รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,304 3,937 29 137.13 1 5,566 8.05 251.66 4.52 4.00 1,489.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,309 3,381 36 531.29 6 5,676 110.35 1,119.08 19.72 0.03 2,401.75
เขื่อนแม่งัด      265 80 73 28 60.95 23 308 13.38 37.09 12.04 0 17.49
เขื่อนกิ่วลม      106 43 36 33 31.97 30 555 6.89 121.06 21.81 0.87 140.75
เขื่อนแม่กวง      263 45 87 33 73.14 28 186 12.21 63.35 34.06 0.09 42.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 39 50 30 44.15 26 236 17.78 32.97 13.97 0.95 72.31
เขื่อนแควน้อย      939 113 129 14 86.04 9 1,402 2.05 93.75 6.69 1.30 381.50
เขื่อนแม่มอก      110 32 24 21 7.62 7 244 0.02 10.71 4.39 0.02 16.57
รวมภาคเหนือ      24,825 7,965 7,717 31 972.29 4 14,173 170.73 1,729.67 12.20 7.26 4,562.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 441 568 29 468.41 24 2,276 7.82 192.84 8.47 3.41 759.38
เขื่อนลำตะคอง      314 141 96 30 72.87 23 263 0.01 22.10 8.40 0 53.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 42 27 40.69 26 165 0 39.15 23.73 0.42 13.82
เขื่อนน้ำอูน      520 213 198 38 152.75 29 454 1.46 63.20 13.92 0.46 120.78
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 547 338 14 -242.88 -10 2,493 1.10 148.98 5.98 0.30 84.80
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,018 1,098 56 266.98 14 1,677 0.64 287.29 17.13 2.09 368.27
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 55 34 18.33 11 160 1.88 30.97 19.36 0 16.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 27 20 20.81 15 163 1.00 13.92 8.54 0.11 29.09
เขื่อนลำนางรอง      121 23 20 16 16.13 13 49 0.09 6.02 12.28 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 35 24 17 17.42 12 94 0.02 6.37 6.77 0.04 17.36
เขื่อนน้ำพุง      165 34 32 20 24.29 15 135 0.72 24.87 18.42 0.30 54.50
เขื่อนลำแซะ      275 69 39 14 31.77 12 197 0.22 14.10 7.16 0.05 40.78
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,614 2,538 30 1,130.45 14 8,126 14.96 849.81 10.46 7.18 1,559.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 31 87 9 84.48 9 2,322 0 45.91 1.98 0.43 117.35
เขื่อนกระเสียว      299 68 57 19 17.18 6 331 0 11.41 3.45 0.04 7.14
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 19 14.19 9 133 0 0.93 0.70 0.07 6.33
เขื่อนเจ้าพระยา      13.33/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 135 176 12 115.85 8 2,786 0.00 58.25 2.09 0.54 130.82
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,500 11,833 67 1,567.86 9 4,651 7.14 635.61 13.67 10.53 3,136.03
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,617 3,618 41 605.93 7 5,500 52.10 374.13 6.80 13.56 3,397.67
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,117 15,451 58 2,173.79 8 10,151 59.24 1,009.74 9.95 24.09 6,533.70
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 18 15 5.85 5 50 0.18 29.96 59.93 0.18 60.46
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 116 71 102.01 62 211 0.99 128.73 61.01 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 51 49 12 18.56 4 289 0 16.37 5.67 0.05 64.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 38 54 24 49.88 22 310 0.25 50.53 16.30 0.12 150.68
เขื่อนประแสร์      295 120 60 20 39.56 13 276 0.04 40.61 14.71 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 70 85 29 65.61 22 355 1.25 33.50 9.44 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 412 381 25 281.47 19 1,491 2.71 299.70 20.10 0.35 559.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 374 192 27 127.47 18 901 2.41 198.87 22.07 1.30 414.43
เขื่อนปราณบุรี      391 191 111 28 93.60 24 458 2.86 44.49 9.71 0.19 172.30
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,409 2,790 49 1,438.89 26 2,662 22.64 669.25 25.14 2.02 1,538.13
เขื่อนบางลาง      1,454 811 1,063 73 786.30 54 1,575 4.78 733.03 46.54 6.96 707.00
รวมภาคใต้      8,194 4,784 4,157 51 2,446.26 30 5,596 32.69 1,645.64 29.41 10.47 2,831.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,028 30,420 43 7,120.11 10 42,323 280.33 5,592.81 13.21 49.89 16,177.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ