รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,324 4,510 34 710.14 5 5,566 15.54 1,009.96 18.15 6.00 1,666.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,138 4,992 52 2,142.24 23 5,676 25.85 3,068.40 54.06 13.98 2,722.43
เขื่อนแม่งัด      265 139 122 46 109.31 41 308 0.19 88.58 28.76 0 20.33
เขื่อนกิ่วลม      106 67 61 57 57.27 54 555 0.71 186.72 33.64 1.78 180.52
เขื่อนแม่กวง      263 76 105 40 91.33 35 186 0.61 107.05 57.55 0.99 64.37
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 109 94 55 87.38 51 236 0.23 79.44 33.66 0 75.70
เขื่อนแควน้อย      939 386 268 29 225.35 24 1,402 2.04 294.76 21.02 3.89 442.54
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.02 13.08 5.36 0.02 17.41
รวมภาคเหนือ      24,825 11,276 10,177 41 3,431.93 14 14,173 45.19 4,847.99 34.21 26.66 5,189.77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,260 775 39 675.00 34 2,276 6.49 504.94 22.19 2.23 848.74
เขื่อนลำตะคอง      314 156 98 31 75.48 24 263 1.17 34.36 13.07 0.11 60.62
เขื่อนลำพระเพลิง      155 25 43 28 41.39 27 165 0.60 59.34 35.96 0.77 32.49
เขื่อนน้ำอูน      520 309 236 45 190.75 37 454 0.72 120.80 26.61 0.61 139.78
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 592 459 19 -122.38 -5 2,493 1.14 306.91 12.31 0.30 94.43
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,812 1,235 63 403.15 21 1,677 0 457.25 27.27 0.28 378.22
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 49 56 34 18.93 12 160 0.61 39.95 24.97 1.08 24.34
เขื่อนห้วยหลวง      136 68 44 32 37.02 27 163 0.34 35.68 21.89 0.11 32.72
เขื่อนลำนางรอง      121 14 20 16 16.49 14 49 0.02 12.62 25.75 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 37 27 19 20.35 14 94 0.04 11.39 12.12 0.08 19.40
เขื่อนน้ำพุง      165 81 53 32 44.85 27 135 0.48 49.16 36.41 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 68 46 17 38.57 14 197 0.12 30.74 15.60 0.87 49.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,470 3,090 37 1,561.98 19 8,126 11.73 1,663.14 20.47 6.44 1,742.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 175 70 7 67.26 7 2,322 0.15 86.43 3.72 1.30 162.18
เขื่อนกระเสียว      299 65 60 20 19.65 7 331 0.97 15.61 4.72 0.02 7.72
เขื่อนทับเสลา      160 36 33 21 15.86 10 133 0.32 2.92 2.20 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.56/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 276 163 11 102.77 7 2,786 1.44 104.96 3.77 1.32 176.55
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,508 11,891 67 1,626.21 9 4,651 14.12 1,091.43 23.47 10.06 3,454.35
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,351 3,908 44 896.30 10 5,500 10.63 1,014.48 18.45 10.03 3,730.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,858 15,800 59 2,522.51 9 10,151 24.75 2,105.91 20.75 20.09 7,184.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 26 22 13.89 12 50 1.18 45.61 91.22 0.23 67.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 132 81 118.95 73 211 1.75 159.92 75.79 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 55 67 16 36.62 9 289 0.31 38.96 13.48 0.05 66.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 114 124 55 119.05 53 310 1.38 127.21 41.03 0.39 157.42
เขื่อนประแสร์      295 127 113 38 93.23 32 276 1.80 94.34 34.18 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 148 120 41 100.07 34 355 0.23 69.36 19.54 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 573 581 38 481.81 32 1,491 6.65 535.40 35.91 0.67 575.61
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 586 231 33 166.46 23 901 1.46 308.29 34.22 2.07 482.23
เขื่อนปราณบุรี      391 283 124 32 106.57 27 458 0.10 73.46 16.04 0.71 187.04
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,778 2,841 50 1,489.39 26 2,662 5.73 905.49 34.02 13.90 1,713.49
เขื่อนบางลาง      1,454 763 961 66 684.70 47 1,575 13.50 896.05 56.89 9.06 964.84
รวมภาคใต้      8,194 5,410 4,158 51 2,447.12 30 5,596 20.79 2,183.29 39.02 25.74 3,347.60
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,865 33,968 48 10,548.12 15 42,323 110.55 11,440.69 27.03 80.92 18,216.49
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ