รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,324 3,933 29 133.45 1 5,566 9.14 243.61 4.38 4.00 1,485.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,303 3,271 34 421.43 4 5,676 66.83 1,008.73 17.77 8.93 2,401.72
เขื่อนแม่งัด      265 80 60 23 47.56 18 308 2.47 23.71 7.70 0 17.49
เขื่อนกิ่วลม      106 44 30 28 26.25 25 555 2.57 114.16 20.57 1.03 139.88
เขื่อนแม่กวง      263 45 75 29 61.06 23 186 8.93 51.14 27.49 0.62 42.29
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 38 34 20 27.32 16 236 3.91 15.20 6.44 0.67 71.36
เขื่อนแควน้อย      939 114 128 14 85.30 9 1,402 0.60 91.70 6.54 2.59 380.20
เขื่อนแม่มอก      110 32 24 21 7.62 7 244 0.02 10.68 4.38 0.02 16.54
รวมภาคเหนือ      24,825 7,979 7,555 30 809.99 3 14,173 94.47 1,558.93 11.00 17.86 4,555.06
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 445 564 29 464.48 23 2,276 9.21 185.02 8.13 3.67 755.97
เขื่อนลำตะคอง      314 142 96 30 73.02 23 263 0.13 22.10 8.40 0 53.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 43 27 41.16 27 165 0.11 39.15 23.73 0.01 13.40
เขื่อนน้ำอูน      520 214 197 38 151.75 29 454 4.12 61.74 13.60 0.44 120.32
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 549 338 14 -242.88 -10 2,493 17.79 147.88 5.93 0.30 84.50
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,022 1,100 56 269.00 14 1,677 16.90 286.65 17.09 0.25 366.18
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 53 33 16.47 10 160 2.10 29.09 18.18 0.44 16.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 27 20 19.96 15 163 1.68 12.91 7.92 0.11 28.98
เขื่อนลำนางรอง      121 24 20 16 16.06 13 49 0.01 5.93 12.10 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 36 24 17 17.42 12 94 0 6.34 6.75 0.04 17.32
เขื่อนน้ำพุง      165 34 32 19 23.92 15 135 1.87 24.15 17.89 0.31 54.20
เขื่อนลำแซะ      275 70 39 14 31.64 12 197 0.29 13.88 7.04 0.05 40.73
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,628 2,533 30 1,124.88 13 8,126 54.21 834.84 10.27 5.62 1,552.73
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 32 88 9 85.32 9 2,322 0.15 45.91 1.98 0.43 116.92
เขื่อนกระเสียว      299 68 57 19 17.25 6 331 0 11.41 3.45 0.04 7.11
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 20 14.26 9 133 0 0.93 0.70 0.06 6.26
เขื่อนเจ้าพระยา      13.35/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 136 177 12 116.83 8 2,786 0.15 58.25 2.09 0.53 130.29
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,472 11,843 67 1,577.57 9 4,651 5.16 628.47 13.51 9.89 3,125.50
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,583 3,580 40 567.89 6 5,500 14.97 322.03 5.86 10.01 3,384.11
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,055 15,422 58 2,145.46 8 10,151 20.13 950.50 9.36 19.90 6,509.61
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 18 15 5.85 5 50 0.24 29.79 59.57 0.24 60.28
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 115 70 101.29 62 211 0.63 127.73 60.54 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 53 49 12 18.66 4 289 0 16.37 5.67 0.05 64.50
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 38 54 24 49.78 22 310 0.19 50.29 16.22 0.38 150.56
เขื่อนประแสร์      295 120 60 20 39.56 13 276 0.36 40.57 14.70 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 70 84 28 64.40 22 355 0.34 32.25 9.08 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 414 379 25 279.54 18 1,491 1.76 297.00 19.92 0.67 558.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 368 191 27 126.44 18 901 1.35 196.46 21.80 1.29 413.13
เขื่อนปราณบุรี      391 191 109 28 90.92 23 458 0.19 41.62 9.09 0.19 172.11
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,409 2,770 49 1,418.58 25 2,662 27.68 646.61 24.29 0 1,536.11
เขื่อนบางลาง      1,454 813 1,065 73 788.61 54 1,575 5.44 728.25 46.24 3.91 700.04
รวมภาคใต้      8,194 4,781 4,135 50 2,424.55 30 5,596 34.66 1,612.94 28.82 5.39 2,821.39
รวมทั้งประเทศ 70,926 33,993 30,201 43 6,901.25 10 42,323 205.38 5,312.46 12.55 49.97 16,127.82
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ