รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,766 4,429 33 628.99 5 5,566 21.93 878.74 15.79 6.00 1,618.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,550 4,944 52 2,093.51 22 5,676 36.95 2,889.51 50.91 4.67 2,597.01
เขื่อนแม่งัด      265 120 119 45 106.47 40 308 0.80 84.75 27.52 0.08 19.48
เขื่อนกิ่วลม      106 73 66 62 61.98 58 555 1.31 177.18 31.92 1.06 166.86
เขื่อนแม่กวง      263 68 106 40 92.41 35 186 0.98 100.36 53.95 0.54 56.98
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 82 90 53 84.02 49 236 0.27 75.64 32.05 0.19 75.10
เขื่อนแควน้อย      939 217 269 29 226.40 24 1,402 4.08 274.83 19.60 1.30 421.79
เขื่อนแม่มอก      110 32 25 22 8.73 8 244 0.20 12.65 5.18 0.02 17.22
รวมภาคเหนือ      24,825 9,909 10,047 40 3,302.51 13 14,173 66.52 4,493.66 31.71 13.86 4,972.91
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 710 749 38 648.64 33 2,276 11.45 455.48 20.01 2.20 830.96
เขื่อนลำตะคอง      314 142 94 30 71.51 23 263 0.29 29.46 11.20 0.26 59.44
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 41 27 39.76 26 165 0.18 53.51 32.43 0 28.58
เขื่อนน้ำอูน      520 255 232 45 187.25 36 454 0.69 112.41 24.76 0.20 134.51
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 537 442 18 -139.13 -6 2,493 3.70 280.95 11.27 0.30 92.03
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,261 1,215 62 383.69 20 1,677 3.06 429.39 25.60 0.30 377.40
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 57 35 19.87 12 160 0.01 37.12 23.20 0 20.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 44 43 32 36.53 27 163 0.35 33.75 20.71 0.11 31.84
เขื่อนลำนางรอง      121 13 20 16 16.13 13 49 0.03 12.10 24.70 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 31 27 19 19.73 14 94 0.10 10.26 10.91 0.07 18.78
เขื่อนน้ำพุง      165 57 49 30 41.21 25 135 0.56 44.42 32.90 0 55.94
เขื่อนลำแซะ      275 55 52 19 44.58 16 197 0.10 29.55 15.00 0.03 43.33
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,164 3,020 36 1,508.90 18 8,126 20.52 1,528.40 18.81 3.47 1,699.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 35 73 8 69.78 7 2,322 3.99 73.06 3.15 2.61 147.88
เขื่อนกระเสียว      299 65 57 19 16.60 6 331 0 12.09 3.65 0.02 7.58
เขื่อนทับเสลา      160 36 31 19 13.87 9 133 0 0.93 0.70 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.95/5.45 * 65 **
รวมภาคกลาง      1,419 136 160 11 100.25 7 2,786 3.99 86.08 3.09 2.63 162.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,221 11,859 67 1,593.77 9 4,651 8.89 960.02 20.64 10.15 3,373.97
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,704 3,896 44 884.49 10 5,500 12.95 917.86 16.69 10.06 3,649.94
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,926 15,755 59 2,478.26 9 10,151 21.84 1,877.88 18.50 20.21 7,023.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 21 18 9.04 8 50 0.57 39.04 78.08 0.22 66.27
เขื่อนหนองปลาไหล      164 87 129 79 115.35 70 211 0.60 151.83 71.96 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 51 64 15 33.53 8 289 0.61 34.99 12.11 0.10 66.33
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 90 111 50 106.50 48 310 0.86 112.48 36.29 0.12 155.43
เขื่อนประแสร์      295 126 106 36 86.26 29 276 0.75 87.48 31.70 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 100 119 40 99.20 34 355 0.40 68.40 19.27 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 495 549 36 449.88 30 1,491 3.79 494.22 33.15 0.44 571.43
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 543 236 33 171.14 24 901 2.04 295.69 32.82 2.42 465.30
เขื่อนปราณบุรี      391 270 124 32 106.07 27 458 0.07 70.63 15.42 0.19 185.02
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,649 2,910 52 1,558.64 28 2,662 0.30 868.48 32.63 2.42 1,609.65
เขื่อนบางลาง      1,454 779 996 68 719.76 49 1,575 3.57 842.69 53.50 6.99 877.43
รวมภาคใต้      8,194 5,241 4,266 52 2,555.61 31 5,596 5.98 2,077.49 37.12 12.02 3,137.40
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,871 33,799 48 10,395.41 15 42,323 122.64 10,557.73 24.95 52.63 17,566.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ