รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,482 4,170 31 369.53 3 5,566 10.17 540.50 9.71 6.00 1,541.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,618 3,842 40 991.57 10 5,676 34.28 1,671.95 29.46 14.99 2,488.94
เขื่อนแม่งัด      265 92 100 38 88.21 33 308 2.19 65.15 21.15 0.12 18.26
เขื่อนกิ่วลม      106 56 41 38 37.29 35 555 1.12 139.17 25.08 1.57 153.54
เขื่อนแม่กวง      263 54 95 36 81.17 31 186 1.28 77.04 41.42 1.67 46.97
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 51 70 41 63.70 37 236 0.67 53.86 22.82 0.19 73.65
เขื่อนแควน้อย      939 131 200 21 156.56 17 1,402 5.15 174.87 12.47 2.59 391.96
เขื่อนแม่มอก      110 32 23 21 7.50 7 244 0.02 10.97 4.50 0.02 16.88
รวมภาคเหนือ      24,825 8,516 8,540 34 1,795.53 7 14,173 54.88 2,733.51 19.29 27.15 4,731.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 406 588 30 488.37 25 2,276 9.10 256.12 11.25 3.30 797.01
เขื่อนลำตะคอง      314 132 94 30 71.27 23 263 0.22 24.26 9.22 0.43 56.16
เขื่อนลำพระเพลิง      155 20 42 27 40.15 26 165 0 47.78 28.96 0.87 23.00
เขื่อนน้ำอูน      520 209 209 40 163.75 31 454 1.37 86.15 18.98 0.37 131.75
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 539 367 15 -214.50 -9 2,493 3.36 189.55 7.60 0.30 88.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,121 1,139 58 307.79 16 1,677 10.88 342.63 20.43 0 374.99
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 41 55 34 18.04 11 160 0.22 34.84 21.78 0 20.64
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 33 25 26.70 20 163 0.79 21.54 13.22 0.11 30.30
เขื่อนลำนางรอง      121 18 20 16 16.06 13 49 0 9.50 19.38 0.20 3.55
เขื่อนมูลบน      141 31 25 18 17.73 13 94 0.02 7.43 7.90 0.08 17.87
เขื่อนน้ำพุง      165 36 34 21 26.41 16 135 0.97 28.92 21.42 0 55.94
เขื่อนลำแซะ      275 60 45 16 37.62 14 197 0.67 20.54 10.42 0.07 41.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,642 2,650 32 1,213.89 15 8,126 27.60 1,069.26 13.16 5.73 1,640.79
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 32 75 8 72.30 8 2,322 0.13 48.02 2.07 0.43 125.33
เขื่อนกระเสียว      299 67 57 19 16.81 6 331 0 11.60 3.50 0.02 7.33
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 19 13.87 9 133 0 0.93 0.70 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      13.8/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 135 163 11 102.98 7 2,786 0.13 60.55 2.17 0.45 139.31
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,913 11,872 67 1,606.74 9 4,651 16.55 797.77 17.15 9.97 3,233.15
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,877 3,782 43 770.33 9 5,500 17.16 649.48 11.81 12.01 3,503.27
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,791 15,654 59 2,377.07 9 10,151 33.71 1,447.25 14.26 21.98 6,736.42
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 4.24 4 50 0.04 31.08 62.16 0.23 63.02
เขื่อนหนองปลาไหล      164 91 120 73 106.36 65 211 1.06 137.06 64.96 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 50 54 13 24.26 6 289 2.06 23.46 8.12 0.05 65.39
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 50 88 39 83.35 37 310 2.69 86.35 27.85 0.12 152.75
เขื่อนประแสร์      295 125 70 24 50.43 17 276 2.48 51.76 18.75 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 77 104 35 84.57 29 355 1.55 53.00 14.93 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 434 453 30 353.21 23 1,491 9.88 382.71 25.67 0.40 564.56
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 495 237 33 171.61 24 901 2.44 261.57 29.03 2.59 433.08
เขื่อนปราณบุรี      391 249 124 32 106.40 27 458 0.71 64.76 14.14 0.71 179.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,526 2,915 52 1,563.53 28 2,662 16.23 825.38 31.01 1.25 1,566.12
เขื่อนบางลาง      1,454 784 1,029 71 752.90 52 1,575 6.61 778.38 49.42 6.93 784.26
รวมภาคใต้      8,194 5,053 4,305 53 2,594.44 32 5,596 25.99 1,930.09 34.49 11.48 2,962.83
รวมทั้งประเทศ 70,926 36,571 31,765 45 8,437.12 12 42,323 152.19 7,623.37 18.01 67.19 16,775.69
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ