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,308 5,132 54 2,282.45 24 5,676 34.48 3,287.01 57.91 10.98 2,797.19
เขื่อนแม่งัด      265 141 122 46 110.20 42 308 0.27 90.41 29.35 0.20 21.25
เขื่อนกิ่วลม      106 64 59 56 55.55 52 555 1.17 193.85 34.93 1.17 189.36
เขื่อนแม่กวง      263 78 105 40 90.97 35 186 0.49 110.56 59.44 0.94 68.25
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 112 98 58 91.75 54 236 0.68 85.24 36.12 0.30 77.14
เขื่อนแควน้อย      939 465 269 29 226.40 24 1,402 7.77 317.61 22.65 2.94 464.22
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.11 13.45 5.51 0.02 17.55
รวมภาคเหนือ      24,825 11,687 10,352 42 3,607.22 15 14,173 65.25 5,179.13 36.54 22.55 5,337.43
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,535 773 39 673.22 34 2,276 1.21 521.01 22.89 2.23 862.12
เขื่อนลำตะคอง      314 159 101 32 77.80 25 263 0.38 37.25 14.16 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 26 40 26 38.36 25 165 0.41 61.11 37.04 0.78 37.16
เขื่อนน้ำอูน      520 343 232 45 186.75 36 454 0.54 125.53 27.65 1.05 148.55
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 625 463 19 -118.45 -5 2,493 3.76 317.85 12.75 0.30 96.23
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,840 1,241 63 409.68 21 1,677 7.18 469.47 27.99 0 378.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 58 36 21.31 13 160 0.80 47.46 29.66 0 29.40
เขื่อนห้วยหลวง      136 84 43 32 36.86 27 163 0.09 36.56 22.43 0.11 33.38
เขื่อนลำนางรอง      121 14 20 17 16.77 14 49 0.08 13.04 26.61 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 38 27 19 19.66 14 94 0 11.43 12.16 0.04 19.72
เขื่อนน้ำพุง      165 88 57 34 48.52 29 135 0.82 53.17 39.39 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 72 43 16 35.99 13 197 0.34 32.89 16.69 0.82 54.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,874 3,097 37 1,564.92 19 8,126 15.61 1,726.77 21.25 5.33 1,782.57
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 309 61 6 57.60 6 2,322 0 86.72 3.73 1.30 169.98
เขื่อนกระเสียว      299 65 63 21 23.10 8 331 0.66 19.46 5.88 0.02 7.83
เขื่อนทับเสลา      160 36 34 21 17.34 11 133 0.24 4.40 3.31 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.42/5.25 * 50 **
รวมภาคกลาง      1,419 410 158 11 98.04 7 2,786 0.90 110.58 3.97 1.32 184.46
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,786 11,888 67 1,622.97 9 4,651 7.72 1,168.15 25.12 9.98 3,514.81
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,795 3,937 44 924.73 10 5,500 15.78 1,096.65 19.94 8.06 3,780.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,581 15,825 59 2,547.70 10 10,151 23.50 2,264.80 22.31 18.04 7,295.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 45 28 24 16.34 14 50 0.68 49.38 98.76 0.21 69.31
เขื่อนหนองปลาไหล      164 85 138 84 124.14 76 211 1.97 169.64 80.40 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 58 70 17 39.92 10 289 0.44 42.78 14.80 0.02 67.03
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 149 126 56 121.89 54 310 0.73 131.65 42.47 0.11 158.94
เขื่อนประแสร์      295 124 124 42 104.11 35 276 0.57 104.54 37.88 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 165 120 41 100.94 34 355 0.23 70.58 19.88 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 626 607 40 507.34 33 1,491 4.62 568.57 38.13 0.34 578.68
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 596 226 32 161.37 23 901 0.26 313.21 34.76 1.72 492.42
เขื่อนปราณบุรี      391 277 122 31 104.08 27 458 0.27 75.51 16.49 0.71 191.33
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,789 2,837 50 1,485.77 26 2,662 4.31 928.09 34.86 4.01 1,737.95
เขื่อนบางลาง      1,454 758 983 68 706.96 49 1,575 24.93 973.90 61.84 9.06 1,020.15
รวมภาคใต้      8,194 5,420 4,169 51 2,458.18 30 5,596 29.77 2,290.71 40.93 15.50 3,441.85
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,598 34,207 48 10,783.40 15 42,323 139.65 12,140.56 28.69 63.08 18,620.16
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ