รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,286 3,983 30 182.69 1 5,566 36.49 306.16 5.50 4.00 1,497.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,331 3,580 38 729.58 8 5,676 86.60 1,318.33 23.23 0 2,401.75
เขื่อนแม่งัด      265 84 84 32 71.68 27 308 3.04 47.83 15.53 0 17.49
เขื่อนกิ่วลม      106 47 44 41 40.09 38 555 3.17 130.55 23.52 0.67 142.12
เขื่อนแม่กวง      263 48 92 35 77.65 30 186 1.53 68.02 36.57 0.05 42.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 43 66 39 59.80 35 236 2.93 48.67 20.62 0 72.35
เขื่อนแควน้อย      939 113 146 16 102.60 11 1,402 9.45 110.55 7.89 0 381.74
เขื่อนแม่มอก      110 32 24 21 7.62 7 244 0.02 10.75 4.41 0.02 16.61
รวมภาคเหนือ      24,825 7,985 8,017 32 1,271.71 5 14,173 143.23 2,040.86 14.40 4.74 4,572.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 434 568 29 468.41 24 2,276 3.91 200.60 8.81 3.43 766.24
เขื่อนลำตะคอง      314 139 95 30 72.60 23 263 0 22.18 8.43 0 53.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 42 27 40.93 26 165 1.35 40.96 24.83 0.78 15.37
เขื่อนน้ำอูน      520 211 200 39 155.25 30 454 2.50 67.18 14.80 1.00 122.26
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 544 340 14 -240.75 -10 2,493 3.23 153.31 6.15 0.30 85.40
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,049 1,100 56 269.00 14 1,677 0 295.96 17.65 2.07 372.37
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 56 34 19.27 12 160 0.35 31.92 19.95 0 16.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 28 21 21.54 16 163 0.65 14.97 9.18 0.11 29.31
เขื่อนลำนางรอง      121 22 19 15 15.36 13 49 0 6.02 12.28 0.33 1.26
เขื่อนมูลบน      141 35 24 17 17.42 12 94 0.07 6.48 6.89 0.04 17.44
เขื่อนน้ำพุง      165 34 32 20 24.29 15 135 0.36 25.59 18.96 0.32 55.14
เขื่อนลำแซะ      275 68 39 14 32.45 12 197 0.50 14.95 7.59 0.03 40.84
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,628 2,546 30 1,136.52 14 8,126 12.92 880.12 10.83 8.41 1,576.14
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 30 86 9 83.22 9 2,322 0 46.06 1.98 0.43 118.22
เขื่อนกระเสียว      299 68 57 19 17.16 6 331 0.03 11.49 3.47 0.02 7.18
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 19 14.06 9 133 0 0.93 0.70 0.07 6.46
เขื่อนเจ้าพระยา      13.38/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 134 174 12 114.44 8 2,786 0.03 58.48 2.10 0.52 131.86
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,546 11,856 67 1,590.53 9 4,651 26.27 685.85 14.75 8.95 3,155.18
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,747 3,727 42 714.79 8 5,500 64.28 504.82 9.18 9.07 3,418.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,293 15,582 59 2,305.32 9 10,151 90.55 1,190.67 11.73 18.02 6,573.66
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 18 15 5.69 5 50 0.24 30.45 60.90 0.24 60.94
เขื่อนหนองปลาไหล      164 91 117 71 103.10 63 211 1.09 130.47 61.83 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 50 49 12 18.66 4 289 0.26 16.78 5.81 0.10 64.76
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 38 56 25 51.58 23 310 1.39 52.52 16.94 0.12 150.91
เขื่อนประแสร์      295 120 60 20 39.88 14 276 0.20 41.01 14.86 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 70 87 29 67.29 23 355 0.66 35.28 9.94 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 386 25 286.20 19 1,491 3.84 306.51 20.56 0.46 560.01
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 393 216 30 150.96 21 901 12.14 225.11 24.98 1.30 417.02
เขื่อนปราณบุรี      391 196 120 31 102.43 26 458 4.82 54.27 11.85 0.71 173.20
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,420 2,831 50 1,479.74 26 2,662 10.33 714.02 26.82 2.79 1,541.43
เขื่อนบางลาง      1,454 805 1,056 73 779.83 54 1,575 3.52 740.89 47.04 7.08 721.06
รวมภาคใต้      8,194 4,814 4,223 52 2,512.96 31 5,596 30.81 1,734.29 30.99 11.88 2,852.71
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,263 30,929 44 7,627.15 11 42,323 281.38 6,210.93 14.68 44.03 16,266.49
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ