รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,525 3,914 29 113.86 1 5,566 4.40 184.99 3.32 4.00 1,449.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,271 3,251 34 401.27 4 5,676 9.83 867.11 15.28 12.01 2,284.69
เขื่อนแม่งัด      265 75 55 21 42.55 16 308 0.15 17.92 5.82 0 17.16
เขื่อนกิ่วลม      106 38 29 27 25.21 24 555 0.51 100.87 18.18 1.54 128.33
เขื่อนแม่กวง      263 43 71 27 57.06 22 186 0.18 37.18 19.99 1.14 32.61
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 42 34 20 27.76 16 236 0 8.55 3.62 0.58 64.44
เขื่อนแควน้อย      939 129 140 15 96.52 10 1,402 1.35 81.36 5.80 1.73 358.79
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 21 7.74 7 244 0 10.52 4.31 0.02 16.33
รวมภาคเหนือ      24,825 8,157 7,517 30 771.97 3 14,173 16.42 1,308.50 9.23 21.02 4,351.93
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 480 588 30 488.37 25 2,276 0 165.50 7.27 4.26 718.93
เขื่อนลำตะคอง      314 151 92 29 69.75 22 263 0.25 18.20 6.92 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 36 23 34.95 23 165 0.80 32.80 19.88 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 225 199 38 153.75 30 454 0 50.67 11.16 1.30 106.69
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 564 308 13 -272.70 -11 2,493 1.12 108.03 4.33 0.30 81.80
เขื่อนสิรินธร      1,966 902 1,066 54 235.03 12 1,677 2.66 244.87 14.60 0 364.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 51 31 14.31 9 160 0.52 22.62 14.14 0 12.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 25 19 18.50 14 163 0.05 9.96 6.11 0.11 27.99
เขื่อนลำนางรอง      121 27 20 16 16.13 13 49 0.43 5.58 11.40 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 39 25 18 18.19 13 94 0.03 6.12 6.51 0.04 16.97
เขื่อนน้ำพุง      165 33 32 20 24.29 15 135 0 21.50 15.93 0.31 51.69
เขื่อนลำแซะ      275 80 38 14 30.55 11 197 0.02 12.21 6.20 0.09 40.28
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,595 2,482 30 1,103.82 13 8,126 5.88 698.06 8.59 6.41 1,484.05
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 41 91 10 88.29 9 2,322 0.16 43.66 1.88 0.43 113.03
เขื่อนกระเสียว      299 69 57 19 16.75 6 331 0.90 10.28 3.11 0.04 6.79
เขื่อนทับเสลา      160 37 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      14.22/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 147 180 13 119.57 8 2,786 1.06 54.87 1.97 0.47 125.81
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,525 11,888 67 1,622.97 9 4,651 6.91 580.11 12.47 8.99 3,042.21
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,502 3,622 41 610.42 7 5,500 2.74 276.65 5.03 9.02 3,300.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,027 15,510 58 2,233.39 8 10,151 9.65 856.76 8.44 18.01 6,342.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 3.83 3 50 0.78 25.69 51.38 0.23 58.20
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 105 64 91.51 56 211 2.69 116.03 54.99 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 54 48 11 18.17 4 289 0.71 14.73 5.10 0.13 63.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 35 54 24 49.14 22 310 0.47 46.82 15.10 0.12 148.21
เขื่อนประแสร์      295 117 54 18 33.96 12 276 0.84 34.76 12.59 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 66 82 28 62.39 21 355 0.83 29.63 8.35 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 409 359 24 259.00 17 1,491 6.32 267.66 17.95 0.48 553.61
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 196 28 130.82 18 901 1.00 185.72 20.61 1.55 399.06
เขื่อนปราณบุรี      391 195 105 27 87.10 22 458 1.14 35.67 7.79 0.19 170.43
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,433 2,714 48 1,362.79 24 2,662 1.94 577.98 21.71 2.80 1,519.26
เขื่อนบางลาง      1,454 829 994 68 717.98 49 1,575 7.65 621.41 39.45 3.97 665.04
รวมภาคใต้      8,194 4,826 4,009 49 2,298.69 28 5,596 11.73 1,420.78 25.39 8.51 2,753.79
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,162 30,056 42 6,786.44 10 42,323 51.06 4,606.63 10.88 54.90 15,611.82
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ