รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,461 3,916 29 116.31 1 5,566 6.77 200.54 3.60 4.00 1,461.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,227 3,237 34 386.56 4 5,676 6.84 895.11 15.77 17.02 2,325.88
เขื่อนแม่งัด      265 77 55 21 43.02 16 308 0.70 18.81 6.11 0.09 17.34
เขื่อนกิ่วลม      106 42 27 26 23.77 22 555 1.30 103.36 18.62 1.24 132.25
เขื่อนแม่กวง      263 44 68 26 54.36 21 186 0.65 38.17 20.52 1.25 36.20
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 40 31 18 25.24 15 236 0.20 8.75 3.71 0.96 67.00
เขื่อนแควน้อย      939 121 138 15 95.44 10 1,402 2.28 86.20 6.15 2.41 364.66
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 21 7.74 7 244 0.02 10.59 4.34 0.02 16.40
รวมภาคเหนือ      24,825 8,044 7,497 30 752.44 3 14,173 18.76 1,361.53 9.61 26.99 4,421.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 470 574 29 473.68 24 2,276 0.99 166.49 7.32 4.21 731.78
เขื่อนลำตะคอง      314 148 94 30 71.53 23 263 0.66 19.85 7.55 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 39 25 37.74 24 165 0.40 35.57 21.56 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 220 196 38 150.75 29 454 1.29 52.62 11.59 1.79 111.63
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 558 311 13 -269.70 -11 2,493 5.11 114.38 4.59 0.30 82.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 918 1,066 54 235.03 12 1,677 0.94 247.74 14.77 0.25 365.15
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 52 32 15.46 9 160 0.61 24.48 15.30 0.71 13.07
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 25 18 18.19 13 163 0.04 10.15 6.23 0.11 28.32
เขื่อนลำนางรอง      121 26 20 16 16.06 13 49 0 5.65 11.52 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 38 25 18 18.04 13 94 0 6.27 6.67 0.04 17.09
เขื่อนน้ำพุง      165 33 31 19 23.12 14 135 0 21.51 15.93 0.32 52.65
เขื่อนลำแซะ      275 76 38 14 30.55 11 197 0.25 12.57 6.38 0.05 40.43
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,580 2,471 30 1,090.15 13 8,126 10.29 717.28 8.83 7.78 1,505.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 38 90 9 87.43 9 2,322 0.16 44.56 1.92 0.43 114.33
เขื่อนกระเสียว      299 68 57 19 17.05 6 331 0.07 10.79 3.26 0.04 6.90
เขื่อนทับเสลา      160 37 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      13.81/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 143 179 13 119.01 8 2,786 0.23 56.28 2.02 0.47 127.22
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,497 11,878 67 1,613.23 9 4,651 2.78 598.52 12.87 9.07 3,069.19
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,508 3,607 41 594.71 7 5,500 2.81 289.67 5.27 9.08 3,327.77
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,004 15,485 58 2,207.94 8 10,151 5.59 888.19 8.75 18.15 6,396.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 17 15 4.90 4 50 0.38 27.47 54.95 0.23 58.92
เขื่อนหนองปลาไหล      164 95 109 67 95.67 58 211 0 120.55 57.13 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 54 48 11 18.15 4 289 0.08 15.24 5.27 0.13 64.18
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 36 54 24 49.83 22 310 0.50 48.71 15.71 0.38 149.34
เขื่อนประแสร์      295 118 56 19 36.04 12 276 0.69 36.97 13.39 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 83 28 63.34 21 355 0.05 30.73 8.66 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 368 24 267.93 18 1,491 1.70 279.67 18.76 0.74 555.84
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 369 195 27 129.56 18 901 1.22 189.37 21.02 1.55 403.72
เขื่อนปราณบุรี      391 194 108 28 90.15 23 458 1.47 39.44 8.61 0.19 170.99
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,428 2,720 48 1,368.70 24 2,662 6.52 591.32 22.21 3.84 1,525.74
เขื่อนบางลาง      1,454 827 1,031 71 754.71 52 1,575 21.81 669.52 42.51 4.11 676.03
รวมภาคใต้      8,194 4,818 4,054 49 2,343.12 29 5,596 31.02 1,489.65 26.62 9.69 2,776.48
รวมทั้งประเทศ 70,926 33,999 30,053 42 6,780.59 10 42,323 67.59 4,792.60 11.32 63.82 15,783.67
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ