รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,546 3,914 29 113.86 1 5,566 5.64 180.59 3.24 4.00 1,445.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,288 3,254 34 403.95 4 5,676 12.54 857.28 15.10 12.04 2,272.68
เขื่อนแม่งัด      265 75 55 21 42.42 16 308 0.24 17.77 5.77 0 17.16
เขื่อนกิ่วลม      106 38 30 28 26.24 25 555 0.66 100.36 18.08 1.63 126.78
เขื่อนแม่กวง      263 43 72 27 58.06 22 186 0.34 37.00 19.89 1.14 31.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 43 35 20 28.42 17 236 0.05 8.55 3.62 0.58 63.86
เขื่อนแควน้อย      939 131 140 15 96.93 10 1,402 0.94 80.01 5.71 1.73 357.06
เขื่อนแม่มอก      110 33 24 22 7.80 7 244 0.02 10.52 4.31 0.02 16.31
รวมภาคเหนือ      24,825 8,198 7,523 30 777.68 3 14,173 20.43 1,292.08 9.12 21.14 4,330.90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 482 594 30 493.79 25 2,276 3.56 165.50 7.27 4.26 714.67
เขื่อนลำตะคอง      314 152 92 29 69.25 22 263 0.58 17.95 6.83 0 49.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 35 23 34.08 22 165 1.29 32.00 19.39 0 13.32
เขื่อนน้ำอูน      520 227 201 39 155.75 30 454 0.72 50.67 11.16 1.72 105.39
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 564 308 13 -272.70 -11 2,493 0.12 106.91 4.29 0.30 81.50
เขื่อนสิรินธร      1,966 886 1,064 54 233.05 12 1,677 6.60 242.21 14.44 0 364.35
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 43 51 31 13.80 8 160 0.90 22.10 13.81 0 12.31
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 25 19 18.62 14 163 0.03 9.91 6.08 0.11 27.88
เขื่อนลำนางรอง      121 27 19 16 15.71 13 49 0.02 5.15 10.51 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 39 25 18 18.19 13 94 0.07 6.09 6.47 0.04 16.93
เขื่อนน้ำพุง      165 32 33 20 24.66 15 135 0 21.50 15.93 0.32 51.38
เขื่อนลำแซะ      275 81 37 14 30.28 11 197 0.14 12.19 6.19 0.09 40.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,586 2,485 30 1,107.18 13 8,126 14.03 692.18 8.52 6.84 1,477.64
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 42 92 10 88.72 9 2,322 0.16 43.50 1.87 0.43 112.60
เขื่อนกระเสียว      299 69 56 19 15.92 5 331 1.01 9.38 2.83 0.04 6.75
เขื่อนทับเสลา      160 37 32 20 14.53 9 133 0 0.93 0.70 0 5.99
เขื่อนเจ้าพระยา      14.36/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 148 179 13 119.17 8 2,786 1.17 53.81 1.93 0.47 125.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,535 11,891 67 1,626.21 9 4,651 6.90 573.20 12.32 6.98 3,033.22
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,500 3,629 41 617.17 7 5,500 2.59 273.91 4.98 11.14 3,291.40
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,035 15,520 58 2,243.38 8 10,151 9.49 847.11 8.35 18.12 6,324.62
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 15 13 3.28 3 50 0.52 24.91 49.82 0.24 57.97
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 100 61 86.44 53 211 2.02 113.33 53.71 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 54 48 11 17.64 4 289 0 14.02 4.85 0.13 63.67
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 35 53 24 48.81 22 310 0.42 46.35 14.95 0.12 148.09
เขื่อนประแสร์      295 117 53 18 33.16 11 276 1.16 33.92 12.29 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 81 27 61.46 21 355 0.05 28.80 8.11 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 350 23 250.79 17 1,491 4.17 261.33 17.53 0.49 553.13
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 196 28 131.45 19 901 1.21 184.72 20.50 1.55 397.50
เขื่อนปราณบุรี      391 195 104 27 86.20 22 458 1.29 34.54 7.54 0.19 170.24
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,433 2,716 48 1,363.97 24 2,662 2.85 576.04 21.64 3.71 1,516.46
เขื่อนบางลาง      1,454 829 991 68 714.45 49 1,575 6.83 613.76 38.97 4.05 661.07
รวมภาคใต้      8,194 4,827 4,006 49 2,296.07 28 5,596 12.18 1,409.06 25.18 9.50 2,745.27
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,204 30,064 42 6,794.27 10 42,323 61.47 4,555.57 10.76 56.56 15,556.90
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ