รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,502 3,915 29 115.08 1 5,566 5.61 190.60 3.42 4.00 1,453.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,257 3,251 34 401.27 4 5,676 12.57 879.68 15.50 12.07 2,296.76
เขื่อนแม่งัด      265 76 55 21 42.64 16 308 0.11 18.03 5.85 0 17.16
เขื่อนกิ่วลม      106 39 28 26 24.35 23 555 0.56 101.43 18.28 1.42 129.75
เขื่อนแม่กวง      263 43 70 27 56.06 21 186 0.22 37.39 20.10 1.18 33.79
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 41 33 20 27.14 16 236 0 8.55 3.62 0.58 65.02
เขื่อนแควน้อย      939 126 139 15 96.25 10 1,402 1.49 82.85 5.91 1.73 360.52
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 21 7.74 7 244 0.02 10.55 4.32 0.02 16.36
รวมภาคเหนือ      24,825 8,117 7,515 30 770.53 3 14,173 20.58 1,329.08 9.38 21.00 4,372.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 478 583 29 482.99 24 2,276 0 165.50 7.27 4.42 723.35
เขื่อนลำตะคอง      314 150 93 30 70.52 22 263 0.48 18.68 7.10 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 38 24 36.56 24 165 1.56 34.36 20.82 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 223 198 38 152.75 29 454 0.33 51.00 11.23 1.33 108.02
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 562 308 13 -272.70 -11 2,493 1.12 109.15 4.38 0.30 82.10
เขื่อนสิรินธร      1,966 914 1,066 54 235.03 12 1,677 0.94 245.81 14.66 0.25 364.60
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 52 32 15.06 9 160 0.76 23.38 14.61 0 12.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 25 18 18.43 14 163 0.11 10.06 6.17 0.11 28.10
เขื่อนลำนางรอง      121 26 20 16 16.13 13 49 0.03 5.61 11.45 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 39 25 18 18.19 13 94 0.08 6.20 6.59 0.04 17.01
เขื่อนน้ำพุง      165 33 32 19 23.85 14 135 0 21.50 15.93 0.31 52.00
เขื่อนลำแซะ      275 79 37 14 30.41 11 197 0 12.21 6.20 0.05 40.33
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,599 2,478 30 1,099.92 13 8,126 5.41 703.46 8.66 6.81 1,490.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 39 91 10 88.29 9 2,322 0.59 44.25 1.91 0.43 113.47
เขื่อนกระเสียว      299 69 57 19 17.00 6 331 0.32 10.60 3.20 0.04 6.82
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      14.1/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 146 180 13 119.82 8 2,786 0.91 55.78 2.00 0.47 126.28
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,514 11,888 67 1,622.97 9 4,651 6.95 587.06 12.62 8.89 3,051.10
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,510 3,620 41 608.17 7 5,500 7.38 284.03 5.16 9.16 3,309.58
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,024 15,508 58 2,231.14 8 10,151 14.33 871.09 8.58 18.05 6,360.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 17 14 4.67 4 50 1.09 26.78 53.55 0.25 58.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 107 65 93.32 57 211 2.42 118.45 56.14 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 54 48 11 18.24 4 289 0.25 14.98 5.18 0.13 63.93
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 36 54 24 49.47 22 310 0.73 47.55 15.34 0.38 148.59
เขื่อนประแสร์      295 117 54 18 34.28 12 276 0.36 35.12 12.72 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 83 28 63.18 21 355 0.84 30.47 8.58 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 363 24 263.16 17 1,491 5.69 273.35 18.33 0.76 554.37
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 195 28 130.40 18 901 1.22 186.94 20.75 1.56 400.61
เขื่อนปราณบุรี      391 195 106 27 88.01 23 458 1.15 36.82 8.04 0.19 170.62
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,432 2,717 48 1,365.16 24 2,662 3.32 581.30 21.84 0.64 1,519.90
เขื่อนบางลาง      1,454 829 999 69 722.42 50 1,575 8.57 629.98 40.00 4.00 669.04
รวมภาคใต้      8,194 4,825 4,016 49 2,305.99 28 5,596 14.26 1,435.04 25.64 6.39 2,760.17
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,120 30,060 42 6,790.56 10 42,323 61.18 4,667.80 11.03 53.48 15,665.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ