รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,264 4,501 33 700.78 5 5,566 12.94 994.42 17.87 6.00 1,660.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,085 4,981 52 2,130.97 22 5,676 18.57 3,042.55 53.60 16.09 2,708.45
เขื่อนแม่งัด      265 138 121 46 109.16 41 308 0.27 88.39 28.70 0.20 20.33
เขื่อนกิ่วลม      106 71 62 58 58.33 55 555 0.61 186.01 33.52 1.79 178.74
เขื่อนแม่กวง      263 76 106 40 91.76 35 186 0.59 106.44 57.23 0.97 63.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 108 93 55 87.15 51 236 0.31 79.21 33.56 0 75.70
เขื่อนแควน้อย      939 361 270 29 227.24 24 1,402 2.42 292.72 20.88 3.89 438.65
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.02 13.06 5.35 0.02 17.38
รวมภาคเหนือ      24,825 11,140 10,159 41 3,414.30 14 14,173 35.73 4,802.80 33.89 28.96 5,163.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,177 771 39 671.46 34 2,276 2.94 498.45 21.90 2.23 846.51
เขื่อนลำตะคอง      314 153 97 31 74.58 24 263 0.84 33.19 12.62 0 60.51
เขื่อนลำพระเพลิง      155 24 43 28 41.55 27 165 0.72 58.75 35.60 0.69 31.72
เขื่อนน้ำอูน      520 298 235 45 190.25 37 454 0.61 120.08 26.45 0.61 139.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 585 459 19 -122.38 -5 2,493 1.14 305.77 12.27 0.30 94.13
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,766 1,237 63 405.33 21 1,677 0 457.25 27.27 0.29 377.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 48 56 34 19.40 12 160 0.57 39.34 24.59 1.08 23.26
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 43 32 36.86 27 163 0.10 35.34 21.68 0.11 32.61
เขื่อนลำนางรอง      121 14 20 16 16.49 14 49 0.22 12.60 25.71 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 37 27 19 20.43 14 94 0.03 11.35 12.07 0.08 19.32
เขื่อนน้ำพุง      165 77 52 32 44.43 27 135 0.58 48.68 36.06 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 66 46 17 39.38 14 197 0.25 30.62 15.55 0.87 48.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,307 3,088 37 1,560.16 19 8,126 8.00 1,651.42 20.32 6.26 1,735.98
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 145 72 7 68.52 7 2,322 0 86.28 3.72 1.30 160.87
เขื่อนกระเสียว      299 65 59 20 18.75 6 331 0.14 14.65 4.42 0.02 7.70
เขื่อนทับเสลา      160 36 33 20 15.54 10 133 0.31 2.60 1.95 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.47/5.28 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 246 163 11 102.81 7 2,786 0.45 103.53 3.72 1.32 175.22
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,456 11,888 67 1,622.97 9 4,651 12.61 1,077.31 23.16 10.08 3,444.29
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,232 3,908 44 896.30 10 5,500 8.25 1,003.85 18.25 10.02 3,720.16
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,688 15,796 59 2,519.27 9 10,151 20.86 2,081.16 20.50 20.10 7,164.45
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 25 21 12.94 11 50 0.77 44.44 88.87 0.22 67.77
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 131 80 117.95 72 211 1.36 158.17 74.96 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 53 66 16 36.42 9 289 0.41 38.65 13.37 0.05 66.75
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 112 123 55 118.07 53 310 2.42 125.83 40.59 0.38 157.03
เขื่อนประแสร์      295 127 111 38 91.42 31 276 0.50 92.54 33.53 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 143 119 40 99.90 34 355 0.06 69.13 19.47 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 564 576 38 476.70 31 1,491 5.52 528.76 35.46 0.65 574.95
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 578 232 33 167.16 24 901 1.01 306.83 34.05 2.07 480.16
เขื่อนปราณบุรี      391 282 125 32 107.24 27 458 0.41 73.36 16.02 0.19 186.33
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,774 2,849 51 1,497.85 27 2,662 3.96 899.76 33.80 13.35 1,699.59
เขื่อนบางลาง      1,454 765 957 66 680.78 47 1,575 7.05 882.55 56.03 9.08 955.78
รวมภาคใต้      8,194 5,398 4,163 51 2,453.03 30 5,596 12.43 2,162.50 38.64 24.69 3,321.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,343 33,946 48 10,526.27 15 42,323 82.99 11,330.17 26.77 81.98 18,135.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ