รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 กันยายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,198 4,494 33 694.10 5 5,566 16.96 981.48 17.63 6.00 1,654.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,002 4,979 52 2,129.09 22 5,676 20.38 3,023.98 53.28 16.03 2,692.36
เขื่อนแม่งัด      265 137 121 46 109.08 41 308 0.35 88.12 28.61 0.20 20.14
เขื่อนกิ่วลม      106 72 63 59 59.51 56 555 1.07 185.40 33.41 1.80 176.95
เขื่อนแม่กวง      263 75 106 40 92.19 35 186 0.74 105.85 56.91 1.01 62.41
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 105 93 55 86.84 51 236 0.47 78.90 33.43 0 75.70
เขื่อนแควน้อย      939 335 272 29 228.71 24 1,402 3.09 290.30 20.71 3.89 434.76
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.11 13.04 5.34 0.02 17.36
รวมภาคเหนือ      24,825 10,960 10,153 41 3,408.43 14 14,173 43.17 4,767.07 33.63 28.95 5,134.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,106 771 39 671.46 34 2,276 4.64 495.51 21.77 2.23 844.28
เขื่อนลำตะคอง      314 151 96 30 72.89 23 263 0.89 32.35 12.30 0 60.51
เขื่อนลำพระเพลิง      155 21 43 28 41.55 27 165 0.39 58.03 35.17 0.69 31.03
เขื่อนน้ำอูน      520 288 235 45 190.25 37 454 1.27 119.47 26.31 0.77 138.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 582 459 19 -122.38 -5 2,493 3.74 304.63 12.22 0.30 93.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,626 1,239 63 407.50 21 1,677 5.00 457.25 27.27 0 377.65
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 48 57 35 19.91 12 160 0.48 38.77 24.23 1.08 22.18
เขื่อนห้วยหลวง      136 57 44 32 36.94 27 163 0.10 35.24 21.62 0.11 32.50
เขื่อนลำนางรอง      121 14 20 16 16.27 13 49 0.02 12.37 25.25 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 36 28 20 20.51 15 94 0.43 11.32 12.04 0.08 19.24
เขื่อนน้ำพุง      165 72 52 31 43.90 27 135 0.89 48.10 35.63 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 64 47 17 40.06 15 197 0.22 30.37 15.42 0.88 47.77
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,064 3,089 37 1,561.24 19 8,126 18.07 1,643.41 20.22 6.14 1,729.71
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 120 73 8 70.20 7 2,322 2.04 86.28 3.72 1.30 159.57
เขื่อนกระเสียว      299 65 59 20 18.68 6 331 0.29 14.51 4.38 0.02 7.68
เขื่อนทับเสลา      160 36 32 20 15.23 10 133 0.39 2.29 1.72 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.48/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 221 164 12 104.11 7 2,786 2.72 103.08 3.70 1.32 173.90
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,412 11,885 67 1,619.72 9 4,651 19.95 1,064.70 22.89 10.01 3,434.21
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,143 3,911 44 898.66 10 5,500 8.17 995.60 18.10 9.94 3,710.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,554 15,795 59 2,518.38 9 10,151 28.12 2,060.30 20.30 19.95 7,144.35
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 24 21 12.39 11 50 0.76 43.66 87.33 0.20 67.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 131 80 117.35 72 211 1.16 156.81 74.32 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 53 66 16 36.11 9 289 1.34 38.24 13.23 0.05 66.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 108 121 54 116.06 52 310 1.55 123.41 39.81 0.12 156.66
เขื่อนประแสร์      295 127 111 38 90.91 31 276 0.76 92.04 33.35 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 138 119 40 99.90 34 355 0.06 69.08 19.46 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 555 572 38 472.72 31 1,491 5.63 523.24 35.09 0.37 574.31
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 568 233 33 167.60 24 901 1.00 305.82 33.94 1.38 478.09
เขื่อนปราณบุรี      391 281 125 32 107.07 27 458 0.41 72.96 15.93 0.19 186.14
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,767 2,859 51 1,507.53 27 2,662 4.37 895.80 33.65 13.79 1,686.24
เขื่อนบางลาง      1,454 767 959 66 682.54 47 1,575 5.76 875.50 55.59 9.10 946.70
รวมภาคใต้      8,194 5,383 4,175 51 2,464.74 30 5,596 11.54 2,150.08 38.42 24.46 3,297.17
รวมทั้งประเทศ 70,926 42,738 33,950 48 10,529.62 15 42,323 109.25 11,247.18 26.57 81.19 18,053.59
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ