รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,530 4,217 31 416.77 3 5,566 11.49 619.56 11.13 6.00 1,571.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,878 4,117 43 1,267.41 13 5,676 73.94 2,012.81 35.46 10.84 2,551.40
เขื่อนแม่งัด      265 100 105 40 93.12 35 308 0.72 70.64 22.93 0.18 18.84
เขื่อนกิ่วลม      106 63 42 39 38.21 36 555 1.27 147.21 26.52 1.42 160.66
เขื่อนแม่กวง      263 61 95 36 81.32 31 186 0.60 81.26 43.69 0.99 50.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 57 73 43 66.58 39 236 0.57 57.04 24.17 0 73.94
เขื่อนแควน้อย      939 161 220 23 177.05 19 1,402 4.13 204.55 14.59 1.30 401.04
เขื่อนแม่มอก      110 31 23 21 7.38 7 244 0 11.04 4.53 0.02 17.00
รวมภาคเหนือ      24,825 8,882 8,893 36 2,147.84 9 14,173 92.72 3,204.11 22.61 20.75 4,845.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 404 635 32 534.81 27 2,276 11.96 316.66 13.91 2.44 810.48
เขื่อนลำตะคอง      314 139 93 30 70.42 22 263 0.38 25.47 9.68 0.26 57.66
เขื่อนลำพระเพลิง      155 19 37 24 35.95 23 165 0.31 48.29 29.26 0.86 27.32
เขื่อนน้ำอูน      520 212 217 42 172.25 33 454 1.14 95.98 21.14 0.14 133.08
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 534 393 16 -188.08 -8 2,493 6.99 221.62 8.89 0.30 89.33
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,147 1,158 59 326.47 17 1,677 9.98 365.89 21.82 1.02 376.57
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 41 56 34 19.10 12 160 0.52 35.95 22.47 0 20.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 37 27 30.57 23 163 0.82 26.17 16.05 0.11 30.85
เขื่อนลำนางรอง      121 15 20 16 16.56 14 49 0 11.10 22.66 0.18 4.42
เขื่อนมูลบน      141 30 26 18 18.65 13 94 0.17 8.36 8.90 0.04 18.22
เขื่อนน้ำพุง      165 38 40 24 31.60 19 135 0.57 34.35 25.44 0 55.94
เขื่อนลำแซะ      275 56 47 17 40.33 15 197 0.72 24.06 12.21 0.46 42.63
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,668 2,759 33 1,296.71 15 8,126 33.56 1,213.90 14.94 5.81 1,667.14
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 33 69 7 66.42 7 2,322 0 48.15 2.07 0.43 129.23
เขื่อนกระเสียว      299 66 57 19 17.05 6 331 0.05 12.09 3.65 0.02 7.42
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 19 13.87 9 133 0 0.93 0.70 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      13.84/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 136 157 11 97.34 7 2,786 0.05 61.17 2.20 0.45 143.30
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,007 11,852 67 1,587.29 9 4,651 5.38 843.53 18.14 10.08 3,283.39
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,065 3,780 43 767.72 9 5,500 10.52 705.73 12.83 10.01 3,559.28
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,072 15,632 59 2,355.01 9 10,151 15.90 1,549.26 15.26 20.09 6,842.67
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 17 14 4.64 4 50 0.23 32.66 65.32 0.23 64.29
เขื่อนหนองปลาไหล      164 90 125 76 111.12 68 211 0.99 143.76 68.13 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 48 60 14 30.24 7 289 1.44 29.95 10.36 0.05 65.65
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 63 98 44 93.17 42 310 1.69 97.40 31.42 0.12 153.86
เขื่อนประแสร์      295 125 85 29 65.48 22 276 1.15 66.84 24.22 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 81 111 38 91.32 31 355 2.26 60.01 16.91 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 448 496 33 395.97 26 1,491 7.76 430.62 28.88 0.40 567.20
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 499 237 33 171.61 24 901 2.66 274.45 30.46 2.33 445.26
เขื่อนปราณบุรี      391 251 125 32 107.07 27 458 0.71 69.15 15.10 0.71 182.94
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,580 2,918 52 1,565.98 28 2,662 1.26 846.29 31.79 7.06 1,582.99
เขื่อนบางลาง      1,454 786 1,013 70 736.69 51 1,575 3.98 797.77 50.65 6.98 819.16
รวมภาคใต้      8,194 5,116 4,292 52 2,581.35 32 5,596 8.61 1,987.66 35.52 17.08 3,030.35
รวมทั้งประเทศ 70,926 37,322 32,229 45 8,874.22 13 42,323 158.60 8,446.72 19.96 64.58 17,095.95
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ