รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,482 3,914 29 113.86 1 5,566 3.17 193.77 3.48 4.00 1,457.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,241 3,247 34 397.25 4 5,676 8.59 888.27 15.65 12.10 2,308.86
เขื่อนแม่งัด      265 76 55 21 42.51 16 308 0.08 18.12 5.88 0.09 17.25
เขื่อนกิ่วลม      106 40 27 26 23.71 22 555 0.62 102.06 18.39 1.26 131.01
เขื่อนแม่กวง      263 43 69 26 55.00 21 186 0.13 37.53 20.18 1.16 34.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 40 32 19 25.99 15 236 0 8.55 3.62 1.02 66.04
เขื่อนแควน้อย      939 123 139 15 95.57 10 1,402 1.08 83.92 5.99 1.73 362.25
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 21 7.74 7 244 0.02 10.57 4.33 0.02 16.38
รวมภาคเหนือ      24,825 8,077 7,506 30 761.63 3 14,173 13.69 1,342.79 9.47 21.38 4,394.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 474 578 29 477.65 24 2,276 0 165.50 7.27 4.22 727.57
เขื่อนลำตะคอง      314 149 94 30 71.02 23 263 0.51 19.19 7.30 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 39 25 37.35 24 165 0.82 35.18 21.32 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 221 196 38 151.25 29 454 0.33 51.33 11.31 1.83 109.85
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 561 307 13 -273.69 -11 2,493 0.12 109.27 4.38 0.30 82.40
เขื่อนสิรินธร      1,966 918 1,066 54 235.03 12 1,677 0.99 246.80 14.72 0.30 364.90
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 53 32 15.54 9 160 0.49 23.87 14.92 0.05 12.36
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 25 18 18.31 14 163 0.05 10.11 6.20 0.11 28.21
เขื่อนลำนางรอง      121 26 20 16 16.13 13 49 0.03 5.65 11.52 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 38 25 18 18.19 13 94 0.07 6.27 6.67 0.04 17.05
เขื่อนน้ำพุง      165 33 31 19 23.48 14 135 0.01 21.51 15.93 0.33 52.33
เขื่อนลำแซะ      275 77 37 14 30.41 11 197 0.11 12.33 6.26 0.05 40.38
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,592 2,471 30 1,094.36 13 8,126 3.53 707.01 8.70 7.23 1,498.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 38 91 9 87.86 9 2,322 0.15 44.40 1.91 0.43 113.90
เขื่อนกระเสียว      299 69 57 19 17.05 6 331 0.12 10.72 3.24 0.04 6.86
เขื่อนทับเสลา      160 37 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      13.94/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 144 179 13 119.44 8 2,786 0.27 56.05 2.01 0.47 126.75
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,500 11,885 67 1,619.72 9 4,651 8.68 595.74 12.81 9.02 3,060.12
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,502 3,613 41 601.44 7 5,500 2.83 286.86 5.22 9.11 3,318.69
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,003 15,498 58 2,221.16 8 10,151 11.51 882.60 8.69 18.13 6,378.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 17 14 4.75 4 50 0.32 27.09 54.18 0.24 58.68
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 108 66 94.77 58 211 2.10 120.55 57.13 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 54 48 11 18.24 4 289 0.18 15.16 5.25 0.13 64.06
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 36 54 24 49.73 22 310 0.66 48.21 15.55 0.38 148.96
เขื่อนประแสร์      295 118 55 19 35.40 12 276 1.16 36.28 13.14 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 83 28 63.34 21 355 0.21 30.68 8.64 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 366 24 266.23 18 1,491 4.63 277.97 18.64 0.75 555.10
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 195 27 129.98 18 901 1.22 188.15 20.88 1.55 402.17
เขื่อนปราณบุรี      391 195 107 27 88.92 23 458 1.15 37.97 8.29 0.19 170.80
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,429 2,718 48 1,366.34 24 2,662 3.50 584.80 21.97 2.00 1,521.90
เขื่อนบางลาง      1,454 828 1,013 70 737.14 51 1,575 17.73 647.71 41.12 2.88 671.92
รวมภาคใต้      8,194 4,821 4,033 49 2,322.38 28 5,596 23.60 1,458.63 26.07 6.62 2,766.79
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,047 30,054 42 6,785.20 10 42,323 57.23 4,725.05 11.16 54.58 15,719.86
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ